Euroopan unioni Vipuvoimaa EU:lta

Euroopan aluekehitysrahaston (EAKR) rahoittaman hankkeen kuvaus

1 Hanke

Hankekoodi: A74527

Hankkeen nimi: Biolit

Toimintalinja: 1. Pk-yritystoiminnan kilpailukyky

Erityistavoite: 1.1. Uuden liiketoiminnan luominen

Suunnitelman mukainen toteutusaika: Alkaa 1.1.2019 ja päättyy 31.10.2021

Toiminnan tila: Toiminta päättynyt

Vastuuviranomainen: Keski-Pohjanmaan liitto

2 Hakijan perustiedot

Hakijan virallinen nimi: Kokkolanseudun Kehitys Oy

Organisaatiotyyppi: Muu yksityisoikeudellinen oikeushenkilö

Y-tunnus: 1798904-6

Jakeluosoite: Ristirannakatu 1

Puhelinnumero: +358 400 967 606

Postinumero: 67100

Postitoimipaikka: Kokkola

WWW-osoite: http://www.kosek.fi

Hankkeen yhteyshenkilön nimi: Janne Keränen

Yhteyshenkilön asema hakijaorganisaatiossa: projektipäällikkö

Yhteyshenkilön sähköpostisoite: janne.keranen(at)kosek.fi

Yhteyshenkilön puhelinnumero: 044-7809098

Hakijoiden lukumäärä tai tuen siirto -menettely:

3 Suunnitelman mukainen tiivistelmä toteutuksesta

Hankkeen tavoitteena on bio- ja kiertotalouden innovaatioiden edistäminen. Hankkeen tavoitteena on asiantuntijaselvitysten ja liiketoimintakartoitusten pohjalta jatkaa mm. biojalostamokonseptien rakentamista ja yrityskonsortioiden kokoamista. Myös muita biotaloutta ja uusiutuvan energian käytön edistämistä lisääviä toimia kehitetään.
Lisäksi hankkeessa selvitetään akkukemikaalijalostustoiminnan sijoittumista alueelle ja sen vaatimia tutkimus- kehittämis- ja investointipanostuksia. Näiden isojen projektien lisäksi hankkeessa kartoitetaan kokkolalaisia bio-, cleantech ja energia- alan yrityksiä sekä muita pk-yrityksiä (esim. teollisia palveluja tarjoavia) ja pyritään edistämään niiden tuote- ja tuotekehitysratkaisuja, jotka ovat ekologisia, vähähiilisiä ja kestävän kehityksen periaatteiden mukaisia. Hanke valmentaa yrityksiä em. asioista sekä tiedottaa uusista bio- ja kiertotalouden ratkaisusta innovaatioista yrityksiä ja kaupunkia mm. järjestämällä tilaisuuksia ja käyttämällä eri viestintäkanavia. Hanke pyrkii edistämään myös julkisten hankintojen ekologisuutta ja ratkaisuja.

4 Hankkeen kohderyhmät

4.1 Varsinaiset kohderyhmät

Hankkeen varsinaiset kohderyhmät ovat biotalouden,kiertotalouden, biojalostamotoiminnan, ja litiumakkukemikaalivalmistuksen paikalliset, alueelliset, kansalliset ja kansainväliset yritykset, t&k toimijat ja investorit.

4.2 Välilliset kohderyhmät

Hankkeen välilliset kohderyhmät ovat biomassojen tuottajat, kiertotalousarvojetjun toimijat ja litiumspodumeenin tuottaja, logistiikka-alan yritykset, potentiaaliset laitosoperaattorit, teknologian toimittajat, teollisessa symbioosissa olevat yritykset, lopputuotteiden käyttäjät ja -jatkojalostajat eli koko arvoketjussa olevat yritykset. Hankkeen muut kohderyhmät ovat infra-alueen yritykset, tutkimus- ja kehitysorganisaatiot, rahoittajat ja muut intressiryhmät. Hankkeen kumppaneina ovat Kokkolan yliopistokeskus Chydenius, KIP ry, KIP Infra Oy ja KIP Service Oy, Centria-ammattikorkeakoulu, Pohjanmaan kauppakamari ja Keski-Pohjanmaan yrittäjät.

