Euroopan unioni Vipuvoimaa EU:lta

Euroopan aluekehitysrahaston (EAKR) rahoittaman hankkeen kuvaus

1 Hanke

Hankekoodi: A74285

Hankkeen nimi: Pohjoinen älykäs kasvu - Arctic Smart Growth (ASG)

Toimintalinja: 1. Pk-yritystoiminnan kilpailukyky

Erityistavoite: 2.1. PK-yritysten kasvun ja kansainvälistymisen edistäminen

Suunnitelman mukainen toteutusaika: Alkaa 1.9.2018 ja päättyy 31.12.2020

Toiminnan tila: Toiminnassa

Vastuuviranomainen: Lapin liitto

2 Hakijan perustiedot

Hakijan virallinen nimi: Lapin ammattikorkeakoulu Oy

Organisaatiotyyppi: Ammattikorkeakoulu

Y-tunnus: 2528792-5

Jakeluosoite: Jokiväylä 11 C

Puhelinnumero: 020 798 6000

Postinumero: 96300

Postitoimipaikka: Rovaniemi

WWW-osoite: http://www.lapinamk.fi

Hankkeen yhteyshenkilön nimi: Milla Hirvaskari

Yhteyshenkilön asema hakijaorganisaatiossa: Projektipäällikkö

Yhteyshenkilön sähköpostisoite: milla.hirvaskari(at)lapinamk.fi

Yhteyshenkilön puhelinnumero: 040 571 6578

Hakijoiden lukumäärä tai tuen siirto -menettely: Hakijoita on useampi kuin yksi (yhteishanke)

Osatoteuttajat

Lapin ELY-keskus / Elinkeinot, työvoima ja osaaminen –vastuualue, 2296962-1
Kemin Digipolis Oy, 0935441-1
ProAgria Lappi ry, 0216113-1
Lapin yliopisto, 0292800-5

3 Suunnitelman mukainen tiivistelmä toteutuksesta

Lappilaista innovaatioekosysteemiä on kehitetty pitkäjänteisesti älykkään erikoistumisen periaatteiden mukaisesti Arctic Smartness Portfolio (ASP) ja Arctic Smartness Excellence (ASE) -hankkeissa yhteistyössä korkeakoulujen, tutkimuslaitosten ja kehittämisorganisaatioiden kesken. Näillä hankkeilla on luotu klusteripohjainen kehittämisrakenne ja toimiva alueellinen yhteistyö. Hankevalmistelussa on huomioitu Lapin liiton Lappi – arktinen ja kansainvälinen menestyjä sekä Arctic Smartness RDI Excellence (ASR)-hanke, jotka muodostavat toisiaan täydentävän hankekokonaisuuden.

Pohjoinen älykäs kasvu -hankkeen kehittämistavoitteena on Lapin elinvoimaisuuden vahvistaminen. Hankkeen tavoitteena on lisätä lappilaisten PK-yritysten tutkimus-, kehittämis- ja innovaatiotoimintaa. Tavoitteena on myös parantaa yritysten ja toimijoiden mahdollisuuksia hyödyntää kansainvälisiä verkostoja aiempaa tehokkaammin. Hanke kytkeytyy seudullisiin yrityspalveluihin ja yritys-Suomi konseptiin sekä kehittämisorganisaatioiden yritysverkostoihin.

Lapissa toteutetut kv-hankkeet ovat olleet pääosin korkeakoulu-/tutkimuslaitoslähtöisiä tai niissä on ollut mukana suuria yrityksiä. Tämän hankkeen tarkoitus on kääntää painotus pk-yrityksiin sekä niiden kansainvälistymis- ja kasvutarpeisiin. Hankkeessa etsitään kansainvälistymistä ja kasvua tukemaan tarkoituksenmukaisimmat verkostot ja tavoitteita toteuttavat rahoituslähteet ja hankkeet. Lapissa ei ole myöskään hyödynnetty kansainvälisiä investointirahoituslähteitä, jotka myös on saatava alueen käyttöön. Yritysrajapinnan vahvistamiseksi klustereihin kytketään myös seudulliset yrityspalvelut, Yritys-Suomi -palvelut. Yhteistyöllä rakennetaan palvelu- ja rahoitusketjuja, joita yritykset voivat hyödyntää kehittymisensä eri vaiheisiin. Toimijoiden välisellä yhteistyöllä myös varmistetaan tarkoituksenmukaisen palvelun ja rahoituksen tarjonta/saatavuus.

