Euroopan unioni Vipuvoimaa EU:lta

Euroopan aluekehitysrahaston (EAKR) rahoittaman hankkeen kuvaus

1 Hanke

Hankekoodi: A74756

Hankkeen nimi: Sisältöä kulinaristille kulttuurista (Kulku-hanke)

Toimintalinja: 2. Uusimman tiedon ja osaamisen tuottaminen ja hyödyntäminen

Erityistavoite: 5.1. Yritysten innovaatiotoiminnan vahvistaminen

Suunnitelman mukainen toteutusaika: Alkaa 1.4.2019 ja päättyy 30.4.2022

Toiminnan tila: Toiminta päättynyt

Vastuuviranomainen: Pohjois-Karjalan maakuntaliitto

2 Hakijan perustiedot

Hakijan virallinen nimi: ProAgria Itä-Suomi ry

Organisaatiotyyppi: Muu järjestö tai yhdistys

Y-tunnus: 0213380-0

Jakeluosoite: PL 1096

Puhelinnumero: 020 747 3650

Postinumero: 70111

Postitoimipaikka: Kuopio

WWW-osoite: http://www.proagria.fi

Hankkeen yhteyshenkilön nimi: Marjatta Pikkarainen

Yhteyshenkilön asema hakijaorganisaatiossa: toiminnanjohtaja

Yhteyshenkilön sähköpostisoite: marjatta.pikkarainen(at)maajakotitalousnaiset.fi

Yhteyshenkilön puhelinnumero: 0443201585

Hakijoiden lukumäärä tai tuen siirto -menettely: Vain yksi hakija

3 Suunnitelman mukainen tiivistelmä toteutuksesta

Hankkeen päätavoitteena on liittää Via Karelia -reitti osaksi eurooppalaista kulttuurireittiä vahvistamalla ja kehittämällä alueen matkailupalveluita. Kulttuuri- ja ruokamatkailuun sekä luontoon ja luonnon kestävään käyttöön liittyvällä hankkeella kehitetään yritysten liiketoimintaa ja henkilöstön osaamista sekä edistetään yrittäjyyttä. Hankkeen kantavina teemoina ovat kulttuurinen luovuus ja monimuotoisuus, ruoka, karjalaisuus ja itärajan läheisyys. Matkailutuotteiden kehittämisessä hyödynnetään Suomen historiaa ja nykypäivää. Ensisijaisena kohderyhmänä ovat Pohjois- ja Etelä-Karjalassa sijaitsevat matkailuyritykset ja muut matkailu-, kulttuuri- ja luovien alojen toimijat. Lisäksi tavoitellaan 2-3 uutta matkailuun liittyvää yritystoimintaa aloittavaa toimijaa. Välillisenä kohderyhmänä ovat Via Karelian nykyiset ja uudet potentiaaliset matkailijat kotimaasta ja ulkomailta, median edustajat ja jakelukanavat, muut matkailun kehittäjät, tutkimus- ja oppilaitokset, hankkeet ja verkostot. Hankkeen toteutuksessa huomioidaan tarve- ja asiakaslähtöisyys. Hanke tukee Visit Finlandin ja Lakeland -suuralueyhteistyötoimenpiteitä kehittämällä yritysten asiakaspalveluosaamista ja uusia tuotekokonaisuuksia. Destinaatiotason tavoitteita vahvistetaan yhteistyössä alueorganisaatioiden kanssa.

Hankkeen toimenpiteet toteutetaan työpaketteina. Hankkeen toimenpiteissä keskitytään kannustaviin ja motivoiviin elementteihin, jotka auttavat sitoutumaan yhteiseen tavoitteeseen. Yhteisesti tuotetuilla sisällöillä ja materiaaleilla vahvistetaan verkostomaista toimintatapaa ja lisätään Via Karelia -reitin ympäristön matkailullista houkuttavuutta ja näkyvyyttä.

