Euroopan unioni Vipuvoimaa EU:lta

Euroopan aluekehitysrahaston (EAKR) rahoittaman hankkeen kuvaus

1 Hanke

Hankekoodi: A74624

Hankkeen nimi: Urheilijatestistä kansainväliseksi tuotteeksi Vuokatissa

Toimintalinja: 2. Uusimman tiedon ja osaamisen tuottaminen ja hyödyntäminen

Erityistavoite: 4.1. Tutkimus-, osaamis- ja innovaatiokeskittymien kehittäminen alueellisten vahvuuksien pohjalta

Suunnitelman mukainen toteutusaika: Alkaa 1.3.2019 ja päättyy 31.5.2021

Toiminnan tila: Toiminta päättynyt

Vastuuviranomainen: Kainuun liitto

2 Hakijan perustiedot

Hakijan virallinen nimi: Jyväskylän yliopisto

Organisaatiotyyppi: Yliopisto

Y-tunnus: 0245894-7

Jakeluosoite: Kidekuja 2

Puhelinnumero: 040-5044800

Postinumero: 88610

Postitoimipaikka: Vuokatti

WWW-osoite: http://www.jyu.fi

Hankkeen yhteyshenkilön nimi: Olli Ohtonen

Yhteyshenkilön asema hakijaorganisaatiossa: Projektipäällikkö

Yhteyshenkilön sähköpostisoite: olli.ohtonen(at)jyu.fi

Yhteyshenkilön puhelinnumero: 050-4077501

Hakijoiden lukumäärä tai tuen siirto -menettely:

Osatoteuttajat

3 Suunnitelman mukainen tiivistelmä toteutuksesta

Vuokatti on useiden vuosikymmenien ajan ollut olosuhteiden puolesta yksi eturivin harjoittelupaikoista pohjoismaisten hiihtolajien osalta niin kansallisesti kuin kansainvälisestikin. Viimeisten vuosien aikana alue on nostanut profiiliaan kansainväliseen kärkeen myös testaus- ja tutkimustoiminnan osalta. Tämä maailmallakin ainutlaatuinen Vuokatti Sport valmennuskeskuksen, Vuokatti-Ruka Urheiluakatemian, Puolustusvoimien urheilukoulun Kainuun prikaatissa ja Jyväskylän yliopiston liikuntateknologian tutkimuksen yhteenliittymä on mahdollistanut suomalaista arvokisamenestystä ja houkutellut kotimaisia ja ulkomaalaisia maajoukkueita ja nuorten joukkueita keskittämään harjoitteluaan Vuokattiin. Tutkimuspuolella ja erilaisten mittausmenetelmien kehittämisessä on alueellinen yhteistyö CEMIS-kumppaneiden - Oulun yliopisto, Kajaanin ammattikorkeakoulu, VTT-Mikes ja CSC -kanssa ollut ensiarvoisen tärkeätä. Viimeisimpänä lisänä Vuokatin alueen kehittymisessä on Olympiakomitean ilmoitus lumilajien olympiavalmennuskeskuksen perustamisesta Vuokattiin. Liikuntateknologian yksikkö on ollut yhtenä vetovoimatekijänä tämän olympiavalmennuskeskuksen saamiseksi Vuokattiin.
Urheilijatestistä kansainvälisesksi tuotteeksi -hankkeen tavoitteena on testaus- ja tutkimusteknologian tuotteistaminen palvelutoiminnaksi yhdessä alueen muiden toimijoiden kanssa erityisesti kansainvälisille asiakkaille. Aiempien projektien myötä uusi hiihtomatto ja ampumahiihtotestit ovat testaus- ja tutkimusympäristöinä lähes valmiita tai tulevat valmiiksi muiden hankkeiden avustuksella. Tämän hankkeen tavoitteena on saattaa ne erityisesti kansainvälisille asiakkaille tarjottaviksi palveluiksi. Palvelut suunnataan alkuun erityisesti kiinalaisille, koska he ovat valinneet Vuokatin pääharjoituskeskukseksi ja tämän pilotointivaiheen jälkeen myös muille kv-asiakkaille. Tarjottavia palveluita ovat mm. urheilijoiden testauspalveluiden käyttö, välinetestaus, välinevuokraus- ja myynti sekä lääkäripalvelut. Tämä vaatii selkeän paketin ja toimintamallin rakentamisen ja markkinointitoimenpiteiden käynnistämisen.
Hankkeessa hyödynnetään jo aiemmin solmittuja suhteita Kiinaan sekä eri hankkeissa saatua teknologiakehitystä urheilija- ja välinetestauksessa. Hankkeen kohderyhmänä ovat kansainväliset asiakkaat – erityisesti kiinalaiset pohjoismaisten hiihtolajien maajoukkueet/yliopistojoukkueet/yritysjoukkueet sekä muut kansainväliset maajoukkueet. Palvelumallin ja tuotteistamisen osalta kohderyhmänä ja yhteistyökumppaneina ovat Vuokatti Sport -valmennuskeskuksen läheisyydessä toimivat sportin oheispalveluita tarjoavat yritykset (majoitus, fysioterapia-, lääkäri-, varuste-, suksihuoltopalvelut).
2-vuotisen hankkeen päätoteuttajana toimii Jyväskylän yliopiston Vuokatin liikuntateknologian yksikkö (JYU) ja osatoteuttajana Vuokatin Säätiö (Vuokatti Sport). Jyväskylän yliopiston vastuulla hankkeessa ovat tutkimus- ja testauspalveluiden tuotteistaminen kv-asiakkaille tarjottavaan muotoon sekä osallistuminen suoramarkkinointiin omien tutkimuskontaktiensa kautta. Tutkimus- ja testauspalveluiden edelleen kehittämistä tehdään jatkuvasti väitöskirjaprojektien ja muun tutkimustoiminnan yhteydessä yhteistyössä Kilpa-ja huippu-urheilun tutkimuskeskus – KIHU:n ja CEMIS-kumppanien kanssa. Vuokatti Sportin vastuulla ovat markkinointimateriaalin tuottaminen, suoramarkkinointi sekä muiden alueellisten toimijoiden palvelutarjonnan kytkeminen tarjottaviin paketteihin (esim. välinevuokraamo, urheiluvälinekauppiaat ja lääkäri- ja fysioterapiapalvelut) ja vastuu kiinalaisten vieraiden viisumiasioista.

