Euroopan unioni Vipuvoimaa EU:lta

Euroopan aluekehitysrahaston (EAKR) rahoittaman hankkeen kuvaus

1 Hanke

Hankekoodi: A74304

Hankkeen nimi: ReStartUp -Uusi startti yritykselle

Toimintalinja: 1. Pk-yritystoiminnan kilpailukyky

Erityistavoite: 1.1. Uuden liiketoiminnan luominen

Suunnitelman mukainen toteutusaika: Alkaa 1.11.2018 ja päättyy 31.12.2020

Toiminnan tila: Toiminta päättynyt

Vastuuviranomainen: Lapin liitto

2 Hakijan perustiedot

Hakijan virallinen nimi: Lapin Yliopisto

Organisaatiotyyppi: Yliopisto

Y-tunnus: 0292800-5

Jakeluosoite: PL122

Puhelinnumero: 016 341341

Postinumero: 96101

Postitoimipaikka: Rovaniemi

WWW-osoite: http://www.ulapland.fi

Hankkeen yhteyshenkilön nimi: Ilkka Haavikko

Yhteyshenkilön asema hakijaorganisaatiossa: Projektipäällikkö

Yhteyshenkilön sähköpostisoite: ilkka.haavikko(at)ulapland.fi

Yhteyshenkilön puhelinnumero: 040 484 4054

Hakijoiden lukumäärä tai tuen siirto -menettely:

Osatoteuttajat

3 Suunnitelman mukainen tiivistelmä toteutuksesta

Yleisesti on tiedossa, että yritysten on vaikea löytää sopivaa jatkajaa toiminnalleen. Yrityksillä ei myöskään ole välttämättä kovin hyvää käsitystä omistajanvaihdosprosessin kokonaisuudesta ja tietoa millaista asiantuntija-apua olisi parhaiten saatavissa. Omistajanvaihdos on monella tasolla vaativa ja aikaa vievä prosessi, jonka käynnistyminen vaatii monenlaista kypsyttelyä ja pohdintaa. Hankkeessa kiinnitetään huomioita omistajanvaihdokseen kokonaisvaltaisena prosessina.

ReStartUp -hankkeen tehtävänä on saada yritystoiminnasta luopumista pohtivat yrittäjät ja potentiaaliset uudet jatkajat kohtaamaan toisensa. Hankkeessa tavoitteena on käynnistää innovaatioympäristö, joka tuottaa eri alojen yrityksille omistajanvaihdoksiin liittyvää osaamista ja liiketoiminnan kasvua sekä uutta TKI-yhteistyötä ja yrittäjyyttä. Innovaatioympäristö jalostuu hankkeen myötä pysyväksi toimintamalliksi, joka edesauttaa yritysten, Lapin elinkeinoyhtiöiden ja oppilaitosten sekä yrityspalveluiden tuottajien yhteistyötä yritysten omistajanvaihdosten yhteydessä. Innovaatioympäristön kautta yrityksille tarjotaan tilaisuuksia kohdata potentiaalisia jatkajia ja löytää kehittämisideoita ja uusia liiketoimintamahdollisuuksia.

Toteutus jakaantuu viiteen työpakettiin: 1) Innovaatioympäristön rakentaminen, 2) Workshopit ja Matchmaking -tilaisuudet 3) Omistajanvaihdoksen palveluprosessin pilotointi 4) Innovaatioympäristön muotoilu ja 5) Viestintä, tiedon ja hyvien käytänteiden levittäminen. Näiden lopputuloksena rakentuu hankkeen kokemuksiin perustuva omistajanvaihdoksiin keskittyvä toimintamalli sekä muodostuu siihen liittyvä innovaatioympäristö Lapin kunnallisten elinkeinoyhtiöiden, yrityspalveluyritysten, Lapin Ely -keskuksen ja oppilaitosten välille. Hanke tuottaa kokonaisvaltaisen ja monialaisen toimintamallin yritysten omistajanvaihdostilanteisiin.

