Euroopan unioni Vipuvoimaa EU:lta

Euroopan aluekehitysrahaston (EAKR) rahoittaman hankkeen kuvaus

1 Hanke

Hankekoodi: A74541

Hankkeen nimi: (KITA) kiertotalouden tutkimusalusta: Hydrometallurgisen prosessilaitteiston hankinta

Toimintalinja: 2. Uusimman tiedon ja osaamisen tuottaminen ja hyödyntäminen

Erityistavoite: 3.2. Uusiutuvan energian ja energiatehokkaiden ratkaisujen kehittäminen

Suunnitelman mukainen toteutusaika: Alkaa 1.1.2019 ja päättyy 31.12.2020

Toiminnan tila: Toiminta päättynyt

Vastuuviranomainen: Pirkanmaan liitto

2 Hakijan perustiedot

Hakijan virallinen nimi: Jyväskylän yliopisto

Organisaatiotyyppi: Yliopisto

Y-tunnus: 0245894-7

Jakeluosoite: PL 35

Puhelinnumero: 014 260 1211

Postinumero: 40014

Postitoimipaikka: Jyväskylän yliopisto

WWW-osoite: https://www.jyu.fi/fi

Hankkeen yhteyshenkilön nimi: Ari Olavi Väisänen

Yhteyshenkilön asema hakijaorganisaatiossa: Yliopistonlehtori

Yhteyshenkilön sähköpostisoite: ari.o.vaisanen(at)jyu.fi

Yhteyshenkilön puhelinnumero: 040 805 3719

Hakijoiden lukumäärä tai tuen siirto -menettely:

3 Suunnitelman mukainen tiivistelmä toteutuksesta

Tämän investointihankkeen tavoitteena on käyttöönottaa hydrometallurginen tutkimusympäristö, missä voidaan kehittää Keski-Suomeen ainutlaatuista osaamista EU:n listaamien kriittisten raaka-aineiden talteen ottamiseksi jätemateriaaleista. Erittäin tärkeinä kriittisinä raaka-aineina voidaan mainita kulta, hopea, palladium, platina ja harvinaiset maametallit. Tutkimustemme mukaan sähkö- ja elektroniikkaromu (SER) on jätevirroista potentiaalisin kriittisten raaka-aineiden lähde. Elektroniikkaromussa piirilevyt sisältävät huomattavia määriä jalometalleja, kun taas harvinaisia maametalleja on suurina pitoisuuksina neodyymimagneeteissa ja nikkelimetallihybridi (Ni-MH) akuissa. Aikaisemmissa tutkimushankkeissa olemme laboratoriomittakaavassa kehittäneet innovatiivisia, jopa käänteen tekeviä ratkaisuja jalometallien liuottamiseksi ja talteen ottamiseksi elektroniikkajätteestä. Liuotusprosessi tehdään eri happoseoksilla vaiheittain, jolloin talteen otettavat metallit saadaan konsentroitumaan jo liuotusvaiheessa eri happoihin. Tämän jälkeen metallit voidaan eristää metallisieppariteknologialla puhtaina jakeina happoliuoksista. Jotta teknologian toimivuutta voitaisiin arvioida teollisessa mittakaavassa, on ensiarvoisen tärkeää saada tutkimustietoa ns. bench scale mittakaavassa. Tässä hankkeessa hankittava hydrometallurginen laitekokonaisuus mahdollistaa 1 kg murskatun SER materiaalin liuottamisen ja talteenottoprosessin testaamisen jatkuvatoimisena prosessina.
Hankkeessa Jyväskylän yliopiston kemian laitokselle luodaan ainutlaatuinen kiertotalouden tutkimusalusta, mihin voidaan integroida uusinta teknologiaa edustavia prosessiteknisiä kokonaisuuksia. Tutkimusalusta tulee jatkossa palvelemaan kiertotalouden osaajia maakunnan toimijoista aina kansainvälisiin yhteistyökumppaneihin asti. Tutkimusalustan monipuolinen laitekokonaisuus luo pohjan erilaisten jätemateriaalien käsittelylle ja siten arvokkaiden ja teollisuuden kannalta kriittisten raaka-aineiden talteenotolle. Hanke luo pohjan Jyväskylän yliopistolle ja Keski-Suomen maakunnalle nousta edelläkävijäksi raaka-aineiden kiertotaloudessa siten, että alueen jätevirrat analysoidaan ja niissä esiintyvät arvokkaat fraktiot hyödynnetään jatkossa esimerkillisen tehokkaasti. Kriittisten raaka-aineiden talteenottoa ja raaka-ainekiertoja tehostamalla voidaan vähentää neitseellisten raaka-aineiden tarvetta, jolloin edistetään myös vähähiilisiä ratkaisuja.

