Euroopan unioni Vipuvoimaa EU:lta

Euroopan aluekehitysrahaston (EAKR) rahoittaman hankkeen kuvaus

1 Hanke

Hankekoodi: A74324

Hankkeen nimi: Hitsauskoneiden ja hitsaus prosessin päivittäminen

Toimintalinja: 1. Pk-yritystoiminnan kilpailukyky

Erityistavoite: 2.1. PK-yritysten kasvun ja kansainvälistymisen edistäminen

Suunnitelman mukainen toteutusaika: Alkaa 25.7.2018 ja päättyy 31.12.2018

Toiminnan tila: Toiminta päättynyt

Vastuuviranomainen: Keski-Suomen elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus

2 Hakijan perustiedot

Hakijan virallinen nimi: J-S NORDIC OY

Organisaatiotyyppi: Mikroyritys

Y-tunnus: 2539711-2

Jakeluosoite: Jänismaantie 16

Puhelinnumero: 0468516204

Postinumero: 67800

Postitoimipaikka: KOKKOLA

WWW-osoite: www.tekplast.fi

Hankkeen yhteyshenkilön nimi: Jokisalo Juha

Yhteyshenkilön asema hakijaorganisaatiossa: Toimitusjohtaja

Yhteyshenkilön sähköpostisoite: juha.jokisalo(at)tekplast.fi

Yhteyshenkilön puhelinnumero: +358468516204

Hakijoiden lukumäärä tai tuen siirto -menettely:

3 Suunnitelman mukainen tiivistelmä toteutuksesta

Projektin tarkoitus on laajentaa yrityksemme hitsaus kapasiteettia suuremmille putkille nykysestä 20-250mm ,suurempiin 20-630mm putkikokoihin. Tämä vaatii hitsauskoneiden päivittämistä suurempiin sekä henkilöstön pätevöittämistä näille koneille ja putkille Tämä mahdollistaa suuremmat ja laajemmat tarjoukset sekä osavalmistukset teollisuudessa kaivoksilla ja vesilaitoksilla.

4 Hankkeen kohderyhmät

4.1 Varsinaiset kohderyhmät

4.2 Välilliset kohderyhmät

5 Projektin julkinen rahoitus, euroa

Myönnetty EU- ja valtion rahoitus: 13 650

Toteutunut EU- ja valtion rahoitus: 9 041

Suunniteltu julkinen rahoitus yhteensä: 13 650

Toteutunut julkinen rahoitus yhteensä: 9 041

6 Maantieteellinen kohdealue

Maakunnat: Keski-Pohjanmaa

Seutukunnat: Kokkolan

Kunnat: Kokkola

Toteutuspaikan osoite, jos hanke toteutetaan yhdessä paikassa

Jakeluosoite: jänismaantie 16

Postinumero: 67800

Postitoimipaikka: KOKKOLA

7 Hakemusvaiheessa ilmoitettavat arviot hankekohtaisista seurantiedoista

7.1 Uusien työpaikkojen määrä (kysytään vain erityistavoitteisiin 1.1, 2.1 ja 3.1 kuuluvissa hankkeissa)

Suunniteltu: 2, joihin työllistyvät naiset 0

Toteutunut seurantatietojen mukaan: 1.00, joihin työllistyvät naiset 0.00

7.2 Uusien yritysten määrä (kysytään vain erityistavoitteeseen 1.1 kuuluvissa hankkeissa)

Suunniteltu: 0, joista naisten perustamia 0

Toteutunut seurantatietojen mukaan: 0.00, joista naisten perustamia 0.00

8 Horisontaaliset periaatteet

8.1 Sukupuolten tasa-arvo

Hankkeessa on tehty toimintaympäristön analyysi sukupuolinäkökulmasta: Ei
emme ole nähneet tätä tarpeelliseksi
Sukupuolinäkökulma on huomioitu hankkeen toiminnassa (valtavirtaistaminen): Kyllä
työ on sukupuolineutraalia
Hankkeen päätavoite on sukupuolten tasa-arvon edistäminen: Kyllä
työpaikkamme on sukupuoli neutraali

8.2 Kestävä kehitys

VälitönVälillinen
Ekologinen kestävyys
Luonnonvarojen käytön kestävyys 0 0
Ilmastonmuutoksen aiheuttamien riskien vähentäminen 0 0
Kasvillisuus, eliöt ja luonnon monimuotoisuus 0 0
Pinta- ja pohjavedet, maaperä sekä ilma (ja kasvihuonekaasujen väheneminen) 0 0
Natura 2000 -ohjelman kohteet 0 0
Taloudellinen kestävyys
Materiaalit ja jätteet 0 0
Uusiutuvien energialähteiden käyttö 0 0
Paikallisen elinkeinorakenteen kestävä kehittäminen 0 0
Aineettomien tuotteiden ja palvelujen kehittäminen 0 0
Liikkuminen ja logistiikka 0 0
Sosiaalinen ja kulttuurinen kestävyys sekä yhdenvertaisuus
Hyvinvoinnin edistäminen 0 0
Tasa-arvon edistäminen 0 0
Yhteiskunnallinen ja kulttuurinen yhdenvertaisuus 0 0
Kulttuuriympäristö 0 0
Ympäristöosaaminen 0 0

9 Loppuraportin tiivistelmä

Projekti lisäsi hitsauskapasiteettiamme suuremmille pe/pp putkille, pystymme tarjoamaan myös dokumentoinnit hitsaussaumoista