Euroopan unioni Vipuvoimaa EU:lta

Euroopan aluekehitysrahaston (EAKR) rahoittaman hankkeen kuvaus

1 Hanke

Hankekoodi: A74284

Hankkeen nimi: Lapin maakunnallinen tutkimuksen, kehittämisen ja innovaatiotoiminnan osaamiskeskittymän perustaminen - Arctic Smartness RDI- Excellence (ASR)

Toimintalinja: 2. Uusimman tiedon ja osaamisen tuottaminen ja hyödyntäminen

Erityistavoite: 4.1. Tutkimus-, osaamis- ja innovaatiokeskittymien kehittäminen alueellisten vahvuuksien pohjalta

Suunnitelman mukainen toteutusaika: Alkaa 1.9.2018 ja päättyy 31.12.2020

Toiminnan tila: Toiminnassa

Vastuuviranomainen: Lapin liitto

2 Hakijan perustiedot

Hakijan virallinen nimi: Lapin Yliopisto

Organisaatiotyyppi: Yliopisto

Y-tunnus: 0292800-5

Jakeluosoite: PL 122

Puhelinnumero: 016341341

Postinumero: 96101

Postitoimipaikka: Rovaniemi

WWW-osoite: http://www.ulapland.fi

Hankkeen yhteyshenkilön nimi: Harri Juhani Malinen

Yhteyshenkilön asema hakijaorganisaatiossa: Erityisasiantuntija

Yhteyshenkilön sähköpostisoite: harri.malinen(at)ulapland.fi

Yhteyshenkilön puhelinnumero: 0405720778

Hakijoiden lukumäärä tai tuen siirto -menettely: Hakijoita on useampi kuin yksi (yhteishanke)

Osatoteuttajat

Geologian tutkimuskeskus (GTK), 0244680-7
Luonnovarakeskus (Luke), 0244629-2
Lapin Ammattikorkeakoulu, 2528792-5

3 Suunnitelman mukainen tiivistelmä toteutuksesta

Lapin maakunnallinen tutkimuksen, kehittämisen ja innovaatiotoiminnan osaamiskeskittymän toiminnan käynnistäminen - Arctic Smartness RDI- Excellence (ASR)

Tämä hanke käynnistää Lapin maakunnallinen tutkimuksen, kehittämisen ja innovaatiotoiminnan osaamiskeskittymän toiminnan, testaa sen palvelumallin, pilotoi maakunnan tutkimus ja kehitystoimintaan pohjatuvan innovaatiotoiminnan kehitystä ja kypsyyttä kiihdyttävän toimintatavan ja vakiinnuttaa ne osaksi maakunnallista yhteistoimintamallia - alueellista ekosysteemiä.

Hankkeen avulla saadaan osaamiskeskittymän toimijoiden osaaminen ja osaamisympäristöt toimimaan keskenään yhdessä Lappi klustereiden ja elinkeinoelämän kanssa (yhteinen toiminta Pohjoinen älykäs kasvu – Arctic Smart Growth (ASG) EAKR -hankkeen kanssa). Hanke tukee toimillaan uuden käynnistyvän osaamiskeskittymän kansainvälistä verkostoitumista ja sen toimijoiden mahdollisuuksia päästä paremmin kiinni suoraan EU rahoitukseen. Hanke tuottaa ja pilotoi toimintamallin, jonka avulla tunnistetaan TKI-toiminnassa kaupallisesti sovellettavat ideat ja soveltuva osaaminen, sekä viedä idea tai oivallus (tuote, palvelu, uusi tapa tehdä asioita) kohti markkinoita sekä pilotoida toimintaa. Hankkeen osatoteuttajat yhdessä sidosryhmien kanssa tuottavat hankkeessa mallin Lapin innovaatioekosysteemistä, jossa yli organisaatiorajojen kohdennetaan tutkimustoimintaa yritys- ja elinkeinotarvelähtöisesti.

