Euroopan unioni Vipuvoimaa EU:lta

Euroopan aluekehitysrahaston (EAKR) rahoittaman hankkeen kuvaus

1 Hanke

Hankekoodi: A74305

Hankkeen nimi: Arktinen radiomenetelmien kehitysympäristö ja sovellukset

Toimintalinja: 2. Uusimman tiedon ja osaamisen tuottaminen ja hyödyntäminen

Erityistavoite: 4.1. Tutkimus-, osaamis- ja innovaatiokeskittymien kehittäminen alueellisten vahvuuksien pohjalta

Suunnitelman mukainen toteutusaika: Alkaa 1.12.2018 ja päättyy 30.11.2023

Toiminnan tila: Toiminta päättynyt

Vastuuviranomainen: Lapin liitto

2 Hakijan perustiedot

Hakijan virallinen nimi: Oulun Yliopisto

Organisaatiotyyppi: Yliopisto

Y-tunnus: 0245895-5

Jakeluosoite: Tähteläntie 62

Puhelinnumero: +358 50 566 3264

Postinumero: 99600

Postitoimipaikka: Sodankylä

WWW-osoite: http://www.sgo.fi

Hankkeen yhteyshenkilön nimi: Tomi Teppo

Yhteyshenkilön asema hakijaorganisaatiossa: Projektitutkija

Yhteyshenkilön sähköpostisoite: tomi.teppo(at)oulu.fi

Yhteyshenkilön puhelinnumero: +358 40 849 6015

Hakijoiden lukumäärä tai tuen siirto -menettely:

3 Suunnitelman mukainen tiivistelmä toteutuksesta

Sodankylän geofysiikan observatorio (SGO) on kansainvälinen osaamiskeskittymä, joka toimii yhteistyössä useiden kansallisten ja kansainvälisten tutkimusorganisaatioiden ja yritysten kanssa.

Arktinen radiomenetelmien kehitysympäristö ja sovellukset, (ARKS) -kehittämishankkeessa luodaan uusia menetelmiä maan ja lähiavaruuden havainnointiin, tutkitaan mahdollisuuksia käyttää kehitystyön tuloksia maaperätutkimukseen, ja luodaan yhteyksiä alan yrityksiin ja muihin toimijoihin. Hankkeessa SGO:n Radiotieteen laboratorio liitetään osaksi Arktiset kehittämisympäristöt klusteria tavoitteena, että yritykset ja muut organisaatiot pääsevät hyödyntämään radiomenetelmien kehitysympäristöä ja hankkeen tuloksia omassa liiketoiminnassaan.

Hanke vahvistaa SGO:n roolia kansainvälisen suurtehotutkan, EISCAT_3D, menetelmäkehittäjänä ja tutkimuskumppanina. Hanke tukee SGO:n roolia ja osaamista EISCAT_3D:n rakentamisessa ja tulevassa käytössä revontuli- ja yläilmakehätutkimuksessa. Erityisen merkittävä tavoite on tutkamenetelmäosaamisen ja jatkuvan kehitystyön hyödyntäminen EU:n tulevassa Avaruusohjelmassa, jonka ehdotus on tällä hetkellä jäsenmaissa lausuntokierroksella.

Yritykset tukevat ARKS hanketta EISCAT_3D:ssä nähdyn kaupallisen potentiaalin takia ja näkevät yläilmakehän havainnointiin kehitettävien menetelmien sopivan muunneltuna omaan, esimerkiksi maatutkan kehitystyöhön.

Hanke jakaantuu neljään työpakettiin, joissa kahdessa kehitetään uusia radiomittausmenetelmiä Radiotieteen laboratorion kehitysympäristössä. Yksi työpaketti sisältää hankkeen koordinoinnin ja johtamisen, sekä liittämisen osaksi Arktiseen kehittämisympäristöt klusteriin. Yhdessä työpaketissa levitetään hankkeen tuloksia osallistumalla seminaareihin ja konferensseihin ja tuottamalla julkaisuja.

