Euroopan unioni Vipuvoimaa EU:lta

Euroopan aluekehitysrahaston (EAKR) rahoittaman hankkeen kuvaus

1 Hanke

Hankekoodi: A74422

Hankkeen nimi: BUZTECH - Teknologialiiketoimintaympäristön vahvistaminen ja kehittäminen

Toimintalinja: 2. Uusimman tiedon ja osaamisen tuottaminen ja hyödyntäminen

Erityistavoite: 4.1. Tutkimus-, osaamis- ja innovaatiokeskittymien kehittäminen alueellisten vahvuuksien pohjalta

Suunnitelman mukainen toteutusaika: Alkaa 1.1.2019 ja päättyy 31.12.2020

Toiminnan tila: Toiminta päättynyt

Vastuuviranomainen: Pohjois-Pohjanmaan elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus

2 Hakijan perustiedot

Hakijan virallinen nimi: KAJAANIN AMMATTIKORKEAKOULU OY

Organisaatiotyyppi: Ammattikorkeakoulu

Y-tunnus: 2553600-4

Jakeluosoite: Ketunpolku1

Puhelinnumero: +358447101008

Postinumero: 87100

Postitoimipaikka: KAJAANI

WWW-osoite: www.kamk.fi

Hankkeen yhteyshenkilön nimi: Al Natsheh Anas

Yhteyshenkilön asema hakijaorganisaatiossa: TKI-yliopettaja

Yhteyshenkilön sähköpostisoite: anas.alnatsheh(at)kamk.fi

Yhteyshenkilön puhelinnumero: +358447101228

Hakijoiden lukumäärä tai tuen siirto -menettely:

3 Suunnitelman mukainen tiivistelmä toteutuksesta

BUZTECH- hankkeessa luodaan aikaisen vaiheen yrityksen onnistumismahdollisuuksia parantava malli ja sitä testataan käytännössä lupaavimpien CEMIS sekä Kainuun ja Pohjois-Pohjanmaan alueen teknologioiden kohdalla. Lisäksi hankkeessa tunnistetaan ja hyödynnetään kansainvälisiä liiketoimintamahdollisuuksia, kehitetään ja vahvistetaan verkostoja sekä vaikutetaan aktiivisesti CEMISin teknologioiden kaupallistamiseen ja palveluliiketoiminnan konseptien kehitykseen. Hankkeen aikana tunnistettuja mahdollisuuksia tarkennetaan aikaisen vaiheen teknologia- ja markkinaselvityksillä. Tällä tuetaan liiketoimintaympäristön kehitystä ja alueellisten resurssien tehokasta hyödyntämistä tärkeillä painoaloilla sekä lisätään teknologialiiketoiminnan tietotaitoa projektialueelle.

4 Hankkeen kohderyhmät

4.1 Varsinaiset kohderyhmät

4.2 Välilliset kohderyhmät

5 Projektin julkinen rahoitus, euroa

Myönnetty EU- ja valtion rahoitus: 209 860

Toteutunut EU- ja valtion rahoitus: 199 176

Suunniteltu julkinen rahoitus yhteensä: 299 810

Toteutunut julkinen rahoitus yhteensä: 284 540

6 Maantieteellinen kohdealue

Maakunnat: Kainuu

Seutukunnat: Kajaanin

Kunnat: Kajaani

Toteutuspaikan osoite, jos hanke toteutetaan yhdessä paikassa

Jakeluosoite: Ketunpolku 1

Postinumero: 87100

Postitoimipaikka: KAJAANI

7 Hakemusvaiheessa ilmoitettavat arviot hankekohtaisista seurantiedoista

7.1 Uusien työpaikkojen määrä (kysytään vain erityistavoitteisiin 1.1, 2.1 ja 3.1 kuuluvissa hankkeissa)

Suunniteltu: 5, joihin työllistyvät naiset 3

Toteutunut seurantatietojen mukaan: 0.00, joihin työllistyvät naiset 0.00

7.2 Uusien yritysten määrä (kysytään vain erityistavoitteeseen 1.1 kuuluvissa hankkeissa)

Suunniteltu: 0, joista naisten perustamia 0

Toteutunut seurantatietojen mukaan: 0.00, joista naisten perustamia 0.00

8 Horisontaaliset periaatteet

8.1 Sukupuolten tasa-arvo

Hankkeessa on tehty toimintaympäristön analyysi sukupuolinäkökulmasta: Ei
Analyysiä ei ole tehty, koska toimenpiteiden kohdistumista miehiin ja naisiin ei pysty etukäteen arvioimaan (toimialat täsmentyvät hankkeen toteutusvaiheessa)
Sukupuolinäkökulma on huomioitu hankkeen toiminnassa (valtavirtaistaminen): Kyllä
Kyllä. Toteutustiimissä on mukana kaksi naista, projektisihteeri ja asiantuntija. Hankehenkilöstö on valikoitunut tehtäviin pätevyytensä ja osaamisen soveltuvuuden perusteella. KAMK pyrkii kuitenkin edistämään sukupuolten tasa-arvoista kohtelua osana kaikkea toimintaa.
Hankkeen päätavoite on sukupuolten tasa-arvon edistäminen: Ei
Ei ole hankkeen päätavoite mutta tasa-arvon edistäminen huomioidaan toiminnassa.

