Euroopan unioni Vipuvoimaa EU:lta

Euroopan aluekehitysrahaston (EAKR) rahoittaman hankkeen kuvaus

1 Hanke

Hankekoodi: A74494

Hankkeen nimi: KAJAWOOD: Kainuu - Suomen Hollywood

Toimintalinja: 1. Pk-yritystoiminnan kilpailukyky

Erityistavoite: 2.1. PK-yritysten kasvun ja kansainvälistymisen edistäminen

Suunnitelman mukainen toteutusaika: Alkaa 17.10.2018 ja päättyy 31.12.2020

Toiminnan tila: Toiminta päättynyt

Vastuuviranomainen: Pohjois-Pohjanmaan elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus

2 Hakijan perustiedot

Hakijan virallinen nimi: BLACK LION PICTURES OY

Organisaatiotyyppi: Mikroyritys

Y-tunnus: 2470614-7

Jakeluosoite: Salmelantie 6

Puhelinnumero: +358505397399

Postinumero: 88600

Postitoimipaikka: SOTKAMO

WWW-osoite: www.blacklionpictures.fi

Hankkeen yhteyshenkilön nimi: Norvanto Miika J.

Yhteyshenkilön asema hakijaorganisaatiossa: Toimitusjohtaja

Yhteyshenkilön sähköpostisoite: miika(at)blacklionpictures.fi

Yhteyshenkilön puhelinnumero: +358 505397399

Hakijoiden lukumäärä tai tuen siirto -menettely:

3 Suunnitelman mukainen tiivistelmä toteutuksesta

Hankkeen tavoitteena on luoda ja kehittää Kainuuseen Black Lion Picturesin omaleimainen studiojärjestelmä. Kehitetään alueen infrastruktuuria elokuvatuotantopalveluiden tarjoamiselle Kainuussa sekä luodaan edellytykset kansainvälisille elokuvatuotannoille.

4 Hankkeen kohderyhmät

4.1 Varsinaiset kohderyhmät

4.2 Välilliset kohderyhmät

5 Projektin julkinen rahoitus, euroa

Myönnetty EU- ja valtion rahoitus: 107 850

Toteutunut EU- ja valtion rahoitus: 107 850

Suunniteltu julkinen rahoitus yhteensä: 107 850

Toteutunut julkinen rahoitus yhteensä: 107 850

6 Maantieteellinen kohdealue

Maakunnat: Kainuu

Seutukunnat: Kajaanin

Kunnat: Sotkamo

Toteutuspaikan osoite, jos hanke toteutetaan yhdessä paikassa

Jakeluosoite: Salmelantie 6

Postinumero: 88600

Postitoimipaikka: SOTKAMO

7 Hakemusvaiheessa ilmoitettavat arviot hankekohtaisista seurantiedoista

7.1 Uusien työpaikkojen määrä (kysytään vain erityistavoitteisiin 1.1, 2.1 ja 3.1 kuuluvissa hankkeissa)

Suunniteltu: 4, joihin työllistyvät naiset 1

Toteutunut seurantatietojen mukaan: 6.00, joihin työllistyvät naiset 3.00

7.2 Uusien yritysten määrä (kysytään vain erityistavoitteeseen 1.1 kuuluvissa hankkeissa)

Suunniteltu: 0, joista naisten perustamia 0

Toteutunut seurantatietojen mukaan: 0.00, joista naisten perustamia 0.00

8 Horisontaaliset periaatteet

8.1 Sukupuolten tasa-arvo

Hankkeessa on tehty toimintaympäristön analyysi sukupuolinäkökulmasta: Ei
Toimintaympäristön analyysissä sukupuolella ei ole merkitystä.
Sukupuolinäkökulma on huomioitu hankkeen toiminnassa (valtavirtaistaminen): Kyllä
Elokuvia tehtäessä sukupuolikysymykset ovat tärkeitä ottaa huomioon.
Hankkeen päätavoite on sukupuolten tasa-arvon edistäminen: Ei
Hankkeen päätavoitteena ei ole sukupuolten tasa-arvon edistäminen, vaan kehittää edellytyksiä toiminnalle.

8.2 Kestävä kehitys

VälitönVälillinen
Ekologinen kestävyys
Luonnonvarojen käytön kestävyys -1 -1
Joudutaan matkustelemaan paljon.
Ilmastonmuutoksen aiheuttamien riskien vähentäminen 0 0
Ei suoraa vaikutusta.
Kasvillisuus, eliöt ja luonnon monimuotoisuus 0 0
Ei suoraa vaikutusta.
Pinta- ja pohjavedet, maaperä sekä ilma (ja kasvihuonekaasujen väheneminen) 0 0
Ei suoraa vaikutusta.
Natura 2000 -ohjelman kohteet 0 0
Ei suoraa vaikutusta.
Taloudellinen kestävyys
Materiaalit ja jätteet -2 -1
Elokuvien teossa käytetään paljon materiaaleja.
Uusiutuvien energialähteiden käyttö 0 0
Ei suoraa mahdollisuutta näiden käyttämiseen.
Paikallisen elinkeinorakenteen kestävä kehittäminen 10 10
Luodaan kerrannaisvaikutuksia, uusia työpaikkoja sekä uutta kysyntää uusille palveluille.
Aineettomien tuotteiden ja palvelujen kehittäminen 10 10
Mahdollistetaan uusien toimintamuotojen välitön tuotanto sekä uusien digitaalisten palveluiden kehittämistä.
Liikkuminen ja logistiikka 10 10
Joudutaan käyttämään hyvin paljon liikkumisen ja logistiikan palveluita.
Sosiaalinen ja kulttuurinen kestävyys sekä yhdenvertaisuus
Hyvinvoinnin edistäminen 10 10
Mielenkiintoinen työ, jota ei juuri ole alueella. Alueen ihmisten osallistaminen tuotantoihin. Lopputuotteet palvelevat ja tuottavat hyvinvointia alueelle.
Tasa-arvon edistäminen 2 2
Elokuva-alalla paljon merkittäviä naistyöpaikkoja.
Yhteiskunnallinen ja kulttuurinen yhdenvertaisuus 3 3
Elokuva mediana ja taiteenmuotona merkittävä, sekä sisältöjen puolesta luon yhteiskunnallista ja kulttuurillista yhdenvertaisuutta.
Kulttuuriympäristö 7 10
Oman alueen kulttuuriympäristön kehittämistä ja monipuolistamista.
Ympäristöosaaminen 0 0
Ei vaikutusta.

9 Loppuraportin tiivistelmä

Yritykselle hankittiin laaja elokuvatekninen kalusto; kamera-, grip-, valo-, ääni-, järjestys-, tuotanto- ja jälkituotantokalustoa sekä ohjelmistoja, mikä mahdollistaa omavaraisten elokuvien tekemisen alusta loppuun saakka. Investoinneilla kehitettiin etenkin jälkituotantotiloja ja -valmiuksia. Hankkeessa kehitettiin oma studiojärjestelmä, minkä avulla pystyttiin käynnistämään erillinen Kajawood-studiohanke. Hanke mahdollisti suoraan jo kolmen pitkän kansainvälisen elokuvan tuotannon sekä luo edellytyksiä ja jatkuvuutta tuleville tuotannoille.