Hankkeen jälkeen yritykset ovat olleet mukana käyttämässä Radiotieteen laboratorion kehitysympäristöä ja vaikuttamassa sen avulla saatuihin tuloksiin. Yritykset ovat ottaneet menetelmiä käyttönsä omissa tuotteissaan tai kehittäneet niitä kaupalliseen muotoon omalla työllään. Tuloksia käytetään sekä tieteellisissä kohteissa EIRA tai EISCAT_3D ympäristössä, sekä yritysten kaupallisissa tuotteissa. Soveltavan tutkimuksen ja kehittämisen tuloksena hankkeessa on tuotettu uusia menetelmiä tutkavastaanottoon.

Radiotieteen laboratorio on tullut osaksi klusteritoimintaa ja se täydentää klusterin laajaa asiantuntijuutta ja kehittämisympäristöä hankkeessa kehitetyllä osaamisellaan. Suomen Lapin eritysrooli EU:n Arktisena toimijana korostuu EU:n avaruusohjelmaan tarjottavan osaamisen myötä.

4 Hankkeen kohderyhmät

4.1 Varsinaiset kohderyhmät

Sodankylän geofysiikan observatorio ja sen Radiotieteen laboratorio ja henkilökunta. Inverpolis Oy, ja Astrock Oy, Kantia Oy, Geovisor Oy, RF-shamaanit Oy ja niiden henkilökunta. EISCAT-järjestön EISCAT_3D menetelmäkehittäjät ja tutkijat.

Sodankylän geofysiikan observatorion ja Ilmatieteenlaitoksen Avaruuskampus Sodankylän Tähtelässä.

Arktisten kehittämisympäristöjen klusteri, sekä Arktinen geoinnovaatiokeskus.

4.2 Välilliset kohderyhmät

Yllä mainittujen yritysten asiakkaat, alihankkijat, tukitoimintojen tuottajat Lapin alueella, kuten majoitus ja ruokailupalvelujen tuottajat, seminaari ja tapahtumajärjestäjät. Liikenne- ja tietoliikennepalveluiden tuottajat.
Oulun yiopiston ja yläilmakehä alan opiskelijat ja opettajat.

5 Projektin julkinen rahoitus, euroa

Myönnetty EU- ja valtion rahoitus: 459 408

Toteutunut EU- ja valtion rahoitus: 385 277

Suunniteltu julkinen rahoitus yhteensä: 656 297

Toteutunut julkinen rahoitus yhteensä: 550 397

6 Maantieteellinen kohdealue

Maakunnat: Lappi

Seutukunnat: Tunturi-Lapin, Rovaniemen, Pohjois-Lapin

Kunnat: Rovaniemi, Sodankylä, Enontekiö

Toteutuspaikan osoite, jos hanke toteutetaan yhdessä paikassa

Jakeluosoite:

Postinumero:

Postitoimipaikka:

7 Hakemusvaiheessa ilmoitettavat arviot hankekohtaisista seurantiedoista

7.1 Uusien työpaikkojen määrä (kysytään vain erityistavoitteisiin 1.1, 2.1 ja 3.1 kuuluvissa hankkeissa)

Suunniteltu: 1, joihin työllistyvät naiset 0

Toteutunut seurantatietojen mukaan: 0.00, joihin työllistyvät naiset 0.00

7.2 Uusien yritysten määrä (kysytään vain erityistavoitteeseen 1.1 kuuluvissa hankkeissa)

Suunniteltu: 0, joista naisten perustamia 0

Toteutunut seurantatietojen mukaan: 0.00, joista naisten perustamia 0.00

8 Horisontaaliset periaatteet

8.1 Sukupuolten tasa-arvo

Hankkeessa on tehty toimintaympäristön analyysi sukupuolinäkökulmasta: Kyllä
Hanke edistää naisten ja miesten asioita tasapuolisesti.
Sukupuolinäkökulma on huomioitu hankkeen toiminnassa (valtavirtaistaminen): Kyllä
Hanke toteutetaan asiantuntijatyönä, johon sukupuolella ei ole vaikutusta. Kuitenkin tasa- arvoa edistävät ja sukupuolesta johtuvat erityistoimet ovat toiminnassa mukana emo- organisaation (Oulun yliopisto) ohjeiden ja sääntöjen mukaisesti.
Hankkeen päätavoite on sukupuolten tasa-arvon edistäminen: Ei
Ei ole päätavoite.

