Euroopan unioni Vipuvoimaa EU:lta

Euroopan aluekehitysrahaston (EAKR) rahoittaman hankkeen kuvaus

1 Hanke

Hankekoodi: A74566

Hankkeen nimi: IQ liiketoiminnan kehitys

Toimintalinja: 2. Uusimman tiedon ja osaamisen tuottaminen ja hyödyntäminen

Erityistavoite: 5.1. Yritysten innovaatiotoiminnan vahvistaminen

Suunnitelman mukainen toteutusaika: Alkaa 21.12.2018 ja päättyy 30.6.2020

Toiminnan tila: Toiminnassa

Vastuuviranomainen: Pohjois-Pohjanmaan elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus

2 Hakijan perustiedot

Hakijan virallinen nimi: SPECIM, SPECTRAL IMAGING OY LTD

Organisaatiotyyppi: Keskisuuri yritys

Y-tunnus: 1007923-4

Jakeluosoite: Elektroniikkatie 13 F

Puhelinnumero: +358405590738

Postinumero: 90590

Postitoimipaikka: OULU

WWW-osoite: http://www.specim.fi

Hankkeen yhteyshenkilön nimi: Lotvonen Mikko

Yhteyshenkilön asema hakijaorganisaatiossa: Controller

Yhteyshenkilön sähköpostisoite: mikko.lotvonen(at)specim.fi

Yhteyshenkilön puhelinnumero: +358405590738

Hakijoiden lukumäärä tai tuen siirto -menettely: Vain yksi hakija

3 Suunnitelman mukainen tiivistelmä toteutuksesta

Hankkeen tavoite on parantaa pitkällä aikajänteellä yrityksen kansainvälitysmahdollisuuksia Specim IQ:n osalta.

4 Hankkeen kohderyhmät

4.1 Varsinaiset kohderyhmät

4.2 Välilliset kohderyhmät

5 Projektin julkinen rahoitus, euroa

Myönnetty EU- ja valtion rahoitus: 69 320

Toteutunut EU- ja valtion rahoitus: 0

Suunniteltu julkinen rahoitus yhteensä: 69 320

Toteutunut julkinen rahoitus yhteensä: 0

6 Maantieteellinen kohdealue

Maakunnat: Pohjois-Pohjanmaa

Seutukunnat: Oulun

Kunnat: Oulu

Toteutuspaikan osoite, jos hanke toteutetaan yhdessä paikassa

Jakeluosoite: Elektroniikkatie 13

Postinumero: 90590

Postitoimipaikka: OULU

7 Hakemusvaiheessa ilmoitettavat arviot hankekohtaisista seurantiedoista

7.1 Uusien työpaikkojen määrä (kysytään vain erityistavoitteisiin 1.1, 2.1 ja 3.1 kuuluvissa hankkeissa)

Suunniteltu: 0, joihin työllistyvät naiset 0

Toteutunut seurantatietojen mukaan: 0, joihin työllistyvät naiset 0

7.2 Uusien yritysten määrä (kysytään vain erityistavoitteeseen 1.1 kuuluvissa hankkeissa)

Suunniteltu: 0, joista naisten perustamia 0

Toteutunut seurantatietojen mukaan: 0, joista naisten perustamia 0

8 Horisontaaliset periaatteet

8.1 Sukupuolten tasa-arvo

Hankkeessa on tehty toimintaympäristön analyysi sukupuolinäkökulmasta: Ei
Specimillä noudatetaan sukupuolten välistä tasa-arvoa ja toimintamme ei ole mitenkään sidonnainen sukupuoleen
Sukupuolinäkökulma on huomioitu hankkeen toiminnassa (valtavirtaistaminen): Ei
Specimillä noudatetaan sukupuolten välistä tasa-arvoa ja toimintamme ei ole mitenkään sidonnainen sukupuoleen
Hankkeen päätavoite on sukupuolten tasa-arvon edistäminen: Ei
Specimillä noudatetaan sukupuolten välistä tasa-arvoa ja toimintamme ei ole mitenkään sidonnainen sukupuoleen

8.2 Kestävä kehitys

VälitönVälillinen
Ekologinen kestävyys
Luonnonvarojen käytön kestävyys 0 0
Ilmastonmuutoksen aiheuttamien riskien vähentäminen 0 0
Kasvillisuus, eliöt ja luonnon monimuotoisuus 5 5
Kasvi-indeksien mittaamisella pystytään tarkkailemaan kasvillisuuden hyvinvointoa ja tätä pystytään lisäksi hyödyntämään esimerkiksi agrikultuurissa
Pinta- ja pohjavedet, maaperä sekä ilma (ja kasvihuonekaasujen väheneminen) 0 0
Natura 2000 -ohjelman kohteet 0 0
Taloudellinen kestävyys
Materiaalit ja jätteet 10 10
Esimierkiksi ruokateollisuuden jätteenvähentäminen hyperspektrikuvantamisen avulla vähentää merkittävästi jätteen määrää. Lisäksi hyperspekrikuvantamisen hyödyntäminen on erittäin merkittävässä roolissa jätteidenlajittelu markkinoilla.
Uusiutuvien energialähteiden käyttö 0 0
Paikallisen elinkeinorakenteen kestävä kehittäminen 0 0
Aineettomien tuotteiden ja palvelujen kehittäminen 0 0
Liikkuminen ja logistiikka 0 0
Sosiaalinen ja kulttuurinen kestävyys sekä yhdenvertaisuus
Hyvinvoinnin edistäminen 10 10
Hyperspekrikuvantamisen hyötyjä tarkastellaan tällä hetkellä erittäin paljon lääketeollisuuden ja terveydenhoidon aloilla. Kuvantamista voidaan mm. hyödyntää erilaisten tautien tunnistuksessa sekä hyvinvoinnin tutkimisessa.
Tasa-arvon edistäminen 0 0
Yhteiskunnallinen ja kulttuurinen yhdenvertaisuus 5 5
Hyperspektrikuvantaminen mahdollistaa forensiikkapuolella nopean ja luotettavan ratkaisun.
Kulttuuriympäristö 0 0
Ympäristöosaaminen 0 0

9 Loppuraportin tiivistelmä

-