Euroopan unioni Vipuvoimaa EU:lta

Euroopan aluekehitysrahaston (EAKR) rahoittaman hankkeen kuvaus

1 Hanke

Hankekoodi: A74589

Hankkeen nimi: Sivuvirrat elintarvikekäyttöön - Lappilaista poroa ja kalaa aasialaisiin ravintoloihin (ElinAsia)

Toimintalinja: 1. Pk-yritystoiminnan kilpailukyky

Erityistavoite: 3.1. Pk-yritysten energiatehokkuuden edistäminen

Suunnitelman mukainen toteutusaika: Alkaa 11.2.2019 ja päättyy 31.10.2021

Toiminnan tila: Toiminta päättynyt

Vastuuviranomainen: Lapin liitto

2 Hakijan perustiedot

Hakijan virallinen nimi: Lapin ammattikorkeakoulu Oy

Organisaatiotyyppi: Ammattikorkeakoulu

Y-tunnus: 2528792-5

Jakeluosoite: Jokiväylä 11 C 96300 Rovaniemi

Puhelinnumero: +358 20 798 6000

Postinumero: 96300

Postitoimipaikka: Rovaniemi

WWW-osoite: http://www.lapinamk.fi

Hankkeen yhteyshenkilön nimi: MUJE PETRI JUHANA

Yhteyshenkilön asema hakijaorganisaatiossa: Projektipäällikkö, Tiimin vetäjä

Yhteyshenkilön sähköpostisoite: petri.muje(at)lapinamk.fi

Yhteyshenkilön puhelinnumero: 040-7686502

Hakijoiden lukumäärä tai tuen siirto -menettely:

3 Suunnitelman mukainen tiivistelmä toteutuksesta

Hankkeessa edistetään lappilaiseen poro- ja kalaraaka-aineeseen ja erityisesti niiden tällä hetkellä vajaahyödynnettyihin osiin perustuvaa elintarvike- ja ravintolakäyttöä. Hankkeen ensisijaisena tarkoituksena on lisätä tätä kautta ko. raaka-aineisiin liittyvää kaupallista jalostustoimintaa pk-yrityksissä mm. uusia tuotteita kehittämällä ja lisätä jalostus- ja ravintolatoiminnan kannattavuutta sekä luoda pitkällä aikavälillä uusia työpaikkoja. Hanke edistää myös vähähiilisyyttä ja kiertotaloutta vähentämällä tuontiraaka-aineen käyttöä ja tehostamalla alueen raaka-aineen hyödyntämistä. Hanke lisää osallistuvien yritysten kansainvälistä osaamista ja luo mahdollisuuksia vientikaupan lisäämiselle.

Hankkeessa selvitetään aasialaisten ravintoloiden vaatimuksia ja tarpeita vaajahyödynnetyille raaka-aineille. Hankkeessa kerätään tuottajilta tarvittavia raaka-aineita ravintoloissa tehtävieen kokeiluihin sekä tehdään tuotekehityskokeita sen mukaan, miten tuotteille tulisi tehdä jalostusta ennen ravintolakäyttöä. Hankkeeseen liittyy myös käsittelydemonstraatioita ja kiinankielisen käsittelymateriaalin tuottamista.

4 Hankkeen kohderyhmät

4.1 Varsinaiset kohderyhmät

Hankkeen varsinaisena kohderyhmänä ovat Rovaniemen ja laajemmin Lapin maakunnan alueen aasialaiset ravintolat sekä ko. ravintoloille tuotteita toimittamaan kiinnostuneet poronlihajalostamot ja -teurastamot sekä kalanjalostajat ja kaupalliset kalastajat. Hankkeen ydinryhmän muodostavilta yrityksiltä on liitteenä sitoumukset. Lisäksi hankkeeseen otetaan mukaan myös muiden elintarvikeryhmien tuottajia (esim. luonnontuotteet, naudanliha) näiden ja aasialaisten ravintoloiden kiinnostuksen mukaan.

4.2 Välilliset kohderyhmät

Hankkeen välillisiä kohderyhmiä ovat poronhoitajat sekä matkailijat ja paikalliset ruokailijat aasialaisissa ravintoloissa. Lisäksi vajaakäytettyjen kalojen lisääntyvä käyttö edistää myös vesien kunnostusta ja vaikuttaa näin vesiluontoon ja hyödyttää kaikkia vesistöjä hyödyntäviä.

