Euroopan unioni Vipuvoimaa EU:lta

Euroopan aluekehitysrahaston (EAKR) rahoittaman hankkeen kuvaus

1 Hanke

Hankekoodi: A74639

Hankkeen nimi: Autoalan arktisen osaamiskeskittymän vahvistaminen Oulun seudulla ja liiketoimintamahdollisuuksien kehittäminen alueella – tapaustutkimus jakohihna (AutoOsaLiike) (Investointiosio)

Toimintalinja: 2. Uusimman tiedon ja osaamisen tuottaminen ja hyödyntäminen

Erityistavoite: 4.1. Tutkimus-, osaamis- ja innovaatiokeskittymien kehittäminen alueellisten vahvuuksien pohjalta

Suunnitelman mukainen toteutusaika: Alkaa 1.10.2018 ja päättyy 31.12.2020

Toiminnan tila: Toiminnassa

Vastuuviranomainen: Pohjois-Pohjanmaan liitto

2 Hakijan perustiedot

Hakijan virallinen nimi: Oulun Yliopisto

Organisaatiotyyppi: Yliopisto

Y-tunnus: 0245895-5

Jakeluosoite: Pentti Kaiteran katu

Puhelinnumero: 0294480000

Postinumero: 90014

Postitoimipaikka: Oulu

WWW-osoite: http://www.oulu.fi

Hankkeen yhteyshenkilön nimi: Karoliina Jokinen

Yhteyshenkilön asema hakijaorganisaatiossa: Projektipäällikkö (TkT)

Yhteyshenkilön sähköpostisoite: karoliina.jokinen(at)oulu.fi

Yhteyshenkilön puhelinnumero: 0504675744

Hakijoiden lukumäärä tai tuen siirto -menettely: Vain yksi hakija

3 Suunnitelman mukainen tiivistelmä toteutuksesta

Hankkeessa kehitetään autotekniikan alan tutkimusta Oulun seudulla. Autotekniikan ala elää suuren murroksen aikaa ja yliopistotasoisen tutkimuksen tarve on tämän vuoksi entistä tärkeämpää. Oulun yliopistossa on Suomen mittakaavassa harvinainen autotekniikan alan diplomi-insinööritasoinen koulutussuunta ja tutkimusryhmä (ilmeisesti vastaava on Suomessa vain Aalto-yliopistossa). Osaamistason ja pohjoisen ulottuvuuden vuoksi Oulun seudulla on mahdollisuus nostaa rooliaan sekä kansallisella että kansainvälisellä tasolla autotekniikan alan osaamisessa ja tutkimuksessa. Tämä vaatii kuitenkin pitkäjänteistä työtä ja erityisesti yhteistyön kehittämistä elinkeinoelämän sekä muiden tieteenalojen kanssa älykkään erikoistumisen ja tutkimus- ja kehitysympäristöjen kehittämiseksi alan ympärille Oulun seudulle. Hankkeen tarkoituksena on kehittää yhteistyötä elinkeinoelämän kanssa siten, että tutkimus vastaa elinkeinoelämän olemassa oleviin tarpeisiin autotekniikan alalla ottaen huomioon kestävän kehityksen mukaan lukien vähähiilisyyden tarpeet. Tutkimusosapuolten yhteydet alueen autoalan teollisuuteen ja autovalmistajiin paranevat merkittävästi siten, että tutkimus- ja liiketoimintamahdollisuuksia voidaan kehittää Pohjois-Suomessa. Merkittävää on myös osaamisen kasvattaminen arktisten ympäristötekijöiden osalta.

Tutkimuksen lähtökohtana on Oulun alueella ja sen ympäristössä (Tornio-Oulu-Raahe) esiintyvä ns. jakohihnaongelma, jonka selvittämiseksi tarvitaan monipuolista eri tutkimusosapuolten ja elinkeinoelämän välistä yhteistyötä. Lisäksi hankkeessa voidaan saada merkittäviä kansainvälisestikin kiinnostavia tutkimustuloksia, mikä luo tutkimusorganisaatioiden eri sidosryhmien välisen toiminnan kehittymiselle myös huomattavia uusia mahdollisuuksia. Myös autoteollisuuden kiinnostus alueen osaamista kohtaan kasvaa niin kansallisesti kuin kansainvälisesti.

4 Hankkeen kohderyhmät

4.1 Varsinaiset kohderyhmät

Hankkeen varsinaiset kohderyhmät ovat Oulun seudun autoalan elinkeinoelämä, Oulun yliopiston Auto- ja työkonetekniikan sekä Materiaalitekniikan tutkimusryhmä, Suomen ympäristökeskuksen Oulun toimipaikka, sekä alueen muut tutkimus- ja oppilaitokset. Varsinaisiin kohderyhmiin kuuluvat myös Pohjois-Suomen Tornio-Oulu-Raahe -alueen autojen hammashihnakäyttöisten autojen omistajat, autoliikkeet, autohuoltamot, varaosaliikkeet ja muut tahot.

