Euroopan unioni Vipuvoimaa EU:lta

Euroopan aluekehitysrahaston (EAKR) rahoittaman hankkeen kuvaus

1 Hanke

Hankekoodi: A74526

Hankkeen nimi: PROMUKA

Toimintalinja: 2. Uusimman tiedon ja osaamisen tuottaminen ja hyödyntäminen

Erityistavoite: 3.2. Uusiutuvan energian ja energiatehokkaiden ratkaisujen kehittäminen

Suunnitelman mukainen toteutusaika: Alkaa 1.11.2017 ja päättyy 31.3.2019

Toiminnan tila: Toiminta päättynyt

Vastuuviranomainen: Keski-Pohjanmaan liitto

2 Hakijan perustiedot

Hakijan virallinen nimi: Centria ammattikorkeakoulu Oy

Organisaatiotyyppi: Ammattikorkeakoulu

Y-tunnus: 1097805-3

Jakeluosoite: Talonpojankatu 2

Puhelinnumero: (06) 868 0200

Postinumero: 67100

Postitoimipaikka: Kokkola

WWW-osoite: http://www.centria.fi

Hankkeen yhteyshenkilön nimi: Hanna-Kaisa Koponen

Yhteyshenkilön asema hakijaorganisaatiossa: TKI-päällikkö

Yhteyshenkilön sähköpostisoite: hanna-kaisa.koponen(at)centria.fi

Yhteyshenkilön puhelinnumero: 044 7250 270

Hakijoiden lukumäärä tai tuen siirto -menettely:

Osatoteuttajat

3 Suunnitelman mukainen tiivistelmä toteutuksesta

ProMuka-valmisteluhankkeessa kasataan suomalais-venäläinen konsortio Kolarctic-ohjelmaan valmisteltavaa hakemusta varten ja kirjoitetaan hankehakemus kesäkuussa 2018 sulkeutuvaan hakuun. Haettava hanke keskittyy hakkuutähteestä saatavien havunneulasten hyötykäytön tehostamiseen.

4 Hankkeen kohderyhmät

4.1 Varsinaiset kohderyhmät

Valmisteluhankkeen kohderyhmät ovat hankealueella toimivat venäläiset ja suomalaiset t&k laitokset, laite- ja rehuvalmistajat.

4.2 Välilliset kohderyhmät

Metsänomistajat, urakoitsijat, koneyrittäjät, sijoittajat ja eläinten kasvattajat.

5 Projektin julkinen rahoitus, euroa

Myönnetty EU- ja valtion rahoitus: 37 201

Toteutunut EU- ja valtion rahoitus: 37 201

Suunniteltu julkinen rahoitus yhteensä: 49 602

Toteutunut julkinen rahoitus yhteensä: 49 602

6 Maantieteellinen kohdealue

Maakunnat: Pohjois-Pohjanmaa, Keski-Pohjanmaa

Seutukunnat: Kokkolan, Oulun, Ylivieskan

Kunnat: Ylivieska, Kokkola, Oulu

Toteutuspaikan osoite, jos hanke toteutetaan yhdessä paikassa

Jakeluosoite:

Postinumero:

Postitoimipaikka:

7 Hakemusvaiheessa ilmoitettavat arviot hankekohtaisista seurantiedoista

7.1 Uusien työpaikkojen määrä (kysytään vain erityistavoitteisiin 1.1, 2.1 ja 3.1 kuuluvissa hankkeissa)

Suunniteltu: 0, joihin työllistyvät naiset 0

Toteutunut seurantatietojen mukaan: 0.00, joihin työllistyvät naiset 0.00

7.2 Uusien yritysten määrä (kysytään vain erityistavoitteeseen 1.1 kuuluvissa hankkeissa)

Suunniteltu: 0, joista naisten perustamia 0

Toteutunut seurantatietojen mukaan: 0.00, joista naisten perustamia 0.00

8 Horisontaaliset periaatteet

8.1 Sukupuolten tasa-arvo

Hankkeessa on tehty toimintaympäristön analyysi sukupuolinäkökulmasta: Ei
Hanke on sukupuolineutraali
Sukupuolinäkökulma on huomioitu hankkeen toiminnassa (valtavirtaistaminen): Ei
Hanke on sukupuolineutraali
Hankkeen päätavoite on sukupuolten tasa-arvon edistäminen: Ei
Valmisteluhanke on sukupuolineutraali

8.2 Kestävä kehitys

VälitönVälillinen
Ekologinen kestävyys
Luonnonvarojen käytön kestävyys 7 8
Hankkeessa etsitään käyttöä tällä hetkellä hyödyntämättömille sivuvirroille.
Ilmastonmuutoksen aiheuttamien riskien vähentäminen 8 8
Eläinrehun tuotantoon käytettävän peltopinta-alan korvaaminen metsällä, missä neulaset muuten maatuisivat käyttämättöminä
Kasvillisuus, eliöt ja luonnon monimuotoisuus 3 3
Ei merkittävää vaikutusta, tälläkin hetkellä neulaset korjataan polttoon pääasiassa.
Pinta- ja pohjavedet, maaperä sekä ilma (ja kasvihuonekaasujen väheneminen) 3 3
Joissain lähteissä on tullut ilmi, että sopivalla ravinnolla on pienentävä vaikutus esim. nautaeläinten tuottamiin kasvihuonekaasupäästöihin.
Natura 2000 -ohjelman kohteet 0 0
Ei vaikutusta.
Taloudellinen kestävyys
Materiaalit ja jätteet 7 7
Sivuvirtojen hyötykäytön tehostaminen, uusien käyttökohteiden etsiminen
Uusiutuvien energialähteiden käyttö 7 7
2/3 oksamassasta jää edelleen energiakäyttöön, vaikka neulaset otettaisiinkin muuhun käyttöön
Paikallisen elinkeinorakenteen kestävä kehittäminen 8 8
Pitkän ajan tähtäimessä on uusien tuotteiden ja sitä kautta liiketoiminnan kehittyminen
Aineettomien tuotteiden ja palvelujen kehittäminen 3 3
Tietämyksen lisääntyminen
Liikkuminen ja logistiikka 7 7
Neulasmassan taloudellisesti järkevä korjuu vaatii myös logistiikan hallintaa.
Sosiaalinen ja kulttuurinen kestävyys sekä yhdenvertaisuus
Hyvinvoinnin edistäminen 0 0
Ei vaikutusta
Tasa-arvon edistäminen 0 0
Ei vaikutusta
Yhteiskunnallinen ja kulttuurinen yhdenvertaisuus 0 0
Ei vaikutusta
Kulttuuriympäristö 0 0
Ei vaikutusta
Ympäristöosaaminen 0 0
Ei vaikutusta

9 Loppuraportin tiivistelmä

Hankkeen tavoitteena oli luoda verkostot ja valmistella hankehakemus Kolarctic-ohjelman viimeiseen hakuun. Hankkeen aikana tehtiin verkostoitumismatkoja Venäjälle ja Ruotsiin sekä valmisteltiin hankehakemus nimeltään ConiFeed - Resource Efficient and Sustainable Coniferous Feed, joka jätettiin Kolarctic-ohjelman kolmanteen hakuun (haku sulkeutui 21.12.2018).