Euroopan unioni Vipuvoimaa EU:lta

Euroopan aluekehitysrahaston (EAKR) rahoittaman hankkeen kuvaus

1 Hanke

Hankekoodi: A74704

Hankkeen nimi: TOBE Low carbon investointi

Toimintalinja: 2. Uusimman tiedon ja osaamisen tuottaminen ja hyödyntäminen

Erityistavoite: 3.2. Uusiutuvan energian ja energiatehokkaiden ratkaisujen kehittäminen

Suunnitelman mukainen toteutusaika: Alkaa 1.3.2019 ja päättyy 31.12.2020

Toiminnan tila: Toiminnassa

Vastuuviranomainen: Pohjois-Pohjanmaan elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus

2 Hakijan perustiedot

Hakijan virallinen nimi: Metsähallitus

Organisaatiotyyppi: Muu julkisoikeudellinen oikeushenkilö

Y-tunnus: 0116726-7

Jakeluosoite: PL 94 (Vernissakatu 4)

Puhelinnumero: 0206 39 4000

Postinumero: 01301

Postitoimipaikka: Vantaa

WWW-osoite:

Hankkeen yhteyshenkilön nimi: Pekka Sulkava

Yhteyshenkilön asema hakijaorganisaatiossa: Puistonjohtaja

Yhteyshenkilön sähköpostisoite: pekka.sulkava(at)metsa.fi

Yhteyshenkilön puhelinnumero: 0206 39 7958

Hakijoiden lukumäärä tai tuen siirto -menettely: Vain yksi hakija

3 Suunnitelman mukainen tiivistelmä toteutuksesta

TOBE low carbon investointi on osa TOBE Low carbon hankekokonaisuutta, johon kuuluu kehittämisosio (hakemusnumero 305964) ja investointiosio (hakemusnumero 305965). Hankekokonaisuuden laajemmat tavoitteet, toimenpiteet ja tulokset on esitelty tarkemmin kehittämisosiossa numero 305964.

Tässä TOBE Low carbon investointi -osiossa vertaillaan kahden erilaisen kohteen, Tunturi-Lapin luontokeskuksen sekä Pallasjärven toimisto- ja majoitustilojen energiankulutusta maalämpöön ja aurinkosähköön perustuvalla hybridiratkaisulla pohjoisissa olosuhteissa. Päätavoitteena on tuottaa tietoa lämmitystilavuudelta suuren julkisen rakennuksen ja pienen, omakotitaloon verrattavan rakennuksen lämmityksestä uusiutuvan energian keinoin. Maalämpö ja aurinkoenergian tuottaminen ovat sinänsä vanhoja tekniikoita, mutta varsinkin aurinkopaneeleiden tekninen kehitys on ollut nopeaa. Maalämmön ja sähköenergian tuotannon yhteisen tekniikan tehokkuutta ei ole testattu pohjoisissa olosuhteissa. Hankkeessa saadaan merkittävää yleishyödyllistä tietoa

Toimenpiteinä vaihdetaan molempien kohteiden öljylämmitykset maalämpö- ja aurinkosähköön perustuviin lämmitysjärjestelmiin ja haetaan merkittäviä kustannussäästöjä rakennusten ylläpidossa siirryttäessä käyttämään pääasiallisesti maalämpöön ja omavaraisesti tuotettavaan energiaan perustuvia ratkaisuja. Pallas-Yllästunturin kansallispuiston infrastruktuurin hiilijalanjälkeä parannetaan investoimalla puhtaampiin vähähiilisiin energiaratkaisuihin. Tuloksia seurataan tarkasti ja analysointi sekä viestintämateriaali tuodaan yritysten ja muiden toimijoiden tietoisuuteen kehittämisosion työpajoissa ja tuotettavissa viestintämateriaaleissa.

Vaihtamalla öljylämmitykset kokonaan sähköpohjaisiin ratkaisuihin saadaan hiilidioksidipäästöt näiden kohteiden osalta vähennettyä nykyisestä 77 350g/vuosi nollaan (0g/vuosi). Metsähallitus on solminut sähkösopimuksen joka takaa 100% päästöttömän, pelkästään uusiutuviin energiamuotoihin perustuvan sähkön käytön, jolloin päästöt sähkönkäytön osalta ovat 0g. Vaikka organisaation sähkönkäytön päästöt ovat olemattomat, vuosikustannusten säästämiseksi tulisi silti pyrkiä energiantarpeen minimoimiseen. Kokonaissähkönkulutuksen noustessa uuden järjestelmän myötä, voidaan kuluja tasata tuottamalla osa sähköstä omalla aurinkopaneeleihin perustuvalla järjestelmällä. Tämän lisäksi sähköntarvetta voidaan pienentää sekä panostamalla rakennusten lämmönhukan minimoimiseen että kiinteistön muun sähkönkäytön tehostamiseen.

Investointiosio tukee Valtioneuvoston tavoitetta luopua valtionhallinnon toimitilojen öljylämmityksestä vuoteen 2025 mennessä. (Valtioneuvoston selonteko keskipitkän aikavälin ilmastopolitiikan suunnitelmasta vuoteen 2030-Kohti ilmastoviisasta arkea, 2017). Oletettavaa on myös, että jo lähitulevaisuudessa öljylämmityksen kustannukset tulevat nousemaan, kun fossiilisten polttoaineiden verotusta kiristetään ja öljyvarannot vähenevät. Luovuttaessa kansallispuiston alueella öljypohjaisista lämmitysjärjestelmistä poistetaan kansallispuiston herkille luontokohteille kuljetuksesta ja varastoinnista ja öljyn käytöstä aiheutuva ympäristöriski.

