Euroopan unioni Vipuvoimaa EU:lta

Euroopan aluekehitysrahaston (EAKR) rahoittaman hankkeen kuvaus

1 Hanke

Hankekoodi: A74384

Hankkeen nimi: Panka 2020

Toimintalinja: 2. Uusimman tiedon ja osaamisen tuottaminen ja hyödyntäminen

Erityistavoite: 3.2. Uusiutuvan energian ja energiatehokkaiden ratkaisujen kehittäminen

Suunnitelman mukainen toteutusaika: Alkaa 10.4.2018 ja päättyy 31.8.2023

Toiminnan tila: Toiminta päättynyt

Vastuuviranomainen: Etelä-Savon elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus

2 Hakijan perustiedot

Hakijan virallinen nimi: PANKAKOSKI MILL OY

Organisaatiotyyppi: Keskisuuri yritys

Y-tunnus: 0920913-4

Jakeluosoite: Ruukintie 2

Puhelinnumero: +358 104804600

Postinumero: 81750

Postitoimipaikka: PANKAKOSKI

WWW-osoite: www.pankaboard.com

Hankkeen yhteyshenkilön nimi: Staljon Tiina

Yhteyshenkilön asema hakijaorganisaatiossa: CFO

Yhteyshenkilön sähköpostisoite: tiina.staljon(at)pankaboard.com

Yhteyshenkilön puhelinnumero: +358404868249

Hakijoiden lukumäärä tai tuen siirto -menettely:

3 Suunnitelman mukainen tiivistelmä toteutuksesta

Panka 2020 -Hankkeen tavoitteena on vahvistaa merkittävästi Pankaboardin kilpailukykyä erikoiskartongin valmistajana. Valitun strategian mukaisesti Panka 2020- projektissa investoidaan tehtaan tuotantokykyyn valmistaa korkean jalostusarvon erikoiskartonkituotteita valittuihin loppukäyttöihin. Hankkeella haetaan yhtiölle kasvavaa liikevaihtoa ja kannattavuutta. Tämän avulla yhtiö pyrkii osaltaan vahvistamaan hyvinvointia Pohjois-Karjalan Lieksan kunnassa lisääntyvän alihankinnan ja uusien työpaikkojen muodossa. Investoinnit toteutetaan ympäristöarvoja vaalien.

4 Hankkeen kohderyhmät

4.1 Varsinaiset kohderyhmät

4.2 Välilliset kohderyhmät

5 Projektin julkinen rahoitus, euroa

Myönnetty EU- ja valtion rahoitus: 2 544 250

Toteutunut EU- ja valtion rahoitus: 1 998 281

Suunniteltu julkinen rahoitus yhteensä: 2 544 250

Toteutunut julkinen rahoitus yhteensä: 1 998 281

6 Maantieteellinen kohdealue

Maakunnat: Pohjois-Karjala

Seutukunnat: Pielisen Karjalan

Kunnat: Lieksa

Toteutuspaikan osoite, jos hanke toteutetaan yhdessä paikassa

Jakeluosoite: Ruukintie 2

Postinumero: 81750

Postitoimipaikka: PANKAKOSKI

7 Hakemusvaiheessa ilmoitettavat arviot hankekohtaisista seurantiedoista

7.1 Uusien työpaikkojen määrä (kysytään vain erityistavoitteisiin 1.1, 2.1 ja 3.1 kuuluvissa hankkeissa)

Suunniteltu: 0, joihin työllistyvät naiset 0

Toteutunut seurantatietojen mukaan: 0.00, joihin työllistyvät naiset 0.00

7.2 Uusien yritysten määrä (kysytään vain erityistavoitteeseen 1.1 kuuluvissa hankkeissa)

Suunniteltu: 0, joista naisten perustamia 0

Toteutunut seurantatietojen mukaan: 0.00, joista naisten perustamia 0.00

8 Horisontaaliset periaatteet

8.1 Sukupuolten tasa-arvo

Hankkeessa on tehty toimintaympäristön analyysi sukupuolinäkökulmasta: Kyllä
Yhtiö tukee ja ottaa huomioon kaikessa tekemisessään sukupuolinäkökulman
Sukupuolinäkökulma on huomioitu hankkeen toiminnassa (valtavirtaistaminen): Kyllä
Miesvaltaisella alalla yhtiön näkemyksen mukaan naisten määrän lisääntyminen tehtaalla olisi eritäin positiivista ja yhtiö ottanut tämän huomioon myös hankesuunnitelmassa
Hankkeen päätavoite on sukupuolten tasa-arvon edistäminen: Ei
Panka2020- hankkeen päätavoitteena on vahvistaa yhtiön pitkäjänteinen kilpailukyky strategian mukaisena erikoiskartongin valmistajana ja mahdollistaa kannattava kasvu.

8.2 Kestävä kehitys

VälitönVälillinen
Ekologinen kestävyys
Luonnonvarojen käytön kestävyys 0 0
Ilmastonmuutoksen aiheuttamien riskien vähentäminen 0 0
Kasvillisuus, eliöt ja luonnon monimuotoisuus 0 0
Pinta- ja pohjavedet, maaperä sekä ilma (ja kasvihuonekaasujen väheneminen) 0 0
Natura 2000 -ohjelman kohteet 0 0
Taloudellinen kestävyys
Materiaalit ja jätteet 0 0
Uusiutuvien energialähteiden käyttö 0 0
Paikallisen elinkeinorakenteen kestävä kehittäminen 0 0
Aineettomien tuotteiden ja palvelujen kehittäminen 0 0
Liikkuminen ja logistiikka 0 0
Sosiaalinen ja kulttuurinen kestävyys sekä yhdenvertaisuus
Hyvinvoinnin edistäminen 0 0
Tasa-arvon edistäminen 0 0
Yhteiskunnallinen ja kulttuurinen yhdenvertaisuus 0 0
Kulttuuriympäristö 0 0
Ympäristöosaaminen 0 0

9 Loppuraportin tiivistelmä

-