Pitkän aikavälin tavoitteena yritysten omistajanvaihdosprosessi sujuvoituu ja saadaan uusia yrittäjiä turvaamaan liiketoiminnan jatkuvuus. Lyhyellä aikavälillä ReStartUp-hanke lisää yrityksen myyntiä harkitsevien yrittäjien ja potentiaalisten jatkajien kohtaamisia ja omistajanvaihdokseen liittyvää osaamista.

4 Hankkeen kohderyhmät

4.1 Varsinaiset kohderyhmät

Hankkeen kohderyhminä ovat yrittäjän ikääntymisen tai muun syyn vuoksi omistajanvaihdoksen edessä olevat pk- yritykset sekä korkeakoulut ja ammatilliset oppilaitokset, potentiaaliset yritysten jatkajat: yliopiston ja ammattikorkeakoulun sekä ammatillisen oppilaitoksen opiskelijat. Myös muut potentiaaliset yrittäjyydestä ja erityisesti yrityksen ostamisesta kiinnostuneet.

4.2 Välilliset kohderyhmät

Kuntien yrityspalvelut ja TE-palvelut sekä muut omistajanvaihdosta ja yritysten kehittämistä tukevat asiantuntijaorganisaatiot.

5 Projektin julkinen rahoitus, euroa

Myönnetty EU- ja valtion rahoitus: 254 352

Toteutunut EU- ja valtion rahoitus: 212 475

Suunniteltu julkinen rahoitus yhteensä: 363 360

Toteutunut julkinen rahoitus yhteensä: 303 536

6 Maantieteellinen kohdealue

Maakunnat: Lappi

Seutukunnat: Tunturi-Lapin, Torniolaakson, Itä-Lapin, Kemi-Tornion, Rovaniemen, Pohjois-Lapin

Kunnat: Muonio, Enontekiö, Pello, Pelkosenniemi, Keminmaa, Savukoski, Simo, Posio, Salla, Kittilä, Rovaniemi, Sodankylä, Inari, Kolari, Ranua, Ylitornio, Tornio, Tervola, Utsjoki, Kemijärvi, Kemi

Toteutuspaikan osoite, jos hanke toteutetaan yhdessä paikassa

Jakeluosoite:

Postinumero:

Postitoimipaikka:

7 Hakemusvaiheessa ilmoitettavat arviot hankekohtaisista seurantiedoista

7.1 Uusien työpaikkojen määrä (kysytään vain erityistavoitteisiin 1.1, 2.1 ja 3.1 kuuluvissa hankkeissa)

Suunniteltu: 6, joihin työllistyvät naiset 3

Toteutunut seurantatietojen mukaan: 0.00, joihin työllistyvät naiset 0.00

7.2 Uusien yritysten määrä (kysytään vain erityistavoitteeseen 1.1 kuuluvissa hankkeissa)

Suunniteltu: 4, joista naisten perustamia 2

Toteutunut seurantatietojen mukaan: 0.00, joista naisten perustamia 0.00

8 Horisontaaliset periaatteet

8.1 Sukupuolten tasa-arvo

Hankkeessa on tehty toimintaympäristön analyysi sukupuolinäkökulmasta: Kyllä
Olemme perehtyneet alan kirjallisuuteen ja mm.Varamäen & muiden (2013) tutkimusten mukaan naisten ostamat yritykset ovat selvästi pienempiä kuin miesten omistamat yritykset. Lisäksi naiset suosivat miehiä enemmän liiketoimintakauppaa osakekauppojen sijaan.
Sukupuolinäkökulma on huomioitu hankkeen toiminnassa (valtavirtaistaminen): Kyllä
Opiskelijapopulaatio on Lapin korkeakouluissa naisvaltainen. Joten naisopiskelijat ovat hankkeen näkökulmasta potentiaalinen kohderyhmä.
Hankkeen päätavoite on sukupuolten tasa-arvon edistäminen: Ei
Hankkeen toimenpiteissä suhtaudutaan tasapuolisesti molempiin sukupuoliin.

