Euroopan unioni Vipuvoimaa EU:lta

Euroopan aluekehitysrahaston (EAKR) rahoittaman hankkeen kuvaus

1 Hanke

Hankekoodi: A74258

Hankkeen nimi: Meri-Lapin matkailuMaaS- Meri-Lapin matkailun toimintaympäristön digitaalisen ja fyysisen saavutettavuuden kehittäminen

Toimintalinja: 2. Uusimman tiedon ja osaamisen tuottaminen ja hyödyntäminen

Erityistavoite: 3.2. Uusiutuvan energian ja energiatehokkaiden ratkaisujen kehittäminen

Suunnitelman mukainen toteutusaika: Alkaa 27.6.2018 ja päättyy 31.3.2021

Toiminnan tila: Toiminnassa

Vastuuviranomainen: Pohjois-Pohjanmaan elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus

2 Hakijan perustiedot

Hakijan virallinen nimi: MERI-LAPIN KEHITTÄMISKESKUS RY, SJÖ-LAPPLANDS UTVEKLINGSCENTRA RF

Organisaatiotyyppi: Muu järjestö tai yhdistys

Y-tunnus: 0276973-7

Jakeluosoite: Tietokatu 3

Puhelinnumero: +358 408209584

Postinumero: 94600

Postitoimipaikka: KEMI

WWW-osoite: www.meri-lappi.fi

Hankkeen yhteyshenkilön nimi: Hukkanen Markku

Yhteyshenkilön asema hakijaorganisaatiossa: seutupäällikkö

Yhteyshenkilön sähköpostisoite: markku.hukkanen(at)meri-lappi.fi

Yhteyshenkilön puhelinnumero: +358 449787936

Hakijoiden lukumäärä tai tuen siirto -menettely: Vain yksi hakija

3 Suunnitelman mukainen tiivistelmä toteutuksesta

Hankkeen tavoitteena on kehittää matkailijalle saumaton matkailu- ja liikkumiskokemus Meri-Lapin alueella kehittämällä matkailupalvelut ja kuljetukset yhdistävä Meri-Lapin matkailu-MaaS-järjestelmä sekä kehittää alueen lentoliikennettä. Tavoitteena on mahdollistaa yksilömatkailijoille sekä matkanjärjestäjille kokonaiskuvan saaminen Meri-Lapista matkailukohteena, antaa riittävä tieto matkan suunnitteluun, tarjota tietoa olemassa olevista majoitus- ja ohjelmapalveluista eri vuodenaikoina, miten matka- ja palveluketjut toimivat, varata/ostaa kuljetuksia, tuotteita ja tuotepaketteja sekä parantaa alueen kansainvälistä saavutettavuutta. MaaS-järjestelmä suunnitellaan palvelevan tulevaisuudessa myös paikallismatkustusta, vientiteollisuuden tarpeita ja sote-kuljetuksia.

4 Hankkeen kohderyhmät

4.1 Varsinaiset kohderyhmät

4.2 Välilliset kohderyhmät

5 Projektin julkinen rahoitus, euroa

Myönnetty EU- ja valtion rahoitus: 184 860

Toteutunut EU- ja valtion rahoitus: 113 566

Suunniteltu julkinen rahoitus yhteensä: 231 080

Toteutunut julkinen rahoitus yhteensä: 141 958

6 Maantieteellinen kohdealue

Maakunnat: Lappi

Seutukunnat: Kemi-Tornion

Kunnat: Kemi

Toteutuspaikan osoite, jos hanke toteutetaan yhdessä paikassa

Jakeluosoite: Tietokatu 3

Postinumero: 94600

Postitoimipaikka: KEMI

7 Hakemusvaiheessa ilmoitettavat arviot hankekohtaisista seurantiedoista

7.1 Uusien työpaikkojen määrä (kysytään vain erityistavoitteisiin 1.1, 2.1 ja 3.1 kuuluvissa hankkeissa)

Suunniteltu: 0, joihin työllistyvät naiset 0

Toteutunut seurantatietojen mukaan: 0, joihin työllistyvät naiset 0

7.2 Uusien yritysten määrä (kysytään vain erityistavoitteeseen 1.1 kuuluvissa hankkeissa)

Suunniteltu: 0, joista naisten perustamia 0

Toteutunut seurantatietojen mukaan: 0, joista naisten perustamia 0

8 Horisontaaliset periaatteet

8.1 Sukupuolten tasa-arvo

Hankkeessa on tehty toimintaympäristön analyysi sukupuolinäkökulmasta: Ei
´Toimintaympäristön analyysiä ei ole tehty, koska hankkeen päätavoite ei ole sukupuolten tasa-arvon edistäminen.
Sukupuolinäkökulma on huomioitu hankkeen toiminnassa (valtavirtaistaminen): Kyllä
Hankkeen tasa-­arvovaikutukset on arvioitu suvaus­koneella. Tuloksen mukaan hanke edistää miesten ja naisten asioita tasapuolisesti. Hankkeen kohteena olevissa yrityksissä on yrittäjinä sekä naisia että miehiä.
Hankkeen päätavoite on sukupuolten tasa-arvon edistäminen: Ei
Hankkeen päätavoitteena ei ole sukupuolten tasa-­arvon edistäminen.

8.2 Kestävä kehitys

VälitönVälillinen
Ekologinen kestävyys
Luonnonvarojen käytön kestävyys 0 0
Ilmastonmuutoksen aiheuttamien riskien vähentäminen 3 0
Ohjataan matkailijoita käyttämään Kemi­-Tornion lentoasemaa, jolloin vähenee kuljetustarve kauemmilta lentoasemilta. Meri­Lapissa kehitetään julkista liikennettä ja ohjataan uusilla digitaalisilla ratkaisuilla matkailijoita käyttämään sitä kustannustehokkaammin kuljetuksia yhdistellen.
Kasvillisuus, eliöt ja luonnon monimuotoisuus 0 0
Pinta- ja pohjavedet, maaperä sekä ilma (ja kasvihuonekaasujen väheneminen) 2 0
Matkailijoita kannustetaan käyttämään Kemi-Tornion lentoasemaa ja julkista liikennettä sekä kimppakyytejä.
Natura 2000 -ohjelman kohteet 0 0
Taloudellinen kestävyys
Materiaalit ja jätteet 2 0
Painettujen esitteiden tarvetta vähennetään keittämällä digitaalisia saavutettavuus ratkaisuja.
Uusiutuvien energialähteiden käyttö 0 0
Paikallisen elinkeinorakenteen kestävä kehittäminen 0 0
Aineettomien tuotteiden ja palvelujen kehittäminen 0 0
Liikkuminen ja logistiikka 0 0
Sosiaalinen ja kulttuurinen kestävyys sekä yhdenvertaisuus
Hyvinvoinnin edistäminen 5 4
Matkailijamäärä lisääntyy, ikä kasvattaa yrittäjän tuloja ja heidän hyvinvointia. Välillisesti koko alueen hyvinvointi lisääntyy.
Tasa-arvon edistäminen 4 0
Naisvaltaisen matkailualan kehittäminen lisää tasa-arvoa.
Yhteiskunnallinen ja kulttuurinen yhdenvertaisuus 0 0
Kulttuuriympäristö 0 2
Digitaaliratkaisut mahdollistavat pienien toimijoiden tuotteiden näkyvyyden kansainväliselle matkailijalle sekä mahdollistavat pienien kulttuurituotteiden esille tuomisen.
Ympäristöosaaminen 0 0

9 Loppuraportin tiivistelmä

-