Euroopan unioni Vipuvoimaa EU:lta

Euroopan aluekehitysrahaston (EAKR) rahoittaman hankkeen kuvaus

1 Hanke

Hankekoodi: A74651

Hankkeen nimi: Body Area Emulator - Ihmisen mittaamiseen ja mittaustekniikoiden kehittämiseen liittyvä infrastruktuuri (Investointiosio)

Toimintalinja: 2. Uusimman tiedon ja osaamisen tuottaminen ja hyödyntäminen

Erityistavoite: 4.1. Tutkimus-, osaamis- ja innovaatiokeskittymien kehittäminen alueellisten vahvuuksien pohjalta

Suunnitelman mukainen toteutusaika: Alkaa 1.3.2019 ja päättyy 30.4.2022

Toiminnan tila: Toiminta päättynyt

Vastuuviranomainen: Pohjois-Pohjanmaan liitto

2 Hakijan perustiedot

Hakijan virallinen nimi: Teknologian tutkimuskeskus VTT Oy

Organisaatiotyyppi: Tutkimuslaitos

Y-tunnus: 2647375-4

Jakeluosoite: Kaitoväylä 1

Puhelinnumero: 040 536 0104

Postinumero: 90590

Postitoimipaikka: Oulu

WWW-osoite: http://www.vtt.fi

Hankkeen yhteyshenkilön nimi: Jarkko Tuominen

Yhteyshenkilön asema hakijaorganisaatiossa: Research Scientist

Yhteyshenkilön sähköpostisoite: jarkko.tuominen(at)vtt.fi

Yhteyshenkilön puhelinnumero: 040 536 0104

Hakijoiden lukumäärä tai tuen siirto -menettely: Hakijoita on useampi kuin yksi (yhteishanke)

Osatoteuttajat

Oulun yliopisto, 0245895-5

3 Suunnitelman mukainen tiivistelmä toteutuksesta

Lääketieteen tekniikka sekä terveysteknologia ovat yksi Suomen, mutta myös Oulun seudun vahvoista kasvualoista. Alueella toimii teknologiayrityksiä, jotka kehittävät antureita ja mittaustekniikkaa näillä aihealueilla; kehitysfokuksessa on mm. EKG:n ja lihassignaalien mittaus sekä erilaisten tietoliikenneradioiden suorituskyky osana ko. systeemejä.

Uusien puettavien ja lääketieteellisten tuotteiden kehitys vaatii tarkkaa kehovaikutusten mallintamista, sekä oikeiden käyttötilanteiden simuloimista. Osana tutkimus- ja kehitystyötä pitää tehdä kokeita ja mittauksia ihmisillä ja eläimillä, jotka ovat pitkäkestoisia, monimutkaisia, hallinnollisesti raskaita sekä kalliita. On myös havaittu, että monissa käytännön sovelluksissa mitattavan henkilön asennon muutokset ja liikkuminen tuottavat haastavia häiriöitä mittaussignaaleihin heikentäen mittausten tarkkuutta ja luotettavuutta.

Tässä hankkeessa kehitetään ihmisen mittaamiseen ja mittaustekniikoiden kehittämiseen liittyvää tutkimusinfrastruktuuria Oulun alueella. Oulun yliopisto ja VTT hankkivat ihmiskehon osia jäljitteleviä nukkeja/fantomeita sekä niihin liittyviä manipulaattoreita, joista rakennetaan dynaaminen fantomikokonaisuus jäljittelemään ihmisen anatomiaa ja fysiologiaa. Tavoitteena on tehdä nk. mittaustorsoista liikuteltavia, jolloin niiden testaaminen eri olosuhteissa (säähuoneet ym.) ja oikeissa ympäristöissä (esim. ambulanssi) olisi mahdollista.

