Euroopan unioni Vipuvoimaa EU:lta

Euroopan aluekehitysrahaston (EAKR) rahoittaman hankkeen kuvaus

1 Hanke

Hankekoodi: A74614

Hankkeen nimi: Seulonta-aseman investointi

Toimintalinja: 1. Pk-yritystoiminnan kilpailukyky

Erityistavoite: 2.1. PK-yritysten kasvun ja kansainvälistymisen edistäminen

Suunnitelman mukainen toteutusaika: Alkaa 24.1.2019 ja päättyy 31.12.2019

Toiminnan tila: Toiminta päättynyt

Vastuuviranomainen: Pohjois-Pohjanmaan elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus

2 Hakijan perustiedot

Hakijan virallinen nimi: VELJEKSET VANHA OY

Organisaatiotyyppi: Mikroyritys

Y-tunnus: 1710431-6

Jakeluosoite: Pellontie 25

Puhelinnumero: 0400157234

Postinumero: 95700

Postitoimipaikka: PELLO

WWW-osoite: www.vanhat.com

Hankkeen yhteyshenkilön nimi: Vanha Tommi

Yhteyshenkilön asema hakijaorganisaatiossa: toimitusjohtaja

Yhteyshenkilön sähköpostisoite: tommi(at)vanhat.com

Yhteyshenkilön puhelinnumero: 0400157234

Hakijoiden lukumäärä tai tuen siirto -menettely:

3 Suunnitelman mukainen tiivistelmä toteutuksesta

Investointihankkeessa Veljekset Vanha Oy hankkii omistamalleen soramaa-alueelle nykyaikaisen ja vähäpäästöisen seulonta-aseman. Seulonta-asema soveltuu mullan, moreenin, kivi- ja maa-ainesten seulontaan.

4 Hankkeen kohderyhmät

4.1 Varsinaiset kohderyhmät

4.2 Välilliset kohderyhmät

5 Projektin julkinen rahoitus, euroa

Myönnetty EU- ja valtion rahoitus: 37 900

Toteutunut EU- ja valtion rahoitus: 37 900

Suunniteltu julkinen rahoitus yhteensä: 37 900

Toteutunut julkinen rahoitus yhteensä: 37 900

6 Maantieteellinen kohdealue

Maakunnat: Lappi

Seutukunnat: Torniolaakson

Kunnat: Pello

Toteutuspaikan osoite, jos hanke toteutetaan yhdessä paikassa

Jakeluosoite: Orajärventie 18 A

Postinumero: 95750

Postitoimipaikka: ORAJÄRVI

7 Hakemusvaiheessa ilmoitettavat arviot hankekohtaisista seurantiedoista

7.1 Uusien työpaikkojen määrä (kysytään vain erityistavoitteisiin 1.1, 2.1 ja 3.1 kuuluvissa hankkeissa)

Suunniteltu: 1, joihin työllistyvät naiset 0

Toteutunut seurantatietojen mukaan: 0.00, joihin työllistyvät naiset 0.00

7.2 Uusien yritysten määrä (kysytään vain erityistavoitteeseen 1.1 kuuluvissa hankkeissa)

Suunniteltu: 0, joista naisten perustamia 0

Toteutunut seurantatietojen mukaan: 0.00, joista naisten perustamia 0.00

8 Horisontaaliset periaatteet

8.1 Sukupuolten tasa-arvo

Hankkeessa on tehty toimintaympäristön analyysi sukupuolinäkökulmasta: Ei
Hankkeessa ei ole arvioitu sukupuolinäkökulmaa.
Sukupuolinäkökulma on huomioitu hankkeen toiminnassa (valtavirtaistaminen): Ei
Hankkeessa ei ole arvioitu sukupuolinäkökulmaa.
Hankkeen päätavoite on sukupuolten tasa-arvon edistäminen: Ei
Hankkeessa ei ole arvioitu sukupuolinäkökulmaa.

8.2 Kestävä kehitys

VälitönVälillinen
Ekologinen kestävyys
Luonnonvarojen käytön kestävyys 5 0
Seulottu soramaa-alue taimittuu noin viiden vuoden sisällä.
Ilmastonmuutoksen aiheuttamien riskien vähentäminen 5 0
Hankittava seulonta-asema on vähäpäästöinen.
Kasvillisuus, eliöt ja luonnon monimuotoisuus 5 0
Käsitelty soramaa-alue metsittyy ja jätemaan määrä vähenee merkittävästi.
Pinta- ja pohjavedet, maaperä sekä ilma (ja kasvihuonekaasujen väheneminen) 5 0
Jätemaan määrä vähenee merkittävästi.
Natura 2000 -ohjelman kohteet 0 0
Taloudellinen kestävyys
Materiaalit ja jätteet 0 0
Uusiutuvien energialähteiden käyttö 0 0
Paikallisen elinkeinorakenteen kestävä kehittäminen 0 0
Aineettomien tuotteiden ja palvelujen kehittäminen 0 0
Liikkuminen ja logistiikka 0 0
Sosiaalinen ja kulttuurinen kestävyys sekä yhdenvertaisuus
Hyvinvoinnin edistäminen 0 0
Tasa-arvon edistäminen 0 0
Yhteiskunnallinen ja kulttuurinen yhdenvertaisuus 0 0
Kulttuuriympäristö 0 0
Ympäristöosaaminen 5 0
Seula on vähäpäästöinen ja ympäristöystävällinen

9 Loppuraportin tiivistelmä

Investointihankkeessa Veljekset Vanha Oy hankki nykyaikaisen seulonta-aseman, joka tukee yrityksen kehittymissuunnitelmaa ja kasvua. Samoin seulunto-asema vastaa tulevaisuuden laatu- ja ympäristövaatimuuksiin. Investointihanke toteutettiin vuoden 2019 aikana. Hankkeen tulokset ovat nähtävillä aikaisintaan syksyllä 2020.