4 Hankkeen kohderyhmät

4.1 Varsinaiset kohderyhmät

Investointiosion toiminnot kohdistuvat Pallas-Yllästunturin kansallispuiston organisaatioon jonka tarkempi kuvaus löytyy TOBE low carbon -kehittämisosiosta hakemusnumero 305964.

4.2 Välilliset kohderyhmät

Tiedon tuottamisen kautta lähialueen kunnat ja yritykset saavat arvokasta tietoa järjestelmien toimivuudesta ja energiatehokkuudesta pohjoisissa olosuhteissa. Lisäksi kesäaikaisesta aurinkosähköjärjestelmän tuottama mahdollinen ylikapasiteetti syötetään alueen sähköverkkoon.
Pallas-Yllästunturin kansallispuiston kävijät, paikalliset asukkaat, kotimaiset ja kansainväliset matkailijat pääsevät nauttimaan edelleen puhtaammasta ilmasta. Ympäristöhallinto hyötyy hankkeesta, kun päästövähennykset tukevat tavoitteita vähentää kasvihuonekaasupäästöjä valtakunnallisesti ja maanlaajuisesti. Lisäksi kansallispuiston yhteistyöyritysten hiilijalanjälki pienenee välillisesti, kun heidän puiston alueella ja luontokeskuksessa tapahtuvan toiminnan ympäristövaikutukset pienenevät.

5 Projektin julkinen rahoitus, euroa

Myönnetty EU- ja valtion rahoitus: 144 200

Toteutunut EU- ja valtion rahoitus: 20 138

Suunniteltu julkinen rahoitus yhteensä: 236 000

Toteutunut julkinen rahoitus yhteensä: 28 768

6 Maantieteellinen kohdealue

Maakunnat: Lappi

Seutukunnat: Tunturi-Lapin

Kunnat: Muonio, Enontekiö

Toteutuspaikan osoite, jos hanke toteutetaan yhdessä paikassa

Jakeluosoite:

Postinumero:

Postitoimipaikka:

7 Hakemusvaiheessa ilmoitettavat arviot hankekohtaisista seurantiedoista

7.1 Uusien työpaikkojen määrä (kysytään vain erityistavoitteisiin 1.1, 2.1 ja 3.1 kuuluvissa hankkeissa)

Suunniteltu: 0, joihin työllistyvät naiset 0

Toteutunut seurantatietojen mukaan: 0, joihin työllistyvät naiset 0

7.2 Uusien yritysten määrä (kysytään vain erityistavoitteeseen 1.1 kuuluvissa hankkeissa)

Suunniteltu: 0, joista naisten perustamia 0

Toteutunut seurantatietojen mukaan: 0, joista naisten perustamia 0

8 Horisontaaliset periaatteet

8.1 Sukupuolten tasa-arvo

Hankkeessa on tehty toimintaympäristön analyysi sukupuolinäkökulmasta: Ei
TOBE low carbon investointi osiossa keskitytään kone- ja laitehankintoihin. Tehtävillä investoinneilla on yhtäläiset positiiviset vaikutukset sukupuolesta riippumatta.
Sukupuolinäkökulma on huomioitu hankkeen toiminnassa (valtavirtaistaminen): Kyllä
Urakkatarjouksia pyydettäessä ja kilpailutuksen valintoja tehtäessä kiinnitetään huomiota vain urakoitsijan osaamiseen ja referensseihin, ei sukupuoleen. Tehtävillä investoinneilla on yhtäläiset positiiviset vaikutukset sukupuolesta riippumatta.
Hankkeen päätavoite on sukupuolten tasa-arvon edistäminen: Ei
Hankekokonaisuuden investointiosiossa keskitytään kone- ja laitehankintoihin.

8.2 Kestävä kehitys

VälitönVälillinen
Ekologinen kestävyys
Luonnonvarojen käytön kestävyys 5 0
Kestävän kehityksen vaikutukset arvioidaan yhdessä kehittämishankkeen kanssa, hakemusnumero 305964
Ilmastonmuutoksen aiheuttamien riskien vähentäminen 0 0
Kasvillisuus, eliöt ja luonnon monimuotoisuus 0 0
Pinta- ja pohjavedet, maaperä sekä ilma (ja kasvihuonekaasujen väheneminen) 0 0
Natura 2000 -ohjelman kohteet 0 0
Taloudellinen kestävyys
Materiaalit ja jätteet 0 0
Uusiutuvien energialähteiden käyttö 0 0
Paikallisen elinkeinorakenteen kestävä kehittäminen 0 0
Aineettomien tuotteiden ja palvelujen kehittäminen 0 0
Liikkuminen ja logistiikka 0 0
Sosiaalinen ja kulttuurinen kestävyys sekä yhdenvertaisuus
Hyvinvoinnin edistäminen 0 0
Tasa-arvon edistäminen 0 0
Yhteiskunnallinen ja kulttuurinen yhdenvertaisuus 0 0
Kulttuuriympäristö 0 0
Ympäristöosaaminen 0 0

9 Loppuraportin tiivistelmä

-