- Työpaketti 1: Pk-yritysten tuoteosaamisen ja ansaintamallin vahvistaminen. Työpaketissa suunnitellaan ja kehitetään ruoka- ja kulttuurimatkailutuotteita sekä vahvistetaan liiketoimintaosaamista.
- Työpaketti 2: Kansainvälistyminen, viestintä ja markkinointi. Työpaketin ensimmäisessä osassa kehitetään erilaisten kulttuurien tuntemusta, palvelun laatua sekä yrityksen kestävää kehitystä. Lisäksi työpaketissa kehitetään yritysten ja henkilökunnan esiintymis- ja markkinointivalmiuksia. Työpaketin toinen osa sisältää promootiotilaisuuksia ulkomaalaisille matkanjärjestäjille sekä hankkeen aikana toteutettavat kotimaan ja ulkomaan benchmarking -matkat. Matkojen tavoitteena on tutustua hyviin käytänteisiin, luoda uusia kontakteja ja saada tuotemyyntikokemusta. Viestinnässä teemana on erityisesti vastuullisuus.
- Työpaketti 3: Verkostoituminen. Työpaketti sisältää toimenpiteitä, joilla luodaan ja vahvistetaan yritysten ja matkanjärjestäjien verkostoitumista sekä taataan toimintojen jatkuvuus ja organisointi hankkeen päätyttyä.

Hankkeen tuloksena syntyy kansainvälisille markkinoille soveltuvia yhdistelmätuotteita, joissa tuotteiden elämyksellisyys ja tarinallisuus tuodaan esiin laadukkaan visuaalisen materiaalin avulla. Lisäksi hankkeessa kehitetään reittimäistä palvelutuotantoa, pilotoidaan uudentyyppisiä matkailupalveluita (esimerkiksi virtuaalisia tuotteita) ja paketteja sekä tuetaan mahdollisen uuden yritystoiminnan aloittamista. Hankkeella parannetaan yrittäjien valmiuksia kulttuurillisten vahvuuksien hyödyntämiseen sekä uusien kumppanien löytämiseen luovalta alalta. Lisäksi yritykset hyötyvät verkostomaisesta toimintatavasta koulutusten, yhteisten esiintymisten ja yhteismarkkinoinnin avulla kustannustehokkaasti, jolloin kannattavuus paranee ja se osaltaan mahdollistaa työllisyyden kohentumisen. Myynninedistämistilaisuudet, workshopit, matkanjärjestäjätapaamiset ja promootiot kohdemaiden matkanjärjestäjien kanssa lisäävät niin Via Karelia -reitin kuin sen ympärillä sijaitsevien yritysten tunnettuutta ja ostettavuutta. Hankkeella vahvistetaan myös kahden maakunnan matkailutoimijoiden verkostoitumista sekä mahdollistetaan uuden markkinointi- ja/tai myyntiverkoston muodostumista.

Hankkeen konkreettiset tulokset:
3-5 kpl valmiita reittiehdotuksia yrittäjien määrittelemille kohderyhmille (koti- ja ulkomaat)
25 uutta yritys- tai verkostokohtaista kulttuurimatkailutuotetta
2 uutta matkailupalveluita tarjoavaa toimijaa

Hankkeen vaikuttavuutta ja tuloksia seurataan erilaisten arviointien ja palautteiden avulla. Hankkeen toimenpiteiden toteutumista ja etenemistä seurataan esim. työpajojen jälkeen suoritettavissa arvioinneissa sekä koulutusten ja valmennusten osallistujakyselyillä.

4 Hankkeen kohderyhmät

4.1 Varsinaiset kohderyhmät

Hankkeen ensisijaisena kohderyhmänä ovat kaikki Pohjois- ja Etelä-Karjalassa sijaitsevat matkailu-,
kulttuuri- ja luovien alojen yritykset ja muut toimijat, joilla on kiinnostusta, kapasiteettia ja resurssia kehittää kansainvälisille markkinoille tähtääviä ruokaan ja kulttuuriin liittyviä tuotteita ja paketteja.

Esiselvityshankkeen aikana kontaktoitiin yrityksiä, matkailun alueorganisaatioiden ja maakuntaliittojen ja
kehitysyhtiöiden edustajia. Esiin nousi selkeästi tarve jatkaa monien hankkeiden tekemää hyvää työtä, jotta pystytään tukemaan yrittäjiä ja yritysten tuotekehitystä jatkuvasti muuttuvassa toimintaympäristössä.