8.2 Kestävä kehitys

VälitönVälillinen
Ekologinen kestävyys
Luonnonvarojen käytön kestävyys 0 0
Ei suoranaista vaikutusta, mutta mahdolliset vaikutukset liittyvät yritysten liiketoiminnan luonteeseen.
Ilmastonmuutoksen aiheuttamien riskien vähentäminen 0 0
Ei suoranaista vaikutusta, mutta mahdolliset vaikutukset liittyvät yritysten liiketoiminnan luonteeseen.
Kasvillisuus, eliöt ja luonnon monimuotoisuus 0 0
Ei suoranaista vaikutusta, mutta mahdolliset vaikutukset liittyvät yritysten liiketoiminnan luonteeseen.
Pinta- ja pohjavedet, maaperä sekä ilma (ja kasvihuonekaasujen väheneminen) 0 0
Ei suoranaista vaikutusta, mutta mahdolliset vaikutukset liittyvät yritysten liiketoiminnan luonteeseen.
Natura 2000 -ohjelman kohteet 0 0
Ei suoranaista vaikutusta, mutta mahdolliset vaikutukset liittyvät yritysten liiketoiminnan luonteeseen.
Taloudellinen kestävyys
Materiaalit ja jätteet 2 3
Yritysten kehittämisessä otetaan kestävän kehityksen periaatteet
Uusiutuvien energialähteiden käyttö 2 3
Yritysten kehittämisessä otetaan kestävän kehityksen periaatteet
Paikallisen elinkeinorakenteen kestävä kehittäminen 9 10
Hanke vaikuttaa suoraan aluetalouden pysyvyyteen ja kehittämiseen löytämällä yritystoiminnalle jatkajia.
Aineettomien tuotteiden ja palvelujen kehittäminen 5 7
Todennäköisesti huomattava osa kehittämiskohteista sijoittuu palvelualoille.
Liikkuminen ja logistiikka 4 4
Yritysten kehittämisessä otetaan huomioon uudet digitaaliset ratkaisut.
Sosiaalinen ja kulttuurinen kestävyys sekä yhdenvertaisuus
Hyvinvoinnin edistäminen 5 7
Yrittäjien jaksaminen vahvistuu ja syntyy uusia työpaikkoja.
Tasa-arvon edistäminen 3 5
Alueellinen tasa-arvo vahvistuu alueella olevien yritysten elinkelpoisuuden säilyessä.
Yhteiskunnallinen ja kulttuurinen yhdenvertaisuus 3 4
Hanke tuo esille yrittäjyyden yhtenä työllistymisvaihtoehtona.
Kulttuuriympäristö 3 4
Alueiden elinkelpoisuus luo edellytyksiä kulttuuriympäristöjen säilymiselle. Kehittämiskohteiden joukossa voi olla kulttuuriympäristöä vaalivia yrityksiä.
Ympäristöosaaminen 2 4
Hankkeessa suositaan ratkaisuja, jotka ovat kestävän kehityksen mukaisia.