4 Hankkeen kohderyhmät

4.1 Varsinaiset kohderyhmät

Kansainväliset asiakkaat – erityisesti Kiinassa eri pohjoismaisten hiihtolajien maajoukkueet/yliopistojoukkueet/yritysjoukkueet sekä muut kansainväliset maajoukkueet. Palvelumallin ja tuotteistamisen osalta kohderyhmänä ja yhteistyökumppaneina ovat Vuokatti Sport -valmennuskeskuksen läheisyydessä toimivat sportin oheispalveluita (majoitus, fysioterapia-, lääkäri-, varuste-, suksihuoltopalveluita) tarjoavat yritykset.

Seuraavat yritykset ovat sitoutuneet hankkeen osarahoitukseen:
E.I Piipponen Oy (0653856-5)
Vuokatti Cross-Country Ski Service Oy (1457971-1)
Skivola (2108284-2)
Osuuskauppa Maakunta (0185505-1)
Johanneksenkulma Oy (0243116-2)
Kuhmon Fysikaalinen Hoitola Ky (0483994-6)

4.2 Välilliset kohderyhmät

Erityisesti Vuokatin alueen sporttimatkailun parissa toimivat yritykset sekä välillisesti muu alueella toimiva yritystoiminta.

5 Projektin julkinen rahoitus, euroa

Myönnetty EU- ja valtion rahoitus: 217 891

Toteutunut EU- ja valtion rahoitus: 215 774

Suunniteltu julkinen rahoitus yhteensä: 239 236

Toteutunut julkinen rahoitus yhteensä: 237 910

6 Maantieteellinen kohdealue

Maakunnat: Kainuu

Seutukunnat: Kajaanin

Kunnat: Sotkamo

Toteutuspaikan osoite, jos hanke toteutetaan yhdessä paikassa

Jakeluosoite: Kidekuja 2 (Snowpolis)

Postinumero: 88610

Postitoimipaikka: Vuokatti

7 Hakemusvaiheessa ilmoitettavat arviot hankekohtaisista seurantiedoista

7.1 Uusien työpaikkojen määrä (kysytään vain erityistavoitteisiin 1.1, 2.1 ja 3.1 kuuluvissa hankkeissa)

Suunniteltu: 3, joihin työllistyvät naiset 1

Toteutunut seurantatietojen mukaan: 0.00, joihin työllistyvät naiset 0.00

7.2 Uusien yritysten määrä (kysytään vain erityistavoitteeseen 1.1 kuuluvissa hankkeissa)

Suunniteltu: 0, joista naisten perustamia 0

Toteutunut seurantatietojen mukaan: 0.00, joista naisten perustamia 0.00

8 Horisontaaliset periaatteet

8.1 Sukupuolten tasa-arvo

Hankkeessa on tehty toimintaympäristön analyysi sukupuolinäkökulmasta: Ei
Hanke on sukupuolineutraali
Sukupuolinäkökulma on huomioitu hankkeen toiminnassa (valtavirtaistaminen): Kyllä
Hankkeessa on valtavirtaistettu sukupuolinäkökulma. Hankkeen kohderyhmänä olevat urheilijat ovat tasapuolisesti molemmista sukuopuolista.
Hankkeen päätavoite on sukupuolten tasa-arvon edistäminen: Ei
Hanke on sukupuolineutraali

