Euroopan unioni Vipuvoimaa EU:lta

Euroopan aluekehitysrahaston (EAKR) rahoittaman hankkeen kuvaus

1 Hanke

Hankekoodi: A74304

Hankkeen nimi: ReStartUp -Uusi startti yritykselle

Toimintalinja: 1. Pk-yritystoiminnan kilpailukyky

Erityistavoite: 1.1. Uuden liiketoiminnan luominen

Suunnitelman mukainen toteutusaika: Alkaa 1.11.2018 ja päättyy 31.10.2020

Toiminnan tila: Toiminnassa

Vastuuviranomainen: Lapin liitto

2 Hakijan perustiedot

Hakijan virallinen nimi: Lapin Yliopisto

Organisaatiotyyppi: Yliopisto

Y-tunnus: 0292800-5

Jakeluosoite: PL122

Puhelinnumero: 016 341341

Postinumero: 96101

Postitoimipaikka: Rovaniemi

WWW-osoite: http://www.ulapland.fi

Hankkeen yhteyshenkilön nimi: Ilkka Haavikko

Yhteyshenkilön asema hakijaorganisaatiossa: Projektipäällikkö

Yhteyshenkilön sähköpostisoite: ilkka.haavikko(at)ulapland.fi

Yhteyshenkilön puhelinnumero: 040 484 4054

Hakijoiden lukumäärä tai tuen siirto -menettely: Hakijoita on useampi kuin yksi (yhteishanke)

Osatoteuttajat

Rovaniemen koulutuskuntayhtymä/ Lapin koulutuskeskus REDU, 0973110-9
Lapin ammattikorkeakoulu Oy, 2528792-5

3 Suunnitelman mukainen tiivistelmä toteutuksesta

Yleisesti on tiedossa, että yritysten on vaikea löytää sopivaa jatkajaa toiminnalleen. Yrityksillä ei myöskään ole välttämättä kovin hyvää käsitystä omistajanvaihdosprosessin kokonaisuudesta ja tietoa millaista asiantuntija-apua olisi parhaiten saatavissa. Omistajanvaihdos on monella tasolla vaativa ja aikaa vievä prosessi, jonka käynnistyminen vaatii monenlaista kypsyttelyä ja pohdintaa. Hankkeessa kiinnitetään huomioita omistajanvaihdokseen kokonaisvaltaisena prosessina.

ReStartUp -hankkeen tehtävänä on saada yritystoiminnasta luopumista pohtivat yrittäjät ja potentiaaliset uudet jatkajat kohtaamaan toisensa. Hankkeessa tavoitteena on käynnistää innovaatioympäristö, joka tuottaa eri alojen yrityksille omistajanvaihdoksiin liittyvää osaamista ja liiketoiminnan kasvua sekä uutta TKI-yhteistyötä ja yrittäjyyttä. Innovaatioympäristö jalostuu hankkeen myötä pysyväksi toimintamalliksi, joka edesauttaa yritysten, Lapin elinkeinoyhtiöiden ja oppilaitosten sekä yrityspalveluiden tuottajien yhteistyötä yritysten omistajanvaihdosten yhteydessä. Innovaatioympäristön kautta yrityksille tarjotaan tilaisuuksia kohdata potentiaalisia jatkajia ja löytää kehittämisideoita ja uusia liiketoimintamahdollisuuksia.

Toteutus jakaantuu viiteen työpakettiin: 1) Innovaatioympäristön rakentaminen, 2) Workshopit ja Matchmaking -tilaisuudet 3) Omistajanvaihdoksen palveluprosessin pilotointi 4) Innovaatioympäristön muotoilu ja 5) Viestintä, tiedon ja hyvien käytänteiden levittäminen. Näiden lopputuloksena rakentuu hankkeen kokemuksiin perustuva omistajanvaihdoksiin keskittyvä toimintamalli sekä muodostuu siihen liittyvä innovaatioympäristö Lapin kunnallisten elinkeinoyhtiöiden, yrityspalveluyritysten, Lapin Ely -keskuksen ja oppilaitosten välille. Hanke tuottaa kokonaisvaltaisen ja monialaisen toimintamallin yritysten omistajanvaihdostilanteisiin.

Pitkän aikavälin tavoitteena yritysten omistajanvaihdosprosessi sujuvoituu ja saadaan uusia yrittäjiä turvaamaan liiketoiminnan jatkuvuus. Lyhyellä aikavälillä ReStartUp-hanke lisää yrityksen myyntiä harkitsevien yrittäjien ja potentiaalisten jatkajien kohtaamisia ja omistajanvaihdokseen liittyvää osaamista.

4 Hankkeen kohderyhmät

4.1 Varsinaiset kohderyhmät

Hankkeen kohderyhminä ovat yrittäjän ikääntymisen tai muun syyn vuoksi omistajanvaihdoksen edessä olevat pk- yritykset sekä korkeakoulut ja ammatilliset oppilaitokset, potentiaaliset yritysten jatkajat: yliopiston ja ammattikorkeakoulun sekä ammatillisen oppilaitoksen opiskelijat. Myös muut potentiaaliset yrittäjyydestä ja erityisesti yrityksen ostamisesta kiinnostuneet.

4.2 Välilliset kohderyhmät

Kuntien yrityspalvelut ja TE-palvelut sekä muut omistajanvaihdosta ja yritysten kehittämistä tukevat asiantuntijaorganisaatiot.

