Euroopan unioni Vipuvoimaa EU:lta

Euroopan aluekehitysrahaston (EAKR) rahoittaman hankkeen kuvaus

1 Hanke

Hankekoodi: A74398

Hankkeen nimi: Kansallinen neurokeskus – osaamiskeskittymän kehittäminen Pohjois-Savon alueella

Toimintalinja: 2. Uusimman tiedon ja osaamisen tuottaminen ja hyödyntäminen

Erityistavoite: 4.1. Tutkimus-, osaamis- ja innovaatiokeskittymien kehittäminen alueellisten vahvuuksien pohjalta

Suunnitelman mukainen toteutusaika: Alkaa 1.1.2019 ja päättyy 1.1.2022

Toiminnan tila: Toiminta päättynyt

Vastuuviranomainen: Pohjois-Savon liitto

2 Hakijan perustiedot

Hakijan virallinen nimi: Itä-Suomen yliopisto

Organisaatiotyyppi: Yliopisto

Y-tunnus: 2285733-9

Jakeluosoite: Yliopistonranta 1

Puhelinnumero: 0294 45 1111

Postinumero: 70211

Postitoimipaikka: Kuopio

WWW-osoite: http://www.uef.fi

Hankkeen yhteyshenkilön nimi: Pirkko Kurvinen

Yhteyshenkilön asema hakijaorganisaatiossa: Kansallisen Neurokeskuksen koordinaattori

Yhteyshenkilön sähköpostisoite: pirkko.kurvinen(at)uef.fi

Yhteyshenkilön puhelinnumero: 050 528 0596

Hakijoiden lukumäärä tai tuen siirto -menettely:

Osatoteuttajat

3 Suunnitelman mukainen tiivistelmä toteutuksesta

Aivosairaudet ovat ikääntyvän väestön suurin terveysongelma länsimaissa ja ne tulevat jatkossa lisääntymään osin väestön ikääntymisen myötä. Aivoperäisten sairauksien aiheuttamat suorat ja epäsuorat kustannukset vastaavat Euroopan tasolla jo kolmannesta kaikista sairauskustannuksista ja muodostavat neljä kertaa suuremman menoerän kuin syöpäsairaudet ja sydän- ja verisuonisairaudet. Jotta aivosairauksiin voidaan kehittää yksilöllistettyä, näyttöön perustuvaa täsmähoitoa, vaaditaan korkeatasoista neurotieteen tutkimusta. Vahvan ja selkeästi organisoituneen neuroalan osaamiskeskittymän perustaminen Suomeen on välttämätöntä ja tämän vuoksi perustetaan Kansallinen neurokeskus osana Terveysalan kasvustrategian toimeenpanoa. Valmistelua koordinoi Itä-Suomen yliopisto.

Tämän hankkeen tavoitteena on Kansallisen neurokeskuksen toimintaa tukevan ja hyödyntävän osaamiskeskittymän kehittäminen Pohjois-Savon alueelle. Tämän avulla pilotoidaan toimintamalleja, jotka voidaan ottaa käyttöön osana Kansallisen neurokeskuksen valtakunnallista toimintaa. Pyrkimyksenä on Kansallisen neurokeskuksen vakiinnuttaminen osaksi alueellista terveysalan ekosysteemiä ja keskuksen pysyvän sijoittumisen varmistaminen Kuopioon. Tavoitteena on edistää alueellista yhteistyötä yliopistojen ja ammattikorkeakoulujen, sairaaloiden ja sairaanhoitopiirien, elinkeinoelämän ja kolmannen sektorin välillä. Tämä mahdollistaa kansainvälisesti kilpailukykyisen toimintaympäristön neuroalan kasvuyrityksille ja lisää vientiä, työpaikkoja ja alueen kansainvälistä houkuttelevuutta investointien kohteena. Kansallisen neurokeskuksen sijoittuminen Pohjois-Savon alueelle tukee myös voimakkaasti Itä-Suomen Biopankin ja Itäisen syöpäkeskuksen (FICAN East) toimintaa.

Tärkeimmät konkreettiset toimet tässä hankkeessa ovat (1) Tutkija / yritystietokannan rakentaminen, johon sisältyvät kaikki Kuopion ja Pohjois-Savon alueen neurotieteen tutkijat ja yritykset, (2) KYSin ja Kuopion kaupungin tietoaltaiden kehittäminen ja aineistojen saatavuustietokannan perustaminen niihin. Tämä palvelee sekä tutkijoita että yrityksiä ja toimii houkuttimena myös kansainvälisille yrityksille tutkimus- ja yritysyhteistyötä varten, (3) Neuro- ja bioinformatiikkapalvelujen tarpeen kartoittaminen ja yhteyspisteen sekä verkoston luominen, joka parantaa näiden palvelujen saatavuutta tutkijoille ja yrityksille, (4) Innovaatiopalvelujen tarpeen kartoittaminen ja yhteyspisteen sekä verkoston luominen, joka parantaa koordinaatiota eri toimijoiden välillä (yliopistot, sairaalat, ammattikorkeakoulut, yritykset) ja (5) Yritysyhteistyötä varten toiminta- ja viestintäsuunnitelma, jolla houkutellaan sekä kansallisia että kansainvälisiä yrityksiä liittymään Pohjois-Savon ja Kuopion neurotutkimuksen innovaatioekosysteemiin.

