Euroopan unioni Vipuvoimaa EU:lta

Euroopan aluekehitysrahaston (EAKR) rahoittaman hankkeen kuvaus

1 Hanke

Hankekoodi: A74695

Hankkeen nimi: Hevosenlannan hyödyntämismahdollisuudet: Case Mäntyvaara

Toimintalinja: 2. Uusimman tiedon ja osaamisen tuottaminen ja hyödyntäminen

Erityistavoite: 3.2. Uusiutuvan energian ja energiatehokkaiden ratkaisujen kehittäminen

Suunnitelman mukainen toteutusaika: Alkaa 1.1.2019 ja päättyy 31.12.2020

Toiminnan tila: Toiminnassa

Vastuuviranomainen: Pohjois-Pohjanmaan elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus

2 Hakijan perustiedot

Hakijan virallinen nimi: Lapin ammattikorkeakoulu Oy

Organisaatiotyyppi: Ammattikorkeakoulu

Y-tunnus: 2528792-5

Jakeluosoite: Jokiväylä 11

Puhelinnumero: 0207986000

Postinumero: 96300

Postitoimipaikka: Rovaniemi

WWW-osoite: http://www.lapinamk.fi

Hankkeen yhteyshenkilön nimi: Sanna Outi Maaria Vinblad

Yhteyshenkilön asema hakijaorganisaatiossa: Projektipäällikkö

Yhteyshenkilön sähköpostisoite: sanna.vinblad(at)lapinamk.fi

Yhteyshenkilön puhelinnumero: 0407012238

Hakijoiden lukumäärä tai tuen siirto -menettely: Vain yksi hakija

3 Suunnitelman mukainen tiivistelmä toteutuksesta

Tausta ja tarve
Rovaniemellä hevoskeskittymässä syntyy paljon hevosenlantaa, jolla on arvopotentiaalia (mm. ravinteet ja energia). Hevosenlannan jatkosijoittaminen on vaikeaa peltojen puuttumisen ja kaatopaikalle sijoittamiskiellon vuoksi. Uudet lainsäädännön muutokset, kehitetyt teknologiaratkaisut ja tutkimustiedot mahdollistavat lannan hyödyntämiseksi uudenlaisia ratkaisuja. Uusien vaihtoehtojen ja optimaalisten mahdollisuuksien selvittämiseksi tarvitaan alueen ulkopuolisten toimijoiden apua ja osaamista, miten alueella voidaan toteuttaa kiertotaloutta ja sijoittaa / hyödyntää hevosenlanta parhaiten.

Tavoitteet
Hankkeen päätavoitteena on tuottaa kehittämissuunnitelma hevosenlannan hyödyntämiseksi Mäntyvaarassa. Tavoitteena on löytää ratkaisuja hevosalan sivuvirtojen erityisesti hevosenlannan tehokkaampaan hyödyntämiseen sekä edistää ympäristöystävälliseen ja vähähiilisyyteen pyrkivää toimintaa. Hankkeella pyritään myös hevosalan- ja liitännäiselinkeinojentoimijoiden toiminnanmahdollisuuksien parantamiseen sekä uuden liiketoiminnan kehittämiseen ja monialaisten verkostojen luomiseen.

Toimenpiteet
Toimenpide 1 Kierotalouspotentiaalin selvittäminen
Toimenpide 2 Kiertotalouspotentiaalin ratkaisujen löytäminen
Toimenpide 3 Kiertotalouden kehittämissuunnitelma
Toimenpide 4 Hankehallinnointi ja viestintä

Hankkeessa selvitetään eri vaihtoehdot Mäntyvaaran hevosenlannan hyödyntämiseen liittyen. Vaihtoehtojen soveltuminen alueelle selvitetään nykytilanne kartoituksen, tekniikka- ja prosessiarvioinnilla sekä toimintaympäristömahdollisuuksien läpikäynnillä. Selvitysten ja arviointien pohjalta valitaan optimaalisin ratkaisu, jonka pohjalta työstetään kehittämissuunnitelma ja liiketoimintamalli.