4 Hankkeen kohderyhmät

4.1 Varsinaiset kohderyhmät

Hankkeen kohderyhmä on ensisijaisesti Jyväskylän yliopisto. Hankkeessa kehitetään jätemateriaalien prosessoinnin laboratoriomittakaavan menetelmiä jatkuvatoimiseksi prosessiksi, jotta ne on myöhemmin skaalattavissa pilot -mittakaavaan ja edelleen teolliseksi kokonaisuudeksi. Laitehankinta edistää Jyväskylän yliopiston kemian laitoksen kiertotalouden tutkimusta merkittävästo ja mahdollistaa nousun aihepiirin tutkimuksen kansainväliseen kärkeen.

4.2 Välilliset kohderyhmät

Hankkeessa luodaan henkistä pääomaa Jyväskylän yliopistolle, jota voivat hyödyntää ensisijaisesti Keski-Suomen maakunnan yritykset. Näistä Jyväskylän Energia Oy, Dinex Ecocat sekä VAPO ovat osoittaneet kiinnostuksensa kehittää edelleen jo olemassa olevaa yhteistyötä Jyväskylän yliopiston kemian laitoksen kanssa. Kaikki yritykset ovat aloittaneet sivuvirroissaan esiintyvien arvokkaiden fraktioiden kartoituksen ja tutkimustyön niiden talteen ottamiseksi. Kiinnostuksen osoituksena liitteenä on nähtävissä tukikirjeet. Hankkeessa käyttöön otettavaa hydrometallurgista prosessikokonaisuutta voidaan hyödyntää laajemmin Keski-Suomessa ja tästä syystä hankkeen ohjausryhmässä on edustettuina Jyväskylän kaupunki, Äänesseudun kehittämisyhtiö, Jämsän seudun kehittämisyhtiö sekä Jyväskylän ammattikorkeakoulu.
Toivomme käyttöön olevan kiinnostusta, onhan se kokoonpanoltaan ainutlaatuinen tutkimusalusta Suomessa. Tämän lisäksi suunnittelussa on huomioitu muunneltavuus, jolloin laitekokonaisuuteen on integroitavissa metallisieppareihin perustuvan teknologian lisäksi myös muita uusia innovatiivisia talteenottoprosesseja.

