Euroopan unioni Vipuvoimaa EU:lta

Euroopan aluekehitysrahaston (EAKR) rahoittaman hankkeen kuvaus

1 Hanke

Hankekoodi: A74257

Hankkeen nimi: Vähähiilinen Lappi, VÄPPI

Toimintalinja: 2. Uusimman tiedon ja osaamisen tuottaminen ja hyödyntäminen

Erityistavoite: 3.2. Uusiutuvan energian ja energiatehokkaiden ratkaisujen kehittäminen

Suunnitelman mukainen toteutusaika: Alkaa 1.10.2018 ja päättyy 31.3.2022

Toiminnan tila: Toiminnassa

Vastuuviranomainen: Pohjois-Pohjanmaan elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus

2 Hakijan perustiedot

Hakijan virallinen nimi: Suomen metsäkeskus - Finlands skogscentral

Organisaatiotyyppi: Muu julkisoikeudellinen oikeushenkilö

Y-tunnus: 2440921-4

Jakeluosoite: Hallituskatu 22

Puhelinnumero: 040 1823 496

Postinumero: 96101

Postitoimipaikka: Rovaniemi

WWW-osoite: http://www.metsakeskus.fi

Hankkeen yhteyshenkilön nimi: Antti Sirkka

Yhteyshenkilön asema hakijaorganisaatiossa: Projektipäällikkö

Yhteyshenkilön sähköpostisoite: antti.sirkka(at)metsakeskus.fi

Yhteyshenkilön puhelinnumero: 0504552529

Hakijoiden lukumäärä tai tuen siirto -menettely: Hakijoita on useampi kuin yksi (yhteishanke)

Osatoteuttajat

Suomen ympäristökeskus, 0996189-5
Lapin Ammattikorkeakoulu, 2528792-5

3 Suunnitelman mukainen tiivistelmä toteutuksesta

Hankkeen toteutuksenaikainen tavoite on vähentää fossiilisen energian käyttöä ja kasvihuonekaasupäästöjä kohdealueen kunnissa. Viestinnän ja verkostoitumisen avulla vaikutetaan myös kuntalaisten ratkaisuihin energian käytössä ja muussa kasvihuonekaasupäästöjä tuottavassa toiminnassa. Näin saadaan aikaan konkreettista taloudellista säästöä. Hankkeen toimintamalli ja tulokset ovat hyödynnettävissä kaikissa Lapin kunnissa.

Hankkeeseen mukaan lähtevien pilottikuntien määrä on seitsemän. Hankkeessa toteutettavat toimenpiteet työpaketeittain ovat:

TP 1. Kuntien energiatehokkuuden parantaminen ja kuntalaisten vähähiiliset energiaratkaisut:

Tässä työpaketissa tehdään kunnille uusiutuvaan energiaan, hajautettuun energiantuotantoon ja energiatehokkuuteen perustuva suunnitelma, hyödyntäen ja päivittäen aiemmissa hankkeissa tehtyjä (kunta)selvityksiä. Tavoitteena on kehittää menettelyjä, joilla saadaan toteutettua cleantech -ratkaisuja kuntien alueilla sijaiseville kiinteistöille. Työpaketissa edistetään myös kuntalaisten vähähiilisiä energiahankintoja mm. yhteishankintojen kautta.


TP 2. Kestävän ja hajautetun energiantuotannon aluetaloudelliset vaikutukset

Työpaketissa määritellään, millaisia uusiutuvia ja hajautettuja energiavaroja voitaisiin Lapin maakunnassa ottaa käyttöön, millaisia taloudellisia vaikutuksia näistä aiheutuisi ja mitkä olisivat toimenpiteiden päästövaikutukset. Tutkimustuloksia voidaan hyödyntää maakunta-, seutukunta ja osin myös kuntatason päätöksenteon tukena.