Hankkeen tuloksena syntyy toimintamalli, jossa yhteistyöketju yrityksistä, korkeakouluihin, alueen toimijoihin sekä kansainvälisiin verkostoihin ja rahoituslähteisiin on muodostettu. Toimintamallissa on sovittu osapuolten tehtävistä ja rooleista sekä vastuista. Yritykset löytävät haluamansa tukipalvelun mahdollisimman joustavasti ja saavat ratkaisut tarpeisiinsa olemassa olevasta keinovalikoimasta.
Hankkeen tuloksena:
- yritysten liikevaihto ja kansainvälistyminen kasvaa
- Lapin TKI-investointien määrä kasvaa
- pk-yritysten hankeosallistumiset lisääntyvät
- kv-rahoituksen määrä alueella kasvaa
- EU:n suorien rahoituslähteiden hyödyntäminen lisääntyy
- S3-yhteistyö vahvistuu
- näkyvyys ja tunnettuus verkostoissa vahvistuu

Hankkeessa hankittu hankkeistamis- ym. osaaminen jää alueelle ja hankkeen toimijoille myös hankkeen jälkeen hyödynnettäväksi. Hankkeen aikana tehdään tiivistä yhteistyötä ASR-osaamiskeskittymähankkeen kanssa. Yhteistyö Lapin liiton Lappi – arktinen ja kansainvälinen menestyjä kansainvälistymishankkeen kanssa varmistaa sen, että hankkeen ja maakunnan toimenpiteet ovat linjassa keskenään.

4 Hankkeen kohderyhmät

4.1 Varsinaiset kohderyhmät

Hankkeen varsinaisena kohderyhmänä ovat lappilaiset kasvu- ja kehittämishakuiset, potentiaaliset pk-yritykset ja yritysryhmät.
Arctic Smartness -klusterit sekä niiden yritykset
Yritys-Suomi palvelut

4.2 Välilliset kohderyhmät

Hankkeen välillisiä kohderyhmiä ovat korkeakoulut ja tutkimuslaitokset sekä kehitysyhtiöt

5 Projektin julkinen rahoitus, euroa

Myönnetty EU- ja valtion rahoitus: 426 898

Toteutunut EU- ja valtion rahoitus: 0

Suunniteltu julkinen rahoitus yhteensä: 952 005

Toteutunut julkinen rahoitus yhteensä: 0

6 Maantieteellinen kohdealue

Maakunnat: Lappi

Seutukunnat: Tunturi-Lapin, Torniolaakson, Kemi-Tornion, Pohjois-Lapin, Itä-Lapin, Rovaniemen

Kunnat: Savukoski, Pello, Sodankylä, Posio, Simo, Enontekiö, Ylitornio, Keminmaa, Pelkosenniemi, Tornio, Inari, Kolari, Muonio, Salla, Rovaniemi, Ranua, Kittilä, Kemijärvi, Tervola, Utsjoki, Kemi

Toteutuspaikan osoite, jos hanke toteutetaan yhdessä paikassa

Jakeluosoite:

Postinumero:

Postitoimipaikka:

7 Hakemusvaiheessa ilmoitettavat arviot hankekohtaisista seurantiedoista

7.1 Uusien työpaikkojen määrä (kysytään vain erityistavoitteisiin 1.1, 2.1 ja 3.1 kuuluvissa hankkeissa)

Suunniteltu: 2, joihin työllistyvät naiset 1

Toteutunut seurantatietojen mukaan: 0, joihin työllistyvät naiset 0

7.2 Uusien yritysten määrä (kysytään vain erityistavoitteeseen 1.1 kuuluvissa hankkeissa)

Suunniteltu: 0, joista naisten perustamia 0

Toteutunut seurantatietojen mukaan: 0, joista naisten perustamia 0

8 Horisontaaliset periaatteet

8.1 Sukupuolten tasa-arvo

Hankkeessa on tehty toimintaympäristön analyysi sukupuolinäkökulmasta: Kyllä
Hanke edistää miesten ja naisten asioita tasapuolisesti (analyysi tehty Suvaus-koneella)
Sukupuolinäkökulma on huomioitu hankkeen toiminnassa (valtavirtaistaminen): Kyllä
Toiminta kohdentuu tasapuolisesti miehiin ja naisiin
Hankkeen päätavoite on sukupuolten tasa-arvon edistäminen: Ei
Toiminta kohdentuu tasapuolisesti miehiin ja naisiin

8.2 Kestävä kehitys

VälitönVälillinen
Ekologinen kestävyys
Luonnonvarojen käytön kestävyys 4 6
Hankkeessa on mukana teollisuus/kiertotalousklusteri, jossa erityisenä kehittämiskohteena on kiertotalous ja siihen liittyvät ratkaisut. Myös matkailun ja sen kehittämisen osalta luonnon kestävä käyttö on olennainen lähtökohta
Ilmastonmuutoksen aiheuttamien riskien vähentäminen 2 4
Ilmastonmuutoksen vaikutukset matkailuun ovat yhtenä yhteisenä kiinnostuksen kohteena S3- Digitalisation and Safety for Tourism temaattisessa ryhmässä
Kasvillisuus, eliöt ja luonnon monimuotoisuus 2 4
Matkailun ekosysteemi ja matkailun kehittäminen huomioivat luonnon kestävän käytön
Pinta- ja pohjavedet, maaperä sekä ilma (ja kasvihuonekaasujen väheneminen) 1 1
Huomioidaan mm. kiertotalouden ja siihen liittyvien ratkaisujen kehittäminen
Natura 2000 -ohjelman kohteet 0 0
Hankkeen toimenpiteet eivät kohdistu Natura-alueille
Taloudellinen kestävyys
Materiaalit ja jätteet 0 0
Uusiutuvien energialähteiden käyttö 0 0
Paikallisen elinkeinorakenteen kestävä kehittäminen 5 7
Hankkeen päätavoite on tukea pk-yritysten kasavua ja kansainvälistymistä ja sitä kauttaa vahvistaa alueellista ja paikallista elinkeinorakennetta
Aineettomien tuotteiden ja palvelujen kehittäminen 4 5
Hankkeessa luodaan edellytyksiä yritysten tki-toiminnalle, tuotekehitykselle sekä kansainvälistymiselle myös palveluiden osalta
Liikkuminen ja logistiikka 2 3
Hankkeen matkat tehdään tarkoituksenmukaisesti esim. siten, että yksi henkilö edustaa koko hanketta ja kaikkia sen osapuolia
Sosiaalinen ja kulttuurinen kestävyys sekä yhdenvertaisuus
Hyvinvoinnin edistäminen 3 5
Taloudellinen kasvu ja yritysten menestyminen luovat edellytyksiä palveluiden tuottamiselle ja sitä kautta myös hyvinvointia alueen ihmisille
Tasa-arvon edistäminen 1 1
Tasa-arvon edistäminen ei ole hankkeen tavoitteena, mutta hankkeen toimenpiteet kohtelevat kaikkia toimijoita(ihmisiä ja yrityksiä) tasa-arvoisesti ja yhdenvertaisesti
Yhteiskunnallinen ja kulttuurinen yhdenvertaisuus 2 2
Hankkeen toimenpiteet kohtelevat kaikkia alueita, toimijoita(ihmisiä ja yrityksiä) tasa-arvoisesti ja yhdenvertaisesti
Kulttuuriympäristö 2 3
Hankkeen toimenpiteillä tuetaan yritysten ja toimijoiden kasvua ja kehittymistä ja sitä kautta myös kulttuuriympäristö ja yrityskulttuuri vahvistuvat
Ympäristöosaaminen 1 1
Kestävän kehityksen periaate läpileikkaa kaikkea hankkeen toimintaa

9 Loppuraportin tiivistelmä

-