Hanke hyödyntää toimintoja ja tuloksia, joita on saavutettu aikaisemmissa Arctic Smartness Portfolio (ASP) ja Arctic Smartness Excellence (ASE) -hankkeissa. Näissä hankkeissa määriteltiin Lapin vahvat toimialat ja niiden kehitettävät klusterit. Samalla todettiin, että nämä klusterit ja niiden yritykset tarvitsevat kehittämispanoksia tutkimus- ja kehittämistoiminnan sekä kansainvälistymisen kautta. Tarvitaan osaamiskeskus, joka yhdistää lappilaiset klusteritoimijat, tutkimuksen, alueellisen kehittämisen ja innovaatiotoiminnan.

ASR-hanketta toteuttavat alueen vahvat tutkimusinstituutiot Luonnonvarakeskus (Luke), Geologian tutkimuskeskus (GTK), Lapin ammattikorkeakoulu ja Lapin yliopisto. Niiden Lapin erityispiirteisiin kiinnittynyt tutkimus- ja kehittämisosaaminen laajennetaan kattamaan kaikki maakunnan TKl-toimijat ja viemään osaksi yritysten liiketoiminnan kehittämisympäristöä ja innovaatiosykliä. Samalla nämä hallinnollisesti erilliset tutkimus- ja kehitystoimijat tuodaan paremmin yhteen TKl-toiminnan ja aluekehittämisen alueilla. Hankkeen toteuttajien ja muiden TKl-toimijoiden valmiudet vastata alueen elinkeinoelämän tarpeisiin, jotka ohjaavat osaamiskeskittymän toimintaa ja palveluita, kasvavat. Lopullisena tavoitteena on tukea Lapin elinkeinoelämää kehittämään uusia tuotteita ja viemään niitä markkinoille korkeatasoisen tutkimuksen avulla.

ASR -hankkeen toteuttajat ovat aikaisemmin määrittäneet Lapin maakunnallisen TKI-osaamiskeskittymälle toimintaedellytykset ja perustamissuunnitelman sekä määrittäneet osaamiskeskittymän yhteiset tutkimusteemat (kärjet) ja tässä hankesuunnitelmassa osaamiskeskittymälle toimintarakenteen. Edellä mainitut jo toteutetut hanketulokset vahvistavat arktisen tutkimuksen ja yritysten TKI-intressien yhteensovittamista. Tämä hanke täsmentää tutkimuksen, kehittämisen ja innovaatiotoiminnan roolia sekä samalla mahdollistaa hallinnollisesti erillisten tutkimuslaitosten mandaatit ja roolit toimia aidosti yhdessä. Roolit ja osaaminen tulevat esille tehtävässä maakunnallisen TKI-toiminnan tiekartassa ja samalla kartoitetaan osaamiskeskittymän kanssa toimiva tutkimus- ja kehittämisinfra ja sovitaan sen yhteiskäytöstä. Tämä konkretisoi organisaatiorajat ylittävän tutkimuksellisen yhteistyörakenteen ja luo samalla pohjan monitieteisille tutkimusryhmille.

ASR toteuttaa lappilaisen tutkimus- ja kehittämistoimintaan perustuvan innovaatioekosysteemin yhdessä nyt haussa olevan Pohjoinen älykäs kasvu – Arctic Smart Growth (ASG) EAKR-hankkeen kanssa. Sen keskeisiä piirteitä ovat TKl-pohjainen innovaatiosyklin hallinta, osaamisen ja palveluiden kypsyystason tunnistaminen (TRL) ja kypsyystason kasvattaminen kohti kaupallisia sovelluksia ja markkinoita. Erilaisille kypsyystasoille (keksintöideasta markkinoille valmiiseen lopputuotteeseen) tarvitaan erilaisia kehittämis- ja tukitoimenpiteitä. Näiden huomioiminen ja hallinta ovat lappilaisen innovaatioekosysteemin erityispiirre. (TRL) -Innovaatioprosessin kypsyys-/valmiustasojen tunnistamisella ja kiihdyttämisellä viedään Lapin arktisten kehittämisklustereiden tuotekehitystä ja innovaatioita systemaattisemmin kohti markkinoita. Tarvelähtöinen tutkimustyö on keskeinen apuväline mahdollisuuksien ja markkinapotentiaalin arvioinnissa sekä uuden liiketoiminnan mahdollistamisessa. Tutkimustyöhön liittyvät tuotekehitys ja monitasoinen vuorovaikutteisuus innovaatioekosysteemissä. Tässä hyödynnetään aikaisemmissa hankkeissa kehitettyä Arktiset kehittämisympäristöt –klusteria, joka vakiinnutetaan osaksi Lappilaista innovaatioekosysteemiä.