4.2 Välilliset kohderyhmät

Välillisiin kohderyhmiin kuuluvat kaikki ne tahot, jotka hyötyvät Oulun seudun autoalan tutkimuksen ja elinkeinoelämän yhteistyön kehityksestä. Lisäksi välillisiin kohderyhmiin kuuluvat ne, jotka mahdollisesti hyötyvät jakohihnaongelman ratkaisemiseksi tehdystä työstä. Näitä ovat mm.
• jakohihnallisen henkilöauton Oulun seudulla (Tornio-Oulu-Raahe) omistavat tai sellaisen ostamista suunnittelevat tahot tai
• muut henkilöt tai tahot, jotka omistavat merkittäviä määriä Pohjois-Suomessa Tornio-Oulu-Raahe -välisillä tieosuuksilla ajettavia autoja,
• Autojen valmistajia ei voitane katsoa kuuluvan välillisiin kohderyhmiin, sillä kysymyksessä on alueellisen ongelma

5 Projektin julkinen rahoitus, euroa

Myönnetty EU- ja valtion rahoitus: 35 000

Toteutunut EU- ja valtion rahoitus: 0

Suunniteltu julkinen rahoitus yhteensä: 44 468

Toteutunut julkinen rahoitus yhteensä: 0

6 Maantieteellinen kohdealue

Maakunnat: Pohjois-Pohjanmaa

Seutukunnat: Raahen, Oulun

Kunnat: Oulu, Raahe

Toteutuspaikan osoite, jos hanke toteutetaan yhdessä paikassa

Jakeluosoite:

Postinumero:

Postitoimipaikka:

7 Hakemusvaiheessa ilmoitettavat arviot hankekohtaisista seurantiedoista

7.1 Uusien työpaikkojen määrä (kysytään vain erityistavoitteisiin 1.1, 2.1 ja 3.1 kuuluvissa hankkeissa)

Suunniteltu: 0, joihin työllistyvät naiset 0

Toteutunut seurantatietojen mukaan: 0, joihin työllistyvät naiset 0

7.2 Uusien yritysten määrä (kysytään vain erityistavoitteeseen 1.1 kuuluvissa hankkeissa)

Suunniteltu: 0, joista naisten perustamia 0

Toteutunut seurantatietojen mukaan: 0, joista naisten perustamia 0

8 Horisontaaliset periaatteet

8.1 Sukupuolten tasa-arvo

Hankkeessa on tehty toimintaympäristön analyysi sukupuolinäkökulmasta: Kyllä
Hankkeen tavoitteena ei ole erityisesti sukupuolten välisen tasa-arvon edistäminen, koska hankkeessa keskitytään jakopää ongelman syiden selvittämiseen. Ala on miesvaltainen, mutta toisaalta hankkeen valmistelun vetäjä sekä tulevan projektin vastuullinen johtaja ja yhteyshenkilö on nainen.
Sukupuolinäkökulma on huomioitu hankkeen toiminnassa (valtavirtaistaminen): Kyllä
Työntekijät hankkeelle valitaan osaamisen perusteella.
Hankkeen päätavoite on sukupuolten tasa-arvon edistäminen: Ei
Hanke keskittyy teknisiin asioihin. Hankkeessa työskentelee kuitenkin kaikkien sukupuolien edustajia.

8.2 Kestävä kehitys

VälitönVälillinen
Ekologinen kestävyys
Luonnonvarojen käytön kestävyys 7 10
Saavutettaessa tavoite, voidaan merkittävästi vähentää turhaa luonnonvarojen käyttöä.
Ilmastonmuutoksen aiheuttamien riskien vähentäminen 3 5
Ylimääräiset moottorivauroioiden korjaukset aiheuttavat myös ylimääräisiä kasvihuone- ja muita päästöjä.
Kasvillisuus, eliöt ja luonnon monimuotoisuus 1 1
Ei merkittävää tunnistettua vaikutusta.
Pinta- ja pohjavedet, maaperä sekä ilma (ja kasvihuonekaasujen väheneminen) 2 4
Moottorivaurion seurauksena voi olla öljy- tai muita vuotoja jotka pääsevät luontoon. Nämä voidaan estää hankkeen tuloksien myötä. Todennäköisyydet vuodoille ovat kuitenkin pienet, jonka vuoksi vaikutukset ovat arvioitu pieniksi.
Natura 2000 -ohjelman kohteet 1 1
Ei merkittävää tunnistettua vaikutusta.
Taloudellinen kestävyys
Materiaalit ja jätteet 7 10
Saavutettaessa tavoite, voidaan merkittävästi vähentää turhaa materiaali hukkaa ja jätteiden syntyä. Moottorivaurion korjauksessa, joudutaan yleensä vaihtamaan kaikki öljyt ja nesteet riippumatta niiden käyttöasteesta. Lisäksi vähennetään mm. öljyisten rättien ja liuotinaineiden käyttöä.
Uusiutuvien energialähteiden käyttö 0 0
Ei vaikutusta.
Paikallisen elinkeinorakenteen kestävä kehittäminen 8 10
Turhien ja ylimäärisiltä kustannuksilta vältyttäessä rahaa on käytettäväksi enemmän muualle elinkeinoelämään. Oulun alueen autokaupan liiketoiminta kärsii ongelmasta.
Aineettomien tuotteiden ja palvelujen kehittäminen 2 5
Hanke luo uudenlaista osaamista hankkeeseen osallistuville toimijoille.
Liikkuminen ja logistiikka 2 2
Luotettavuus Oulun ajoneuvokantaan voidaan palauttaa.
Sosiaalinen ja kulttuurinen kestävyys sekä yhdenvertaisuus
Hyvinvoinnin edistäminen 5 5
Ihmisten ajoneuvojen arvo säilyy paremmin. Esimerkiksi perheet voivat välttyä yllättävilta ja kovilta menoeriltä.
Tasa-arvon edistäminen 1 2
Hankkeeseen osallistuu naispuolisia henkilöitä perinteisesti miespuolisella alalla.
Yhteiskunnallinen ja kulttuurinen yhdenvertaisuus 2 4
Hanke tukee yhdenvertaisuutta.
Kulttuuriympäristö 2 3
Tieteen ja yrityselämän suhteita voidaan parantaa.
Ympäristöosaaminen 3 5
Hanke lisää ympäristötietoisuutta (tiepölymittaukset ja tekniikan kestävyys)

9 Loppuraportin tiivistelmä

-