8.2 Kestävä kehitys

VälitönVälillinen
Ekologinen kestävyys
Luonnonvarojen käytön kestävyys 0 5
CEMISissä kehitettävien mittaus- ja informaatioteknologioiden kaupallistumisen ja leviämisen myötä pyritään tehostamaan teollisuuden, kuten kaivosteollisuuden ja cleantech-alan, toimintaa mikä näkyy välillisesti luonnonvarojen kestävämpänä käyttönä. BUZTECH hanke tukee välillisesti näitä tavoitteita
Ilmastonmuutoksen aiheuttamien riskien vähentäminen 0 5
CEMISin teknologiakehityksen kaupallistamistoimiin. Teknologiakehitys kohdistuu mm. vedenlaadun mittaamiseen. Näin ollen teknologiat voivat tuoda helpotusta mm. ilmastonmuutoksen aiheuttamien vesiongelmien ratkaisuun ja BUZTECH hanke tukee välillisesti näitä tavoitteita.
Kasvillisuus, eliöt ja luonnon monimuotoisuus 0 0
Pinta- ja pohjavedet, maaperä sekä ilma (ja kasvihuonekaasujen väheneminen) 0 2
Hankkeessa kehitetään kaupallistamisen tietotaitoa CEMIS teknologioiden esim. vedenpuhdistusratkaisujen käyttöön ja näillä on välitön vaikutus pinta- ja pohjavesien saastumisen estämiseen. Ympäristöystävälliset teknologiat estävät osaltaan pinta- ja pohjavesien pilaantumista. Ympäristömittausteknolo
Natura 2000 -ohjelman kohteet 0 0
Taloudellinen kestävyys
Materiaalit ja jätteet 0 0
Uusiutuvien energialähteiden käyttö 0 2
Hankkeessa edistetään uusiutuvien energianlähteiden käyttöön liittyvien teknologioiden kaupallistamista kuten mittaus- ja informaatioteknologiaa.
Paikallisen elinkeinorakenteen kestävä kehittäminen 5 7
Hankkeessa kehitetään kaupallistamisen tietotaitoa CEMIS teknologioiden esim. vedenpuhdistusratkaisujen käyttöön ja näillä on välitön vaikutus pinta- ja pohjavesien saastumisen estämiseen. Ympäristöystävälliset teknologiat estävät osaltaan pinta- ja pohjavesien pilaantumista. Ympäristömittausteknolo
Aineettomien tuotteiden ja palvelujen kehittäminen 8 8
Hankkeessa kehitetään kaupallistamisen tietotaitoa CEMIS teknologioiden esim. vedenpuhdistusratkaisujen käyttöön ja näillä on välitön vaikutus pinta- ja pohjavesien saastumisen estämiseen. Ympäristöystävälliset teknologiat estävät osaltaan pinta- ja pohjavesien pilaantumista. Ympäristömittausteknolo
Liikkuminen ja logistiikka 0 0
Sosiaalinen ja kulttuurinen kestävyys sekä yhdenvertaisuus
Hyvinvoinnin edistäminen 2 2
Hankkeessa pyritään edistämään myös hyvinvointiin liittyvien CEMIS teknologioiden kaupallistamista. Välilliset vaikutukset näkyvät hyvinvoinnin kasvuna, kun kaupallistuvat teknologiat synnyttävät uusia työtilaisuuksia, sekä tietotaidon kasvuna eri tehtävissä.
Tasa-arvon edistäminen 0 0
Yhteiskunnallinen ja kulttuurinen yhdenvertaisuus 0 0
Kulttuuriympäristö 0 0
Ympäristöosaaminen 2 2
Hankkeen puitteissa luotava kaupallistamisen osaaminen kohdistuu osaltaan teknologioihin, jotka vaikuttavat välittömästi toiminta-alueen ympäristöosaamiseen. Näin ollen välillinen vaikutus syntyy CEMISin esimerkiksi ympäristömittausteknologioiden kaupallistuessa.

