Euroopan unioni Vipuvoimaa EU:lta

Euroopan aluekehitysrahaston (EAKR) rahoittaman hankkeen kuvaus

1 Hanke

Hankekoodi: A74580

Hankkeen nimi: NTH Service Kasvu 2025

Toimintalinja: 2. Uusimman tiedon ja osaamisen tuottaminen ja hyödyntäminen

Erityistavoite: 3.2. Uusiutuvan energian ja energiatehokkaiden ratkaisujen kehittäminen

Suunnitelman mukainen toteutusaika: Alkaa 4.1.2019 ja päättyy 31.1.2021

Toiminnan tila: Toiminnassa

Vastuuviranomainen: Pohjois-Pohjanmaan elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus

2 Hakijan perustiedot

Hakijan virallinen nimi: NAPAPIIRIN TEOLLISUUSHUOLTO OY

Organisaatiotyyppi: Pieni yritys

Y-tunnus: 2437239-4

Jakeluosoite: Teknotie 14-16

Puhelinnumero: +358400698730

Postinumero: 96930

Postitoimipaikka: NAPAPIIRI ROVANIEMI

WWW-osoite: www.nth.fi

Hankkeen yhteyshenkilön nimi: Heikkilä Esa

Yhteyshenkilön asema hakijaorganisaatiossa: Johdon advisor

Yhteyshenkilön sähköpostisoite: esa.heikkila(at)profiant.net

Yhteyshenkilön puhelinnumero: +358405031888

Hakijoiden lukumäärä tai tuen siirto -menettely: Vain yksi hakija

3 Suunnitelman mukainen tiivistelmä toteutuksesta

NTH Service Kasvu 2025 on Napapiirin Teollisuushuolto Oy:n (NTH Service) pitkän aikavälin kilpailukykyä parantava kehittämishanke. Hankkeella tavoitellaan merkittävää kasvua ottamalla käyttöön digitalisoitu toimintamalli ja laajentamalla liiketoimintaa uusille alueille.

4 Hankkeen kohderyhmät

4.1 Varsinaiset kohderyhmät

4.2 Välilliset kohderyhmät

5 Projektin julkinen rahoitus, euroa

Myönnetty EU- ja valtion rahoitus: 104 570

Toteutunut EU- ja valtion rahoitus: 67 750

Suunniteltu julkinen rahoitus yhteensä: 104 570

Toteutunut julkinen rahoitus yhteensä: 67 750

6 Maantieteellinen kohdealue

Maakunnat: Lappi

Seutukunnat: Rovaniemen

Kunnat: Rovaniemi

Toteutuspaikan osoite, jos hanke toteutetaan yhdessä paikassa

Jakeluosoite: Teknotie 14-16

Postinumero: 96930

Postitoimipaikka: NAPAPIIRI ROVANIEMI

7 Hakemusvaiheessa ilmoitettavat arviot hankekohtaisista seurantiedoista

7.1 Uusien työpaikkojen määrä (kysytään vain erityistavoitteisiin 1.1, 2.1 ja 3.1 kuuluvissa hankkeissa)

Suunniteltu: 0, joihin työllistyvät naiset 0

Toteutunut seurantatietojen mukaan: 0, joihin työllistyvät naiset 0

7.2 Uusien yritysten määrä (kysytään vain erityistavoitteeseen 1.1 kuuluvissa hankkeissa)

Suunniteltu: 0, joista naisten perustamia 0

Toteutunut seurantatietojen mukaan: 0, joista naisten perustamia 0

8 Horisontaaliset periaatteet

8.1 Sukupuolten tasa-arvo

Hankkeessa on tehty toimintaympäristön analyysi sukupuolinäkökulmasta: Ei
Toimintaympäristöä ei ole analysoitu hankkeessa millään tavoin.
Sukupuolinäkökulma on huomioitu hankkeen toiminnassa (valtavirtaistaminen): Ei
Mitään valtavirtaistamisen menetelmä ei ole käytetty.
Hankkeen päätavoite on sukupuolten tasa-arvon edistäminen: Ei
Ei tehdä mitään toimenpiteitä.

8.2 Kestävä kehitys

VälitönVälillinen
Ekologinen kestävyys
Luonnonvarojen käytön kestävyys 0 4
Hankkeessa suunnitellaan kiertotalouslaitosta, jonka lopputuotteilla voidaan korvata uusien materiaalien käyttöä esim. maanrakennuksessa.
Ilmastonmuutoksen aiheuttamien riskien vähentäminen 1 7
Hankkeessa suunnitellaan kiertotalouslaitosta, joka tuottaa lämpöenergiaa jolla voidaan korvata fossiilisia energialähteitä. Digitalisaatio vähentää paperinkulutusta ja turhan ajon tuottamaa kuormitusta.
Kasvillisuus, eliöt ja luonnon monimuotoisuus 0 0
Pinta- ja pohjavedet, maaperä sekä ilma (ja kasvihuonekaasujen väheneminen) 2 4
Hankkeessa suunnitellaan kiertotalouslaitosta, joka toimiessa ratkaisee jatkuvasti syntyvän sivutuotteen varastointiin ja käyttöön liittyvän ongelman
Natura 2000 -ohjelman kohteet 0 0
Taloudellinen kestävyys
Materiaalit ja jätteet 2 7
Hankkeessa suunnitellaan kiertotalouslaitosta, joka ratkaisee ympäristöongelman energianeutraalilla tavalla.
Uusiutuvien energialähteiden käyttö 2 7
Hankkeessa suunnitellaan kiertotalouslaitosta, joka tuottaa runsaasti energiaa purkujätteen sivutuotteesta, jota ei nyt voida käsitellä lainkaan.
Paikallisen elinkeinorakenteen kestävä kehittäminen 0 5
Hanke mahdollistaa paikallisen yritystoiminnan kasvun. Luo myös uusia työpaikkoja.
Aineettomien tuotteiden ja palvelujen kehittäminen 0 4
Hankkeessa suunnitellaan kiertotalouslaitosta, jonka teknologiaa voidaan hyödyntää myös kansainvälisesti.
Liikkuminen ja logistiikka 0 0
Sosiaalinen ja kulttuurinen kestävyys sekä yhdenvertaisuus
Hyvinvoinnin edistäminen 0 0
Tasa-arvon edistäminen 0 0
Yhteiskunnallinen ja kulttuurinen yhdenvertaisuus 0 0
Kulttuuriympäristö 0 0
Ympäristöosaaminen 2 5
Kestävän kehityksen osaaminen paranee.

9 Loppuraportin tiivistelmä

-