TP 3. Verkostoituminen, tapahtumat ja tiedottaminen

Hankkeen tavoitteena on rakentaa Lapin vähähiilisten kuntien verkosto ja tukea kuntien liittymistä HINKU-verkostoon. Työpaketissa edistetään kuntien vertaisoppimista muiden alueiden kokeneilta hinkukunnilta. Tietojen vaihtaminen, toisilta oppiminen sekä yhteisten toimenpiteiden suunnittelu ja edistäminen ovat oleellinen osa hankkeen tulosten saavuttamisessa. Tätä tuetaan järjestämällä työpajoja, webinaareja sekä verkostoitumistapahtumia, joissa kunnat saavat mahdollisuuden verkostoitua keskenään sekä cleantech-ratkaisuja tuottavien yritysten kanssa. Työpaketissa järjestetään myös Väppi-päivät, johon kutsutaan mukaan Lapin kunnat. Tämän avulla hankkeen toimintamallia ja tuloksia on mahdollista jalkauttaa maakunnan kaikkiin kuntiin.

4 Hankkeen kohderyhmät

4.1 Varsinaiset kohderyhmät

Hankkeen varsinaisina kohderyhminä ovat hankkeeseen osallistuvat kunnat, hankealueen kuntalaiset, pk-yritykset, joilla on tarjota vähähiilisiä, energia- ja materiaalitehokkaita uusituvan energian ratkaisuja sekä suuremman kokoluokan kiinteistöjä omistavat tahot, joita ovat esimerkiksi seurakunnat, yritykset, asunto-osakeyhtiöt ja kaupan ala.

4.2 Välilliset kohderyhmät

Hankkeen välillisinä kohderyhminä ovat maakunnan kaikki toimijat, jotka tekevät vähähiilisyyttä edistäviä hankintoja tai tarjoavat kyseisiä tuotteita ja palveluita.

5 Projektin julkinen rahoitus, euroa

Myönnetty EU- ja valtion rahoitus: 204 094

Toteutunut EU- ja valtion rahoitus: 111 480

Suunniteltu julkinen rahoitus yhteensä: 454 669

Toteutunut julkinen rahoitus yhteensä: 139 351

6 Maantieteellinen kohdealue

Maakunnat: Lappi

Seutukunnat: Torniolaakson, Rovaniemen, Kemi-Tornion, Tunturi-Lapin

Kunnat: Enontekiö, Ranua, Ylitornio, Kolari, Tervola, Kemi

Toteutuspaikan osoite, jos hanke toteutetaan yhdessä paikassa

Jakeluosoite:

Postinumero:

Postitoimipaikka:

7 Hakemusvaiheessa ilmoitettavat arviot hankekohtaisista seurantiedoista

7.1 Uusien työpaikkojen määrä (kysytään vain erityistavoitteisiin 1.1, 2.1 ja 3.1 kuuluvissa hankkeissa)

Suunniteltu: 0, joihin työllistyvät naiset 0

Toteutunut seurantatietojen mukaan: 0, joihin työllistyvät naiset 0

7.2 Uusien yritysten määrä (kysytään vain erityistavoitteeseen 1.1 kuuluvissa hankkeissa)

Suunniteltu: 0, joista naisten perustamia 0

Toteutunut seurantatietojen mukaan: 0, joista naisten perustamia 0

8 Horisontaaliset periaatteet

8.1 Sukupuolten tasa-arvo

Hankkeessa on tehty toimintaympäristön analyysi sukupuolinäkökulmasta: Ei
Tasa-arvo tulee huomioiduksi hankkeen tavoitteissa ja toimenpiteissä eikä tarvetta laajemmalle analyysille ole.
Sukupuolinäkökulma on huomioitu hankkeen toiminnassa (valtavirtaistaminen): Kyllä
Naisilla ja miehillä on yhtäläiset mahdollisuudet osallistua hankkeen toimintaan ja toteutukseen ja sen tulosten hyödyntämiseen. Hankkeessa tuotettu tiedotus- ja valmennusmateriaali on suunnattu yhtälailla tasavertaisesti sekä miehille että naisille.
Hankkeen päätavoite on sukupuolten tasa-arvon edistäminen: Ei
Hankkeen päätavoite ei ole sukupuolten tasaarvon edistäminen, mutta tasa-arvo on huomioitu hankkeen tavoitteissa ja toimenpiteissä. Naisilla ja miehillä on yhtäläiset mahdollisuudet osallistua hankkeen toimintaan ja toteutukseen ja sen tulosten hyödyntämiseen.

