Euroopan unioni Vipuvoimaa EU:lta

Euroopan aluekehitysrahaston (EAKR) rahoittaman hankkeen kuvaus

1 Hanke

Hankekoodi: A74562

Hankkeen nimi: Lennätin 2.0 - osaamiskeskus

Toimintalinja: 2. Uusimman tiedon ja osaamisen tuottaminen ja hyödyntäminen

Erityistavoite: 4.1. Tutkimus-, osaamis- ja innovaatiokeskittymien kehittäminen alueellisten vahvuuksien pohjalta

Suunnitelman mukainen toteutusaika: Alkaa 1.1.2019 ja päättyy 30.6.2021

Toiminnan tila: Toiminta päättynyt

Vastuuviranomainen: Pirkanmaan liitto

2 Hakijan perustiedot

Hakijan virallinen nimi: Viitasaaren kaupunki

Organisaatiotyyppi: Kunta

Y-tunnus: 0208573-0

Jakeluosoite: Keskitie 10

Puhelinnumero: 0144597411

Postinumero: 44500

Postitoimipaikka: Viitasaari

WWW-osoite: http://www.viitasaari.fi

Hankkeen yhteyshenkilön nimi: Christina Drake

Yhteyshenkilön asema hakijaorganisaatiossa: Projektipäällikkö

Yhteyshenkilön sähköpostisoite: christina.drake(at)viitasaari.fi

Yhteyshenkilön puhelinnumero: 0404857876

Hakijoiden lukumäärä tai tuen siirto -menettely: Vain yksi hakija

3 Suunnitelman mukainen tiivistelmä toteutuksesta

Viitasaarelle kehitettävä Lennätin on tulevaisuuden tiedon ja taidon talo, akateeminen residenssi, toimistohotelli ja alueen toimijoiden yhteiskäyttötila. Se on yritysten, oppilaitosten ja julkisen sektorin yrityskehittäjien törmäyspaikka. Se on vapaa-ajanasukkaiden ja ohimatkaavien työläisten lyhyt- ja pitkäaikainen työyhteisö. Se on korkeakoulujen satelliittipiste maaseudulla. Se on kaikkien yhteinen tila. Yritysten kehittämistoiminnalle haetaan parhaita kumppaneita paikkakunnalle, jotta korkeakouluyhteistyö ei jää etäiseksi eikä vähäiseksi.

Kolmessa vaiheessa toteutettava hanke aloitettiin nopealla AIKO-rahoitteisella kokeilulla. Toisessa vaiheessa pilotista saaduin opein jalostetaan konsepti ja testataan sitä laajemmin EAKR-rahoitteisen hankkeen avulla, jossa keskitytään osaamiskeskuksen rakentamiseen. Osaamiskeskus, avoin kampus, vastaa osaamistarpeisiin ja TKI-palveluiden tarpeisiin. Mahdollinen kolmas vaihe on lopullisen konseptin mukaisten tilojen rakentaminen tai saneeraaminen Viitasaarelle. Toteutuessaan myös kolmanteen vaiheeseen tullaan hakemaan julkista rahoitusta.
Maaseudun moderniin hubiin voivat rakentaa pesänsä niin tietotyöläiset, tulevaisuuden tekijät kuin taivaanrannan maalaritkin. Pesäpaikkoja on sekä rauhaansa rakastaville pysyville asukeille että muuttolinnuille, jotka nousevat siivilleen syksyn tullen. Luotettava laajakaista, pöydänkulma ja kahvikuppi tarjotaan myös kulkijoille, joiden tarvitsee lepuuttaa jalkojaan matkan varrella. Kaikille on tarjolla samat palvelut, joita tuottavat niin kehittämisyhtiö Witas ja eri oppilaitokset kuin myös yksityiset toimijat tarpeiden mukaan. Tulevaisuudessa Lennättimen yhteyteen voidaan kehittää myös muita jakamistalouden periaatteen mukaisia toimintoja.
Hankkeessa kehitetään, testataan ja jalostetaan Lennättimen konseptia. Konseptin rakentamisessa määritetään asiakassegmentit ja markkinoinnin kautta rekrytoidaan yritykset ja asiakaskäyttäjät. Konseptin toimivuutta testataan käytännössä ja sitä voidaan myös jatkuvasti muokata kokemusten pohjalta.
Kaikessa toiminnassa otetaan erityisesti huomioon palvelumuotoilu. Hankkeen tavoitteena on luoda ja rakentaa monta eri sektoria ja toimialaa yhdistävä moderni kampus, joka sopii harvaan asutun maaseudun toimijoille ja edistää alueen elinvoimaisuutta.