Kansallisen neurokeskuksen pysyvä sijoittuminen tuo merkittävää lisäarvoa Pohjois-Savon ja Kuopion alueelle. Välittömien työllisyysvaikutusten lisäksi keskus edistäisi merkittävästi alueen profiloitumista neurotutkimuksen kärkipaikkana Suomessa. Tämä toimisi houkuttimena kansainvälisille yrityksille niiden etsiessä kumppaneita pitkäjänteisiin tutkimus- ja innovaatiohankkeisiin ja voi parhaassa tapauksessa johtaa pysyvän tutkimus- tai liikekeskuksen perustamiseen Pohjois-Savon alueelle. Samalla paranevat edellytykset uusien neuroalan yritysten synnylle ja kasvulle.

4 Hankkeen kohderyhmät

4.1 Varsinaiset kohderyhmät

* Terveysteknologian alan yritykset Pohjois-Savon ja Kuopion alueella, kansallisesti ja kansainvälisesti
* Neuroalan tutkimusyhteistyötä tekevät yritykset (public-private-partnership: lääketeollisuus, laitevalmistajat, muut yritykset)
* Informaatio- ja viestintätekniikan yritykset Pohjois-Savon ja Kuopion alueella, kansallisesti ja kansainvälisesti (tietoaltaan ja siihen liittyvien liitännäispalvelujen kehittäminen)
* Neurotieteen tutkijat (Itä-Suomen yliopisto, mukaan lukien AIV-instituutti)
* Soveltavaa tutkimusta ja tuotekehitystä tekevät tutkijat (Savonia-ammattikorkeakoulu)
* Kliinistä tutkimusta tekevät tutkijat (Kuopion yliopistollinen sairaala, muut terveydenhuollon yksiköt)

4.2 Välilliset kohderyhmät

* Uudet innovaatiot voivat luoda mahdollisuuksia paikallisille ja muille yrityksille, jotka toimivat myös muilla kuin terveysteknologian aloilla
* Yksilöllisen hoidon kehittäminen ekosysteemin avulla palvelee kansalaisia yleisesti
* Uusien neurotieteen laskennallisten menetelmien kehittäminen ja big data – analyysimenetelmien kehittäminen palvelee akateemisia ja kliinisiä tutkijoita tieteenalasta riippumatta
* Potilasjärjestöt
* Neurotieteiden tutkimusta rahoittavat tahot (sekä julkinen että yksityinen rahoitus: säätiöt, pääomasijoitusyhtiöt, yksityiset sijoittajat)

5 Projektin julkinen rahoitus, euroa

Myönnetty EU- ja valtion rahoitus: 710 256

Toteutunut EU- ja valtion rahoitus: 684 908

Suunniteltu julkinen rahoitus yhteensä: 942 509

Toteutunut julkinen rahoitus yhteensä: 908 711

6 Maantieteellinen kohdealue

Maakunnat: Pohjois-Savo

Seutukunnat: Kuopion

Kunnat: Kuopio

Toteutuspaikan osoite, jos hanke toteutetaan yhdessä paikassa

Jakeluosoite:

Postinumero:

Postitoimipaikka:

7 Hakemusvaiheessa ilmoitettavat arviot hankekohtaisista seurantiedoista

7.1 Uusien työpaikkojen määrä (kysytään vain erityistavoitteisiin 1.1, 2.1 ja 3.1 kuuluvissa hankkeissa)

Suunniteltu: 4, joihin työllistyvät naiset 2

Toteutunut seurantatietojen mukaan: 0.00, joihin työllistyvät naiset 0.00

7.2 Uusien yritysten määrä (kysytään vain erityistavoitteeseen 1.1 kuuluvissa hankkeissa)

Suunniteltu: 0, joista naisten perustamia 0

Toteutunut seurantatietojen mukaan: 0.00, joista naisten perustamia 0.00

8 Horisontaaliset periaatteet

8.1 Sukupuolten tasa-arvo

Hankkeessa on tehty toimintaympäristön analyysi sukupuolinäkökulmasta: Kyllä
Toiminnassa pyritään huomioimaan sukupuolten välinen tasa-arvo niin, ettei hanke suosi erityisesti jompaakumpaa sukupuolta.
Sukupuolinäkökulma on huomioitu hankkeen toiminnassa (valtavirtaistaminen): Kyllä
Hanke huomioi tasa-arvoisesti molemmat sukupuolet.
Hankkeen päätavoite on sukupuolten tasa-arvon edistäminen: Ei
Hankkeessa huomioidaan sukupuolten välinen tasa-arvo, mutta ei ole olemassa sukupuoli kiintiöitä esim. palkattaville työntekijöille vaan henkilö valitaan toimeen pätevyyden mukaan.