5 Projektin julkinen rahoitus, euroa

Myönnetty EU- ja valtion rahoitus: 67 956

Toteutunut EU- ja valtion rahoitus: 67 956

Suunniteltu julkinen rahoitus yhteensä: 97 080

Toteutunut julkinen rahoitus yhteensä: 97 080

6 Maantieteellinen kohdealue

Maakunnat: Lappi

Seutukunnat: Itä-Lapin, Kemi-Tornion, Rovaniemen, Torniolaakson

Kunnat: Tornio, Salla, Rovaniemi, Pello, Kemi

Toteutuspaikan osoite, jos hanke toteutetaan yhdessä paikassa

Jakeluosoite:

Postinumero:

Postitoimipaikka:

7 Hakemusvaiheessa ilmoitettavat arviot hankekohtaisista seurantiedoista

7.1 Uusien työpaikkojen määrä (kysytään vain erityistavoitteisiin 1.1, 2.1 ja 3.1 kuuluvissa hankkeissa)

Suunniteltu: 0, joihin työllistyvät naiset 0

Toteutunut seurantatietojen mukaan: 2.00, joihin työllistyvät naiset 0.00

7.2 Uusien yritysten määrä (kysytään vain erityistavoitteeseen 1.1 kuuluvissa hankkeissa)

Suunniteltu: 0, joista naisten perustamia 0

Toteutunut seurantatietojen mukaan: 0.00, joista naisten perustamia 0.00

8 Horisontaaliset periaatteet

8.1 Sukupuolten tasa-arvo

Hankkeessa on tehty toimintaympäristön analyysi sukupuolinäkökulmasta: Kyllä
Hankkeen pääpaino on miesten asioiden edistämisessä. Kaupallisen kalastuksen ja poropuolen osalta lähes kaikki toimijat ovat miehiä. Näin on myös etnisten ravintoloiden toimijapuolella ml. keittiö. Elinkeinollisessa mielessä hanke kohdistuu enemmän miehiin (miehisiin yrityksiin), mutta hankkeen tulos on sukupuolineutraali.
Sukupuolinäkökulma on huomioitu hankkeen toiminnassa (valtavirtaistaminen): Kyllä
Hankkeen toimijat ja projektihenkilöstö valitaan osaamisen perusteella. Hankkeen ohjausryhmän nimeämisessä huomioidaan kuitenkin eri sukupuolet niin, että ohjausryhmässä on kumpaakin sukupuolta vähintää 2 kpl.
Hankkeen päätavoite on sukupuolten tasa-arvon edistäminen: Ei
Hanke ei ole tasa-arvohanke