4 Hankkeen kohderyhmät

4.1 Varsinaiset kohderyhmät

Ensisijaisena kohderyhmänä ovat jo olemassa olevat yritykset, jotka tarvitsevat TKI-palveluita ja uutta osaamista nykyisessä toiminnassaan. Aloittavat yritykset hyötyvät ympäristöstä, jossa on sekä koulutusorganisaatioiden tuki että isompien yritysten tarjoama asiakaspotentiaali.

Koulutusorganisaatioille tarjotaan matalan kynnyksen laskeutumisalusta maakuntaan. Avoin kampus ei vaadi oppilaitokselta merkittäviä satsauksia tiloihin, vaan se voi keskittyä toimintaan. Lennättimen ympärille keskittyvät muut palvelut, kuten Kehittämisyhtiö Witaksen läsnäolo samassa kiinteistössä, toimii luonnollisena osana kumppanuutta ja sen lisäksi houkuttimena oppilaitoksen palveluiden pariin.

4.2 Välilliset kohderyhmät

Osaamiskeskuksen rakentuminen maakuntaan hyödyttää myös perinteisiä palveluyrityksiä, joille Lennätin tuo uusia liiketoimintamahdollisuuksia, osaamista ja verkostoitumisalustan niin muiden yritysten kuin myös koulutusorganisaatioden kanssa.

5 Projektin julkinen rahoitus, euroa

Myönnetty EU- ja valtion rahoitus: 219 494

Toteutunut EU- ja valtion rahoitus: 213 735

Suunniteltu julkinen rahoitus yhteensä: 313 564

Toteutunut julkinen rahoitus yhteensä: 305 336

6 Maantieteellinen kohdealue

Maakunnat: Keski-Suomi

Seutukunnat: Saarijärven-Viitasaaren

Kunnat: Viitasaari

Toteutuspaikan osoite, jos hanke toteutetaan yhdessä paikassa

Jakeluosoite: Keskitie 4

Postinumero: 44500

Postitoimipaikka: Viitasaari

7 Hakemusvaiheessa ilmoitettavat arviot hankekohtaisista seurantiedoista

7.1 Uusien työpaikkojen määrä (kysytään vain erityistavoitteisiin 1.1, 2.1 ja 3.1 kuuluvissa hankkeissa)

Suunniteltu: 0, joihin työllistyvät naiset 0

Toteutunut seurantatietojen mukaan: 0, joihin työllistyvät naiset 0

7.2 Uusien yritysten määrä (kysytään vain erityistavoitteeseen 1.1 kuuluvissa hankkeissa)

Suunniteltu: 0, joista naisten perustamia 0

Toteutunut seurantatietojen mukaan: 0, joista naisten perustamia 0

8 Horisontaaliset periaatteet

8.1 Sukupuolten tasa-arvo

Hankkeessa on tehty toimintaympäristön analyysi sukupuolinäkökulmasta: Ei
Hankkeen kohderyhmät eivät ole sukupuolinäkökulmasta jakautuneita tai eriytyneitä, vaan hanke palvelee tasapuolisesti kaikkia.
Sukupuolinäkökulma on huomioitu hankkeen toiminnassa (valtavirtaistaminen): Kyllä
Sukupuolinäkökulma huomioidaan läpi hankkeen toiminnan.
Hankkeen päätavoite on sukupuolten tasa-arvon edistäminen: Ei
Hankkeen päätavoite on alueellisen tasa-arvon edistäminen. Maaseudulla on naisvaltaisten työpaikkojen pulaa miesvaltaisia enemmän, koska elinkeinorakenne perustuu pitkälti perusteollisuuteen. Osaamiskeskuksen myötä pyritään synnyttämään työllistymismahdollisuuksia kaikille tasapuolisesti ja sisällöissä voidaan erityisesti pyrkiä huomioimaan täsmällisiä tarpeita, joita naistyöpaikkojen synnyttäminen edellyttää.