8.2 Kestävä kehitys

VälitönVälillinen
Ekologinen kestävyys
Luonnonvarojen käytön kestävyys 0 0
Hankkeella ei vaikutusta luonnonvarojen käyttöön eikä ympäristön tilaan.
Ilmastonmuutoksen aiheuttamien riskien vähentäminen 0 4
Hankkeessa sovellettavat laitteet ja kehitettävät menetelmät tulevat maan ja lähiavaruuden ilmiöiden havannointi- ja tutkimuskäyttöön. Tuloksilla voi olla suoraan yhteys ilmastonmuutoksen joidenkin tekijöiden ymmärtämiseen.
Kasvillisuus, eliöt ja luonnon monimuotoisuus 0 0
Hankkeella ei vaikutusta kasvillisuuteen eikä eliöihin.
Pinta- ja pohjavedet, maaperä sekä ilma (ja kasvihuonekaasujen väheneminen) 0 0
Hankkeella ei vaikutusta vesiin eikä maaperään.
Natura 2000 -ohjelman kohteet 0 0
Ei Natura alueisiin kohdistuvia vaikutuksia.
Taloudellinen kestävyys
Materiaalit ja jätteet 0 2
Materiaalien käyttö- ja energiatehokkuus huomioidaan soveltuvin osin hanketyössä
Uusiutuvien energialähteiden käyttö 0 0
Hanke ei ota kantaa energialähteen luonteeseen.
Paikallisen elinkeinorakenteen kestävä kehittäminen 6 0
Hankkeen taustalla on paikallisia korkean teknologian yrityksiä jotka saavat hankkeen tuloksina perustutkimukseen liittyvää tietoa käyttöönsä tulevien tuotteidensa kehitystyöhön, sekä samalla verkottuvat hankkeen kautta paikalliseen klusteritoimintaan ja kansainväliseen SGO:n kumppanuusverkostoon.
Aineettomien tuotteiden ja palvelujen kehittäminen 6 0
Mukana olevat korkean teknologian yritykset saavat arvokasta tietopääomaa, sekä vahistavat osaamistaan kun saavat hankkeen tuloksia käyttöönsä ja pystyvät hyödyntämään niitä omissa palvelutuotteissaan.
Liikkuminen ja logistiikka 3 0
Hankkeessa sovellettavat laitteet ja kehitettävät menetelmät tulevat maan ja lähiavaruuden ilmiöiden havannointikäyttöön. Tuloksilla ja niiden analyysillä on yhteys avaruussään joidenkin tekijöiden ymmärtämiseen. Avaruussään vaikutusten ymmärtämisellä vaikutetaan paikantamisen laatuun, jolla taas on yhteys liikkumiseen ja logistiikkaan, sekä turvallisuuteen.
Sosiaalinen ja kulttuurinen kestävyys sekä yhdenvertaisuus
Hyvinvoinnin edistäminen 3 0
Hanke tuo tukiyrityksille ja klusteritoiminnan kautta toimiville yrityksille tietoa minkälainen tutkimus- ja innovaatioinfrastruktuuri on olemassa ja kiinnostuneilla on mahdollisuus päästä luovasti tuottamaan uusia tuotekokeilujaan. Tällä on työllisyyttä, osallisuutta, hyvinvointia ja tiedon saatavuutta, sekä luovuuttaa edistäviä vaikutuksia.
Tasa-arvon edistäminen 4 0
Vahvasti osaamiseen pohjautuva toiminta edistää mitä parhaimmissa määrin tasa-arvoista toimintaa.
Yhteiskunnallinen ja kulttuurinen yhdenvertaisuus 4 0
Hanke edistää osaamisintensiivisten ihmisten yhdenvertaisuutta Lapin ja muun Suomen välillä.
Kulttuuriympäristö 3 0
Hanke vaikuttaa yli satavuotiaan Sodankylän geofysiikan observatorion elävään kulttuuriperintöön.
Ympäristöosaaminen 8 0
Hankkeessa sovellettavat laitteet ja kehtiettävät menetelmät tulevat maan ja lähiavaruuden ilmiöiden havainnointi- ja tutkimuskäyttöön. Tulokset ja niiden hyödyntäminen jatkossa lisäävät ympäristötietoisuuttamme ja -osaamistamme.

9 Loppuraportin tiivistelmä

-