Euroopan unioni Vipuvoimaa EU:lta

Euroopan aluekehitysrahaston (EAKR) rahoittaman hankkeen kuvaus

1 Hanke

Hankekoodi: A74636

Hankkeen nimi: Kyytiin2 - Tavara- ja henkilöliikenteen yhdistely yksityisen ja julkisen sektorin yhteistyönä

Toimintalinja: 1. Pk-yritystoiminnan kilpailukyky

Erityistavoite: 1.2. Pk-yritysten kannalta tärkeiden liikenne- ja logistiikkayhteyksien parantaminen (vain Itä- ja Pohjois-Suomessa)

Suunnitelman mukainen toteutusaika: Alkaa 1.1.2019 ja päättyy 31.8.2022

Toiminnan tila: Toiminta päättynyt

Vastuuviranomainen: Keski-Pohjanmaan liitto

2 Hakijan perustiedot

Hakijan virallinen nimi: Lestijärven kunta

Organisaatiotyyppi: Kunta

Y-tunnus: 0180774-6

Jakeluosoite: Lestintie 39

Puhelinnumero: 044 516 8733

Postinumero: 69440

Postitoimipaikka: Lestijärvi

WWW-osoite: http://www.kase.fi

Hankkeen yhteyshenkilön nimi: Päivi Skantsi

Yhteyshenkilön asema hakijaorganisaatiossa: Hankeassistentti

Yhteyshenkilön sähköpostisoite: paivi.skantsi(at)kaustisenseutukunta.fi

Yhteyshenkilön puhelinnumero: 0406190797

Hakijoiden lukumäärä tai tuen siirto -menettely:

3 Suunnitelman mukainen tiivistelmä toteutuksesta

Hankkeen tavoitteena on tarttua liikennealan muuttuvaan lainsäädäntöön, jotta kuljetusalan pk-yritykset voivat hyödyntää muuttuvat olosuhteet liiketoimintansa kehittämiseksi, muut pk-yritykset voivat keskittyä ydintoimintaansa ulkoistamalla kuljetustarpeitaan, julkisesta sektorista erityisesti kunnat voisivat saada tehokkuutta hankkimiensa kuljetusten organisointiin ja yksityishenkilöillä paranisivat liikenteen ja kuljetusten palvelut. Muutoksessa keskeistä on ottaa käyttöön digitaaliset menetelmät kuljetusten tilaamiseen, tarjontaan, maksamiseen ja toteuttamiseen. Tätä kokeillaan piloteissa. Hankkeessa jalkaudutaan kuljetusalan pk-yrityksiin, muihin yrityksiin ja kuljetuksia hankkivien julkisen sektorin yksiköihin. Hankkeen loppuvaiheessa markkinointia kohdennetaan myös suurelle yleisölle, jotta edistetään asennemuutosta uudenlaiseen palvelujen käyttöön.

Hankkeen tuloksena kuljetusalan pk-yritysten toimintaedellytykset ovat parantuneet, muiden pk-yritysten saavutettavuus parantunut ja logistiikkakustannukset vähentyneet, hiilidioksidipäästöt ovat alentuneet tehostuneiden kuljetusten ja uudistettujen kalustojen myötä sekä julkisen sektorin hankkimien kuljetusten tehokkuus parantunut.

4 Hankkeen kohderyhmät

4.1 Varsinaiset kohderyhmät

Varsinainen kohderyhmä ovat alueen kuljetusalan pk-yritykset, muut pk-yritykset sekä julkinen sektori (lähinnä kunnat) siltä osin, kun se on asiakas kuljetusyrityksille. Muiden alojen pk-yritysten kuljetustapoihin ja alueen asukkaiden kulkemistapoihin halutaan muutosta kohti digitaalista matkojen yhdistelyä.

4.2 Välilliset kohderyhmät

Asukkaat, joista voi tulla kuljetusyritysten asiakkaita.

5 Projektin julkinen rahoitus, euroa

Myönnetty EU- ja valtion rahoitus: 275 859

Toteutunut EU- ja valtion rahoitus: 268 120

Suunniteltu julkinen rahoitus yhteensä: 394 084

Toteutunut julkinen rahoitus yhteensä: 383 029

6 Maantieteellinen kohdealue

Maakunnat: Keski-Pohjanmaa

Seutukunnat: Kokkolan, Kaustisen

Kunnat: Kaustinen, Perho, Halsua, Lestijärvi, Toholampi, Veteli, Kannus

Toteutuspaikan osoite, jos hanke toteutetaan yhdessä paikassa

Jakeluosoite:

Postinumero:

Postitoimipaikka:

7 Hakemusvaiheessa ilmoitettavat arviot hankekohtaisista seurantiedoista

7.1 Uusien työpaikkojen määrä (kysytään vain erityistavoitteisiin 1.1, 2.1 ja 3.1 kuuluvissa hankkeissa)

Suunniteltu: 0, joihin työllistyvät naiset 0

Toteutunut seurantatietojen mukaan: 0.00, joihin työllistyvät naiset 0.00

7.2 Uusien yritysten määrä (kysytään vain erityistavoitteeseen 1.1 kuuluvissa hankkeissa)

Suunniteltu: 0, joista naisten perustamia 0

Toteutunut seurantatietojen mukaan: 0.00, joista naisten perustamia 0.00

8 Horisontaaliset periaatteet

8.1 Sukupuolten tasa-arvo

Hankkeessa on tehty toimintaympäristön analyysi sukupuolinäkökulmasta: Ei
Hankkeen kehittämät toimintamallit soveltuvat molemmille sukupuolille.
Sukupuolinäkökulma on huomioitu hankkeen toiminnassa (valtavirtaistaminen): Ei
Hankkeen kehittämät toimintamallit soveltuvat molemmille sukupuolille.
Hankkeen päätavoite on sukupuolten tasa-arvon edistäminen: Ei
Hankkeen kehittämät toimintamallit soveltuvat molemmille sukupuolille.