9 Loppuraportin tiivistelmä

ReStartUp-uusi startti yritykselle -hankkeessa toteutettiin viisi työpakettia, joihin hankkeen toiminta hyvin pitkälle suuntautui.
Toteutus jakaantui viiteen työpakettiin: 1) Innovaatioympäristön rakentaminen, 2) Workshopit ja Matchmaking - tilaisuudet 3) Omistajanvaihdoksen palveluprosessin pilotointi 4) Innovaatioympäristön muotoilu ja 5) Viestintä, tiedon ja hyvien käytänteiden levittäminen.
Työpakettien toteutukseen osallistui ja toiminnasta tiedotettiin aktiivisesti keskeisille lappilaisille ja osin valtakunnallisillekin yrityskauppatoimijoille ja muille sidosryhmille. Näiden työpakettien ja yhteistoiminnan lopputuloksena rakentui hankkeen kokemuksiin perustuva omistajanvaihdoksiin keskittyvä toimintamalli, jonka keskeisenä osa-alueena on muodostettu innovaatioympäristö, jossa on jaettuja kokemuksia ja tietämystä omistajanvaihdosta harkitsevien ja sitä ohjaavien Lapin kunnallisten elinkeinoyhtiöiden, yrityspalveluyritysten, Lapin Ely -keskuksen ja oppilaitosten käyttöön. Innovaatioympäristö realisoitui ehkä parhaiten toiminnalliseen Lapin yritystreffit -konseptiin, mutta sitä tuki ja sen saavutuksia taltioi varsin monipuoliset hankkeen nettisivut, jossa lappilaiset yritykset, elinkeinotoimijat sekä hankkeen toteuttajat kertovat omistajanvaihdoksen haasteista ja mahdollisuuksista. Osana aikaansaatua kokonaisuutta tuotettiin lisäksi netti- ja painotuotejulkaisu, jossa sidosryhmät ja hanketoimijat jakoivat kokemuksia ja tietoa omistajavaihdoksen eri vaiheisiin ja osa-alueisiin liittyen.
Pitkän aikavälin tavoitteena oli, että yritysten omistajanvaihdosprosessi sujuvoituisi ja saataisiin uusia yrittäjiä turvaamaan liiketoiminnan jatkuvuus. Tähän pyrittiin muun muassa tiedottamalla ja osallistamalla Lapin korkeakoulukonsernin ja Lapin koulutuskeskus REDUn opiskelijoita omistajavaihdoksesta ja sen mahdollisuuksista kertoviin tilaisuuksiin.
Lyhyellä aikavälillä ReStartUp-hankkeen tavoitteena oli lisätä yrityksen myyntiä harkitsevien yrittäjien ja potentiaalisten jatkajien kohtaamisia ja omistajanvaihdokseen liittyvää osaamista, mikä toteutui muun muassa järjestettyjen matchmaking -tilaisuuksien avulla.
Toiminnan tiivis kuvaus työpaketeittain on seuraavanlainen huomioiden, että työpaketit eivät olleet toisistaan irrallisia kokonaisuuksia, vaan tukivat toisiaan. Myös suunnitellussa työnjaossa tapahtui muutoksia toteutuksen myötä siten, että hanketoimijoiden osaamisalueet tulivat hankkeessa mahdollisimman hyvin hyödynnetyiksi hankkeen tavoitteiden ja sisältöjen toteuttamiseksi.
Työpaketti 1 Innovaatioympäristön rakentaminen. Innovaatioympäristöön sijoittui mm. seuraavia toimintoja: omistajavaihdosprosessia tarkasteltiin lukuisissa palavereissa ja siitä laadittiin useita visuaalisia versioita, joista osa myös julkaistiin hankkeen nettisivuilla (https://blogi.eoppimispalvelut.fi/restartup/) . Omistajavaihdosprosessia käytiin läpi hankkeen useissa järjestetyissä seminaareissa ja työpajoissa niihin kutsuttujen asiantuntijoiden toimesta. Lopulliseen nettisivuversiossa keskityttiin kuitenkin prosessin tarkasteluun kokemukseen perustuvien yrittäjien videoiden ja hankejulkaisun artikkelien muodossa. Hankkeen tuottamassa oppaassa ”Vinkkejä onnistuneeseen yrityksen omistajanvaihdokseen” https://issuu.com/lapinamk-kauku/docs/restartup_omistajanvaihdosopas_redu esitettiin yksi esimerkki, miten omistajanvaihdosprosessin eri vaiheita voidaan tarkastella (s. 5).
Hankkeen alussa rekrytoitiin yrityksiä, joille omistajanvaihdos oli ajankohtainen. Etukäteen yrityksiä mukaan ilmoittautui n. 10 kpl, mutta myöhemmin hankkeen toimintoihin osallistui huomattavasti tätä enemmän yrityksiä järjestettyjen tapahtumien tai muun kontaktoinnin yhteydessä kaikkiaan n. 100 kpl. Hankkeessa tavoitettiin esim. merkittävien yhteistyökumppaneiden Lapin Yrittäjien yli 3300 jäsentä sekä rovaniemeläisen Likiliike-yhteisön kautta yli 200 jäsenyritystä.

