Euroopan unioni Vipuvoimaa EU:lta

Euroopan aluekehitysrahaston (EAKR) rahoittaman hankkeen kuvaus

1 Hanke

Hankekoodi: A74583

Hankkeen nimi: Kierto 10

Toimintalinja: 2. Uusimman tiedon ja osaamisen tuottaminen ja hyödyntäminen

Erityistavoite: 3.2. Uusiutuvan energian ja energiatehokkaiden ratkaisujen kehittäminen

Suunnitelman mukainen toteutusaika: Alkaa 1.3.2019 ja päättyy 31.5.2021

Toiminnan tila: Toiminnassa

Vastuuviranomainen: Pohjois-Pohjanmaan elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus

2 Hakijan perustiedot

Hakijan virallinen nimi: Lapin ammattikorkeakoulu Oy

Organisaatiotyyppi: Ammattikorkeakoulu

Y-tunnus: 2528792-5

Jakeluosoite: Jokiväylä 11C

Puhelinnumero: 0207986000

Postinumero: 96300

Postitoimipaikka: Rovaniemi

WWW-osoite: http://www.lapinamk.fi

Hankkeen yhteyshenkilön nimi: Saila-Inkeri Puukko

Yhteyshenkilön asema hakijaorganisaatiossa: Projektisuunnittelija

Yhteyshenkilön sähköpostisoite: saila.puukko(at)lapinamk.fi

Yhteyshenkilön puhelinnumero: +35840 7528573

Hakijoiden lukumäärä tai tuen siirto -menettely: Vain yksi hakija

3 Suunnitelman mukainen tiivistelmä toteutuksesta

Kuluttajien kulutus- ja kierrätysvalinnoilla on merkittävä rooli kiertotalouden edistäjänä, heidän rooliaan on kuitenkin tarkasteltu melko suppeasti, useiden hankkeiden keskittyessä lähinnä bisnes to bisnes (b2b) -kehittämistoimenpiteisiin. Kulutus- ja kierrätysvalinnoilla on kuitenkin merkittävä rooli kiertotalouden edistäjänä, sillä suurin osa (68%) kaikista ilmaston kannalta haitallisista päästöistä voidaan lukea arkisten kulutusvalintojemme syyksi (https://www.sitra.fi/blogit/nollahukka-tekee-kiertotaloudesta-arkea/). Kuluttajan voi olla kuitenkin hankala ymmärtää kiertotalouteen siirtymiseen tarvittavia muutoksia sekä tunnistaa arkipäiväisten valintojensa merkitystä.

Kierto 10 –hankkeen tavoitteena on vahvistaa Meri-Lapin alueen kuntalaisten ja kuluttajien sekä mikro- ja pienyrittäjien ymmärrystä heidän roolistaan ja osallisuudestaan kiertotaloudessa sekä vahvistaa ilmastomyönteistä ja vähähiilistä asennetta kiertotalouden yhteisöllisillä ja osallistavilla kokeiluilla. Kokeilut ovat monistettavia ja visuaalisesti havainnollistettuja. Toimenpiteiden avulla lisätään myös alueella sijaitsevien yritysten tietoisuutta uusista kiertotalouteen liittyvistä liiketoimintaekosysteemeistä ja ymmärrystä muuttuvista kuluttaja-arvoista.

Kierto 10 –hankkeessa keskitytään kiertotalouden teknisiin kiertoihin eli kotitalousjätteen tehokkaampaan hyödyntämiseen ja kierrätykseen.

Hanke toteutetaan seuraavien viiden työpaketin kautta:
TP1. Kiertotalouden nopeat kuluttaja-kokeilut
TP2. Kuluttaja-kokeilujen arviointi
TP3. Kiertotalouden digitaalisien -ratkaisujen pilotointi kuntalaisille Tornio Atlas mobiilisovelluksen osana
TP4. Hankkeen viestintä ja jalkauttaminen
TP5. Hankkeen hallinnointi ja koordinointi

Hankkeen keskeiset toimenpiteet eli nopeat kokeilut toteutetaan työpaketti 1:ssä. Työpaketit 2, 3 ja 4 tukevat tätä toimintaa. Hankehallinto on osa hankkeen teknistä toteutusta.