8.2 Kestävä kehitys

VälitönVälillinen
Ekologinen kestävyys
Luonnonvarojen käytön kestävyys 3 3
Vähentää tarpeetonta pendelöintiä työn tai opintojen takia kasvukeskuksiin. Maaseudun asuttuna pitäminen on luonnonvarojen kestävän käytön kannalta tärkeää.
Ilmastonmuutoksen aiheuttamien riskien vähentäminen 3 3
Vähentää tarpeetonta pendelöintiä työn tai opintojen takia kasvukeskuksiin. Maaseudun asuttuna pitäminen on luonnonvarojen kestävän käytön kannalta tärkeää.
Kasvillisuus, eliöt ja luonnon monimuotoisuus 0 0
Ei suoraa eikä välillistä vaikutusta.
Pinta- ja pohjavedet, maaperä sekä ilma (ja kasvihuonekaasujen väheneminen) 4 4
Turhan pendelöinnin väheneminen. Välillisesti on mahdollista, että osaamiskeskuksessa syntyy uusia innovaatioita palvelemaan ympäristötyötä.
Natura 2000 -ohjelman kohteet 0 0
Ei vaikutusta.
Taloudellinen kestävyys
Materiaalit ja jätteet 5 5
Ei synnytä jätteitä ja uusiokäyttää vanhaa virastotaloa. Välillisesti vähentää uudisrakentamisen tarvetta, kun tiloja voidaan käyttää joustavasti uusilla yhteistyömuodoilla.
Uusiutuvien energialähteiden käyttö 0 0
Ei vaikutusta.
Paikallisen elinkeinorakenteen kestävä kehittäminen 8 6
Tavoitteena on uusien liiketoimintojen syntyminen ja sitä kautta olemassa olevan elinkeinoelämän tukeminen ja vahvistaminen. Hankkeen seurauksena voi syntyä myös täysin uusia liiketoiminnan muotoja suoraan tai välillisesti.
Aineettomien tuotteiden ja palvelujen kehittäminen 7 5
Hanke keskittyy ennen kaikkea KIBS-aloihin, jotka tuottavat aineettomia hyödykkeitä.
Liikkuminen ja logistiikka 6 3
Tietoliikenneyhteyksien tarjoaminen parantaa yritysten mahdollisuutta hoitaa töitä Viitasaarelta käsin, mikä vähentää henkilöliikennettä vilkkaasti liikennöidyllä VT4:llä.
Sosiaalinen ja kulttuurinen kestävyys sekä yhdenvertaisuus
Hyvinvoinnin edistäminen 7 3
Yhteisön tarjoamisella on positiivinen vaikutus yksin työskentelevien hyvinvointiin.
Tasa-arvon edistäminen 7 3
Myös maaseutupaikkakunnilla voidaan kehittää KIBS-aloja, osaamista ja yritysten uusiutumiskykyä.
Yhteiskunnallinen ja kulttuurinen yhdenvertaisuus 7 3
Myös maaseutupaikkakunnilla voidaan kehittää KIBS-aloja, osaamista ja yritysten uusiutumiskykyä. Lennätin on kaikille avoin taustaan tai asemaan katsomatta.
Kulttuuriympäristö 7 3
Myös luovien alojen edustajat ovat Lennättimen potentiaalisia asiakkaita.
Ympäristöosaaminen 0 3
Ei suoraa vaikutusta, mutta koulutustarjonta voi välillisesti vaikuttaa.