Haasteelliseksi muodostui kuitenkin ostajien löytäminen, minkä vuoksi yrityksen ostoa tarkasteleviin tilaisuuksiin kutsuttiin opiskelijoita ja erityisesti Lapin yliopiston ja Lapin koulutuskeskus REDUn yrittäjyysopiskelijoita, joille tuotiin yrityksen perustamisen ohella myös yrityksen osto vaihtoehtoisena siltana yrittäjyyteen. Sen sijaan ostoprosessin läpikäyneitä yrityksiä tavoitettiin hyvin ja heidän tarinoitaan taltioitiin nettisivuille ja hankkeen tuottamiin oppaisiin. REDU työsti osana hankkeen toimintoja myös omistajanvaihdosta tarkastelevan oppimisalustan Moodleen opiskelijoilleen ja toteutti erillisiä omistajanvaihdokseen keskittyneitä oppimistyöpajoja. ReStartUp -hanke oli esimerkiksi Kemin Kosmoksen avajaisissa esittelemässä hanketta nuorille joulukuun 3.12.2019.

Työpaketti 2 Workshopit ja Matchmaking tilaisuudet. Suunnitelman mukaisesti hanke toteutti aluksi erillisiä ostajille ja myyjille suunnattuja workshoppeja, mutta myöhemmin myös ostaja- ja myyjäryhmille yhteisiä tilaisuuksia. Erikseen kohdennettujen tilaisuuksien osallistujamäärät vaihtelivat huomattavasti ja toisaalta valikoituneet teemat sopivat sekä ostajille ja myyjille, joten osa workshopeista järjestettiin molemmille ryhmille yhdessä. Tilaisuudet olivat informaatiopainotteisia, puhujina olivat yrityskauppoihin erikoistuneiden organisaatioiden paikalliset ja valtakunnalliset asiantuntijat ja osin myös hanketoimijat omien osaamisalueidensa mukaisesti. Ostajien ja myyjien – ja yleisemminkin osto- ja myyntiaikeissa mahdollisesti olevien yritysten kohtauttamista (myös alan asiantuntijoiden kanssa) edistettiin kolmessa matchmaking -tilaisuudessa, joissa ensimmäistä metsäalaan painottuvaa tilaisuutta lukuun ottamatta, osallistui runsaasti yrityksiä ja alan asiantuntijaorganisaatioita (n. 40- 50 kpl osallistujaa). Vuoden 2020 aikana suurin osa järjestetyistä workshopeista toteutettiin etänä koronatilanteesta johtuen pl. syksyn 2020 matchmaking -tilaisuus, joka oli hybridinä mahdollistaen sekä lähi- että etäosallistumisen.

Työpaketti 3 Omistajanvaihdoksen palveluprosessin pilotointi. Työpaketti ei toteutunut aivan suunnitellussa laajuudessa, koska aitojen ostajakandidaattien löytäminen omistajanvaihdosprosessiin oli haasteellista. Työpaketissa kuvattua toimintaa pilotoitiin yksittäisissä tapauksissa Lapin yliopistolla ja Lapin koulutuskeskus REDUssa. REDUn suorittamientoimenpiteiden tuloksena on tapahtunut jo kaksi loppuunsaatettua omistajanvaihdosta. Pilotoituja prosesseja todentaa myös hankejulkaisussa olleet kaksi opiskelijavoimin tuotettua lukua. Lapin yliopiston pilottitapauksessa opiskelija lähti samansa ohjeistuksen mukaisesti kehittämään ongelmatilanteeseen ajautunutta yritystä jaloilleen ja tarvittaessa myyntikuntoon. Konsultointi onnistui ja yrityksen toiminta näiden suoritettujen muutosten seurauksena nousi uudestaan jaloilleen. Tässäkään tapauksessa, ainakaan hankkeen aikana, ei tapahtunut lopulta omistajanvaihdosta. Hankkeen tapahtumissa kuitenkin yksittäisissä tapauksissa yritysostoa harkitseva yrittäjä kohtautettiin asiantuntijaorganisaation edustajan kanssa yhdessä pohtimaan suunnitteilla olevan, tässä tapauksessa matkailuyrityksen, hankinnan eri vaiheita. Tiedossa ei ole, toteutuiko tämä suunnitteilla oleva yrityskauppa lopulta. Matchmaking-tilaisuuksissa oli muutoinkin yritysostoa pohtivia opiskelijoita, mutta heillä itse yrityksen ostoprosessi ei ollut vielä ajankohtainen, mutta he saivat täsmätietoa mahdollista tulevaa ostoprosessia varten.