9 Loppuraportin tiivistelmä

Buztech hanke (2019-2020) toteutettiin ELY-Keskuksen rahoituksen Toimintaympäristön kehittämisavustus-rahoittamana sekä KAMK omarahoitusosuudella. Kajaanin ammattikorkeakoulu CEMIS Business Development-yksikkö (CBD) toteutti hankkeen, jossa työskentelivät projektipäällikkö Anas Al Natsheh (Ph.D.) sekä neljä liiketoiminnan kehittäjää. Buztech hanke kuului CEMIS ohjelmaan (2019-2020) ja siten yhteistyö ja toiminta muiden CEMIS kumppaneiden kanssa jatkui läpi hankkeen. Hankkeen tavoitteena oli kehittää ja pilotoida aikaisen vaiheen yrityksen onnistumismahdollisuuksia parantava malli. Hankkeessa on pyritty tunnistamaan ja hyödyntämään kansainvälisiä liiketoimintamahdollisuuksia, verkostojen vahvistamiseen sekä aktiiviseen vaikuttamiseen CEMISin teknologioiden kaupallistamisessa ja palveluliiketoiminnan kehitykseen. Lisäksi hanke on kohdistunut osaltaan CEMIS ohjelman kokonaistavoitteisiin, erityisesti synnyttää uusia teknologiapohjaisia spin-off-yrityksiä toiminta-alueelle ja parantaa toiminta-alueen alkavien teknologiayritysten kansainvälisen liiketoiminnan mahdollisuuksia. Buztech hanke onnistui tavoitteissaan, erityisesti aikaisen vaiheen yrityksen onnistumismahdollisuuksia parantava mallin toteuttamisen ja testaamisen eli pilotoinnin osalta. Sen kautta on saatu toiminta-alueelle poikkeuksellisen laajan yrityshaastattelututkimuksen, artikkelitutkimuksen ja kehitystyön kautta laajempaa kyvykkyyttä teknologiapohjaisten spinoff/startup yritysten ja yritystoimintaa tavoittelevien teknologiatiimien eteenpäin viemiseksi. Mallia on pilotoitu hankkeen aikana kolmen CEMIS teknologian ja niitä kehittävien tiimien kanssa. Mallin käyttöä jatketaan hankkeen jälkeen ja sitä voidaan jatkaa hyödyntää joistakin näistä tapauksista edelleen, sekä mahdollisten uusien CEMIS ja alueellisten pre-startup ja startup yritysten kehittämisen yhteydessä. Mallin toteutuksen myötä hanke on koonnut laajalti uutta primääritietoa, josta on analysoitu ja tunnistettu yleisesti parhaita käytänteitä kainuulaisille CEMIS / pre-startup ryhmille, ja jota tullaan jatkossa huomioimaan entistä enemmän CEMIS sisäisissä kaupallistamistoiminnoissa. Hankkeen ensimmäisen vuoden 2019 aikana toteutui laajasti myös kansainvälisten toimenpiteiden kuten potentiaalisten liiketoimintamahdollisuuksien tunnistaminen ja hyödyntäminen. Hankkeen projektipäällikkö Anas Al Natsheh osallistui vuonna 2019 kahteen kansainväliseen teknologiatapahtumaan, CES Yhdysvaltojen Las Vegasissa sekä BIAT Innovation and High Technology Lab Italian Barissa. Lisäksi vuonna 2019 toteutettiin, usein CEMIS kumppaneiden kanssa, useita yhteistyömatkoja ulkomaille hankkeen kohdealueille kuten Kiinaan, ja Etelä-Amerikan Brasiliaan. Venäjän yhteistyötä, joka on KAMKin osalta laajentunut osittain myös Buztech-hankkeen seurauksena ja jatkuu muissa hankkeissa, edistettiin kahdella eri kohteisiin suuntautuneella matkalla. Alueellista näkyvyyttä, CEMIS teknologiaesittelyjä ja verkostojen vahvistamista toteutettiin kahdella Big Friday osastolla, joiden järjestämisen hanke organisoi CEMIS johdon kanssa vuosina 2019 ja 2020, sekä Jyväskylän yliopiston Vuokatin yksikön järjestämässä ICSS tapahtumassa 2019 jossa CDB piti CEMIS osastoa. ICSS 2019-tapahtumaan osallistui myös useita liikuntateknologian kansainvälisiä yliopistojen tutkimusyksiköitä sekä yrityksiä eri maista kuten Itävalta, Ruotsi, Saksa ja Kanada. Toisena hankevuotena pandemia-tilanne on estänyt matkustusta ja tapahtuma-osallistumisia. Kuitenkin tämä toiminta painottui ensimmäiseen vuoteen ja onnistui siinä. Hankkeessa toteutettiin myös useita teknologialiiketoiminnan selvityksiä kohdistuen CEMIS jäsenten erilaisiin innovaatioihin ja teknologioihin. Buztech hanke on onnistuneesti toteutettu ja sen tuloksia ja uutta tietotaitoa tullaan jakamaan ja hyödyntämään edelleen hankkeen jälkeen CBD:n ja CEMISin toimesta.