Selvitystöiden lisäksi toteutetaan opintomatkoja, artikkeleita, tapaamisia ja työpajoja, joiden kautta kerätään ja välitetään tietoa ympäristöystävällisistä toimintatavoista ja niiden käyttöönotosta. Hankkeessa selvitetään toimijoiden ja lähialueen muiden toimialojen mahdollisuuksia yhteistyöhön ja kerätään näin toiminnan ympärille verkostoa, jonka toiminta mahdollistaa kiertotalouden toteuttamista jo hankkeen aikana sekä kehittämissuunnitelman käyttöönoton hankkeen jälkeen.

Tulokset
Hankkeen tuloksena on kehittämissuunnitelman Mäntyvaaran hevosenlannan hyödyntämiseksi. Soveltuvimmat mahdollisuudet hevosenlannan hyödyntämiseen on selvitetty perinpohjaisesti, että hankkeen jälkeen investointiin sitoutuneet toimijat voivat kehittämissuunnitelman perusteella tehdä tarvittavat päätökset jatkosuunnitelmista.

Konkreettisena tuloksena on myös puitteet monialaiselle yhteistyölle kiertotalouteen, vähähiiliseen toimintaan ja hevosenlannan hyödyntämiseen liittyen. Hankkeen osatuloksena syntyy laaja-alainen verkosto sekä tietoa kiertotalouden ja vähähiilisyyden toimintatavoista hevostaloudessa.

4 Hankkeen kohderyhmät

4.1 Varsinaiset kohderyhmät

Hankkeen toimenpiteet suunnataan pääasiassa Mäntyvaarassa toimiville hevostalouden yrittäjille ja toimijoille. Lisäksi toimenpiteet koskettavat Rovaniemen muita hevostalouden toimijoita, Rovaniemen kaupunkia, energialaitoksia, kiertotalousyrittäjiä sekä muiden sivuvirtojen tuottajia (puuhake, lanta, elintarvike…).
Hanke sijoittuu Mäntyvaaran hevoskeskittymään, mutta sen aikana kerättävä tieto on hyödynnettävissä myös muilla talleilla ja maatiloilla.

4.2 Välilliset kohderyhmät

Välillisiin kohderyhmiin katsotaan myös Lapin ammattikorkeakoulu ja ammattiopisto Lappia, jotka hyötyvät hankkeen tiedoista kehitys- ja opetustoimintaan linkittyen. Myös muut kiertotalouden kehitys- ja koulutusorganisaatiot ovat välillisiä kohderyhmiä hankkeessa. Välillisesti hankkeen toiminta kohdentuu myös muille Pohjois-Suomen hevoskeskittymille ja maatiloille, jotka voivat hyödyntää hankkeen tietoja ja tuloksia oman toimintansa kehittämisessä. Välillisesti toiminta kohdentuu myös Mäntyvaaran alueen muille käyttäjäryhmille, kuten koiraharrastajille, motocrossharrastajille sekä koko kaupungille, sillä Mäntyvaara on tärkeä harrastuskohde ja luontoliikuntapaikka.
Hankkeen tuloksista riippuen tulevaisuuden hyödynsaajia voivat olla esimerkiksi taksiyrittäjät ja Mäntyvaaraa käyttävät motocrossharrastajat, jos hankkeen tuloksena päädytään rakentamaan biokaasulaitos, jossa voidaan jalostaa biopolttoainetta. Välillisiä kohderyhmiä voi muodostua myös esimerkiksi kuivikemateriaalien tuottajista, lannoitevalmisteiden käyttäjistä, energian käyttäjistä, rakennusurakoitsijoista, kuljetusyrityksistä ja muista alueen käyttäjistä, jotka voivat liittyä hankkeen toimenpiteisiin valitusta hyödyntämisratkaisusta riippuen.

5 Projektin julkinen rahoitus, euroa

Myönnetty EU- ja valtion rahoitus: 83 019

Toteutunut EU- ja valtion rahoitus: 18 200

Suunniteltu julkinen rahoitus yhteensä: 187 778

Toteutunut julkinen rahoitus yhteensä: 22 750

6 Maantieteellinen kohdealue

Maakunnat: Lappi

Seutukunnat: Rovaniemen

Kunnat: Rovaniemi

Toteutuspaikan osoite, jos hanke toteutetaan yhdessä paikassa

Jakeluosoite:

Postinumero:

Postitoimipaikka:

7 Hakemusvaiheessa ilmoitettavat arviot hankekohtaisista seurantiedoista

7.1 Uusien työpaikkojen määrä (kysytään vain erityistavoitteisiin 1.1, 2.1 ja 3.1 kuuluvissa hankkeissa)

Suunniteltu: 0, joihin työllistyvät naiset 0

Toteutunut seurantatietojen mukaan: 0, joihin työllistyvät naiset 0

7.2 Uusien yritysten määrä (kysytään vain erityistavoitteeseen 1.1 kuuluvissa hankkeissa)

Suunniteltu: 0, joista naisten perustamia 0

Toteutunut seurantatietojen mukaan: 0, joista naisten perustamia 0

8 Horisontaaliset periaatteet

8.1 Sukupuolten tasa-arvo

Hankkeessa on tehty toimintaympäristön analyysi sukupuolinäkökulmasta: Kyllä
Hankkeen toimintaympäristöstä ei ole tehty sukupuolinäkökulmaista analyysiä. On kuitenkin tiedossa, että kohderyhmässä on sekä naisia että miehiä, ja heillä on yhtäläinen mahdollisuus osallistua hankkeeseen. Koko Suomessa hevosalalla junioriharrastajista 97 % on tyttöjä ja 3 % poikia. Senioriharrastajista 93 % on naisia ja 7 % miehiä. Harrastevalmentajista 34 % on naisia ja 66 % miehiä. Ammattivalmentajista naisia on vain 10 % ja miehiä peräti 90 %. Ponivalmentajista miehiä on 26 % ja naisia 74 %. Vaikka hevosala mielletään usein naisten alaksi, on varsinkin ravipuolella myös miessukupuoli vahvasti edustettuna. Raviharrastus on tärkeä nuorison osallistamisen keino, sillä se on matalan kynnyksen toimintaa. Tytöillä ja pojilla on yhtäläiset mahdollisuudet harrastaa raviurheilua.
Sukupuolinäkökulma on huomioitu hankkeen toiminnassa (valtavirtaistaminen): Ei
Hankkeen toteutus ja toimintaympäristö mahdollistaa sekä naisten että miesten tasa-arvoisen osallistumisen hankkeeseen. Hankkeen kohderyhmä sisältää sekä miehiä että naisia, ja heidät osallistetaan hankkeeseen omien vahvuuksiensa mukaan.
Hankkeen päätavoite on sukupuolten tasa-arvon edistäminen: Ei
Hankkeessa kehitetään hevostaloutta tasa-arvoisesti, mutta sukupuolten tasa-arvon edistäminen ei ole hankkeen päätavoite