Työpaketti 4 Innovaatioympäristön muotoilu. Järjestettyjen useiden tilaisuuksien ja erityisesti matchmaking -tapahtumien yhteydessä saatu palaute oli hyvin myönteistä. Hankkeen toiminta ja muodostuva innovaatioympäristö kulminoitui toiminnallisiin Lapin yritystreffi -tapahtumiin, mutta myös staattisempiin, mutta informatiivisiin nettisivuihin sekä näille sivuille upotettuun oppaaseen ja toimitettuun julkaisuun. Nämä ovat järjestettyjen tapahtumien lisäksi hankkeen keskeisimmät tulokset. Näin muodostunutta kokonaisuutta, innovaatioympäristöä, olivat rakentamassa hanketoimijoiden lisäksi useat omistajanvaihdoksen asiantuntijaorganisaatiot ja muut alan toimijat - myös sisällöntuottajina. Julkaisuissa tarkasteltiin mm. hankkeesta saatuja kokemuksia, eri omistajanvaihdokseen liittyvien toimijoiden tehtäviä, toimintatapoja ja pelisääntöjä. Hankkeessa muodostettua toimintamallia esiteltiin ohjausryhmän lisäksi myös omistajanvaihdokseen vihkiytyneille sidosryhmille syksyllä 2020 järjestetyssä hankkeen viimeisessä tilaisuudessa. Siten hankkeen aikana jo teemaan sitoutuneita ja toteutettuun toimintamalliin perehtyneitä toimijoita pyrittiin innostamaan omistajanvaihdoksen jatkoponnisteluissa myös hankkeen jälkeen.

Työpaketti 5 Viestintä, tiedon ja hyvien käytänteiden levittäminen. Hankkeessa omistajanvaihdokseen liittyvää tietoa ja hyviä käytänteitä levitettiin hyvin monipuolisesti nettisivujen tekstien, kuvien, videoiden sekä muiden julkaisujen muodossa. (Esim. https://www.theseus.fi/bitstream/handle/10024/353905/B%2016%202020%20Merivirta%20ReStartUp.pdf?sequence=5)
Työpaketeissa esille tulleita tuloksia, ja hyviä käytänteitä tuotiin esille useilla, osin uusilla, tavoilla: onnistuneista omistajanvaihdoksista tuotettiin videotarinoita ja muita julkaisuja.
Hankkeen tuloksia pyrittiin viestinnän avulla juurruttamaan alueen yrityspalveluiden ja -asiantuntijoiden käyttöön, omistajanvaihdosta toteuttavien yritysten toimintaan sekä omistajavaihdosta harkitsevien yritysten aktivointiin. Käytännössä erityisen tärkeään roolin kohosi hankkeen aikana ja sen jälkeen alueelliset yrittäjäjärjestöt, jotka olivat merkittävässä asemassa hankkeen tapahtumien ja tulosten viestinnässä oman
alueensa yrityksille. Hankkeessa todettuja hyviä käytänteitä on jaettu omistajanvaihdosteemaan keskittyvien muiden tulevien hankkeiden toimijoille.