5 Projektin julkinen rahoitus, euroa

Myönnetty EU- ja valtion rahoitus: 242 000

Toteutunut EU- ja valtion rahoitus: 217 825

Suunniteltu julkinen rahoitus yhteensä: 302 500

Toteutunut julkinen rahoitus yhteensä: 272 281

6 Maantieteellinen kohdealue

Maakunnat: Keski-Pohjanmaa

Seutukunnat: Kokkolan

Kunnat: Kokkola

Toteutuspaikan osoite, jos hanke toteutetaan yhdessä paikassa

Jakeluosoite: Ristirannankatu 1

Postinumero: 67100

Postitoimipaikka: Kokkola

7 Hakemusvaiheessa ilmoitettavat arviot hankekohtaisista seurantiedoista

7.1 Uusien työpaikkojen määrä (kysytään vain erityistavoitteisiin 1.1, 2.1 ja 3.1 kuuluvissa hankkeissa)

Suunniteltu: 4, joihin työllistyvät naiset 2

Toteutunut seurantatietojen mukaan: 4.00, joihin työllistyvät naiset 2.00

7.2 Uusien yritysten määrä (kysytään vain erityistavoitteeseen 1.1 kuuluvissa hankkeissa)

Suunniteltu: 2, joista naisten perustamia 0

Toteutunut seurantatietojen mukaan: 2.00, joista naisten perustamia 0.00

8 Horisontaaliset periaatteet

8.1 Sukupuolten tasa-arvo

Hankkeessa on tehty toimintaympäristön analyysi sukupuolinäkökulmasta: Ei
Hanke on sukupuolineutraali
Sukupuolinäkökulma on huomioitu hankkeen toiminnassa (valtavirtaistaminen): Ei
Hanke on sukupuolineutraali
Hankkeen päätavoite on sukupuolten tasa-arvon edistäminen: Ei
Hanke on sukupuolineutraali

8.2 Kestävä kehitys

VälitönVälillinen
Ekologinen kestävyys
Luonnonvarojen käytön kestävyys 2 5
Tavoitteena sekä biojalostamotoiminnan aloittaminen että litiumkarbonaationjatkojalostus sähköautojen/sähkölaitteiden akkuihin. Molempien tavoitteena fossiilisten liikennepolttoaineiden vähentäminen pitkällä aikavälillä. Raaka-aineiden hankinta toteutetaan kestävän kehityksen periaatteiden mukaisesti.
Ilmastonmuutoksen aiheuttamien riskien vähentäminen 2 8
Tavoitteena sekä biojalostamotoiminnan aloittaminen että litiumkarbonaationjatkojalostus sähköautojen/sähkölaitteiden akkuihin. Molempien tavoitteena fossiilisten liikennepolttoaineiden vähentäminen pitkällä aikavälillä. Raaka-aineiden hankinta toteutetaan kestävän kehityksen periaatteiden mukaisesti.
Kasvillisuus, eliöt ja luonnon monimuotoisuus 2 5
Tavoitteena sekä biojalostamotoiminnan aloittaminen että litiumkarbonaationjatkojalostus sähköautojen/sähkölaitteiden akkuihin. Molempien tavoitteena fossiilisten liikennepolttoaineiden vähentäminen pitkällä aikavälillä. Raaka-aineiden hankinta toteutetaan kestävän kehityksen periaatteiden mukaisesti.
Pinta- ja pohjavedet, maaperä sekä ilma (ja kasvihuonekaasujen väheneminen) 2 5
Tavoitteena sekä biojalostamotoiminnan aloittaminen että litiumkarbonaationjatkojalostus sähköautojen/sähkölaitteiden akkuihin. Molempien tavoitteena fossiilisten liikennepolttoaineiden vähentäminen pitkällä aikavälillä. Raaka-aineiden hankinta toteutetaan kestävän kehityksen periaatteiden mukaisesti.
Natura 2000 -ohjelman kohteet 0 0
Hanke ei koske Natura 2000 ohjelmaan merkittyjä kohteita
Taloudellinen kestävyys
Materiaalit ja jätteet 2 5
Tavoitteena sekä biojalostamotoiminnan aloittaminen että litiumkarbonaationjatkojalostus sähköautojen/sähkölaitteiden akkuihin. Molempien tavoitteena fossiilisten liikennepolttoaineiden vähentäminen pitkällä aikavälillä. Raaka-aineiden hankinta toteutetaan kestävän kehityksen periaatteiden mukaisesti.
Uusiutuvien energialähteiden käyttö 5 5
Tavoitteena sekä biojalostamotoiminnan aloittaminen että litiumkarbonaationjatkojalostus sähköautojen/sähkölaitteiden akkuihin. Molempien tavoitteena fossiilisten liikennepolttoaineiden vähentäminen pitkällä aikavälillä. Raaka-aineiden hankinta toteutetaan kestävän kehityksen periaatteiden mukaisesti.
Paikallisen elinkeinorakenteen kestävä kehittäminen 4 5
Tavoitteena on vahvistaa biotalouden ja litium-klusterin elinkeinorakennetta luomalla uusia mahdollisuuksia teolliseen mittakaavan tuotantoon.
Aineettomien tuotteiden ja palvelujen kehittäminen 0 0
Hankkeessa ei synny aineettomia oikeuksia tai palveluja.
Liikkuminen ja logistiikka 5 6
Hankkeen tavoitteena on sijoittaa tuotannollinen toiminta KIP alueelle, jossa on jo valmis infra ja hyvät logistiset olosuhteet.
Sosiaalinen ja kulttuurinen kestävyys sekä yhdenvertaisuus
Hyvinvoinnin edistäminen 3 5
Hankkeen tavoitteena on edistää paikallista hyvinvointia luomalla uusia yrityksiä ja työpaikkoja.
Tasa-arvon edistäminen 0 0
Hanke on tasa-arvo neutraali. Mahdollisissa uusissa yrityksissä on tarjolla tehtäviä molemmille sukupuolille.
Yhteiskunnallinen ja kulttuurinen yhdenvertaisuus 0 0
Hanke on yhteiskunnallisesti ja kulttuurisesti neutraali. Mahdollisesti syntyvät uudet työpaikat täytetään osaamisperusteisesti.
Kulttuuriympäristö 0 0
Hanke on kulttuurineutraali.
Ympäristöosaaminen 3 3
Hanke edistää ympäristöosaamista ja -tietoutta. Tavoitteena saada biopohjaisia polttoaineita ja -muoveja sekä tuottaa sähkölaitteiden akkukemikaaleja.