Mukaan tällä hetkellä sitoutuneet yritykset:
Etelä-Karjala 3 kpl
- Lappeenrannan Upseerikerho
- Vuoksen Kalastuspuisto
- Rimpsu-Reetta
Pohjois-Karjala 11 kpl
- Anssilan maatila
- Havinoi
- Kukkolan tila
- Maijan juhla- ja pitopalvelu
- Parppeinpirtti
- Möhkön rajakartano
- Männikkölän Pirtti
- Majatalo Puukarin Pysäkki
- Äksyt Ämmät
- Laitalan Lomat
- Hotelli Lietsu

4.2 Välilliset kohderyhmät

Hankkeen välillisenä kohderyhmänä ovat Via Karelian nykyiset ja uudet potentiaaliset matkailijat. Matkailijoina heitä kiinnostaa laadukas ruokatarjonta, kulttuurinen lomanvietto, uudenlaiset elämykset sekä kestävän kehityksen mukaiset arvot. Kohteina ovat markkina-alueet, joihin alueorganisaatiot Lakeland -yhteistyön puitteissa suuntaavat promootiotoimenpiteitä eli Venäjä, saksankielinen Eurooppa ja Kiina. Koronapandemian aiheuttamassa häiriötilanteessa nousee kotimaan ja erityisesti lähimatkailun arvostus ja kysyntä lentoyhteyksien kautta syntyvien matkailuvirtojen sijaan. Tästä syystä aiemmin kansainvälisiin asiakkaisiin keskittyneiden yritysten tulee pyrkiä tarjoamaan houkuttavia ja helposti ostettavia tuotteita myös kotimaisille asiakkaille.

Hankkeen välillisiä kohderyhmiä ovat lisäksi median edustajat ja jakelukanavat, jotka tarvitsevat omassa toiminnassaan laadukkaita sisältöjä, kuvia, videoita ja tarinoita jaettavaksi ja julkaistavaksi sekä alueelliset ja kansallisen tason matkailun kehittäjät, tutkimus- ja oppilaitokset, matkailuhankkeiden projektiorganisaatiot ja kohderyhmät sekä yhteistyöverkostot

5 Projektin julkinen rahoitus, euroa

Myönnetty EU- ja valtion rahoitus: 262 980

Toteutunut EU- ja valtion rahoitus: 248 935

Suunniteltu julkinen rahoitus yhteensä: 278 594

Toteutunut julkinen rahoitus yhteensä: 262 379

6 Maantieteellinen kohdealue

Maakunnat: Pohjois-Karjala

Seutukunnat: Keski-Karjalan, Joensuun, Pielisen Karjalan

Kunnat: Joensuu, Nurmes, Lieksa, Rääkkylä, Outokumpu, Kitee, Ilomantsi

Toteutuspaikan osoite, jos hanke toteutetaan yhdessä paikassa

Jakeluosoite: Tehtaantie 6b

Postinumero: 80400

Postitoimipaikka: YLÄMYLLY

7 Hakemusvaiheessa ilmoitettavat arviot hankekohtaisista seurantiedoista

7.1 Uusien työpaikkojen määrä (kysytään vain erityistavoitteisiin 1.1, 2.1 ja 3.1 kuuluvissa hankkeissa)

Suunniteltu: 0, joihin työllistyvät naiset 0

Toteutunut seurantatietojen mukaan: 0, joihin työllistyvät naiset 0

7.2 Uusien yritysten määrä (kysytään vain erityistavoitteeseen 1.1 kuuluvissa hankkeissa)

Suunniteltu: 0, joista naisten perustamia 0

Toteutunut seurantatietojen mukaan: 0, joista naisten perustamia 0

8 Horisontaaliset periaatteet

8.1 Sukupuolten tasa-arvo

Hankkeessa on tehty toimintaympäristön analyysi sukupuolinäkökulmasta: Ei
ei ole tehty analyysiä
Sukupuolinäkökulma on huomioitu hankkeen toiminnassa (valtavirtaistaminen): Kyllä
Hankkeen yrityksissä on tasapuolisesti sekä miesyrittäjiä että naisyrittäjiä
Hankkeen päätavoite on sukupuolten tasa-arvon edistäminen: Ei
hankkeen päätävoite ei ole sukupuolten tasa-arvon edistäminen

