Euroopan unioni Vipuvoimaa EU:lta

Euroopan aluekehitysrahaston (EAKR) rahoittaman hankkeen kuvaus

1 Hanke

Hankekoodi: A74646

Hankkeen nimi: e-Sprint

Toimintalinja: 2. Uusimman tiedon ja osaamisen tuottaminen ja hyödyntäminen

Erityistavoite: 3.2. Uusiutuvan energian ja energiatehokkaiden ratkaisujen kehittäminen

Suunnitelman mukainen toteutusaika: Alkaa 1.1.2019 ja päättyy 31.8.2021

Toiminnan tila: Toiminnassa

Vastuuviranomainen: Lapin liitto

2 Hakijan perustiedot

Hakijan virallinen nimi: Lapin ammattikorkeakoulu Oy

Organisaatiotyyppi: Ammattikorkeakoulu

Y-tunnus: 2528792-5

Jakeluosoite: Jokiväylä 11

Puhelinnumero: 0401685952

Postinumero: 96300

Postitoimipaikka: Rovaniemi

WWW-osoite: http://www.lapinamk.fi

Hankkeen yhteyshenkilön nimi: Matti Oskari Vatanen

Yhteyshenkilön asema hakijaorganisaatiossa: Projektipäällikkö

Yhteyshenkilön sähköpostisoite: matti.vatanen(at)lapinamk.fi

Yhteyshenkilön puhelinnumero: 0401685952

Hakijoiden lukumäärä tai tuen siirto -menettely: Vain yksi hakija

3 Suunnitelman mukainen tiivistelmä toteutuksesta

Lappilaisten teknologialan pk-yritysten kehittymisen haasteina ovat resurssipula, näkemyksen puute ja teknologiset osaamisvajeet. e-Sprint -projektin tavoitteena on kehittää energiatehokkaita ja vähähiilisiä ratkaisuita sekä toimintatapoja kehittäen samalla lappilaisten pk-yritysten innovaatiokykyä.
Tarkoituksena on luoda 10 nopeaa teknologiaprotoa Lapin AMKin TKI-ammattilaisten voimin. Teknologiaprotot sisältävät teknologisen toteutuksen ja sen testauksen, tuote/palvelumuotoilun sekä liiketoiminnallisen tarkastelun.
Jokainen proto toteutetaan kuukaudessa ja mukaan kytketään opiskelijaresurssi pilotoimaan uudenlaista mallia pk-yritysten resurssiongelmien ratkaisemiseksi koulutus-TKI-yritykset -yhteistyöllä.
Teknologiaprotojen ideat määritellään yhteistyössä projektiin osallistuvien kymmenten yritysten kanssa.

Projektin toimenpiteet koostuvat pk-yritysten innovaatiokyvyn määrittelystä ja validoinnista; pk-yritysten kontaktoinnista, haastatteluista, työpajoista ja verkostotapahtumista; protoideoiden business-potentiaalin tarkastelusta;
Nopeiden tuoteprotojen toteuttamisesta, protojen jatkojalostamisesta uusien resurssien avulla; tulosten levittämisestä ja kokemusten vaihtamisesta sekä projektihallinnosta.

Tuloksena syntyy energiatehokkuutta ja vähähiilisyyttä edistävää 10 teknologiaprotoa, jotka ovat yritysten jatkokehitettävissä. Samalla syntyy myös toimintamalli yritysten resurssiongelmien ratkaisemiseksi sekä tapa tunnistaa systemaattista innovaatipotentiaalia omaavat lappilaiset pk-yritykset.

4 Hankkeen kohderyhmät

4.1 Varsinaiset kohderyhmät

Hankkeen varsinaista kohderyhmää ovat lappilaiset pk-yritykset rakentamisen, talotekniikan, infratekniikan, liikenteen ja logistiikan, kiinteistöjen ja tietotekniikan sektoreilta.

Konkreettisesti mukaan hankkeen työpajoihin, ideariihiin, verkostotapahtumiin ja haastatteluihin on jo lupautunut seuraavat lappilaiset yritykset, joista suurin osa on pk-yrityksiä:
1. Rovaniemen Ekoteam Oy
2. Suomen Erikoistekniikka (Lumise Oy)
3. Aurora Powertrains Oy
4. Levi Rakennus Oy
5. Atlastica
6. Pro Santa
7. Kauppakeskus Rinteenkulma
8. Arctic Drilling Company
9. Pellopuu
10. Lapin sairaanhoitopiiri, tekniset palvelut
11. Pohjois-Suomen Betoni ja maalaboratotrio Oy
12. Rolloutdoor
13. Hostel Cafe Koti
14. Roadscanners Oy
15. Kunnon Paikka Oy
16. Frozen Innovations Oy
17. Napapiirin Energia ja Vesi
18. (neuvottelussa) Mapitare
19. (neuvottelussa) Digita
20. (neuvottelussa) Sähkötapio

Mukaan kutsutaan hankkeen toteutuksen aikana myös muita energiatehokkaista ja vähähiilisistä ratkaisuista kiinnostuneita yrityksiä.