9 Loppuraportin tiivistelmä

Biolit-hanke (1.1.2019 – 31.10.2021) oli jatkoa ”Biotalouden liiketoimintakärjet – tutkimuksesta liiketoimintaan” hankkeelle (1.8.2016 – 31.12.2017), jonka tavoitteena oli hakea biotalouden liiketoimintakärkiä, joilla on merkittävää markkinapotentiaalia ja potentiaalia muodostaa liiketoimintaekosysteemejä. Hankkeessa rakennettiin verkostoja kansallisiin ja kansainvälisiin bioalan toimijoihin.

”Biotalouden liiketoimintakärjet – tutkimuksesta liiketoimintaan” hankkeessa tehtiin selvityksiä Kokkolan suurteollisuusalueen KIP:in vetovoimaisuuden parantamiseksi, kartoitettiin alueen investointitarpeita ja soveltuvuutta akkukemikaalien tuotantoon. Biolit-hanke jatkoi tätä toimintaa aiemmin tehdyn työn pohjalta.

Biolit-hankkeen tavoitteena oli bio- ja kiertotalouden innovaatioiden edistäminen jatkamalla biojalostamokonseptin rakentamista ja yrityskonsortioiden kokoamista. Myös muunlainen toiminta biotalouteen pohjautuvien liiketoimintamahdollisuuksien edistämiseksi ja uusiutuvan energiankäytön lisäämiseksi kuului hankkeen toimenkuvaan.

Bio- ja kiertotalouden edistämisen lisäksi hankkeessa selvitettiin akkukemikaalijalostustoiminnan sijoittumista Kokkolan alueelle ja pyrittiin vastaamaan etupainotteisesti sijoittujien vaatimuksiin sijoittumisaluetta kohtaan. Hankkeen tavoitteena oli tiedottaa esimerkiksi Kokkolan kaupunkia alalla tapahtuvasta kehityksestä ja näin lisätä Kokkolan houkuttelevuutta investointikohteena.

Hankkeen toiminnalla pyrittiin edistämään investointeja Kokkolan ja Perhon seudulle erityisesti paikkakuntien ulkopuolelta. Hanke tarjosi investointipäätösten tueksi teknistä osaamista ja tiedon välitystä yrityksiltä päättäjille ja päättäjiltä yrityksille. Hankkeessa toteutettiin työkaluja investointeja miettivien yritysten tueksi, jotka jäävät käyttöön KOSEK:in verkkosivuille. Hankkeessa järjestettiin teemapäiviä ja pientapahtumia muun muassa Kokkola Material Weekin sisällä. Hankkeessa tarjottiin fasiliteettejä yritysten ja kaupungin välisiin neuvotteluihin sijoittumisiin liittyen sekä tuettiin kaupungin eri osastoja tarjoamalla tietoa uusista teknologioista esimerkiksi hulevesien hallinnassa. Toiminnalla pyrittiin luomaan paikallisia markkinoita, lisäämään alueen vastaanottavuutta toimijoita kohtaan ja kasvattamaan alueen houkuttelevuutta investointinäkökulmasta.

Hankkeen toteutusaika oli 1.1.2019 – 31.10.2021 ja palautekyselyssä Biolit-hankkeen yleiseksi arvosanaksi annettiin 4,09 / 5.