Euroopan unioni Vipuvoimaa EU:lta

Euroopan aluekehitysrahaston (EAKR) rahoittaman hankkeen kuvaus

1 Hanke

Hankekoodi: A74403

Hankkeen nimi: Analyysiympäristö biomassojen karakterisointiin

Toimintalinja: 1. Pk-yritystoiminnan kilpailukyky

Erityistavoite: 3.1. Pk-yritysten energiatehokkuuden edistäminen

Suunnitelman mukainen toteutusaika: Alkaa 25.9.2018 ja päättyy 31.3.2021

Toiminnan tila: Toiminta päättynyt

Vastuuviranomainen: Keski-Suomen elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus

2 Hakijan perustiedot

Hakijan virallinen nimi: CENTRIA-AMMATTIKORKEAKOULU OY

Organisaatiotyyppi: Ammattikorkeakoulu

Y-tunnus: 1097805-3

Jakeluosoite: Talonpojankatu 2

Puhelinnumero: +358 44 7250 270

Postinumero: 67100

Postitoimipaikka: KOKKOLA

WWW-osoite: www.centria.fi

Hankkeen yhteyshenkilön nimi: Koponen Hanna-Kaisa

Yhteyshenkilön asema hakijaorganisaatiossa: TKI-päällikkö

Yhteyshenkilön sähköpostisoite: hanna-kaisa.koponen(at)centria.fi

Yhteyshenkilön puhelinnumero: +358 44 7250 270

Hakijoiden lukumäärä tai tuen siirto -menettely:

3 Suunnitelman mukainen tiivistelmä toteutuksesta

Erilaiset biomassat tulevat olemaan yhä merkittävämmässä roolissa uusiutumattomien raaka-aineiden korvaajina ja uuden liiketoiminnan mahdollistajina. Hankkeen tuloksena luodaan analyysi- ja palveluympäristö palvelemaan biomassoja tuottavia ja jalostavia yrityksiä. Hankkeessa toteutetaan investointeja biomassojen arvoaineiden analytiikkaan ja karakterisointiin sekä näytteenkäsittelyyn liittyen. Tehtävien ínvestointien avulla tuetaan uuden liiketoiminnan muodostumista ja mahdollistetaan nykyisten pk-yritysten toiminnan kehittyminen s.e. yrityksillä on kyky tuottaa korkeamman jalostusasteen tuotteita.

4 Hankkeen kohderyhmät

4.1 Varsinaiset kohderyhmät

4.2 Välilliset kohderyhmät

5 Projektin julkinen rahoitus, euroa

Myönnetty EU- ja valtion rahoitus: 182 250

Toteutunut EU- ja valtion rahoitus: 182 250

Suunniteltu julkinen rahoitus yhteensä: 405 000

Toteutunut julkinen rahoitus yhteensä: 405 000

6 Maantieteellinen kohdealue

Maakunnat: Keski-Pohjanmaa

Seutukunnat: Kokkolan

Kunnat: Kokkola

Toteutuspaikan osoite, jos hanke toteutetaan yhdessä paikassa

Jakeluosoite: Talonpojankatu 2

Postinumero: 67100

Postitoimipaikka: KOKKOLA

7 Hakemusvaiheessa ilmoitettavat arviot hankekohtaisista seurantiedoista

7.1 Uusien työpaikkojen määrä (kysytään vain erityistavoitteisiin 1.1, 2.1 ja 3.1 kuuluvissa hankkeissa)

Suunniteltu: 2, joihin työllistyvät naiset 1

Toteutunut seurantatietojen mukaan: 1.00, joihin työllistyvät naiset 1.00

7.2 Uusien yritysten määrä (kysytään vain erityistavoitteeseen 1.1 kuuluvissa hankkeissa)

Suunniteltu: 0, joista naisten perustamia 0

Toteutunut seurantatietojen mukaan: 0.00, joista naisten perustamia 0.00

8 Horisontaaliset periaatteet

8.1 Sukupuolten tasa-arvo

Hankkeessa on tehty toimintaympäristön analyysi sukupuolinäkökulmasta: Ei
Hanke keskittyy pk-yritysten liiketoimintaedellytysten parantamiseen.
Sukupuolinäkökulma on huomioitu hankkeen toiminnassa (valtavirtaistaminen): Kyllä
Centria-ammattikorkeakoululla on tasa-arvo- ja yhdenvertaisuussunnitelma, jonka periaatteita noudatetaan myös tässä hankkeessa. Tasa-arvo ja yhdenvertaisuus ovat keskeinen periaate kaikessa toiminnassa.
Hankkeen päätavoite on sukupuolten tasa-arvon edistäminen: Ei
Hanke keskittyy pk-yritysten liiketoimintaedellytysten parantamiseen.

8.2 Kestävä kehitys

VälitönVälillinen
Ekologinen kestävyys
Luonnonvarojen käytön kestävyys 8 8
Biomassojen tehokkaampi hyötykäyttö ja fossiilisten raaka-aineiden tarpeen väheneminen
Ilmastonmuutoksen aiheuttamien riskien vähentäminen 7 7
Biomassojen tehokkaampi hyötykäyttö ja fossiilisten raaka-aineiden tarpeen väheneminen
Kasvillisuus, eliöt ja luonnon monimuotoisuus 0 0
Pinta- ja pohjavedet, maaperä sekä ilma (ja kasvihuonekaasujen väheneminen) 0 0
Natura 2000 -ohjelman kohteet 0 0
Taloudellinen kestävyys
Materiaalit ja jätteet 10 7
Biomassojen tehokkaampi hyötykäyttö, mukaan lukien sivuvirrat, fossiilisten raaka-aineiden tarpeen väheneminen
Uusiutuvien energialähteiden käyttö 0 0
Paikallisen elinkeinorakenteen kestävä kehittäminen 6 5
Uusia liiketoimintamahdollisuuksia, jalostusasteen nousu
Aineettomien tuotteiden ja palvelujen kehittäminen 4 5
Uusia palveluja ja osaamista
Liikkuminen ja logistiikka 0 0
Sosiaalinen ja kulttuurinen kestävyys sekä yhdenvertaisuus
Hyvinvoinnin edistäminen 0 3
Tavoitteena on luoda uusia liiketoimintamahdollisuuksia ja sitä kautta uusia työpaikkoja sekä edistetään ihmisten hyvinvointia.
Tasa-arvon edistäminen 0 0
Yhteiskunnallinen ja kulttuurinen yhdenvertaisuus 0 0
Kulttuuriympäristö 0 0
Ympäristöosaaminen 0 4
Biomassojen hyötykäytön tehostaminen ja fossiilisten raaka-aineiden tarpeen väheneminen edistävät välillisesti myös ympäristöosaamisen kehittymistä.

9 Loppuraportin tiivistelmä

Erilaiset biomassat tulevat olemaan yhä merkittävämmässä roolissa uusiutumattomien raaka-aineiden korvaajina ja uuden liiketoiminnan mahdollistajina. Hankkeen tuloksena luotiin analyysi- ja palveluympäristö palvelemaan biomassoja tuottavia ja jalostavia yrityksiä. Hankkeessa toteutettiin investointeja biomassojen arvoaineiden analytiikkaan ja karakterisointiin sekä näytteenkäsittelyyn liittyviin laitteisiin. Tehtyjen ínvestointien avulla tuettiin uuden liiketoiminnan muodostumista ja mahdollistettiin nykyisten pk-yritysten toiminnan kehittyminen yritykohtaisesti toteutettujen demonstraatioiden kautta.