8.2 Kestävä kehitys

VälitönVälillinen
Ekologinen kestävyys
Luonnonvarojen käytön kestävyys 0 0
Ilmastonmuutoksen aiheuttamien riskien vähentäminen 0 3
Välillinen vaikutus, kun kuljetustekniikka uusiutuu, liikenne tehostuu ja hiilidioksidipäästöt alenee
Kasvillisuus, eliöt ja luonnon monimuotoisuus 0 0
Pinta- ja pohjavedet, maaperä sekä ilma (ja kasvihuonekaasujen väheneminen) 0 0
Natura 2000 -ohjelman kohteet 0 0
Taloudellinen kestävyys
Materiaalit ja jätteet 0 0
Uusiutuvien energialähteiden käyttö 0 0
Paikallisen elinkeinorakenteen kestävä kehittäminen 5 0
Välitön vaikutus, kun tavoitteena on lisätä alueen toimijoiden resilienssiä liikennepalvelulain muutokseen.
Aineettomien tuotteiden ja palvelujen kehittäminen 0 0
Liikkuminen ja logistiikka 10 0
Välitön vaikutus, koska hanke keskittyy juuri liikkumiseen ja logistiikkaan.
Sosiaalinen ja kulttuurinen kestävyys sekä yhdenvertaisuus
Hyvinvoinnin edistäminen 0 0
Tasa-arvon edistäminen 0 0
Yhteiskunnallinen ja kulttuurinen yhdenvertaisuus 0 0
Kulttuuriympäristö 0 0
Ympäristöosaaminen 0 0

9 Loppuraportin tiivistelmä

Kyytiin2 -hanke keskittyi liikennepalvelulain tuomiin mahdollisuuksiin sekä tarpeisiin, joita oli havaittu alueen aikaisemmissa liikenneaiheisissa hankkeissa. Liikennepalvelulaki painottaa digitaalisuuden hyödyntämistä, ympäristöpäästöjen pienentämistä, yksityisautoilun vähentämistä, hallinnon keventämistä ja yritystoiminnan sujuvoittamista.

Hankkeen kohderyhmiä olivat etenkin kunnat, sote-sektori, kuljetusyritykset, kuljetuksista merkittävästi riippuvaiset yritykset sekä edelläkävijäkuntalaiset. Eri organisaatioiden yhteistyötä lisäämällä ja liikennepalvelulain muutoksen mahdollisuuksia hyödyntämällä, toteutettiin paljon erilaisia kokeiluita. Tärkeimpinä olivat koulukuljetusten avaaminen kaikkien kuntalaisten käyttöön, uudenlaisen ilta-aikaan kohdistuvan joukkoliikennepalvelun kokeilu, uuden liikennepalvelut yhteen paikkaan kokoavan sivuston perustaminen, matka- ja tapahtumalipun yhdistäminen, bussien reaaliaikainen seuranta sekä kimppakyydittelyyn kannustaminen.

Yllä mainittujen lisäksi teetettiin simulaatio kutsupohjaisen liikenteen mahdollisuuksista, annettiin erilaisia lausuntoja sidosryhmien yhteistyönä ja edunvalvontana sekä teetettiin useita kyselyitä alueellisen liikennepalvelutiedon kartuttamiseksi. Monien hankkeiden kanssa tehtiin yhteistyötä ja esimerkiksi liikenteen uusista käyttövoimista kerättiin ja levitettiin paljon tietoa. Kaikissa toimenpiteissä tiedottaminen on ollut keskeisessä roolissa ja siihen käytettiin hankkeessa paljon resursseja.

Toiminnan tuloksena:
- Alueen asukkaille syntyi uusia mahdollisuuksia saavuttaa palveluita. Joukkoliikennetarjonta lisääntyi, ja tietoa erilaisista yksityisautoilun vaihtoehdoista saatiin paljon tiedotettua.
- Liikennepalveluiden hankintaa tekevien julkisten toimijoiden yhteistyö on tiivistynyt ja kynnys uusillekin kokeiluille on matalampi.
- Markkinavuoropuheluita hyödynnetään aikaisempaa useammin liikennepalveluhankintoja tehdessä.
- Edelläkävijäyritykset tiedostavat kuljetusten ja saavutettavuuden merkityksen entistä paremmin.
- Uusien ja ympäristöystävällisempien käyttövoimien potentiaali tunnistetaan paremmin ja etenkin paikallisen biokaasun ympärille muodostuva ekosysteemi on ottanut askeleita eteenpäin.


Hankkeen aikana toteutettiin kaikkia hankesuunnitelmassa tavoiteltuja toimenpiteitä.