Euroopan unioni Vipuvoimaa EU:lta

Euroopan aluekehitysrahaston (EAKR) rahoittaman hankkeen kuvaus

1 Hanke

Hankekoodi: A74269

Hankkeen nimi: PAPER ROLL 2019

Toimintalinja: 1. Pk-yritystoiminnan kilpailukyky

Erityistavoite: 2.1. PK-yritysten kasvun ja kansainvälistymisen edistäminen

Suunnitelman mukainen toteutusaika: Alkaa 7.7.2018 ja päättyy 31.10.2019

Toiminnan tila: Toiminta päättynyt

Vastuuviranomainen: Keski-Suomen elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus

2 Hakijan perustiedot

Hakijan virallinen nimi: AP-TELA OY

Organisaatiotyyppi: Keskisuuri yritys

Y-tunnus: 0974477-8

Jakeluosoite: Kuljettajantie 2

Puhelinnumero: +358406814669

Postinumero: 67800

Postitoimipaikka: KOKKOLA

WWW-osoite: http://www.uutechnicgroup.fi

Hankkeen yhteyshenkilön nimi: Heikkilä Martti

Yhteyshenkilön asema hakijaorganisaatiossa: hallituksen jäsen

Yhteyshenkilön sähköpostisoite: martti.heikkila(at)uutechnic.fi

Yhteyshenkilön puhelinnumero: 0405431324

Hakijoiden lukumäärä tai tuen siirto -menettely:

3 Suunnitelman mukainen tiivistelmä toteutuksesta

Hankkeen tavoitteena on tuottaa tietämystä ja osaamista kuivatustelojen valmistukseen Ap-tela Oy:lle, mika vie Ap-tela Oy:tä lähemmäksi teknologiaratkaisujen tuottajan roolia nykyisestä koneistuksen alihankkijan roolista

4 Hankkeen kohderyhmät

4.1 Varsinaiset kohderyhmät

4.2 Välilliset kohderyhmät

5 Projektin julkinen rahoitus, euroa

Myönnetty EU- ja valtion rahoitus: 53 250

Toteutunut EU- ja valtion rahoitus: 44 506

Suunniteltu julkinen rahoitus yhteensä: 53 250

Toteutunut julkinen rahoitus yhteensä: 44 506

6 Maantieteellinen kohdealue

Maakunnat: Keski-Pohjanmaa

Seutukunnat: Kokkolan

Kunnat: Kokkola

Toteutuspaikan osoite, jos hanke toteutetaan yhdessä paikassa

Jakeluosoite: Kuljettajantie 2

Postinumero: 67800

Postitoimipaikka: KOKKOLA

7 Hakemusvaiheessa ilmoitettavat arviot hankekohtaisista seurantiedoista

7.1 Uusien työpaikkojen määrä (kysytään vain erityistavoitteisiin 1.1, 2.1 ja 3.1 kuuluvissa hankkeissa)

Suunniteltu: 4, joihin työllistyvät naiset 2

Toteutunut seurantatietojen mukaan: 1.00, joihin työllistyvät naiset 0.00

7.2 Uusien yritysten määrä (kysytään vain erityistavoitteeseen 1.1 kuuluvissa hankkeissa)

Suunniteltu: 0, joista naisten perustamia 0

Toteutunut seurantatietojen mukaan: 0.00, joista naisten perustamia 0.00

8 Horisontaaliset periaatteet

8.1 Sukupuolten tasa-arvo

Hankkeessa on tehty toimintaympäristön analyysi sukupuolinäkökulmasta: Kyllä
Arviointi on tehty ja todettu ettei sukupuolella ole vaíkutusta toimenpiteiden läpiviemiseen
Sukupuolinäkökulma on huomioitu hankkeen toiminnassa (valtavirtaistaminen): Kyllä
Hakkeessa ei käytetä valtavirtaistamisen menetelmiä
Hankkeen päätavoite on sukupuolten tasa-arvon edistäminen: Kyllä
Hanke keskittyy liiketoiminnan kehittämiseen ilman sukupuolikysymystä

8.2 Kestävä kehitys

VälitönVälillinen
Ekologinen kestävyys
Luonnonvarojen käytön kestävyys 3 5
Energian käytön vähentäminen
Ilmastonmuutoksen aiheuttamien riskien vähentäminen 5 3
Energian käytön vähentäminen. Haitallisten materiaalien käytön minimointi.
Kasvillisuus, eliöt ja luonnon monimuotoisuus 0 0
Pinta- ja pohjavedet, maaperä sekä ilma (ja kasvihuonekaasujen väheneminen) 0 7
Veden käytön minimoiminen talteenottojärjestelmien avulla
Natura 2000 -ohjelman kohteet 0 0
Taloudellinen kestävyys
Materiaalit ja jätteet 3 2
Materiaalikäytön optimointi
Uusiutuvien energialähteiden käyttö 3 4
Energian käytön minimointi
Paikallisen elinkeinorakenteen kestävä kehittäminen 3 3
Oman ja lähialueen yhteistyöverkon osaamisen lisääminen
Aineettomien tuotteiden ja palvelujen kehittäminen 7 7
Osaamisen lisääntyminen mahdollistaa aineettomien tuotteiden ja palvelujen kehityksen.
Liikkuminen ja logistiikka 0 0
Sosiaalinen ja kulttuurinen kestävyys sekä yhdenvertaisuus
Hyvinvoinnin edistäminen 0 0
Tasa-arvon edistäminen 0 0
Yhteiskunnallinen ja kulttuurinen yhdenvertaisuus 0 0
Kulttuuriympäristö 0 0
Ympäristöosaaminen 0 0

9 Loppuraportin tiivistelmä

Tarkennamme tähän lisätietoa, saatuamme asiakkailtamme palautetta hankkeen merkkittävyydestä