Hankkeessa vahvistetaan myös tutkimuksen, tutkijoiden ja tutkimuspalvelujen kapasiteettia vastata yritysten toimintaa tukevan innovaatioekosysteemin ja innovaatioiden tuotteistamisen haasteisiin. Tätä tukevat hankeorganisaation lisäksi mm. verkostoituminen muihin eurooppalaisiin osaamiskeskittymiin ja innovaatiotoiminnan temaattisiin verkostoihin.

Hankkeen päätulos on perinteiset organisaatiorajat ylittävä arktista tutkimusta, tutkimus- ja kehittämistoimintaa ja Lapin aluekehitystä palveleva verkostomainen osaamiskeskittymä. Se käyttää tutkimusinfraa yhdessä, ylittää perinteiset sektoritutkimuksen rajat, tekee strategista työtä alueen hyväksi ja on kansainvälinen. Osaamiskeskittymä sovittaa yhteen TKl-toimijat, järjestää heidän vuoropuhelunsa ja ohjaa heidän toimintaansa. Se integroi ja vakiinnuttaa erilaisia tutkimusryhmiä toimintaansa ja yhteistyöhön yritysten kanssa. Vastaavasti em. tutkimusryhmät tuottavat konkreettisia TKl-toiminnan hankeaihioita ja elinkeinoelämää tukevia ideoita yhdessä yritysten kanssa innovaatiosyklissä eteenpäin vietäviksi. Tätä varten on rakennettu TRL-kypsyystasojen kiihdytystä hyödyntävä palvelutoimintamalli sekä toiminnan rajapinnat kohteisiin ja sidosryhmiin. Syntyneitä ideoita ja konsepteja testataan piloteilla yritysten kanssa hyödynnettäväksi liiketoiminnassa, palveluissa ja tuotantoprosesseissa.

Hanke lisää innovaatioekosysteemiin liittyvää kansainvälistä osaamista ml. rahoitus ja hyödyntää tähän liittyviä verkostoja ja kokemuksia muualta. Eurooppalaisten osaamiskeskittymien kanssa aloitetaan yhteistyö ja suunnitellaan yhteisiä hankealoitteita ja konsortioita erityisesti tutkimuksen ja lappilaisten kehitysklusterien kärki alueille. Näin saadaan lisäresursseja Lapin kehittämiseen ja vaikutetaan myös tulevaisuuden rahoitukseen ja rahoitusohjelmiin Lapin intresseistä.

4 Hankkeen kohderyhmät

4.1 Varsinaiset kohderyhmät

Lappilaiset toimijat ja yritykset, jotka ovat kiinnostuneet elinkeinotoiminnan kehittämisestä, tuotekehityksestä, tutkimus­ ja kehitystoiminnan hyödyntämisestä sekä kansainvälistymisestä.

Lapin elinkeinokehittäjät.

Lapin kehitysyhtiöt.

Arctic Smartness klusterit ja niissä toimivat yritykset.

Maakunnassa toimivat tutkimusta ja kehitystoimintaa tekevät organisaatiot ja laitokset, jotka eivät ole hankkeessa osatoteuttajina.

Maakunnan hallinto, Lapin liitto ja Lapin Ely-keskus (ml TE-palvelut).

Pohjoinen älykäs kasvu – Arctic Smart Growth (ASG) EAKR - hanke

4.2 Välilliset kohderyhmät

Lapin kaupungit ja kunnat, Lapin ulkopuoliset ja kansainväliset TKI-toimijat.

5 Projektin julkinen rahoitus, euroa

Myönnetty EU- ja valtion rahoitus: 302 158

Toteutunut EU- ja valtion rahoitus: 0

Suunniteltu julkinen rahoitus yhteensä: 655 656

Toteutunut julkinen rahoitus yhteensä: 0

6 Maantieteellinen kohdealue

Maakunnat: Lappi

Seutukunnat: Pohjois-Lapin, Itä-Lapin, Rovaniemen, Tunturi-Lapin, Kemi-Tornion

Kunnat: Rovaniemi, Savukoski, Enontekiö, Tornio, Sodankylä, Utsjoki, Kemijärvi, Kemi