4.2 Välilliset kohderyhmät

Koulutustoimijat tekniikan alalla.
Muut lappilaiset korkeakoulut ja tutkimuslaitokset
Alueelliset kehitysklusterit
Muut alat: matkailu, hyvinvointi

5 Projektin julkinen rahoitus, euroa

Myönnetty EU- ja valtion rahoitus: 274 678

Toteutunut EU- ja valtion rahoitus: 97 085

Suunniteltu julkinen rahoitus yhteensä: 366 238

Toteutunut julkinen rahoitus yhteensä: 129 447

6 Maantieteellinen kohdealue

Maakunnat: Lappi

Seutukunnat: Rovaniemen

Kunnat: Rovaniemi

Toteutuspaikan osoite, jos hanke toteutetaan yhdessä paikassa

Jakeluosoite: Jokiväylä 11

Postinumero: 96300

Postitoimipaikka: Rovaniemi

7 Hakemusvaiheessa ilmoitettavat arviot hankekohtaisista seurantiedoista

7.1 Uusien työpaikkojen määrä (kysytään vain erityistavoitteisiin 1.1, 2.1 ja 3.1 kuuluvissa hankkeissa)

Suunniteltu: 0, joihin työllistyvät naiset 0

Toteutunut seurantatietojen mukaan: 0, joihin työllistyvät naiset 0

7.2 Uusien yritysten määrä (kysytään vain erityistavoitteeseen 1.1 kuuluvissa hankkeissa)

Suunniteltu: 0, joista naisten perustamia 0

Toteutunut seurantatietojen mukaan: 0, joista naisten perustamia 0

8 Horisontaaliset periaatteet

8.1 Sukupuolten tasa-arvo

Hankkeessa on tehty toimintaympäristön analyysi sukupuolinäkökulmasta: Kyllä
Hankkeessa on tehty toimintaympäristön analyysi sukupuolinäkökulmasta. Arviointi on tehty suvauskoneella. Tehdyn testin mukaan hanke edistää tasapuolisesti molempien sukupuolten asioita.
Sukupuolinäkökulma on huomioitu hankkeen toiminnassa (valtavirtaistaminen): Kyllä
Sukupuolinäkökulma huomioidaan hankkeessa tarjoamalla entistä enemmän myös erityisesti naisille harjoitteluita ja opinnäytetöitä. Palkkaus on sama sekä miehille että naisille. Suvauskoneella tehdyn arvioinnin mukaan: "Hanke edistää miesten ja naisten asioita tasapuolisesti".
Hankkeen päätavoite on sukupuolten tasa-arvon edistäminen: Ei
Hankkeessa toimitaan tasa-arvon periaatteiden mukaan, mutta projektin varsinainen päätavoite ei ole tasa-arvon edistäminen.

8.2 Kestävä kehitys

VälitönVälillinen
Ekologinen kestävyys
Luonnonvarojen käytön kestävyys 5 5
Hankkeessa tuotetaan konkreettisia, nopeita teknologiaprotoja, jotka tähtäävät hiilineutraalien ratkaisujen kehittämiseen ja luonnonvarojen käyttöön kestävästi.
Ilmastonmuutoksen aiheuttamien riskien vähentäminen 10 10
Kehitettävät protot tähtäävät suoraan energiatehokkuuden ja hiilineutraalien ratkaisujen ja käytänteiden kehittämiseen.
Kasvillisuus, eliöt ja luonnon monimuotoisuus 0 0
ei oletettuja vaikutuksia
Pinta- ja pohjavedet, maaperä sekä ilma (ja kasvihuonekaasujen väheneminen) 10 10
Kasvihuonekaasut vähenevät heti, kun energiatehokkaita ja uusiutuvia hyödyntäviä protoja tehdään ja energiaa säästetään.
Natura 2000 -ohjelman kohteet 0 0
Ei oletettuja vaikutuksia.
Taloudellinen kestävyys
Materiaalit ja jätteet 5 5
Energiatehokkaat protot edesauttavat myös resurssitehokasta materiaalien käyttöä.
Uusiutuvien energialähteiden käyttö 10 10
Protoissa edistetään myös uusiutuvan energian käyttöä ja ko. ratkaisujen yleistymistä.
Paikallisen elinkeinorakenteen kestävä kehittäminen 10 10
Projektin toteutukseen kytketään oleellisesti lapin alueen yrityksiä, jotka määrittelevät teemat ja ongelmat protojen suhteen. Mukaan valitaan innovaatiopotentiaalia omaavia yrityksiä, vaikka tulokset ovat toki kaikkien lappilaisten hyödynnettävissä.
Aineettomien tuotteiden ja palvelujen kehittäminen 5 5
Osa protoista sisältää aineettomia komponentteja ja digitaalisia ratkaisuita.
Liikkuminen ja logistiikka 4 4
Projektin kumppaneihin kuuluu infra- ja liikennetoimijoita ja protoja toteutetaan myös heidän sektorilleen.
Sosiaalinen ja kulttuurinen kestävyys sekä yhdenvertaisuus
Hyvinvoinnin edistäminen 1 3
Ympäristöystävälliset ratkaisut ja vihreä imago lisäävät hyvinvointia Lapissa. Samoin yritysten kilpailukyvyn kasvu lisää hyvinvointia alueella.
Tasa-arvon edistäminen 1 1
Ei ole hankkeen päätavoite, mutta tasa-arvon edistämisen periaatteita noudatetaan.
Yhteiskunnallinen ja kulttuurinen yhdenvertaisuus 0 0
Ei oletettuja vaikutuksia.
Kulttuuriympäristö 2 5
Lapin kulttuuriympäristön vihreys ja luonnonarvot vahvistuvat toteutuksen myötä.
Ympäristöosaaminen 7 7
Ympäristöosaaminen Lapissa jalostuu hankkeen tavoitteiden asetannan ja toimenpiteiden kautta, kun hiilineutraaleita ratkaisuja kehitetään ja pilotoidaan.

9 Loppuraportin tiivistelmä

-