8.2 Kestävä kehitys

VälitönVälillinen
Ekologinen kestävyys
Luonnonvarojen käytön kestävyys 3 5
Hankkeen kautta tällä hetkellä vajaakäytettyjen raaka-aineiden käyttö elintarvikkeena lisääntyy, mikä lisää raaka-ainetehokkuutta. Hankkeen jälkeen käytön arvioidaan lisääntyvän.
Ilmastonmuutoksen aiheuttamien riskien vähentäminen 0 0
Kasvillisuus, eliöt ja luonnon monimuotoisuus 0 0
Pinta- ja pohjavedet, maaperä sekä ilma (ja kasvihuonekaasujen väheneminen) 0 1
Paikallisten raaka-aineiden käytön tehostaminen korvaa muualta tuotavia raaka-aineita, mikä vähentää kuljetuksia ja tätä kautta päästöjä. Hankkeen jälkeen käytön arvioidaan lisääntyvän.
Natura 2000 -ohjelman kohteet 0 0
Taloudellinen kestävyys
Materiaalit ja jätteet 3 5
Tällä hetkellöä vajaakäytettyjen ja osin jätteeksi päätyvien (mm. sivusaaliin hautaus maahan) jakeiden määrä vähenee. Hankkeen jälkeen käytön arvioidaan lisääntyvän.
Uusiutuvien energialähteiden käyttö 0 0
Paikallisen elinkeinorakenteen kestävä kehittäminen 4 6
hanke tukee paikallista ravintolatoimintaa uusien raaka-aineiden ja tätä kautta tarjonnan lisääntymisen kautta. Tuottajille tämä avaus tuo markkinoita uusille, nyt sivuvirtoina/jätteinä oleville tuotteille.
Aineettomien tuotteiden ja palvelujen kehittäminen 1 2
Ruokaan liittyvät tarinat ja paikallisuus tuodaan esille vahvistamaan uusien tuotteiden markkinointia.
Liikkuminen ja logistiikka 1 2
Uudet paikalliset tuotteet vähentävät muualta tuotavien tuotteiden kuljetustarvetta.
Sosiaalinen ja kulttuurinen kestävyys sekä yhdenvertaisuus
Hyvinvoinnin edistäminen 1 2
Korkealaatuinen luonnollinen paikallinen raaka-aine korvaa muualta tuotavia teollisia raaka-aineita, mikä nostaa kuluttajille tarjottavien tuotteiden ravitsemuksellista arvoa (mm. hyödylliset rasva-hapot, vierasainevapaus jne.)
Tasa-arvon edistäminen 0 0
Yhteiskunnallinen ja kulttuurinen yhdenvertaisuus 1 1
Hanke on mukana olevien etnisten ravintoloiden kautta nomikulttuurinen, mikä edistää osaltaan eri kulttuurien hyväksymistä.
Kulttuuriympäristö 1 1
Paikallisia raaka-aineita ja tuotteita yhditetään aasialaiseen keittiöön, mikä lisää kulttuurien välistä kanssakäymistä.
Ympäristöosaaminen 1 3
Nyt hyödyntämättömiä tai vajaasti hyödtynnettyjä raaka-aineita ja tuotteita hyödynnetään lisääntyvässä määrin, mikä tukee välillisesti raaka-ainetehokkuutta, uusien tuotteiden hyväksymistä ja tätä kauttaa lisää väestön valmiutta ottaa käyttöön nyt vajaak äytettyjä tuotteita. Tämä edistää kiertotalouden toteutumista.

9 Loppuraportin tiivistelmä

Hankkeessa selvitettiin aasialaisten ravintoloiden valmiuksia ja tarpeita vajaahyödynnetyille raaka-aineille. Hankkeessa toimitettiin tuottajilta tarvittavia raaka-aineita ravintoloissa tehtäviin kokeiluihin sekä tehdään tuotekehityskokeita sen mukaan, miten tuotteille tulisi tehdä jalostusta ennen ravintolakäyttöä. Hankkeeseen liittyi myös käsittelydemonstraatioita ja kiinankielisen materiaalin tuottamista.

Hankkeessa toteutettiin seuraavat demonstraatio:
Poronruhon käsittelydemonstraatio (Jänkätien REDUn tilat) 21.10.2019, pororuokien valmistusdemonstraatio (Hai Long -ravintola) 22.10.2019, kaupallisen kalastuksen esittely Unarinjärvellä (Sodankylä) 14.9.2020, porotalouden ja lihanleikkuun esittely 17.2.2021 (Kotaporo, Sodankylä) ja Finnish Fish and Reindeer in Chinase Kitchen 4.10.2021 Käyrämö. Tapahtumista 21.10.2019 ja 4.10.2021 järjestettyihin liittyi myös ruokien arvostelua.

Sodankylän Unarinjärvelle 14.9. suuntautuneen sisävesien kaupallisen kalastuksen esittelyn (ks. kohta 3.2.) yhteydessä tehtiin myös englanninkielinen esittelyvideo. Video on nähtävissä youtubessa osoitteessa https://youtu.be/icjZyzCTauE (tai www.youtube.com/watch?v= icjZyzCTauE. Hankkeessa on käännetty porolihareseptejä kiinaksi. Kääntäjänä on toiminut Yu Lan, joka työskentelee ravintolasektorilla Panda YZF Oy -yrityksessä. Käännökset on tehty yhteistyössä Paliskuntien hallinnoiman Poronlihan neljä vuodenaikaa -hankkeen kanssa (AKKE -rahoitus). Reseptit löytyvät osoitteesta https://pororeseptit.fi/reseptit/?recipe-text=&themes=in-chinase. Lappilainen lehdessä hankkeesta joulukuussa 2019 julkaistu artikkeli löytyy osoitteesta https://lappilainen.fi/2019/12/17/poroa-aasialaisella-twistilla/ . Aitoja Makuja -verkkolehdessä julkaistiin 11.3.2020 artikkeli Puhtaiden makujen Lappi, jossa hanke on mukana yhtenä hankkeena.

Hankkeen laajempi loppuraportti liitteenä.