8.2 Kestävä kehitys

VälitönVälillinen
Ekologinen kestävyys
Luonnonvarojen käytön kestävyys 3 3
Hankkeessa huomioidaan kestävän kehityksen periaatteet materiaalivalinnoissa.
Ilmastonmuutoksen aiheuttamien riskien vähentäminen 3 3
Hankkeessa huomioidaan kestävän kehityksen periaatteet.
Kasvillisuus, eliöt ja luonnon monimuotoisuus 1 1
Kyseinen hanke ei juurikaan vaikuta kasvillisuuteen tai elioihin ja luonnonmonimuotoisuuteen. Vähäinen välillinen vaikutus voi olla keskuksessa käytettyjen materiaalivalintojen vuoksi kyseiseen asiaan.
Pinta- ja pohjavedet, maaperä sekä ilma (ja kasvihuonekaasujen väheneminen) 1 1
Kyseinen hanke ei juurikaan vaikuta pinta- ja pohjavesiin ym. Vähäinen välillinen vaikutus voi olla keskuksessa käytettyjen materiaalivalintojen vuoksi myös tähän.
Natura 2000 -ohjelman kohteet 0 0
Hankkeella ei ole selvää yhteyttä Natura 2000 ohjelmaan.
Taloudellinen kestävyys
Materiaalit ja jätteet 2 2
Hankkeessa huomioidaan kestävän kehityksen periaatteet materiaaleissa ja jätteet kierrätetään.
Uusiutuvien energialähteiden käyttö 0 0
Hankkeella ei ole selvää yhteyttä uusiutuvien energialähteiden käyttöön.
Paikallisen elinkeinorakenteen kestävä kehittäminen 8 8
Hanke tukee alueen elinkeinoelämän osallistumista neurotieteiden tutkimukseen ja teknologian kehitykseen. Kansallinen neurokeskus voi luoda uutta teollisuutta ja uusia työpaikkoja alueelle. Keskuksen toiminnan on tarkoitus olla pysyvää ja sen toiminnan odotetaan laajenevan aina yrityslähtöisiä tarpeita vastaamaan.
Aineettomien tuotteiden ja palvelujen kehittäminen 8 5
Hanke kehittää ensisijaisesti palveluja ja osaamista neurotieteiden tutkimuksen tukemiseen. Vaikutusten oletetaan olevan suuret. Kun osaaminen leviää laajemmin yrityksiin ym., myös välillisiä positiivisia vaikutuksia ilmenee.
Liikkuminen ja logistiikka 0 0
Hankkeella ei ole selvää yhteyttä liikkumiseen ja logistiikkaan.
Sosiaalinen ja kulttuurinen kestävyys sekä yhdenvertaisuus
Hyvinvoinnin edistäminen 8 7
Hanke edistää neurotieteiden tutkijoiden ja yritysten hyvinvointia tarjoamalla tarpeellisia tukipalveluita. Tulevaisuudessa hanke edistää myös keskushermoston sairauksista kärsivien potilaiden hyvinvointia, kun tutkimuksesta saatavat innovaatiot saadaan nopeammin potilaiden käyttöön.
Tasa-arvon edistäminen 8 4
Hanke kehittää avointa innovaatioalustaa ja yhteistyöverkostoa ja mahdollistaa tutkijoille (perus- ja kliinisilletutkijoille, myös urapolkujen erivaiheessa oleville) ja yrityksille (suurille ja pienille) tasa-arvoisen hyödyntämismahdollisuuden neurotieteiden tutkimuksen parissa. Sukupuolten välinen tasa-arvo on jo aiemmin käsitelty.
Yhteiskunnallinen ja kulttuurinen yhdenvertaisuus 3 3
Hankkeen myötä syntyvät uudet koulutukselliset ja kaupalliset innovaatiot ovat hyödynnettävissä kaikkialla maailmassa. Hanke tukee kaikkia neurotieteiden tutkijoita ja yrityksiä, taustaan katsomatta.
Kulttuuriympäristö 3 3
Hanke pyrkii tekemään neurotieteiden tutkimuksesta avoimemman ja helposti lähestyttävämmän myös kansalle, mahdollistaen sen populaarikulttuurin osallistumista ja kansalaisten kiinnostuksen ruokkimista aluepoliittisesti tärkeässä positiivisessa hengessä - myös kansainvälisesti.
Ympäristöosaaminen 0 0
Hankkeella ei oleteta olevan vaikutusta ympäristöosaamiseen.

9 Loppuraportin tiivistelmä

Hanke tuki Kansallisen Neurokeskuksen valmisteluvaihetta siten, että Kansallinen Neurokeskus perustettiin yhteistyöverkostona 1.4.2021. Koordinaatio toimii Itä-Suomen yliopistossa Kuopiossa. Jäseninä verkostossa on seitsemän yliopistoa ja viisi yliopistosairaanhoitopiiriä, jotka muodostavat kuusi alueellsta neurokeskusverkostoa Suomessa. Paikallisesti osaamiskeskittymää kehitettiin ja yhteistyötä tiivistettiin Savonia Ammattikorkeakoulun ja Kuopion yliopistollisen sairaalan kanssa.