Euroopan unioni Vipuvoimaa EU:lta

Euroopan aluekehitysrahaston (EAKR) rahoittaman hankkeen kuvaus

1 Hanke

Hankekoodi: A74432

Hankkeen nimi: Tuotannon kehitys ja vienti

Toimintalinja: 1. Pk-yritystoiminnan kilpailukyky

Erityistavoite: 2.1. PK-yritysten kasvun ja kansainvälistymisen edistäminen

Suunnitelman mukainen toteutusaika: Alkaa 28.11.2018 ja päättyy 31.12.2021

Toiminnan tila: Toiminta päättynyt

Vastuuviranomainen: Keski-Suomen elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus

2 Hakijan perustiedot

Hakijan virallinen nimi: OY HILTOP AB

Organisaatiotyyppi: Pieni yritys

Y-tunnus: 1838284-4

Jakeluosoite: Topparinmäentie 15

Puhelinnumero: 0414393177

Postinumero: 67600

Postitoimipaikka: KOKKOLA

WWW-osoite: www.hiltop.fi

Hankkeen yhteyshenkilön nimi: Friis Christian

Yhteyshenkilön asema hakijaorganisaatiossa: Yrittäjä

Yhteyshenkilön sähköpostisoite: christian.friis(at)hiltop.fi

Yhteyshenkilön puhelinnumero: 0414393177

Hakijoiden lukumäärä tai tuen siirto -menettely:

3 Suunnitelman mukainen tiivistelmä toteutuksesta

Keski-Pohjanmaan metallialan kilpailukyvyn kehittäminen kansainväliselle tasolle

4 Hankkeen kohderyhmät

4.1 Varsinaiset kohderyhmät

4.2 Välilliset kohderyhmät

5 Projektin julkinen rahoitus, euroa

Myönnetty EU- ja valtion rahoitus: 615 620

Toteutunut EU- ja valtion rahoitus: 488 390

Suunniteltu julkinen rahoitus yhteensä: 615 620

Toteutunut julkinen rahoitus yhteensä: 488 390

6 Maantieteellinen kohdealue

Maakunnat: Keski-Pohjanmaa

Seutukunnat: Kokkolan

Kunnat: Kokkola

Toteutuspaikan osoite, jos hanke toteutetaan yhdessä paikassa

Jakeluosoite: Topparinmäentie 15

Postinumero: 67600

Postitoimipaikka: KOKKOLA

7 Hakemusvaiheessa ilmoitettavat arviot hankekohtaisista seurantiedoista

7.1 Uusien työpaikkojen määrä (kysytään vain erityistavoitteisiin 1.1, 2.1 ja 3.1 kuuluvissa hankkeissa)

Suunniteltu: 6, joihin työllistyvät naiset 3

Toteutunut seurantatietojen mukaan: 0.00, joihin työllistyvät naiset 0.00

7.2 Uusien yritysten määrä (kysytään vain erityistavoitteeseen 1.1 kuuluvissa hankkeissa)

Suunniteltu: 0, joista naisten perustamia 0

Toteutunut seurantatietojen mukaan: 0.00, joista naisten perustamia 0.00

8 Horisontaaliset periaatteet

8.1 Sukupuolten tasa-arvo

Hankkeessa on tehty toimintaympäristön analyysi sukupuolinäkökulmasta: Kyllä
Kehityskeskustelu
Sukupuolinäkökulma on huomioitu hankkeen toiminnassa (valtavirtaistaminen): Kyllä
Lisätyövoiman tarve
Hankkeen päätavoite on sukupuolten tasa-arvon edistäminen: Ei
Päätavoite on liiketoiminnan kasvu ja kehittyminen

8.2 Kestävä kehitys

VälitönVälillinen
Ekologinen kestävyys
Luonnonvarojen käytön kestävyys 3 2
Kaasupullojen määrä vähenee
Ilmastonmuutoksen aiheuttamien riskien vähentäminen 2 2
Voiteluaineiden ja jäteöljyn määrä pienenee
Kasvillisuus, eliöt ja luonnon monimuotoisuus 0 0
Pinta- ja pohjavedet, maaperä sekä ilma (ja kasvihuonekaasujen väheneminen) 4 2
Hiilidioksidipäästöt pienenee
Natura 2000 -ohjelman kohteet 0 0
Taloudellinen kestävyys
Materiaalit ja jätteet 4 2
Levynkäytön paraneminen
Uusiutuvien energialähteiden käyttö 0 0
Paikallisen elinkeinorakenteen kestävä kehittäminen 2 2
Työpaikkoja lisää
Aineettomien tuotteiden ja palvelujen kehittäminen 2 4
Jalostusasteen nosto
Liikkuminen ja logistiikka 3 4
Vähemmän kuljetuksia (koneistus)
Sosiaalinen ja kulttuurinen kestävyys sekä yhdenvertaisuus
Hyvinvoinnin edistäminen 3 2
Vähemmän käsityövaiheita tuotannossa ja asianmukaiset tilat
Tasa-arvon edistäminen 2 2
Työpaikkoja naisille ja miehille
Yhteiskunnallinen ja kulttuurinen yhdenvertaisuus 0 0
Kulttuuriympäristö 0 0
Ympäristöosaaminen 4 2
Jätteenkäsittelyn tehostaminen

9 Loppuraportin tiivistelmä

-