8.2 Kestävä kehitys

VälitönVälillinen
Ekologinen kestävyys
Luonnonvarojen käytön kestävyys 0 10
Hankkeen tuloksena syntyy suunnitelma sivuvirtojen hyödyntämisestä kohdealueella. Sivuvirtojen hyödyntämisellä pyritään luonnonvarojen säästämiseen
Ilmastonmuutoksen aiheuttamien riskien vähentäminen 0 9
Hankkeella ei ole suuria välittömiä vaikutuksia ilmastonmuutoksen ehkäisyyn. Välillisenä vaikutuksena tarkastellaan kohdealueen toimintaa ja etsitään ympäristöystävällisiä ratkaisuja (esim. biopolttoaineet).
Kasvillisuus, eliöt ja luonnon monimuotoisuus 0 8
Kehittämissuunnitelmalla pyritään alueen elinvoimaisuuden ja luonnon monimuotoisuuden parantumiseen. Jätehuoltoa parantamalla parannetaan myös luonnon tilaa.
Pinta- ja pohjavedet, maaperä sekä ilma (ja kasvihuonekaasujen väheneminen) 1 8
Hankkeessa huomioidaan hevosenlannan hyödyntämismahdollisuuksissa Mäntyvaaran pohjavesialue. Välillisenä tuloksena toimintaa kehitetään niin, ettei sillä ole vaikutuksia pohjavesialueelle. Välillisenä vaikutuksena tukee vähähiilisyyteen siirtymistä. Välitön vaikutus kohdentuu tiedonlisäämisen kautta saavutettuihin toimintatapojen muutoksiin ja niiden vaikutuksesta maaperänkuormittavuuden vähentymiseen
Natura 2000 -ohjelman kohteet 0 0
Kohdealueella ei ole Natura 2000 -ohjelman kohteita.
Taloudellinen kestävyys
Materiaalit ja jätteet 8 10
Sivuvirtojen hyödyntämisen lisäksi hankkeessa tarkastellaan kohdealueen toimintaa laajemmin huomioiden myös muiden hyödynnettävissä olevien materiaalien saattaminen kiertotalouden piiriin sekä myös loppusijoittaminen kestävästi.Välitön vaikutus muodostuu kestävän kehityksen tiedonlisäämisen kautta, ja mahdollisten keräyspisteiden järjestämisen kautta.
Uusiutuvien energialähteiden käyttö 1 10
Hankkeessa tarkastellaan kohdealueen energiatehokkuutta ja mahdollisuutta korvata osa uusiutumattomasta energiasta hevosenlannasta saatavalla energialla. Yksi hankkeen pitkän aikavälin tavoitteista on saada käyntiin hevosenlannan hyödyntäminen uusiutuvan energian lähteenä. Välitön vaikutus muodostuu uusien energialähteiden tiedonlisäämisen kautta.
Paikallisen elinkeinorakenteen kestävä kehittäminen 2 9
Tuo esille Mäntyvaaran alueen elinkeinoja ja eri käyttäjäryhmiä kartoittaen mahdollisuuksia alueen kehittämiseen huomioiden myös taloudellisen kestävyyden. Yksi kiertotalouden tärkeä ajatus on saada kaikki arvo käytettyä hyödyksi. Mahdolliset uudet ratkaisut voivat listä uusien liiketoimintamallien rakentamista.
Aineettomien tuotteiden ja palvelujen kehittäminen 0 6
Hanke edistää kestävään kehitykseen liittyvää tietoutta ja osaamista. Edistää hevostalouden imagoa ja harrastajaystävällisyyttä. Mäntyvaaran kehittäminen kokonaisvaltaisesti kiertotalouden periaatteiden mukaisesti huomioi myös aineettomat arvot, kuten luontoympäristön harrastus- ja liikuntamahdollisuutena.
Liikkuminen ja logistiikka 0 8
Välillisenä vaikutuksena edistetään hevosenlannan kuljetuksen logististen ratkaisujen kehittymistä tekemällä suunnitelmia niiden paremmasta toteutuksesta. Välillisenä vaikutuksena tuetaan hevoskeskittymän säilymistä ja toimintaympäristönä kehittymistä. Mahdollistaa toiminnan sijoittumisen lähelle kaupunkia, taajaman välittömään läheisyyteen (saavutettavuus).
Sosiaalinen ja kulttuurinen kestävyys sekä yhdenvertaisuus
Hyvinvoinnin edistäminen 0 7
Osallistamalla kohdealueen toimijoita alueen kehittämiseen lisätään hyvinvointia. Mäntyvaara on myös monipuolinen vapaa-ajanviettopaikka. Monipuoliset harrastusmahdollisuudet lisäävät ihmisten hyvinvointia. Alueen kehittäminen palvelee useita sen käyttäjäryhmiä.
Tasa-arvon edistäminen 0 3
Hevosharrastus sopii kaikille sukupuoleen, ikään, fyysiseen kuntoon ja etniseen taustaan katsomatta. Hankkeella edistetään kohde- ja sidosryhmien tasa-arvoisia mahdollisuuksia vaikuttaa alueen kehittämiseen
Yhteiskunnallinen ja kulttuurinen yhdenvertaisuus 0 3
Kokonaisvaltaisella kehittämisellä voidaan sovittaa yhteen eri yhteiskuntaryhmien intressejä
Kulttuuriympäristö 0 6
Kulttuuriympäristöjä voi nousta esiin hankkeen toteutuksessa. Ne huomioidaan yhtenä vaikuttavana tekijänä hankkeen toimenpiteissä ja tuloksissa
Ympäristöosaaminen 9 10
Hankkeen toimenpiteisiin kuuluu tiedottaminen uusiutuvasta energiasta ja hevosenlannan hyödyntämismahdollisuuksista. Tiedottamisella pyritään myös luomaan kysyntää uusille kestävän kehityksen mukaisille tuotteille ja palveluille sekä lisätään tietämystä ja kiinnostusta ympäristöasioihin

9 Loppuraportin tiivistelmä

-