Euroopan unioni Vipuvoimaa EU:lta

Euroopan aluekehitysrahaston (EAKR) rahoittaman hankkeen kuvaus

1 Hanke

Hankekoodi: A74506

Hankkeen nimi: Vähähiilistä energiatehokkuutta mikroCHP-tekniikalla, VEneCT, investointihanke

Toimintalinja: 2. Uusimman tiedon ja osaamisen tuottaminen ja hyödyntäminen

Erityistavoite: 3.2. Uusiutuvan energian ja energiatehokkaiden ratkaisujen kehittäminen

Suunnitelman mukainen toteutusaika: Alkaa 1.10.2018 ja päättyy 30.9.2021

Toiminnan tila: Toiminnassa

Vastuuviranomainen: Pirkanmaan liitto

2 Hakijan perustiedot

Hakijan virallinen nimi: Hämeen ammattikorkeakoulu Oy

Organisaatiotyyppi: Ammattikorkeakoulu

Y-tunnus: 2617489-3

Jakeluosoite: Lotilantie 16

Puhelinnumero: +358503449695

Postinumero: 37630

Postitoimipaikka: Valkeakoski

WWW-osoite: http://www.hamk.fi

Hankkeen yhteyshenkilön nimi: Pettilä Katariina

Yhteyshenkilön asema hakijaorganisaatiossa: Tutkijayliopettaja, tutkimusryhmän vetäjä

Yhteyshenkilön sähköpostisoite: katariina.penttila(at)hamk.fi

Yhteyshenkilön puhelinnumero: +358503449695

Hakijoiden lukumäärä tai tuen siirto -menettely: Vain yksi hakija

3 Suunnitelman mukainen tiivistelmä toteutuksesta

Tämä investointihanke on osa Vähähiilistä energiatehokkuutta mikroCHP-tekniikalla –hanketta (VEneCt, hankenro 305347), jonka keskeiset tavoitteet ovat seuraavat:

1) Hiilijalanjäljen pienentäminen rakennuksen tai rakennusyksikön energiantuotannossa
2) Ilmastoriskien, kuten alueellisten sähkökatkosten aikaisen sähkö- ja lämmitysenergian saannin mahdollistaminen mikrotasolla siirrettävän hybridimoduulin avulla
3) Mikrotason CHP-tuotantomoduulin optimointi vähähiilisiä raaka-aineita käyttäen
4) ORC-tekniikan soveltaminen mikrotason CHP-prosessiin
5) Sähköenergian varastointiakuston rakentaminen ja optimointi
6) Hybridimoduuliin liittyvien liiketoimintamahdollisuuksien tunnistaminen

Investointihankkeen laiteresursseilla mahdollistetaan ORC – ja mikroCHP-tekniikoiden integrointi osaksi hybridimoduulia, polttoprosessin optimointiin liittyvät komponentit, akustokapasiteetin luominen sekä oheistarvikkeiden hankinta.

Investointihankkeen konkreettiset toimenpiteet ovat laitehankintoihin liittyvä selvitystyö, kilpailuttaminen ja laitehankintojen tekeminen.
Aikataulullisesti ne sijoittuvat taulukon 1 mukaisesti seuraavasti:
WP 1: 03-09/2019
WP 2: 01-06/2019
WP 3: 03-09/2019

Työpakettien yksityiskohtaiset sisällöt on kuvattu VEneCt-hankehakemuksen (#305347)

Investointihanke on keskeinen osa VEneCt-hanketta. Hankkeen tulokset tullaan julkaisemaan valtakunnallisesti alan eri foorumeissa. Hankkeen aikana syntyviä tuloksia ja kokemuksia jaetaan aktiivisesti pk-sektorin toimijoille. Lisäksi hankkeessa syntyviä uusia liiketoimintaideoita tullaan tarjoamaan pk-sektorille.

Edelleen, hankkeessa syntyvää osaamista tullaan siirtämään Hämeen Ammattikorkeakoulun (HAMK) AMK- ja YAMK-koulutuksiin, sekä täydennyskoulutukseen.
Hankkeen päätyttyä laitteistoa tullaan edelleen käyttämään aktiivisesti julkisessa tki-toiminnassa. HAMKin strategian mukaisesti jalkautamme tietoa alueen pk- yrityksille sekä muille toimijoille. Hankkeessa syntyvät tulokset halutaan pitää avoimina ja mahdollisimman laajasti saatavilla ja alueen yritysten liiketoimintamahdollisuuksien edistäjänä.

