Euroopan unioni Vipuvoimaa EU:lta

Euroopan aluekehitysrahaston (EAKR) rahoittaman hankkeen kuvaus

1 Hanke

Hankekoodi: A74477

Hankkeen nimi: Kestävää hyvinvointia arktisesta puurakentamisesta

Toimintalinja: 2. Uusimman tiedon ja osaamisen tuottaminen ja hyödyntäminen

Erityistavoite: 3.2. Uusiutuvan energian ja energiatehokkaiden ratkaisujen kehittäminen

Suunnitelman mukainen toteutusaika: Alkaa 1.6.2018 ja päättyy 30.6.2020

Toiminnan tila: Toiminta päättynyt

Vastuuviranomainen: Lapin liitto

2 Hakijan perustiedot

Hakijan virallinen nimi: Kemin Digipolis Oy

Organisaatiotyyppi: Muu yksityisoikeudellinen oikeushenkilö

Y-tunnus: 0935441-1

Jakeluosoite: Tietokatu 6

Puhelinnumero: 020 7691990

Postinumero: 94600

Postitoimipaikka: KEMI

WWW-osoite: http://digipolis.fi

Hankkeen yhteyshenkilön nimi: AHORANTA TYTTI SISKO KAARINA

Yhteyshenkilön asema hakijaorganisaatiossa: Projektipäällikkö

Yhteyshenkilön sähköpostisoite: tytti.ahoranta(at)digipolis.fi

Yhteyshenkilön puhelinnumero: +358 405042257

Hakijoiden lukumäärä tai tuen siirto -menettely: Hakijoita on useampi kuin yksi (yhteishanke)

Osatoteuttajat

Lapin ammattikorkeskoulu Oy, 2528792-5
Ammattiopisto Lappia, 2109309-0

3 Suunnitelman mukainen tiivistelmä toteutuksesta

Hankkeen tarkoituksena on toteuttaa puurakentamiseen liittyvä viestintä ja eri toimijoiden tuottaman informaation välittäminen puu- ja kestävän rakentamisen edistämiseksi. Hankkeessa tuotetaan tietoa puurakentamisen potentiaalista ja tehokkaista toimenpiteistä puun määrän kasvattamiseksi rakennusmateriaalina. Tavoitteena on yritystoiminnan kehittäminen ja uusien yritysten käynnistäminen Lapin maakunnassa sekä Lapin maakunnan uusiutuvien luonnonvarojen ja hiilineutraalien kiertotalouden ratkaisujen hyödyntäminen Kemin Digipolis Oy:n vetämän teollisen kiertotalouden innovaatioalustan myötävaikutuksella. Rakentamiseen tarvitaan ratkaisuja, jotka eivät perustu luonnonvarojen tuhlaavaan käyttöön, kuten vallitseva tilanne rakentamisessa globaalisti edelleen on.
Hankkeessa painottuu puurakentamisen potentiaalin esille tuonti yhtenä kestävän kehityksen mukaisena, vähähiilisenä rakentamisen vaihtoehtona ja osana kestävän rakentamisen klusterin toimintaa.
Hankkeessa tuodaan esille puurakentamiseen liittyvää energia- ja materiaalitehokkuutta sekä ilmastovaikutuksia vähentäviä tuotantoprosesseja, toimintamalleja ja tuotteiden t&k&i-toimintaa sekä liiketoimintaa. Näillä toimilla tuetaan erityisesti pk-yritysten kilpailukykyä mm. mahdollistamalla uusien ympäristöä vähemmän kuormittavien ja energiatehokkaampien teknologioiden ja innovaatioiden käyttöönottoa niiden toiminnassa sekä vähähiilistä, kestävää ympäristöliiketoimintaa.

4 Hankkeen kohderyhmät

4.1 Varsinaiset kohderyhmät

• Arkkitehtitoimistot
• Rakennesuunnittelutoimistot
• Rakennustuoteteollisuus, Puutuoteteollisuus
• Puutuotealan yritykset (sahat ja höyläämöt)
• Rakennusalan yritykset
• Rakennuttajat
• Kuntien kaavoittajat
• Rakennusvalvontaviranomaisetä
• Pelastusviranomaiset
• Oppilaitokset / opettajat
• Kansalliset ja kansainväliset yhteistyöverkostot
• Puuntuottajat ja metsäalan organisaatiot
• Kestävän rakentamisen klusterin toimijat

4.2 Välilliset kohderyhmät

A: Lapin maakunnan alueella toimivat
Puutuotealan toimijat
Oppilaitokset
Lapin Ely-keskus, Business Finland
Lapin kehitysyhtiöt: esim. Rovaniemen Kehitys, Meri-Lapin kehittämiskeskus
Kuntien elinkeinotoimistot
Pääomasijoittajat
Maaseudun kehitysorganisaatiot ProAgria, Peräpohjolan Kehitys, Outokaira, Leader
Yksityiset ihmiset