Hankkeen välittöminä tuloksina syntyy:
• 10 kokeilua/tapahtumaa Meri-Lapin alueella (TP1), joista yksi on pop-up showroom Rajalla kauppakeskuksessa (TP1)
• 100 kiertotalousideaa kuntalaisilta kerätty mahdollisten uusien tuotteiden/palveluiden kehittämiseksi (osana nopeita kokeiluja) (TP1)
• 10 luovaa ratkaisua kiertotaloushaasteisiin alueyrityksille ja kunnille innovaatio-työpajojen kautta (TP1)
• 10 mikro- ja pienyritystä osallistunut innovaatiotyöpajoihin Meri-Lapin alueelta (TP1)
• 1 benchmarkkausmatka kiertotalouden nopeista kokeiluista Euroopassa (TP2)
• 1 digitaalinen ja visuaalinen julkaisu kiertotalouden kokeiluista kuntien päättäjille (TP2) yrittäjille, jäteyhtiöille ja kolmannen sektorin edustajille (TP2)
• 1-2 mobiilipilottia osana Tornio Atlas sovellusta (TP3)
• 1 toiminta- ja tiedottamissuunnitelma (TP4)

Hankkeen tavoitteilla vahvistetaan osallistavan kiertotalouden ja kokeilukulttuurin juurtumista alueelle osaksi arkipäivän toimintaa luoden pohjaa uusille kokeiluille. Kokeilujen odotetaan myös jalkautuvan osaksi kolmannen sektorin, jäteyhtiöiden ja kuntien toimintaa. Hankkeessa toteutetut kokeilut ovat vapaasti alueen toimijoiden hyödynnettävissä.

Hanketta toteutetaan yhteistyössä: Rajalla kauppakeskus (showroom, tapahtumat); Martat (ruokahävikki kokeilut/pilotointi); 4H yhdistys (peruskoulujen kanssa tehtävät kokeilut); Perämeren jätehuolto, Napapiirin Residuum ja Esa ja Pojat (asiantijuutta, yhteistyössä tapahtumat, tiedon levitys ja viestintä).

Hankkeessa vaikutetaan suorasti ja epäsuorasti uusiutuvan energian ja energiatehokkaiden ratkaisujen kehittämiseen.

4 Hankkeen kohderyhmät

4.1 Varsinaiset kohderyhmät

Varsinaisia kohderyhmiä ovat kuntalaiset sekä alueen mikro- ja pienyritykset, joille hankkeen toimenpiteet on kohdistettu. Hankkeen kohderyhmään kuuluvat myös Lapin AMK:n opiskelijat ja henkilökunta.

4.2 Välilliset kohderyhmät

Välillisinä kohderyhminä ovat hankkeen yhteistyössä toimivat yhdistystoimijat, jätehuoltolaitokset ja Tornion peruskoulut.

5 Projektin julkinen rahoitus, euroa

Myönnetty EU- ja valtion rahoitus: 70 816

Toteutunut EU- ja valtion rahoitus: 26 097

Suunniteltu julkinen rahoitus yhteensä: 174 540

Toteutunut julkinen rahoitus yhteensä: 32 621

6 Maantieteellinen kohdealue

Maakunnat: Lappi

Seutukunnat: Kemi-Tornion, Torniolaakson, Rovaniemen

Kunnat: Tornio, Keminmaa, Ylitornio, Rovaniemi, Simo, Tervola, Kemi

Toteutuspaikan osoite, jos hanke toteutetaan yhdessä paikassa

Jakeluosoite:

Postinumero:

Postitoimipaikka:

7 Hakemusvaiheessa ilmoitettavat arviot hankekohtaisista seurantiedoista

7.1 Uusien työpaikkojen määrä (kysytään vain erityistavoitteisiin 1.1, 2.1 ja 3.1 kuuluvissa hankkeissa)

Suunniteltu: 0, joihin työllistyvät naiset 0

Toteutunut seurantatietojen mukaan: 0, joihin työllistyvät naiset 0

7.2 Uusien yritysten määrä (kysytään vain erityistavoitteeseen 1.1 kuuluvissa hankkeissa)

Suunniteltu: 0, joista naisten perustamia 0

Toteutunut seurantatietojen mukaan: 0, joista naisten perustamia 0

8 Horisontaaliset periaatteet

8.1 Sukupuolten tasa-arvo

Hankkeessa on tehty toimintaympäristön analyysi sukupuolinäkökulmasta: Ei
Tasa-arvo tulee huomioitua osana hankkeen toteutusta. Hankkeessa tavoitellaan tasapuolisesti sekä miehiä että naisia.
Sukupuolinäkökulma on huomioitu hankkeen toiminnassa (valtavirtaistaminen): Kyllä
Kierto 10 hankkeessa otetaan huomioon sukupuolinäkökulman valtavirtaistamisvelvoite (Työ- ja elinkeinoministeriö 2015) mahdollistamalla osallistuminen hankkeen toimenpiteisiin sekä miehille että naisille. Toimenpiteissä kiinnitetään huomiota siihen, että molempien sukupuolen edustajia osallistuu niihin tasa-arvoisesti (esim. nais- ja miesyrittäjiä). Hankkeen aikaisissa tapahtumissa/kokeiluissa pyritään saavuttamaan tasapuolisesti naiset ja miehet. Sukupuolten välisiä eroja analysoidaan mm. kyselyissä ja työpaketti 2:n arvioinnissa. Tulosten analysoidaan ja ohjataan projektin väli- ja loppuarvioinnissa. Toimintaan pyritään näiden arvointien pohjalta myös kohdentamaan sillä tavoin, että nais- ja mienäkökulmat tulevat huomioiduksi.
Hankkeen päätavoite on sukupuolten tasa-arvon edistäminen: Ei
Hankkeen päätavoite on kiertotalousasenteiden ja ymmärryksen kasvattaminen, mutta hankkeen toimenpiteissä sukupuolinäkökulma tullaan ottamaan huomioon ja hanketta toteutetaan tasa-arvon periaatteet huomioiden. Hankkeen avulla huolehditaan siitä, että kaikilla osapuolilla on mahdollisuus ja oikeus päästä mukaan hankkeen toimintoihin.

8.2 Kestävä kehitys

VälitönVälillinen
Ekologinen kestävyys
Luonnonvarojen käytön kestävyys 0 10
Hanke pyrkii toiminnassaan vaikuttamaan luonnonvarojen käytön kestävyyteen edistämällä ilmastomyönteisiä ja vähähiilisiä asenteita ja ymmärräystä kuluttajan/kuntalaisen osuudesta kiertotaloudessa.
Ilmastonmuutoksen aiheuttamien riskien vähentäminen 0 0
Kasvillisuus, eliöt ja luonnon monimuotoisuus 0 5
Tukee välillisesti.
Pinta- ja pohjavedet, maaperä sekä ilma (ja kasvihuonekaasujen väheneminen) 0 5
Tukee välillisesti.
Natura 2000 -ohjelman kohteet 0 0
Ei vaikutusta
Taloudellinen kestävyys
Materiaalit ja jätteet 5 5
Hankkeen tavoitteena on lisätä kiertotaloustoimintaa, kuten materiaalien lajittelua ja kierätystä, ruuan hävikkiä sekä jakamistaloutta. Toiminnalla odotetaan olevan suora vaikutus jätteiden määrän vähenemiseen.
Uusiutuvien energialähteiden käyttö 4 6
Lisää ymmärrystä ja tietoa nopeiden kokeiluiden avulla uusista energialähteistä, yhteistyö VÄPPI hankkeen kanssa.
Paikallisen elinkeinorakenteen kestävä kehittäminen 8 0
Tukee osallistaan alueen mikro- ja pienyritysten kestävää kehitystä uusien luovien kiertotalousratkaisujen kautta. Datan visualisointi on myös täpa havainnollistaa monimutkaisia käsitteitä ja nostaa esille kiertotalouden arvopotentiaaleja (liiketoiminnalle).
Aineettomien tuotteiden ja palvelujen kehittäminen 0 5
Monialaisten nopeiden kokeiluiden ja innovaatiotyöpajojen kautta. Visuaalisella havainnollistamisella pyritään viemään viestiä abstraktista konkretiaan.
Liikkuminen ja logistiikka 0 5
Ymmärryksen ja ilmastomyönteisten asenteiden kasvattamisen kautta. Jakamistalous.
Sosiaalinen ja kulttuurinen kestävyys sekä yhdenvertaisuus
Hyvinvoinnin edistäminen 5 5
Tukee paikallista toimintaa ja siten myös hyvinvointia.
Tasa-arvon edistäminen 0 5
Huomioidaan toteutuksessa.
Yhteiskunnallinen ja kulttuurinen yhdenvertaisuus 0 5
Huomioidaan toteutuksessa.
Kulttuuriympäristö 5 5
Kiertotaloustapahtuma ovat osa alueen kulttuurista vaikuttamista.
Ympäristöosaaminen 10 0
Hanke edistää kuntalaisten ja alueen toimijoiden ympäristöosaamista.

9 Loppuraportin tiivistelmä

-