4 Hankkeen kohderyhmät

4.1 Varsinaiset kohderyhmät

Investoinnin varsinainen kohderyhmä on HAMK.

Lisäksi varsinaisia kohderymiä ovat toimijat joiden kanssa on tehty aiesopimukset.
Bioenergia Ry
Ekokumppanit
ProAgria Länsi-Suomi Ry
Enermix Oy
Alten Oy
InSolution Oy
Penkkikosken sähkö
Ruukki Construction
Hämeenkyrön yrityspalvelut Oy
Valkeakosken kaupunki
Laatukattila Oy

Muita varsinaisia kohderyhmiä ovat energia- ja rakennusalan eri yritykset, jotka suunnittelevat, rakentavat, asentavat, mittaavat ja säätävät erilaisia energiajärjestelmiä.Välittömät kohderyhmäyritykset ovat pääsääntöisesti pk-yrityksiä.

4.2 Välilliset kohderyhmät

Hankkeen välillisiä kohderyhmiä ovat esim. kunnat ja kaupungit rakennusten käyttäjinä sekä huoltoyhtiöt.

5 Projektin julkinen rahoitus, euroa

Myönnetty EU- ja valtion rahoitus: 25 000

Toteutunut EU- ja valtion rahoitus: 5 964

Suunniteltu julkinen rahoitus yhteensä: 50 000

Toteutunut julkinen rahoitus yhteensä: 11 928

6 Maantieteellinen kohdealue

Maakunnat: Pirkanmaa

Seutukunnat: Lounais-Pirkanmaan, Tampereen, Etelä-Pirkanmaan, Luoteis-Pirkanmaan, Ylä-Pirkanmaan

Kunnat: Valkeakoski, Mänttä-Vilppula, Parkano, Punkalaidun, Orivesi, Virrat, Pirkkala, Ikaalinen, Urjala, Kangasala, Lempäälä, Hämeenkyrö, Tampere, Nokia, Ruovesi, Vesilahti, Pälkäne, Sastamala, Akaa, Ylöjärvi, Juupajoki, Kihniö

Toteutuspaikan osoite, jos hanke toteutetaan yhdessä paikassa

Jakeluosoite: Lotilantie 16

Postinumero: 37630

Postitoimipaikka: Valkeakoski

7 Hakemusvaiheessa ilmoitettavat arviot hankekohtaisista seurantiedoista

7.1 Uusien työpaikkojen määrä (kysytään vain erityistavoitteisiin 1.1, 2.1 ja 3.1 kuuluvissa hankkeissa)

Suunniteltu: 0, joihin työllistyvät naiset 0

Toteutunut seurantatietojen mukaan: 0, joihin työllistyvät naiset 0

7.2 Uusien yritysten määrä (kysytään vain erityistavoitteeseen 1.1 kuuluvissa hankkeissa)

Suunniteltu: 0, joista naisten perustamia 0

Toteutunut seurantatietojen mukaan: 0, joista naisten perustamia 0

8 Horisontaaliset periaatteet

8.1 Sukupuolten tasa-arvo

Hankkeessa on tehty toimintaympäristön analyysi sukupuolinäkökulmasta: Ei
Analyysia ei ole tehty, koska hanke on sukupuolineutraali. Hankkeen palveluntuottajat ja kohderyhmät eivät ole sukupuoliriippuvaisia
Sukupuolinäkökulma on huomioitu hankkeen toiminnassa (valtavirtaistaminen): Kyllä
Hankkeessa toimii hyvin edustetusti molemmat sukupuolet. Vaikka hankkeen aihepiirin parissa toimivat henkilöt ovat usein miespuolisia myös naisia löytyy ilahduttavan paljon organisaatioiden energia- ja ympäristöasiantuntijoina. Monipuolinen tausta tukee hankkeen onnistumista ja antaa eri näkökulmia hankkeen toimenpiteisiin. Myös hankkeen viestinnässä huomioidaan sukupouolinäkökulma ja pyritään saavuttamaan laaja-alainen yleisö.
Hankkeen päätavoite on sukupuolten tasa-arvon edistäminen: Ei
Hankkeessa toimitaan kaikilla osa-alueilla sukupuolineutraalisti. Se ei ole kuitenkaan tavoite tai päätavoite, vaan toimintatapa.