Toteutuspaikan osoite, jos hanke toteutetaan yhdessä paikassa

Jakeluosoite:

Postinumero:

Postitoimipaikka:

7 Hakemusvaiheessa ilmoitettavat arviot hankekohtaisista seurantiedoista

7.1 Uusien työpaikkojen määrä (kysytään vain erityistavoitteisiin 1.1, 2.1 ja 3.1 kuuluvissa hankkeissa)

Suunniteltu: 0, joihin työllistyvät naiset 0

Toteutunut seurantatietojen mukaan: 0, joihin työllistyvät naiset 0

7.2 Uusien yritysten määrä (kysytään vain erityistavoitteeseen 1.1 kuuluvissa hankkeissa)

Suunniteltu: 0, joista naisten perustamia 0

Toteutunut seurantatietojen mukaan: 0, joista naisten perustamia 0

8 Horisontaaliset periaatteet

8.1 Sukupuolten tasa-arvo

Hankkeessa on tehty toimintaympäristön analyysi sukupuolinäkökulmasta: Kyllä
Sukupuolinäkökulma on huomioitu jo hankkeen toteuttajien perustoiminnassa. Sen lisäksi on toteutettu sukupuolivaikutusten arviointi "Suvauskoneella".
Sukupuolinäkökulma on huomioitu hankkeen toiminnassa (valtavirtaistaminen): Kyllä
kts yllä
Hankkeen päätavoite on sukupuolten tasa-arvon edistäminen: Ei
kts yllä