8.2 Kestävä kehitys

VälitönVälillinen
Ekologinen kestävyys
Luonnonvarojen käytön kestävyys 0 9
Hankkeen toimenpiteet tukevat luonnonvarojen kestävää käyttöä mm. materiaalitehokkuuden lisääntymisen myötä.
Ilmastonmuutoksen aiheuttamien riskien vähentäminen 0 9
Hankkeen ylätason tavoitteena on ilmastonmuutoksen hillintä materiaali- ja resurssitehokkuuden ja energiatehokkuuden lisääntymisen myötä.
Kasvillisuus, eliöt ja luonnon monimuotoisuus 0 7
Luonnonvarojen kestävä käyttö ja ilmastonmuutoksen hillintä vaikuttavat merkittävästi kasvillisuuteen, eliöihin ja luonnonmonimuotoisuuden säilymiseen.
Pinta- ja pohjavedet, maaperä sekä ilma (ja kasvihuonekaasujen väheneminen) 0 9
Hankkeen toimenpiteet tukevat sekä organisaatioiden että ihmisten vähähiilistä toimintaa. Tällä on selvä vaikutus kasvihuonekaasupäästöjen vähenemiseen.
Natura 2000 -ohjelman kohteet 0 0
Ei vaikutusta.
Taloudellinen kestävyys
Materiaalit ja jätteet 0 9
Hankkeen tavoitteena on lisätä materiaalien ja resurssien tehokkaampaa käyttöä. Tällä on suora vaikutus jätteiden määrän vähenemiseen.
Uusiutuvien energialähteiden käyttö 0 10
Hanke etsii ja tarjoaa ratkaisuja uusiutumattomien energianlähteiden korvaamiseen paikallisesti tuotetuilla, uusiutuvilla energian lähteillä.
Paikallisen elinkeinorakenteen kestävä kehittäminen 0 9
Paikallisesti tuotetun ja hankitun energian käytön lisääntymisellä on suora vaikutus kohdealueen elinkeinotoimintaan.
Aineettomien tuotteiden ja palvelujen kehittäminen 0 7
Hanke tarjoaa tietoa myös aineettomien palveluiden tuottamisesta.
Liikkuminen ja logistiikka 0 9
Kohdealueen kuntia ja kuntalaisten toimintaa tarkastellaan kokonaisvaltaisesti. Liikkumiseen liittyvät ratkaisut ovat pitkien välimatkojen maakunnassa paitsi haaste myös mahdollisuus vähentää kasvihuonekaasupäästöjä.
Sosiaalinen ja kulttuurinen kestävyys sekä yhdenvertaisuus
Hyvinvoinnin edistäminen 0 6
Aluetalouden vahvistuminen paikallisen elinkeinotoiminnan ja vähähiilisten ratkaisujen tuomien taloudellisten säästöjen myötä edistävät omalta osaltaan hyvinvointia.
Tasa-arvon edistäminen 0 0
Ei vaikutusta.
Yhteiskunnallinen ja kulttuurinen yhdenvertaisuus 0 0
Ei vaikutusta.
Kulttuuriympäristö 0 0
Ei vaikutusta.
Ympäristöosaaminen 3 10
Hanke edistää merkittävästi kuntien, kuntalaisten ja alueen toimijoiden ympäristöosaamista.

9 Loppuraportin tiivistelmä

-