8.2 Kestävä kehitys

VälitönVälillinen
Ekologinen kestävyys
Luonnonvarojen käytön kestävyys 9 10
Hankkeessa kehitetään sähkö- ja lämpöenergian vähähiilinen pientuotantomoduuli Investointihankkeen osalta välillinen vaikutus on kautta linjan välitöntä merkittävämpi, sillä vaikutukset häkyvät varsinaisen kehittämishankkeen (#305347) tuloksissa.
Ilmastonmuutoksen aiheuttamien riskien vähentäminen 9 10
Hanke edistää vähähiilisyyttä ja logistiikkakustannusten minimointi.
Kasvillisuus, eliöt ja luonnon monimuotoisuus 7 7
Hankkeessa selvitetään biojätteen hyödyntämismahdollisuus polttoprosessissa. Opitimipolttoprosessi vähentää päästöjä ja biojätteen käyttäminen prosessissa vähentää logistiikka.
Pinta- ja pohjavedet, maaperä sekä ilma (ja kasvihuonekaasujen väheneminen) 7 8
Vähähiilisyys vähentää kasvuhuonekaasuja.
Natura 2000 -ohjelman kohteet 5 5
Hajautettu energian pientuotanto edesauttaa alueellista luonnonhoidon toimenpiteiden suunnittelua myös Natura2000 alueilla.
Taloudellinen kestävyys
Materiaalit ja jätteet 7 8
Materiaalien ja jätteiden alueellinen hyödyntäminen lisää ekologista resurssitehokkuutta. Energian pientuotantomoduuli pienentää paikallisia materiaali- ja jätevirtoja.
Uusiutuvien energialähteiden käyttö 9 10
Hybridimoduuli hyödyntää vain uusiutuvia energialähteitä.
Paikallisen elinkeinorakenteen kestävä kehittäminen 7 7
Hanke edistää paikallista elinkeinorakennetta parantamalla yritysten resurssitehokkuutta. Riippuvuus fossiilisista polttoaineista vähenee, mikä kustannusten säästön lisäksi on yrityksen imagoa nostava tekijä. Hankkeella kehitetään paikallista elinkeinorakennetta ja hyödynnetään energiasivuvirtoja.
Aineettomien tuotteiden ja palvelujen kehittäminen 9 9
Sähkö- ja lämpöenergiantuotantoon, - varastointiin ja –ohjaukseen liittyvät maksuton neuvonta ja tutkimustulosten julkaiseminen hankkeessa järjestettävissä seminaareissa ja workshopeissa
Liikkuminen ja logistiikka 7 7
Paikallisella tuotannolla vähennetään logistiikkakustannuksia.
Sosiaalinen ja kulttuurinen kestävyys sekä yhdenvertaisuus
Hyvinvoinnin edistäminen 7 8
Syrjäseutujen energiaomavaraisuuden edistäminen lisää hyvinvointia haja- asutusalueilla, koska he eivät omavaraisuuden kasvaessa ole niin riippuvaisia energiayhtiöiden toimista esim. kriisiaikoina. Hiilijalanjäljen vähentäminen parantaa elinolosuhteita hidastamalla ilmastonmuutosta ja parantamalla mikroilmaston laatua. Hankkeesta saatava tieto on julkista ja sitä jaetaan aktiivisesti eri foorumeissa esim työpajoissa. PK-yrityksia osallistetaan työpajoissa edistämään kestävän kehityksen toteutumista.Energian pientuotanto mahdollistaa uusien yritysten ja liiketoimintamallien syntymisen haja-asutusalueille
Tasa-arvon edistäminen 0 0
Yhteiskunnallinen ja kulttuurinen yhdenvertaisuus 0 0
Kulttuuriympäristö 5 7
Energiatehokkaiden ratkaisujen löytäminen haja-asutusalueille edistää alueen elinvoimaisuutta ja sen ansiosta kulttuurillisesti arvokkaiden maaseutumaisemien säilymistä.
Ympäristöosaaminen 10 10
Hankkeen tavoitteet ovat EUn ilmastostrategian mukaiset. Hanke edistää kiertotaulutta ja hukkavirtojen hyödyntämistä.

9 Loppuraportin tiivistelmä

-