B: Valtakunnallisesti toimivat:
Ympäristöministeriö
PuuSuomi-verkosto
Puuinfo Oy
Metsäteollisuus ry
Puutuoteteollisuus ry
Oulun Ammattikorkeakoulu
Itä- ja Pohjoissuomen EU-toimisto, Bryssel
Oulun Yliopisto / Arkkitehtuuri
Aalto Yliopisto / Puu-&rakennusteknikkka
Tampereen Teknillinen Yliopisto
VTT / Oulu
Muut ammattikorkeakoulut: Centria, Savonia
Kuhmon Woodpolis
Puurakennealan edelläkävijöinä toimivat suuryritykset: esim. Storaenso, Metsä-Wood

5 Projektin julkinen rahoitus, euroa

Myönnetty EU- ja valtion rahoitus: 74 502

Toteutunut EU- ja valtion rahoitus: 51 909

Suunniteltu julkinen rahoitus yhteensä: 99 336

Toteutunut julkinen rahoitus yhteensä: 69 212

6 Maantieteellinen kohdealue

Maakunnat: Lappi

Seutukunnat: Pohjois-Lapin, Kemi-Tornion, Itä-Lapin, Torniolaakson, Tunturi-Lapin, Rovaniemen

Kunnat: Pelkosenniemi, Tornio, Enontekiö, Posio, Keminmaa, Ylitornio, Kittilä, Salla, Sodankylä, Rovaniemi, Savukoski, Pello, Simo, Inari, Muonio, Ranua, Utsjoki, Kemijärvi, Tervola, Kemi

Toteutuspaikan osoite, jos hanke toteutetaan yhdessä paikassa

Jakeluosoite:

Postinumero:

Postitoimipaikka:

7 Hakemusvaiheessa ilmoitettavat arviot hankekohtaisista seurantiedoista

7.1 Uusien työpaikkojen määrä (kysytään vain erityistavoitteisiin 1.1, 2.1 ja 3.1 kuuluvissa hankkeissa)

Suunniteltu: 0, joihin työllistyvät naiset 0

Toteutunut seurantatietojen mukaan: 0, joihin työllistyvät naiset 0

7.2 Uusien yritysten määrä (kysytään vain erityistavoitteeseen 1.1 kuuluvissa hankkeissa)

Suunniteltu: 0, joista naisten perustamia 0

Toteutunut seurantatietojen mukaan: 0, joista naisten perustamia 0

8 Horisontaaliset periaatteet

8.1 Sukupuolten tasa-arvo

Hankkeessa on tehty toimintaympäristön analyysi sukupuolinäkökulmasta: Kyllä
Sukupuolinäkökulmaa on analysoitu Lapin letka -hankkeessa toteutetun Suvauskoneen avulla. Suvauskone on apuväline, jolla voidaan arvioida hankkeen sukupuolivaikutukset. Suvauskoneella tehdyn analyysin perusteella hanke edistää miesten ja naisten asioita tasapuolisesti ottamalla huomioon naisten ja miesten väliset erot.
Sukupuolinäkökulma on huomioitu hankkeen toiminnassa (valtavirtaistaminen): Kyllä
Kestävää hyvinvointia arktisesta puurakentamisesta-viestintähankkeessa otetaan huomioon miehet, naiset, tytöt ja pojat. Hankkeessa lisätään ja selkiytetään viestintää puurakentamisen mahdollisuuksista. Siitä miten eri sukupuolet ottavat vastaan tähän teemaan liittyvää viestintää haetaan myös tällä puurakentamisen viestintähankkeella vastausta. Hankkeessa paneudutaan erityisesti selkeämpään viestintään sukupuolet huomioon ottaen siitä, millaista puurakentamista rakennusmääräykset mahdollistavat.
Hankkeen päätavoite on sukupuolten tasa-arvon edistäminen: Ei
Hankkeen päätavoite ei varsinaisesti ole sukupuolten tasa-arvon edistäminen, mutta tietoisena sen merkityksestä kaikkien kansalaisten hyvinvointiin yhteiskunnassa tasa-arvo otetaan huomioon hankkeen toteutuksessa. Hankkeessa otetaan huomioon, että mihillä ja naisilla, tytöilla ja pojilla on todennäköisesti toisistaan poikkeava näkökulma ja kiinnostuneisuus arktisen puurakentamisen hyvinvointitekijöihin.