5 Projektin julkinen rahoitus, euroa

Myönnetty EU- ja valtion rahoitus: 170 000

Toteutunut EU- ja valtion rahoitus: 170 000

Suunniteltu julkinen rahoitus yhteensä: 340 000

Toteutunut julkinen rahoitus yhteensä: 340 000

6 Maantieteellinen kohdealue

Maakunnat: Keski-Suomi

Seutukunnat: Jyväskylän

Kunnat: Jyväskylä

Toteutuspaikan osoite, jos hanke toteutetaan yhdessä paikassa

Jakeluosoite: Survontie 9

Postinumero: 40500

Postitoimipaikka: Jyväskylä

7 Hakemusvaiheessa ilmoitettavat arviot hankekohtaisista seurantiedoista

7.1 Uusien työpaikkojen määrä (kysytään vain erityistavoitteisiin 1.1, 2.1 ja 3.1 kuuluvissa hankkeissa)

Suunniteltu: 0, joihin työllistyvät naiset 0

Toteutunut seurantatietojen mukaan: 0, joihin työllistyvät naiset 0

7.2 Uusien yritysten määrä (kysytään vain erityistavoitteeseen 1.1 kuuluvissa hankkeissa)

Suunniteltu: 0, joista naisten perustamia 0

Toteutunut seurantatietojen mukaan: 0, joista naisten perustamia 0

8 Horisontaaliset periaatteet

8.1 Sukupuolten tasa-arvo

Hankkeessa on tehty toimintaympäristön analyysi sukupuolinäkökulmasta: Ei
Hankkeen valmistelussa on pohdittu sukupuolen mahdollista vaikutusta toimenpiteisiin ja toimintaympäristöön. Hankkeen avulla Jyväskylän yliopiston kemian laitokselle toteutetaan hydrometallurginen laitekokonaisuus, jonka avulla kehitetään krittisten raaka-aineiden talteenottoa jätemateriaaleista. Hankkeen avulla edistetään Jyväskylän yliopiston kemian laitoksen henkisen pääoman kehitystä ja välillisesti edistetään hiilineutraaleja ratkaisuja sekä neitseellisiä luonnonvaroja säästäviä toimia. Edellä esitetyt toimet kohdistuvat kaikkien hyvinvointiin ikään ja sukupuoleen katsomatta.
Sukupuolinäkökulma on huomioitu hankkeen toiminnassa (valtavirtaistaminen): Ei
Hankkeen toimenpiteet on arvioitu luonteeltaan sukupuolineutraaleiksi.
Hankkeen päätavoite on sukupuolten tasa-arvon edistäminen: Ei
Koska päätavoite ei ole sukupuolten tasa-arvon edistäminen, ei hankkeeseen ole sisällytetty erillisiä toimenpiteitä tasa-arvon edistämiseksi.