Hankeessa tarkennetaan investointien spesifikaatiot, investoidaan tarvittaviin laitteisiin ja materiaaleihin sekä rakennetaan kehittyneitä fantomirakenteita. Lisäksi laboratorioympäristö otetaan käyttöön ja yrityksiä opastetaan sen käytössä.

Hankkeen tuloksia voivat hyödyntää sekä tutkimusosapuolet että hyvinvointitekniikan ja sairaalaympäristöön liittyvät kehittäjä-/soveltajayritykset.

4 Hankkeen kohderyhmät

4.1 Varsinaiset kohderyhmät

Hankkeen varsinainen kohderyhmä on Pohjois-Pohjanmaalla toimivat pk-yritykset, erityisesti hyvinvointitekniikan ja lääketieteen tekniikan alueella. Sen lisäksi kohderyhmänä on teknologiayritykset, jotka kehittävät antureita ja mittaustekniikkaa erityisesti terveys- ja hyvinvointitekniikan alueilla.

4.2 Välilliset kohderyhmät

Hankkeen välilliset kohderyhmät kuuluvat muun muassa:
•lääketieteen tekniikan ja mittaustekniikan tutkimukseen/kehittämiseen liittyvät tutkimusryhmät
•opiskelijat, jotka voivat hyödyntää ympäristöä osana kurssien harjoitustöitä

Lisäksi välillisenä kohteena ovat terveyden- ja sairaanhoitoa järjestävät tahot, jotka saavat hankkeen mahdollistamien tutkimus- ja tuotekehityspanosten tuloksena käyttöönsä uusia teknologioita, joiden avulla mahdollistuvat uudenlaiset toimintamallit, kustannustehokkuuden parantuminen ja kansanterveyden kohentuminen.

Hankkeen tuloksena kehittyvät menetelmät jatkuvaan suorituksen aikaiseen mittaamiseen ja testaukseen, jolloin urheilijat ja oman hyvinvoinnin seurannasta kiinnostuneet kuluttajat hyötyvät aikanaan tuloksista.

Välillisinä kohderyhminä ovat myös EAKR-, EU- ja BusinessFinland -hankkeissa mukana olevat yritykset, joissa teknologia on vielä kehitysvaiheessa.

5 Projektin julkinen rahoitus, euroa

Myönnetty EU- ja valtion rahoitus: 196 000

Toteutunut EU- ja valtion rahoitus: 107 333

Suunniteltu julkinen rahoitus yhteensä: 264 918

Toteutunut julkinen rahoitus yhteensä: 146 956

6 Maantieteellinen kohdealue

Maakunnat: Pohjois-Pohjanmaa

Seutukunnat: Oulun

Kunnat: Oulu

Toteutuspaikan osoite, jos hanke toteutetaan yhdessä paikassa

Jakeluosoite:

Postinumero:

Postitoimipaikka:

7 Hakemusvaiheessa ilmoitettavat arviot hankekohtaisista seurantiedoista

7.1 Uusien työpaikkojen määrä (kysytään vain erityistavoitteisiin 1.1, 2.1 ja 3.1 kuuluvissa hankkeissa)

Suunniteltu: 0, joihin työllistyvät naiset 0

Toteutunut seurantatietojen mukaan: 0, joihin työllistyvät naiset 0

7.2 Uusien yritysten määrä (kysytään vain erityistavoitteeseen 1.1 kuuluvissa hankkeissa)

Suunniteltu: 0, joista naisten perustamia 0

Toteutunut seurantatietojen mukaan: 0, joista naisten perustamia 0

8 Horisontaaliset periaatteet

8.1 Sukupuolten tasa-arvo

Hankkeessa on tehty toimintaympäristön analyysi sukupuolinäkökulmasta: Kyllä
Hankkeen toimintaympäristö eri osapuolilla koostuu naisista ja miehistä. Riippuen osastosta, ryhmästä tai tiimistä, jakauma on varsin tasapuolinen, tai enemmistö on naisia (esim. Biosensori-tiimi VTT:llä) . Hankkeessa toimii sekä miehiä että naisia asiantuntemuksen perusteella valittuna.
Sukupuolinäkökulma on huomioitu hankkeen toiminnassa (valtavirtaistaminen): Kyllä
Projektin tuloksena syntyvä toiminta ei aseta minkäänlaisia sukupuolivaatimuksia vaan kaikki tehtävät ovat avoinna molemmille sukupuolille tasavertaisesti. Hankkeen viestintä muotoillaan molempia sukupuolia kiinnostavaksi ja hankkeen ohjausryhmään pyydetään nimeämään sekä miehiä että naisia.
Hankkeen päätavoite on sukupuolten tasa-arvon edistäminen: Ei
Hankkeen päätavoite on tutkimus-, osaamis- ja innovaatiokeskittymien kehittäminen alueellisten vahvuuksien pohjalta. Kaikki hankkeessa tehtävä toiminta ja hankkeen tuloksena syntyvä toiminta on tasapuolisesti avoinna molemmille sukupuolille.

8.2 Kestävä kehitys

VälitönVälillinen
Ekologinen kestävyys
Luonnonvarojen käytön kestävyys 2 5
Mittausympäristön avulla saadaan aikaan nopeampaa ja laadukkaampaa t&k-toimintaa, joka vähentää tuotesyklien määrää ja nopeasti vanhenevien tuotteiden jätteen määrää.
Ilmastonmuutoksen aiheuttamien riskien vähentäminen 0 0
Ei havaittua vaikutusta.
Kasvillisuus, eliöt ja luonnon monimuotoisuus 0 0
Ei havaittua vaikutusta.
Pinta- ja pohjavedet, maaperä sekä ilma (ja kasvihuonekaasujen väheneminen) 0 0
Ei havaittua vaikutusta.
Natura 2000 -ohjelman kohteet 0 0
Ei havaittua vaikutusta.
Taloudellinen kestävyys
Materiaalit ja jätteet 2 5
Mittausympäristön avulla voidaan vähentää oikeilla ihmisillä tai eläimillä tehtäviä kokeita, jolloin hygieniasyistä syntyvää haitallista jätettä syntyy vähemmän.
Uusiutuvien energialähteiden käyttö 0 0
Ei vaikutusta.
Paikallisen elinkeinorakenteen kestävä kehittäminen 5 8
Tutkimus- ja kehitystoiminnan sekä valmistustekniikan osaamisen säilyttäminen Suomessa ja Oulun seudulla. Vahvistetaan uuden liiketoiminta-alueiden syntyä ja kehittymistä Oulun alueella yhteistyössä yritysten kanssa.
Aineettomien tuotteiden ja palvelujen kehittäminen 0 0
Ei havaittua vaikutusta.
Liikkuminen ja logistiikka 0 5
Mittausympäristön avulla uudenlaisten hyvinvointilaitteiden ja -tuotteiden määrä lisäänty, jotka joko mahdollistavat ihmisten paremman omavoimaisen liikkumisen (kävely, juoksu, pyöräily) tai innostavat lisäämään liikuntaa. Täten fossiilista energiaa kuluttavien liikennevälineiden käyttö vähenee.
Sosiaalinen ja kulttuurinen kestävyys sekä yhdenvertaisuus
Hyvinvoinnin edistäminen 5 8
Hanke lisää suoraan ihmisten terveyden ja hyvinvoinnin määrää tulevaisuudessa uusien innovatiivisten laitteiden ja tuotteiden lanseeraamisen myötä.
Tasa-arvon edistäminen 0 0
Ei vaikutusta.
Yhteiskunnallinen ja kulttuurinen yhdenvertaisuus 0 0
Ei vaikutusta.
Kulttuuriympäristö 0 0
Ei vaikutusta.
Ympäristöosaaminen 0 0
Ei vaikutusta.

9 Loppuraportin tiivistelmä

-