Euroopan unioni Vipuvoimaa EU:lta

Euroopan aluekehitysrahaston (EAKR) rahoittaman hankkeen kuvaus

1 Hanke

Hankekoodi: A74595

Hankkeen nimi: Kilpailukyvyn parantaminen

Toimintalinja: 1. Pk-yritystoiminnan kilpailukyky

Erityistavoite: 2.1. PK-yritysten kasvun ja kansainvälistymisen edistäminen

Suunnitelman mukainen toteutusaika: Alkaa 18.10.2018 ja päättyy 29.2.2020

Toiminnan tila: Toiminta päättynyt

Vastuuviranomainen: Keski-Suomen elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus

2 Hakijan perustiedot

Hakijan virallinen nimi: KOKKOLA LCC OY

Organisaatiotyyppi: Pieni yritys

Y-tunnus: 1888322-7

Jakeluosoite: Ahjokuja 8

Puhelinnumero: +358 442626860

Postinumero: 67800

Postitoimipaikka: KOKKOLA

WWW-osoite: www.lcc.fi

Hankkeen yhteyshenkilön nimi: Heiskanen Seppo

Yhteyshenkilön asema hakijaorganisaatiossa: TJ

Yhteyshenkilön sähköpostisoite: seppo.heiskanen(at)lcc.fi

Yhteyshenkilön puhelinnumero: +358 442626860

Hakijoiden lukumäärä tai tuen siirto -menettely:

3 Suunnitelman mukainen tiivistelmä toteutuksesta

Laiteinvestointeja uusimpaan teknologiaan.

4 Hankkeen kohderyhmät

4.1 Varsinaiset kohderyhmät

4.2 Välilliset kohderyhmät

5 Projektin julkinen rahoitus, euroa

Myönnetty EU- ja valtion rahoitus: 101 500

Toteutunut EU- ja valtion rahoitus: 100 809

Suunniteltu julkinen rahoitus yhteensä: 101 500

Toteutunut julkinen rahoitus yhteensä: 100 809

6 Maantieteellinen kohdealue

Maakunnat: Keski-Pohjanmaa

Seutukunnat: Kokkolan

Kunnat: Kokkola

Toteutuspaikan osoite, jos hanke toteutetaan yhdessä paikassa

Jakeluosoite: Ahjokuja 8

Postinumero: 67800

Postitoimipaikka: KOKKOLA

7 Hakemusvaiheessa ilmoitettavat arviot hankekohtaisista seurantiedoista

7.1 Uusien työpaikkojen määrä (kysytään vain erityistavoitteisiin 1.1, 2.1 ja 3.1 kuuluvissa hankkeissa)

Suunniteltu: 2, joihin työllistyvät naiset 1

Toteutunut seurantatietojen mukaan: 0.00, joihin työllistyvät naiset 0.00

7.2 Uusien yritysten määrä (kysytään vain erityistavoitteeseen 1.1 kuuluvissa hankkeissa)

Suunniteltu: 0, joista naisten perustamia 0

Toteutunut seurantatietojen mukaan: 0.00, joista naisten perustamia 0.00

8 Horisontaaliset periaatteet

8.1 Sukupuolten tasa-arvo

Hankkeessa on tehty toimintaympäristön analyysi sukupuolinäkökulmasta: Ei
Hanke on sukupuolinäkökulmasta neutraali.
Sukupuolinäkökulma on huomioitu hankkeen toiminnassa (valtavirtaistaminen): Kyllä
Hanke on sukupuolinäkökulmasta neutraali.
Hankkeen päätavoite on sukupuolten tasa-arvon edistäminen: Ei
Hanke on sukupuolinäkökulmasta neutraali.

8.2 Kestävä kehitys

VälitönVälillinen
Ekologinen kestävyys
Luonnonvarojen käytön kestävyys 4 4
Toiminta muuttuu vähähiilisemmäksi
Ilmastonmuutoksen aiheuttamien riskien vähentäminen 4 4
Toiminta muuttuu vähähiilisemmäksi
Kasvillisuus, eliöt ja luonnon monimuotoisuus 0 0
Pinta- ja pohjavedet, maaperä sekä ilma (ja kasvihuonekaasujen väheneminen) 4 4
Toiminta muuttuu vähähiilisemmäksi. Leikkuunesteiden käyttö vähenee, kun toiminta muuttuu tehokkaammaksi.
Natura 2000 -ohjelman kohteet 0 0
Taloudellinen kestävyys
Materiaalit ja jätteet 0 0
Uusiutuvien energialähteiden käyttö 0 0
Paikallisen elinkeinorakenteen kestävä kehittäminen 4 4
Käytetään osittain paikallisia alihankkijoita
Aineettomien tuotteiden ja palvelujen kehittäminen 0 0
Liikkuminen ja logistiikka 4 4
Kuljetusten vähenee
Sosiaalinen ja kulttuurinen kestävyys sekä yhdenvertaisuus
Hyvinvoinnin edistäminen 5 5
Automatisoitu kone
Tasa-arvon edistäminen 0 0
Hanke on sukupuolinäkökulmasta neutraali.
Yhteiskunnallinen ja kulttuurinen yhdenvertaisuus 0 0
Kulttuuriympäristö 0 0
Ympäristöosaaminen 0 0
Panostetaan yrityksen ympäristöosaamiseen

9 Loppuraportin tiivistelmä

Kokkola LCC Oy on vuoden 2019 aikana toteuttanut investointihankkeen, jonka myötä yritys hoitaa pinnoittamiensa kappaleiden koneistukset tehokkaammin sekä kykenee pinnoittamaan laitteillaan jopa 50 ton painoisia kappaleita.