8.2 Kestävä kehitys

VälitönVälillinen
Ekologinen kestävyys
Luonnonvarojen käytön kestävyys 2 4
Hankkeen tuloksena syntyvä osaamiskeskittymä tuottaa palveluja ja edistää hankkeita, joilla tuotetaan välillisen vaikutusta kohteeseen. Kaivostoiminnan vaikutusten ja seurantaindikaattorien selvittäminen ja aiheesta suunniteltavien hankenostojen tekeminen auttavat arvioimaan pohjoisen alueen ekologista kestävyyttä.
Ilmastonmuutoksen aiheuttamien riskien vähentäminen 1 2
Hankkeen tuloksena syntyvä osaamiskeskittymä tuottaa palveluja ja edistää hankkeita, joilla tuotetaan välillisen vaikutusta kohteeseen. Osaamiskeskittymän TKI toiminta tukee ja auttaa yrityksiä kehittämään ilmastomuutokseen positiivisesti vaikuttavia rposesseja (kierto- ja biotalous sekä jalostusteollisuus ja palvelut) ja kannustavat vähähiilisyyteen
Kasvillisuus, eliöt ja luonnon monimuotoisuus 1 2
Hankkeen tuloksena syntyvä osaamiskeskittymä tuottaa palveluja ja edistää hankkeita, joilla tuotetaan välillisen vaikutusta kohteeseen. Hanke tukee Lapin luonnon monimuotoisuuden ylläpitämistä ja siihen perustuvien elinkeinojen kuten kaivannaistoiminnan jne. kehittämistä.
Pinta- ja pohjavedet, maaperä sekä ilma (ja kasvihuonekaasujen väheneminen) 1 2
Hankkeen tuloksena syntyvä osaamiskeskittymä tuottaa palveluja ja edistää hankkeita, joilla tuotetaan välillisen vaikutusta kohteeseen. Hankkeessa luodaan uusia kansainvälisiä yhteistyöverkostoja, joiden tutkimusaiheisiin kuuluu tiedonkeruu maaperästä sekä pinta- ja pohjavesien laadusta. Yhteisissä hankkeissa syntyy uutta tietämystä ja tiedonvaihtoa alan tuloksista ja mm. ympäristötutkimuksiin soveltuvista uusista tutkimusmenetelmistä.
Natura 2000 -ohjelman kohteet 0 1
Hankkeen tuloksena syntyvä osaamiskeskittymä tuottaa palveluja ja edistää hankkeita, joilla tuotetaan välillisen vaikutusta kohteeseen. Hankkeen(osaamiskeskittymä) tutkimusteemat kattavat myös luonnonvarojen moninaiskäytön luonnonvarojen hyödyntämisen näkökulmasta.
Taloudellinen kestävyys
Materiaalit ja jätteet 1 2
Hankkeen tuloksena syntyvä osaamiskeskittymä tuottaa palveluja ja edistää hankkeita, joilla tuotetaan välillisen vaikutusta kohteeseen. Hankkeessa luodaan yhteistyöverkostoja, joiden aihealueisiin kuulu mm. kaivosalueiden ympäristöjen jälkihoito sen luontaisen tilan parantamiseksi sekä maa- ja kallioaineksen käyttökelpoisuusselvitykset.
Uusiutuvien energialähteiden käyttö 1 2
Hankkeen tuloksena syntyvä osaamiskeskittymä tuottaa palveluja ja edistää hankkeita, joilla tuotetaan välillisen vaikutusta kohteeseen. Hankkeessa yksi keskeinen tutkimusteema on uusituvat luonnovarat ja energia
Paikallisen elinkeinorakenteen kestävä kehittäminen 3 6
Hankkeen tuloksena syntyvä osaamiskeskittymä tuottaa palveluja ja edistää hankkeita, joilla tuotetaan välillisen vaikutusta kohteeseen. Hankkeessa luodaan lappilaisille pk-yrityksille uusia liiketoiminnan kehittämisen mahdollisuuksia mm. kaivostoiminnan alalla.
Aineettomien tuotteiden ja palvelujen kehittäminen 3 7
Hankkeen tuloksena syntyvä osaamiskeskittymä tuottaa palveluja ja edistää hankkeita, joilla tuotetaan välillisen vaikutusta kohteeseen. Hankkeessa luodaan vuorovaikutusta eri tutkimusalojen kesken ja lisätään yrittäjäpuolen tietämystä toiminnan ja palveluiden kehittämisessä.
Liikkuminen ja logistiikka 1 3
Hankkeen tuloksena syntyvä osaamiskeskittymä tuottaa palveluja ja edistää hankkeita, joilla tuotetaan välillisen vaikutusta kohteeseen. Liikkuminen, teknologiset sovellukset (älykäs tie, atuomatisaatio), etäisyyksien hallinta digitalisuuden avulla ja turvallisuus.
Sosiaalinen ja kulttuurinen kestävyys sekä yhdenvertaisuus
Hyvinvoinnin edistäminen 2 3
Hankkeen tuloksena syntyvä osaamiskeskittymä tuottaa palveluja ja edistää hankkeita, joilla tuotetaan välillisen vaikutusta kohteeseen. Tutkimusteemat hankkeessa ovat: palvelujen saavutettavuus, turvallisuus, arjen turvallisuus Palvelumuotoilu, hyvinvointiteknologia, älykkäät materiaalit ja ympäristöt,
Tasa-arvon edistäminen 1 1
Hankkeen tuloksena syntyvä osaamiskeskittymä tuottaa palveluja ja edistää hankkeita, joilla tuotetaan välillisen vaikutusta kohteeseen. Hanke toimii avoimesti ja on tasavertainen, jossa kaikilla on mahdollsuus osallistua. Hanke tukee monialaista yhteistyötä, joka omalta osaltaan edistää tasa-arvoa.
Yhteiskunnallinen ja kulttuurinen yhdenvertaisuus 3 6
Hankkeen tuloksena syntyvä osaamiskeskittymä tuottaa palveluja ja edistää hankkeita, joilla tuotetaan välillisen vaikutusta kohteeseen. Hankkeen (osaamiskeskittymän) tutkimusteemat kohdentuvat myös yhteiskunnallinen ja kulttuurinen yhdenvertaisuus
Kulttuuriympäristö 3 6
Hankkeen tuloksena syntyvä osaamiskeskittymä tuottaa palveluja ja edistää hankkeita, joilla tuotetaan välillisen vaikutusta kohteeseen. Kulttuuriympärsitö (ja taide) ovat hankkeen (osaamiskeskittymän) yksi tutkimusteema.
Ympäristöosaaminen 1 3
Hankkeen tuloksena syntyvä osaamiskeskittymä tuottaa palveluja ja edistää hankkeita, joilla tuotetaan välillisen vaikutusta kohteeseen. Keskeinen osa osaamiskeskittymän yhteistä tutkimustoimintaa.

9 Loppuraportin tiivistelmä

-