8.2 Kestävä kehitys

VälitönVälillinen
Ekologinen kestävyys
Luonnonvarojen käytön kestävyys 4 10
Tässä hankkeessa käyttöön otettava hydrometallurginen laitekokonaisuus edustaa jo lähtökokoonpanoltaan edistynyttä tekniikkaa ja sitä tullaan edelleen varustamaan erilaisten jätemateriaalien käsittelyyn sopivaksi. Laitekokonaisuuden avulla voidaan testata erilaisten teknisten ratkaisujen käyttökelpoisuutta raaka-aineiden talteenottoon. Lopputuloksena saadaan teolliseen mittakaavaan skaalautuvia prosessiteknisiä ratkaisuja, jolloin raaka-aineita saadaan kierrätettyä tehokkaasti neitseellisiä luonnonvaroja samalla säästäen.
Ilmastonmuutoksen aiheuttamien riskien vähentäminen 1 9
Tämä hanke liittyy olennaisesti kehityshankkeeseen, missä kehitetään resurssiviisaita ratkaisuja metallien talteen ottamiseksi vähähiilisellä teknologialla.
Kasvillisuus, eliöt ja luonnon monimuotoisuus 2 8
Laitetekniikan avulla toteutettava tutkimus tulee edistämään sekundääristen raaka-ainelähteiden käyttöä, jolloin kaivostoiminnan tarve vähenee ja tällä on luonnon monimuotoisuutta edistäviä vaikutuksia.
Pinta- ja pohjavedet, maaperä sekä ilma (ja kasvihuonekaasujen väheneminen) 4 9
Tämä hanke liittyy olennaisesti kehityshankkeeseen, missä kehitetään resurssiviisaita ratkaisuja metallien talteen ottamiseksi vähähiilisellä teknologialla. Hankkeen merkittävimmät vaikutukset konkretisoituvat, kun prosessitekniset ratkaisut toteutetaan aikanaan teollisessa mittakaavassa.
Natura 2000 -ohjelman kohteet 3 8
Käyttöön otettavan laitetekniikan avulla voidaan mallintaa teollisen mittakaavan prosesseja. Kun prosessikokonaisuudesta saadaan vähäpäästöinen jopa päästötön, on sillä teolliseen mittakaavaan skaalattuna vain hyvin vähän haittavaikutusta ympäristöön. Muutos nykyisin käytössä oleviin metallien tuotantomenetelmiin on ilmeinen ja varsin myönteinen.
Taloudellinen kestävyys
Materiaalit ja jätteet 8 10
Käyttöön otettavan laitekokonaisuuden avulla saadaan raaka-aineiden talteenottoprosesseja tehostettua merkittävästi. Koska metallit voidaan ottaa talteen selektiivisesti puhtaina jakeina, jätettä ei enää tulevaisuudessa mielletä jätteeksi vaan potentiaaliseksi raaka-ainelähteeksi. Tällöin jätemateriaalit hyödynnetään aikaisempaa tehokkaammin ja ennen kaikkea resurssiviisaati.
Uusiutuvien energialähteiden käyttö 2 8
Tässä investointihankkeessa ei keskitytä uusiutuvien energialähteiden käyttöön. Prosessin liuotusvaiheessa tyypillisesti vapautuu lämpöä, mikä voidaan hyödyntää prosessin myöhemmissä vaiheissa. Aikanaan teollisessa mittakaavassa on mahdollista hyödyntää aurinko- tai tuulienergiaa.
Paikallisen elinkeinorakenteen kestävä kehittäminen 6 8
Maakunnan yrityksillä on erinomainen mahdollisuus testata omien jätemateriaaliensa prosessointia tässä ainutlaatuisessa tutkimusympäristössä. Tämän lisäksi yhteistyössä maakunnan toimijoiden kanssa voimme arvioida eri jäte- ja sivuvirtojen potentiaalia raaka-ainelähteenä. Keski-Suomessa on paljon hyödyntämiskelpoisia jätteitä. Tämä hanke avaa uudenlaisia mahdollisuuksia yritystoiminnan kehittämiseen kohti raaka-aineiden omavaraisuutta.
Aineettomien tuotteiden ja palvelujen kehittäminen 10 10
Jyväskylän yliopiston kemian laitos syventää osaamistaan kiertotaloudessa. Aikaisemmin koeputkimittakaavassa osoitettu osaaminen saadaan laitekokonaisuuden myötä siirrettyä kilogramman mittakaavaan samalla teollista prosessia mukaillen. Tämä on luonnollinen ja välttämätön askel INKI hankkeen jälkeen siirryttäessä kohti teollisen mittakaavan prosessia.
Liikkuminen ja logistiikka 2 6
Hankittavan laiteteknisen kokonaisuuden myötä voimme oman yliopiston toimitiloissa toteuttaa kaikki eri jätemateriaaleille vaadittavat testaukset.
Sosiaalinen ja kulttuurinen kestävyys sekä yhdenvertaisuus
Hyvinvoinnin edistäminen 1 6
Tutkimuksella edistetään maakunnan ihmisten hyvinvointia ja hankkeessa kehitettävät prosessitekniset kokonaisuudet on monistettavissa maailmanlaajuisesti.
Tasa-arvon edistäminen 10 10
Jyväskylän yliopisto kaikessa toiminnassaan edistää tasa-arvoisuutta.
Yhteiskunnallinen ja kulttuurinen yhdenvertaisuus 7 8
Kehityshankkeessa, johon tämä laitehankinta liittyy, tehtävä tutkimus ja kehitettävä prosessitekninen kokonaisuus edistävät luonnon monimuotoisuutta ja ohjaa maakunnan toimintoja kohti kiertotaloutta.
Kulttuuriympäristö 0 0
Tämä investointihanke on luonteeltaan sellainen, että sillä ei arvioitu olevan vaikutusta kulttuuriympäristöön.
Ympäristöosaaminen 10 10
Tässä hankkeessa käyttöön otettavan laitekokonaisuuden avulla saadaan merkittävää edistystä ympäristön suojelussa. kehityshankkeessa kehitettävät energiatehokkaat, päästöttömät ja innovatiiviset ratkaisut kriittisten raaka-aineiden talteen ottamiseksi jätemateriaaleista tulevat merkittävästi vähentämään ympäristön kuormitusta.

9 Loppuraportin tiivistelmä

-