Euroopan unioni Vipuvoimaa EU:lta

Euroopan aluekehitysrahaston (EAKR) rahoittaman hankkeen kuvaus

1 Hanke

Hankekoodi: A74471

Hankkeen nimi: Laajennettu todellisuus myynnissä

Toimintalinja: 1. Pk-yritystoiminnan kilpailukyky

Erityistavoite: 2.1. PK-yritysten kasvun ja kansainvälistymisen edistäminen

Suunnitelman mukainen toteutusaika: Alkaa 16.10.2018 ja päättyy 31.3.2020

Toiminnan tila: Toiminta päättynyt

Vastuuviranomainen: Keski-Suomen elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus

2 Hakijan perustiedot

Hakijan virallinen nimi: KESKI-POHJANMAAN KIRJAPAINO OYJ

Organisaatiotyyppi: Keskisuuri yritys

Y-tunnus: 0198165-6

Jakeluosoite: PL 45

Puhelinnumero: +35820 750 4400

Postinumero: 67101

Postitoimipaikka: KOKKOLA

WWW-osoite: www.kpk.fi

Hankkeen yhteyshenkilön nimi: Vuorinen Marita

Yhteyshenkilön asema hakijaorganisaatiossa: johtaja/Creamedia

Yhteyshenkilön sähköpostisoite: marita.vuorinen(at)kpk.fi

Yhteyshenkilön puhelinnumero: +358504863848

Hakijoiden lukumäärä tai tuen siirto -menettely:

3 Suunnitelman mukainen tiivistelmä toteutuksesta

Hankkeen tarkoituksena on uusien kokemusteknologioiden, kuten 3D, lisätyn todellisuuden ja virtuaalitodellisuuden tuotekehitys alueen yritysten myynnin ja markkinoinnin käyttöön. Kehitystyö kohdistuu uusien teknologioiden tuotteistamiseen, uusien tuotantoprosessien ja -menetelmien suunnitteluun sekä näiden konseptointiin asiakastarjoamaksi. Tavoitteena on luoda uutta kilpailukykyä edistävää osaamista ja vaikuttaa alueen työllisyyden, liikevaihdon ja viennin kasvuun sekä omalta osaltamme että asiakasyritystemme menestymisen kautta.

4 Hankkeen kohderyhmät

4.1 Varsinaiset kohderyhmät

4.2 Välilliset kohderyhmät

5 Projektin julkinen rahoitus, euroa

Myönnetty EU- ja valtion rahoitus: 27 830

Toteutunut EU- ja valtion rahoitus: 16 965

Suunniteltu julkinen rahoitus yhteensä: 27 830

Toteutunut julkinen rahoitus yhteensä: 16 965

6 Maantieteellinen kohdealue

Maakunnat: Keski-Pohjanmaa

Seutukunnat: Kokkolan

Kunnat: Kokkola

Toteutuspaikan osoite, jos hanke toteutetaan yhdessä paikassa

Jakeluosoite: PL 45

Postinumero: 67101

Postitoimipaikka: KOKKOLA

7 Hakemusvaiheessa ilmoitettavat arviot hankekohtaisista seurantiedoista

7.1 Uusien työpaikkojen määrä (kysytään vain erityistavoitteisiin 1.1, 2.1 ja 3.1 kuuluvissa hankkeissa)

Suunniteltu: 2, joihin työllistyvät naiset 1

Toteutunut seurantatietojen mukaan: 2.00, joihin työllistyvät naiset 1.00

7.2 Uusien yritysten määrä (kysytään vain erityistavoitteeseen 1.1 kuuluvissa hankkeissa)

Suunniteltu: 0, joista naisten perustamia 0

Toteutunut seurantatietojen mukaan: 0.00, joista naisten perustamia 0.00

8 Horisontaaliset periaatteet

8.1 Sukupuolten tasa-arvo

Hankkeessa on tehty toimintaympäristön analyysi sukupuolinäkökulmasta: Kyllä
Yrityksessä suoritettu palkkavertailu sukupuolten välillä ja todettu, että samanpalkkaisuus toteutuu sukupuolten välillä.
Sukupuolinäkökulma on huomioitu hankkeen toiminnassa (valtavirtaistaminen): Kyllä
Hankkeessa on mukana sekä miehiä että naisia.
Hankkeen päätavoite on sukupuolten tasa-arvon edistäminen: Ei
Ei ole päätavoite, mutta asia huomioidaan.

8.2 Kestävä kehitys

VälitönVälillinen
Ekologinen kestävyys
Luonnonvarojen käytön kestävyys 0 3
Digitaalisella viestinnällä vähennetään paperin kulutusta ja siihen liittyvää logistiikkaa
Ilmastonmuutoksen aiheuttamien riskien vähentäminen 0 3
Digitaalisella viestinnällä vähennetään paperin kulutusta ja siihen liittyvää logistiikkaa
Kasvillisuus, eliöt ja luonnon monimuotoisuus 0 3
Digitaalisella viestinnällä vähennetään paperin kulutusta ja siihen liittyvää logistiikkaa
Pinta- ja pohjavedet, maaperä sekä ilma (ja kasvihuonekaasujen väheneminen) 0 0
Natura 2000 -ohjelman kohteet 0 0
Taloudellinen kestävyys
Materiaalit ja jätteet 0 3
Digitaalisella viestinnällä vähennetään paperin kulutusta ja siihen liittyvää logistiikkaa
Uusiutuvien energialähteiden käyttö 0 3
Digitaalisella viestinnällä vähennetään paperin kulutusta ja siihen liittyvää logistiikkaa
Paikallisen elinkeinorakenteen kestävä kehittäminen 0 3
Alueen yritysten viestinnän digitalisoinnilla vähemmän paperia ja siihen liittyvää logistiikkaa
Aineettomien tuotteiden ja palvelujen kehittäminen 6 0
Kehitämme digitaalisia palveluita
Liikkuminen ja logistiikka 3 0
Digitaalisilla palveluilla vähemmän logistiikkaa
Sosiaalinen ja kulttuurinen kestävyys sekä yhdenvertaisuus
Hyvinvoinnin edistäminen 0 3
Alueen yritysten menestyminen tuo elinvoimaa
Tasa-arvon edistäminen 0 3
Yrityksemme työllistää useita eri kansalaisuuksia
Yhteiskunnallinen ja kulttuurinen yhdenvertaisuus 0 0
Kulttuuriympäristö 0 0
Ympäristöosaaminen 0 2
Digitaalisaatio edesauttaa ympäristön hyvinvointia

9 Loppuraportin tiivistelmä

Creamedian vuonna 2019 käynnistämän hankkeen tavoitteena oli pitkän aikavälin kilpailukyvyn kehittäminen, kannattavuuden parantaminen ja kasvun saavuttaminen uuden liiketoimintaosaamisen ja uusien liiketoimintamahdollisuuksien kautta. Hankkeen myötä Creamedian osaaminen kokemusteknologioiden, kuten 3D, lisätyn todellisuuden ja virtuaalitodellisuuden lisääntyi huomattavasti tehdyn tuotekehityksen myötä. Osaaminen on mahdollistanut uudenlaisten tuotteiden tarjoamisen asiakkaille.