8.2 Kestävä kehitys

VälitönVälillinen
Ekologinen kestävyys
Luonnonvarojen käytön kestävyys 0 0
Ilmastonmuutoksen aiheuttamien riskien vähentäminen 0 0
Kasvillisuus, eliöt ja luonnon monimuotoisuus 0 0
Pinta- ja pohjavedet, maaperä sekä ilma (ja kasvihuonekaasujen väheneminen) 0 0
Natura 2000 -ohjelman kohteet 0 0
Taloudellinen kestävyys
Materiaalit ja jätteet 0 0
Uusiutuvien energialähteiden käyttö 0 0
Paikallisen elinkeinorakenteen kestävä kehittäminen 5 5
Testistöjen kehittymisen, sekä niille rakennettavien kaupallisten sovellusten myötä liiketoimintamahdollisuudet testipalveluissa paranevat. Jo nyt Vuokatin alueella leireilee paljon kotimaisia maajoukkueita ja harjoitusryhmiä sekä ulkomaisia maajoukkueita, joista suurimpana ryhmänä kiinalaiset. Näille asiakasryhmille saadaan rakennettua laajempi testipalvelupaketti mikä auttaa välittömästi testejä tarjoavia yrityksiä. Välillisesti alueen matkailu- ja palveluntarjoajat hyötyvät kasvavasta asiakasmäärästä Vuokatin alueella
Aineettomien tuotteiden ja palvelujen kehittäminen 0 0
Liikkuminen ja logistiikka 0 0
Sosiaalinen ja kulttuurinen kestävyys sekä yhdenvertaisuus
Hyvinvoinnin edistäminen 5 5
Testistöjen kehittymisen myötä myös ns. tavallisten ihmisten testauspalvelupaketti tulee paremmin tietoisuuteen.
Tasa-arvon edistäminen 0 0
Yhteiskunnallinen ja kulttuurinen yhdenvertaisuus 0 0
Kulttuuriympäristö 0 0
Ympäristöosaaminen 0 0

9 Loppuraportin tiivistelmä

Urheilijatestistä kansainväliseksi tuotteeksi Vuokatissa -hanke toteutettiin 1.3.2019-31.5.2021. Hankeen päätoteuttaja oli Jyväskylän yliopisto ja osatoteuttaja Vuokatin Säätiö (Vuokatti Sport). Ulkopuolisina rahoittajina hankkeessa olivat E.I Piipponen Oy, Vuokatti Cross-Country Ski Service Oy, Skivola, Osuuskauppa Maakunta, Johanneksenkulma Oy ja Kuhmon Fysikaalinen Hoitola Ky sekä päärahoittajana Kainuun Liitto (EAKR)
Hankkeessa Jyväskylän yliopiston vastuulla oli kehittää hiihtoon ja ampumahiihtoon liittyviä urheilutestejä, Vuokatti Sportin vastuulla oli näiden testien markkinointimateriaalien tuottaminen ja markkinoiminen KV-asiakkaille.
Jyväskylän yliopisto toteutti hankkeessa testit aerobisen (kestävyyskunto) ja anaerbisen (suorituskykyisyys) suorituskyvyn mittaamiseksi rullahiihtämällä ja sauvakävellen. Ampumahiihtoon kehitettiin ampumatatesti laboratorio-olosuhteisiin sekä osin kenttä-olosuhteisiin. Välineiden testaamiseen tuotettiin testi suksien kitka-ominaisuuksien ja sauvojen jäykkyysominaisuuksien laboratorio-mittauksiin. Hermolihasjärjestelmän testaamiseen toteutettiin hyppytesti voimalevyllä sekä vapailla painoilla toteutettava tehontuottotesti vaijerianturilla. Tilaustutkimuksia varten toteutettiin malli, jolla Jyväskylän yliopisto voi toteuttaa ja myydä Coachtech-mittausjärjestelmää erilaisilla anturointiratkaisuilla.
Vuokatti Sport toteutti edellä mainittujen testien tuotteistamisen KV-asiakkaille tuottamalla testeistä markkinointivideot sekä muuta markkinointimateriaalia ja brändäämällä Vuokatin testiaseman. Lisäksi kohdennettua markkinointia toteutettiin Vuokatissa vierailleille KV-joukkueille kilpailutapahtumien, esim. nuorten MM-hiihdot, aikaan.
Hankkeen aikana vaikuttanut koronapandemia vaikutti negatiivisesti hankkeen lopullisiin tuloksiin, eli KV-asiakkaiden saamiseen testipalveluiden käyttäjiksi Vuokattiin. Tästä huolimatta testipaketit ja markkinointimateriaalit ovat valmiina käytettäväksi, kun tilanne normalisoituu joukkueitten liikkumisen näkökulmasta.