9 Loppuraportin tiivistelmä

Viitasaaren kaupungin 1.1.2019 – 30.6.2021 hallinnoimassa Lennätin 2.0 - osaamiskeskus -hankkeessa Viitasaaren keskustassa olleesta etätyötilapilotista rakennettiin muunneltava ja hyvin varusteltu etätyö- ja osaamiskeidas. Hankkeen toiminnassa oli kolme päätehtävää ja niiden tulokset olivat odotettuakin paremmat:

a) Kaikille avoimen etätyötilan kehittäminen. Lennättimestä on muodostunut onnistunut kasvukeskuksen ulkopuolisen periferian etätyö- ja osaamiskeskus, joka toimii oppilaitosten, yritysten ja julkisen sektorin solmukohtana pohjoisessa Keski-Suomessa. Se on yhteisöllinen etätyökeskus jota käyttävät paikalliset, puolipaikalliset, vapaa-ajan asukkaat ja ohikulkijat, sekä muiden hankkeiden ja oppilaitosten toimijat. Etätyötilan työpisteistä tehtiin mahdollisimman ergonomiset muun muassa sähköpöytien, lisänäyttöjen ja erilaisten työtuolien avulla. Tila varusteltiin ja kalustettiin siten, että se on mahdollisimman helposti muunneltavissa eri käyttötarkoituksiin. Etätyötilan käyttöaste on ollut korkea, ja saatu palaute on ollut hyvin positiivista.


b) Erilaisten työpajojen, valmennusten ja tapahtumien järjestäminen, jotta voitiin tarjota alueen toimijoille mahdollisuus omaksua uusia tietoja ja taitoja. Covid-19-pandemia siirsi lähes kaikki hankkeen tapahtumat verkkoon. Lennättimen järjestämiin lähi- ja etätapahtumiin on hankkeen aikana ollut yli 1100 osallistujaa.


c) Oppilaitosyhteistyön rakentaminen. Hanke on tehnyt yhteistyötä muun muassa Jyväskylän avoimen yliopiston ja Avoimen Jyväskylän ammattikorkeakoulun kanssa korkeakouluosaamisen jalkauttamiseksi pohjoiseen Keski-Suomeen. Opintoryhmiä on perustettu hankeen aikana neljään eri oppiaineeseen, ja opintojaksoilla on ollut yhteensä 72 ilmoittautujaa. Oppilaitosyhteistyötä tehtiin myös Wiitaunionin lukioiden, Poken, Design Unionin ja Jyväskylän kesäyliopiston kanssa. Lennättimestä lähti myös ehdotus opintostipendien käyttöönotosta, ja nämä hyväksyttiin kaupunginvaltuuston toimesta ja otettiin käyttöön Viitasaarella. Oppilaitosyhteistyö siirtyy kaupungin hallinnointiin, mutta Lennätin toimii edelleen tarvittaessa sivutoimipisteenä korkeakouluille.

Lennättimen keskeinen sijainti sekä avoin ja innovatiivinen ilmapiiri mahdollistivat, että Lennättimestä muodostui Viitasaaren keskustan tärkeä kiintopiste, johon saattaa matalalla kynnyksellä tulla hakemaan neuvoja, tukea ja inspiraatiota. Hankkeen varsinaisena kohderyhmänä olivat alueen yritykset, mutta Lennättimen tilat, palvelut ja tapahtumat olivat kaikille avoimia. Vain covid-19-pandemia sulki Lennättimen ovat kevääksi 2020.

Hankkeella haluttiin edistää maaseutumaisen alueen kilpailukykyä ja elinkeinoelämää jatkuvan oppimisen hengessä. Toiminnallaan Lennätin loi toimijoiden törmäytystä, monialaisia verkostoja ja yhteistyötä, vahvistaen sekä luoden uusia toimintamahdollisuuksia eri aloille. Hankkeessa kehitettiin osaamis- ja etätyökeskuksen konsepti, jota voidaan hyödyntää erityisesti muilla maaseutumaisilla alueilla. Lennätin toimi hankeaikanakin esikuvana monelle muulle etätyöpisteelle ja pyrki luomaan yhteistyötä myös näiden välille. Ohjausryhmän, sidosryhmien ja käyttäjien palaute toiminnasta oli äärimmäisen hyvää. Hankkeen jälkeen Lennättimen etätyöpiste-toiminta jatkuu Viitasaaren kaupungin hallinnassa.