Euroopan unioni Vipuvoimaa EU:lta

Euroopan aluekehitysrahaston (EAKR) rahoittaman hankkeen kuvaus

1 Hanke

Hankekoodi: A74559

Hankkeen nimi: Kansainvälisen kanavamyynnin kasvattaminen automaation avulla

Toimintalinja: 1. Pk-yritystoiminnan kilpailukyky

Erityistavoite: 3.1. Pk-yritysten energiatehokkuuden edistäminen

Suunnitelman mukainen toteutusaika: Alkaa 30.11.2018 ja päättyy 31.5.2020

Toiminnan tila: Toiminta päättynyt

Vastuuviranomainen: Pohjois-Pohjanmaan elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus

2 Hakijan perustiedot

Hakijan virallinen nimi: VALTAVALO OY

Organisaatiotyyppi: Pieni yritys

Y-tunnus: 2239453-0

Jakeluosoite: Sammaltie 14

Puhelinnumero: +358 440717192

Postinumero: 90620

Postitoimipaikka: OULU

WWW-osoite: www.valtavalo.fi

Hankkeen yhteyshenkilön nimi: Raudasoja Anna

Yhteyshenkilön asema hakijaorganisaatiossa: talouspäällikkö

Yhteyshenkilön sähköpostisoite: anna.raudasoja(at)valtavalo.fi

Yhteyshenkilön puhelinnumero: 0440717192

Hakijoiden lukumäärä tai tuen siirto -menettely:

3 Suunnitelman mukainen tiivistelmä toteutuksesta

Hankkeessa varmistetaan yrityksen kansainvälinen kilpailuetu tuotantolaitoksen automaatioastetta nostamalla. Erityisesti kovassa kansainvälisessä kilpailussa tehokas valmistus on tärkeää. Tuotannon tehostustoimenpiteitä tukemaan hankkeessa on tarkoitus suunnata toimenpiteitä myös markkina-aseman parantamiseen.

4 Hankkeen kohderyhmät

4.1 Varsinaiset kohderyhmät

4.2 Välilliset kohderyhmät

5 Projektin julkinen rahoitus, euroa

Myönnetty EU- ja valtion rahoitus: 49 990

Toteutunut EU- ja valtion rahoitus: 6 973

Suunniteltu julkinen rahoitus yhteensä: 49 990

Toteutunut julkinen rahoitus yhteensä: 6 973

6 Maantieteellinen kohdealue

Maakunnat: Kainuu

Seutukunnat: Kajaanin

Kunnat: Kajaani

Toteutuspaikan osoite, jos hanke toteutetaan yhdessä paikassa

Jakeluosoite: Tehdaskatu 15

Postinumero: 87100

Postitoimipaikka: KAJAANI

7 Hakemusvaiheessa ilmoitettavat arviot hankekohtaisista seurantiedoista

7.1 Uusien työpaikkojen määrä (kysytään vain erityistavoitteisiin 1.1, 2.1 ja 3.1 kuuluvissa hankkeissa)

Suunniteltu: 3, joihin työllistyvät naiset 1

Toteutunut seurantatietojen mukaan: 0.00, joihin työllistyvät naiset 0.00

7.2 Uusien yritysten määrä (kysytään vain erityistavoitteeseen 1.1 kuuluvissa hankkeissa)

Suunniteltu: 0, joista naisten perustamia 0

Toteutunut seurantatietojen mukaan: 0.00, joista naisten perustamia 0.00

8 Horisontaaliset periaatteet

8.1 Sukupuolten tasa-arvo

Hankkeessa on tehty toimintaympäristön analyysi sukupuolinäkökulmasta: Kyllä
Valtavalon toiminta perustuu arvoihimme, joista yksi on hyvinvointi. Tähtäämme kaikessa toiminnassamme yksilöiden ja yhteisön hyvinvointiin eli myös sukupuolten tasavertaiseen kohteluun.
Sukupuolinäkökulma on huomioitu hankkeen toiminnassa (valtavirtaistaminen): Kyllä
Valtavalon toiminta on kaikilla osa- alueilla sukupuolisesti tasa- arvoista. Tämäkin projekti toteutetaan samojen periaatteiden mukaisesti. Palkat maksetaan osaamisen, työtehtävien ja kokemuksen mukaan ja tehtäville ei ole määritelty suorittajasukupuolta vaan muut ominaisuudet ratkaisevat.
Hankkeen päätavoite on sukupuolten tasa-arvon edistäminen: Kyllä
Kaikki Valtavalon toiminta tähtää arvojemme mukaisesti yksilöiden ja yhteisöjen hyvinvointiin, joka myös edistää sukupuolista tasa-arvoa.

8.2 Kestävä kehitys

VälitönVälillinen
Ekologinen kestävyys
Luonnonvarojen käytön kestävyys 7 7
Pitkäikäiset tuotteet ovat elinkaarikustannuksiltaan alhaisemmat kuin monen muun led-valonlähteen
Ilmastonmuutoksen aiheuttamien riskien vähentäminen 3 3
Led-valoputket vähentävät asiakkaiden energiankulutusta ja sitä myötä hiilidioksipäästöjä huomattavasti.
Kasvillisuus, eliöt ja luonnon monimuotoisuus 3 3
LED-valoputkissa ei käytetä myrkkyjä tai raskasmetalleja, toisin kuin loisteputkissa.
Pinta- ja pohjavedet, maaperä sekä ilma (ja kasvihuonekaasujen väheneminen) 0 0
Natura 2000 -ohjelman kohteet 0 0
Taloudellinen kestävyys
Materiaalit ja jätteet 9 8
Toiminnassamme otamme huomioon hävikin vähentämisen ja raaka-aineiden tehokkaan käyttämisen.
Uusiutuvien energialähteiden käyttö 0 0
Paikallisen elinkeinorakenteen kestävä kehittäminen 7 7
Valtavalo on sijoittunut henkisesti ja fyysisesti Pohjois-Suomen ja Kainuun maisemiin ja paikallisen toiminnan tukeminen myös alihankkijoiden käyttämisen kautta on tärkeää.
Aineettomien tuotteiden ja palvelujen kehittäminen 0 0
Liikkuminen ja logistiikka 5 5
Materiaalivirtojen suunnittelussa otamme huomioon taloudellisuuden lisäksi myös ympäristövaikutukset, esim juna vs. laiva vs lentokonerahtaus.
Sosiaalinen ja kulttuurinen kestävyys sekä yhdenvertaisuus
Hyvinvoinnin edistäminen 8 8
Valtavalon toiminta tähtää hyvinvointiin, joka on yksi perusarvoistamme.
Tasa-arvon edistäminen 4 4
Hyvinvointiin tähtääminen edistää myös sukupuolten tasa-arvoa.
Yhteiskunnallinen ja kulttuurinen yhdenvertaisuus 0 0
Kulttuuriympäristö 0 0
Ympäristöosaaminen 4 4
Ekologisuus on yksi arvoistamme ja hankkeen avulla saamme paremmat mahdollisuudet tuoda arvojamme esille kansainvälisillä markkinoilla ja sitä kautta myös edistämään ympäristön suojelua vaikutusalueellamme.

9 Loppuraportin tiivistelmä

Hankkeessa suunnattiin toimenpiteitä markkina-aseman parantamiseen valituilla markkinoilla. Hankkeen aikana yritys osallistui ammattimessuille ja kartoitti valittujen markkina-alueiden tilannetta