8.2 Kestävä kehitys

VälitönVälillinen
Ekologinen kestävyys
Luonnonvarojen käytön kestävyys 6 7
Hanke tukee voimakkaasti luonnonvarojen älykästä ja kestävää käyttöä. Uusiutuvan ja vähähiilisen puumateriaalin käytön lisääminen osana kestävän rakentamisen periaatteiden edistämistä pyritään lisäämään luonnonvarojen käytön kestävyyttä. Alan toimijoiden toimintakulttuuriin pyritään vaikuttamaa tiedon, oivaltamisen ja osaamisen tasolla. Erityisesti vaikutukset korostuvat verkostotoiminnan ja kestävän rakentamisen klusterin toiminnassa.
Ilmastonmuutoksen aiheuttamien riskien vähentäminen 5 8
Tieto, jonka välittämiseen hankkeen avulla pyritään, sisältää mm.tietoa siitä miten ilmastonmuutoksen aiheuttamia riskejä voidaan vähentää ottamalla käyttöön uusiutuvista luonnonvaroista valmistettuja, vähähiilisiä helposti kierrätettäviä rakennusmateriaaleja ja rakentamistapoja. Vähähiilisyys, energiatehokkuus ja uusiutuvien luonnonvarojen hyödyntäminen rakentamisessa ovat ne kestävän rakentamisen lähtökohdat, joiden esille tuomista hankkeessa selvitetään ja toteutetaan.
Kasvillisuus, eliöt ja luonnon monimuotoisuus 3 6
Vähähiilinen, kestävä rakentaminen estää omalta ilmaston lämpenemistä ja pienentää lämpenemisestä aiheutuvaa kasvillisuudelle, eliöille ja luonnon monimuotoisuudelle aiheutuvaa uhkaa. Lisää metsien käyttöä ja metsänhoidolliset toimenpiteet tehostuvat.
Pinta- ja pohjavedet, maaperä sekä ilma (ja kasvihuonekaasujen väheneminen) 4 6
Vähähiilinen rakentaminen ehkäisee ilmaston lämpenemistä ja ylläpitää osaltaan luonnon kiertokulkua. Puun käytön lisääminen rakentamisessa lisää metsien hakkuita ja siten metsien uudistumista, jolloin ilmakehän hiilen sitoutuminen kasvaviin puihin tehostuu.
Natura 2000 -ohjelman kohteet 0 0
Hankkeen toiminnoille ei ole asetettu varsinaisia tavoitteita Natura 2000-ohjelman osalta
Taloudellinen kestävyys
Materiaalit ja jätteet 5 7
Hankkeessa painotetaan energia-, ympäristö- ja materiaalitehokkuutta (resurssiviisaus), jotta raaka-aineita käytettäisiin taloudellisesti. Hankkeessa painotetaan kiertotaloutta ja sivuvirtojen hyödyntämistä, jotta jätteitä ei pääsisi syntymään.
Uusiutuvien energialähteiden käyttö 3 8
Hankkeessa painotetaan uusiutuvien energialähteiden käyttöä ja lisätään tietoa uusista teknologioista, jotta investoinnit uusiutuvien energialähteiden käyttöön lisääntyisi.
Paikallisen elinkeinorakenteen kestävä kehittäminen 6 7
Hankkeessa painotetaan Lappilaisen puuraaka-aineen jalostamisen potentiaalia rakennustuotteiksi maakunnan alueella. CLT-oppimisympäristössä ja Lapin AMK:ssa toteutettavalla koulutuksella tuetaan uusien rakennusalalle tarvittavien ja yrityksissä toimivien henkilöiden osaamista.
Aineettomien tuotteiden ja palvelujen kehittäminen 3 6
Hankkeessa tuodaan esille puun merkitys kestävän kehityksen periaatteiden ja restoratiivisuuden toteuttamisessa erityisesti matkailurakentamisessa. Kestävyys työkalun hyödyntäminen teollisuustuotannon kehittämisessä.
Liikkuminen ja logistiikka 5 7
Maakunnan puuraaka-aineen hyödyntäminen pienentää materiaalin kuljetustarvetta.
Sosiaalinen ja kulttuurinen kestävyys sekä yhdenvertaisuus
Hyvinvoinnin edistäminen 2 8
Hankkeessa välitetään puumateriaalin hyvinvointivaikutuksiin liittyvää tietoa. Kotimaisen puun lisääntyvä käyttö vaikuttaa suoraan kansalaisten taloudelliseen hyvinvointiin.
Tasa-arvon edistäminen 1 4
Hankkeen päätavoite ei ole sukupuolten tasa-arvon edistäminen, mutta se otetaan hankkeessa huomioon. Sukupuolten väliset mahdolliset erot tunnustetaan ja niiden merkitykset tehdään hankkeessa näkyviksi.
Yhteiskunnallinen ja kulttuurinen yhdenvertaisuus 2 5
Hankkeen päätavoite ei ole yhteiskunnallisen ja kulttuurisen yhdenvertaisuuden edistäminen, mutta se otetaan puurankentamista edistettäessä huomioon.
Kulttuuriympäristö 3 6
Hankkeen tarkoitus on uudistaa rakennusalan yritysten toimintatapakulttuuria ja argumentoida puurakentamista myös kulttuuriympäristön näkökulmasta.
Ympäristöosaaminen 6 7
Hankkeen tavoitteena on kannustaa toimimaan resurssitehokkaasti luonnonvarojen kestävää käyttöä edistävästi. Hankkeessa tuodaan esille suomalaisen puuraaka-aineen tuotannon ympäristövastuullisuus (PEFC ja FSC sertifiointiosaaminen) sekä rakennusten ympäristösertifikaatit.

9 Loppuraportin tiivistelmä

-