5 Projektin julkinen rahoitus, euroa

Myönnetty EU- ja valtion rahoitus: 254 352

Toteutunut EU- ja valtion rahoitus: 48 766

Suunniteltu julkinen rahoitus yhteensä: 363 360

Toteutunut julkinen rahoitus yhteensä: 69 666

6 Maantieteellinen kohdealue

Maakunnat: Lappi

Seutukunnat: Itä-Lapin, Pohjois-Lapin, Rovaniemen, Tunturi-Lapin, Kemi-Tornion, Torniolaakson

Kunnat: Ranua, Pelkosenniemi, Inari, Salla, Sodankylä, Tornio, Ylitornio, Pello, Savukoski, Kolari, Muonio, Posio, Simo, Rovaniemi, Enontekiö, Kittilä, Keminmaa, Kemijärvi, Tervola, Utsjoki, Kemi

Toteutuspaikan osoite, jos hanke toteutetaan yhdessä paikassa

Jakeluosoite:

Postinumero:

Postitoimipaikka:

7 Hakemusvaiheessa ilmoitettavat arviot hankekohtaisista seurantiedoista

7.1 Uusien työpaikkojen määrä (kysytään vain erityistavoitteisiin 1.1, 2.1 ja 3.1 kuuluvissa hankkeissa)

Suunniteltu: 6, joihin työllistyvät naiset 3

Toteutunut seurantatietojen mukaan: 0, joihin työllistyvät naiset 0

7.2 Uusien yritysten määrä (kysytään vain erityistavoitteeseen 1.1 kuuluvissa hankkeissa)

Suunniteltu: 4, joista naisten perustamia 2

Toteutunut seurantatietojen mukaan: 0, joista naisten perustamia 0

8 Horisontaaliset periaatteet

8.1 Sukupuolten tasa-arvo

Hankkeessa on tehty toimintaympäristön analyysi sukupuolinäkökulmasta: Kyllä
Olemme perehtyneet alan kirjallisuuteen ja mm.Varamäen & muiden (2013) tutkimusten mukaan naisten ostamat yritykset ovat selvästi pienempiä kuin miesten omistamat yritykset. Lisäksi naiset suosivat miehiä enemmän liiketoimintakauppaa osakekauppojen sijaan.
Sukupuolinäkökulma on huomioitu hankkeen toiminnassa (valtavirtaistaminen): Kyllä
Opiskelijapopulaatio on Lapin korkeakouluissa naisvaltainen. Joten naisopiskelijat ovat hankkeen näkökulmasta potentiaalinen kohderyhmä.
Hankkeen päätavoite on sukupuolten tasa-arvon edistäminen: Ei
Hankkeen toimenpiteissä suhtaudutaan tasapuolisesti molempiin sukupuoliin.

8.2 Kestävä kehitys

VälitönVälillinen
Ekologinen kestävyys
Luonnonvarojen käytön kestävyys 0 0
Ei suoranaista vaikutusta, mutta mahdolliset vaikutukset liittyvät yritysten liiketoiminnan luonteeseen.
Ilmastonmuutoksen aiheuttamien riskien vähentäminen 0 0
Ei suoranaista vaikutusta, mutta mahdolliset vaikutukset liittyvät yritysten liiketoiminnan luonteeseen.
Kasvillisuus, eliöt ja luonnon monimuotoisuus 0 0
Ei suoranaista vaikutusta, mutta mahdolliset vaikutukset liittyvät yritysten liiketoiminnan luonteeseen.
Pinta- ja pohjavedet, maaperä sekä ilma (ja kasvihuonekaasujen väheneminen) 0 0
Ei suoranaista vaikutusta, mutta mahdolliset vaikutukset liittyvät yritysten liiketoiminnan luonteeseen.
Natura 2000 -ohjelman kohteet 0 0
Ei suoranaista vaikutusta, mutta mahdolliset vaikutukset liittyvät yritysten liiketoiminnan luonteeseen.
Taloudellinen kestävyys
Materiaalit ja jätteet 2 3
Yritysten kehittämisessä otetaan kestävän kehityksen periaatteet
Uusiutuvien energialähteiden käyttö 2 3
Yritysten kehittämisessä otetaan kestävän kehityksen periaatteet
Paikallisen elinkeinorakenteen kestävä kehittäminen 9 10
Hanke vaikuttaa suoraan aluetalouden pysyvyyteen ja kehittämiseen löytämällä yritystoiminnalle jatkajia.
Aineettomien tuotteiden ja palvelujen kehittäminen 5 7
Todennäköisesti huomattava osa kehittämiskohteista sijoittuu palvelualoille.
Liikkuminen ja logistiikka 4 4
Yritysten kehittämisessä otetaan huomioon uudet digitaaliset ratkaisut.
Sosiaalinen ja kulttuurinen kestävyys sekä yhdenvertaisuus
Hyvinvoinnin edistäminen 5 7
Yrittäjien jaksaminen vahvistuu ja syntyy uusia työpaikkoja.
Tasa-arvon edistäminen 3 5
Alueellinen tasa-arvo vahvistuu alueella olevien yritysten elinkelpoisuuden säilyessä.
Yhteiskunnallinen ja kulttuurinen yhdenvertaisuus 3 4
Hanke tuo esille yrittäjyyden yhtenä työllistymisvaihtoehtona.
Kulttuuriympäristö 3 4
Alueiden elinkelpoisuus luo edellytyksiä kulttuuriympäristöjen säilymiselle. Kehittämiskohteiden joukossa voi olla kulttuuriympäristöä vaalivia yrityksiä.
Ympäristöosaaminen 2 4
Hankkeessa suositaan ratkaisuja, jotka ovat kestävän kehityksen mukaisia.

9 Loppuraportin tiivistelmä

-