8.2 Kestävä kehitys

VälitönVälillinen
Ekologinen kestävyys
Luonnonvarojen käytön kestävyys 3 5
hankkeen työpajoissa käydään läpi tuotekehitystä ja tuotteiden suunnittelua, pyritään raaka-aineiden käytön suunnittelulla vaikuttamaan luonnonvarojen kestävään käyttöön
Ilmastonmuutoksen aiheuttamien riskien vähentäminen 0 0
hanke ei keskity ilmastomuutoksen aiheuttamien riskien vähentämiseen
Kasvillisuus, eliöt ja luonnon monimuotoisuus 1 2
käytetään kotimaisia raaka-aineita, mahdollisimman paljon ns. luomua, puhtaita raaka-aineita, joilla voidaan säästää luontoa
Pinta- ja pohjavedet, maaperä sekä ilma (ja kasvihuonekaasujen väheneminen) 5 5
hankkeessa käydään läpi yritysten kanssa eri työpajoissa niin matkailuun, asiakkaisiin kuin ruoan valmistuksessa ympäristön suojelua
Natura 2000 -ohjelman kohteet 3 3
hankkeessa on tärkeää kestävä kehitys, ekologisuus
Taloudellinen kestävyys
Materiaalit ja jätteet 5 5
työpaketissa 2 perehdytäätään kestävään kehitykseen, ekologisuuteen. Materiaalien ja raaka-aineiden käytöllä oin suora vaikutus taloudelliseen kestävyyteen.
Uusiutuvien energialähteiden käyttö 5 5
työpaketti 1, kohdassa tuotekehitys ja liiketoiminta käydään läpi kuinka ruokaa voidaan valmistaa huomioimalla uusiutuvien energialähteiden käyttö
Paikallisen elinkeinorakenteen kestävä kehittäminen 5 5
Hankkeen toimenpiteiden avulla pyritään yritystoiminnan jatkumiseen ja huomioimaan yritysten kasvupotentiaali. Hankkeessa kehitetään yritysten työllisyyttä ja innovatiivisuutta
Aineettomien tuotteiden ja palvelujen kehittäminen 5 5
tuotekehityksessä työpaketissa 1 luodaan uusia tuotteita ja hyödynnetäään yrityksen historiaa, mukana on luova toiminta,jolloin osa tuotteista ja matkailupaketeista on ns. aineettomia tuotteita
Liikkuminen ja logistiikka 5 5
matkakohteiden valinnassa otetaan huomioon luonto ja luonnon säilyminen, niin että liikkuminen on mahdollista säästämällä luontoa ja ympäristöä
Sosiaalinen ja kulttuurinen kestävyys sekä yhdenvertaisuus
Hyvinvoinnin edistäminen 5 5
matkailussa laadulla on merkitystä ja kulttuurimatkailussa asiakkaat ovat usein hyvinkin kokeneita matkailijoita, jotka ovat laatutietoisia. Myös kestävän kehityksen osa-alueet: ekologinen, sosio-kulttuurinen ja taloudellinen kestävyys vaikuttavat tulevaisuuden matkailijan päätöksiin. Työpajoissa keskitytään arkipäivän työhyvinvoinnin keinojen lisäämiseen. Lean ajattelu on paikallaan: turhat pois, toiminnan ja työtapojen selkeyttäminen ja toimijoiden omat vaikutusmahdollisuudet tuotteen onnistuneeseen läpivientiin ovat avainasemassa
Tasa-arvon edistäminen 8 8
tasa-arvoa edistetään käymällä hankkeessa läpi kansainvälisen asiakkaiden kulttuurituntemusta, laatua ja kestävää kehitystä. Tasa-arvon edistäminen on tärkeää, koska hankkeessa on sekä naisyrittäjiä että miesyrittäjiä. Työpajojen avulla pyrimme edistämään, koulutusta, työllistymistä, uusien yritysten syntymistä
Yhteiskunnallinen ja kulttuurinen yhdenvertaisuus 5 5
tasa-arvoa edistetään käymällä hankkeessa läpi kansainvälisen asiakkaiden kulttuurituntemusta, laatua ja kestävää kehitystä. Hankkeessa edistetään maaseutualueen yritysten työllistävää vaikutustua, uudistumista
Kulttuuriympäristö 7 7
asiakasymmärrys ja kansainvälisen asiakkaan kulttuurin tuntemus ovat tärkeitä asioita liiketoiminnan kehittämisessä. Tiedostamalla kulttuurisidonnaiset tavat, saamme asiakkaita jotka tulevat uudestaan
Ympäristöosaaminen 6 6
Hankkeessa keskitytään myös ympäristöosaamiseen

9 Loppuraportin tiivistelmä

Sisältöä kulinaristille kulttuurista oli ylimaakunnallinen ruoka- ja kulttuurimatkailuhanke, jonka päätavoitteena oli liittää Via Karelia osaksi eurooppalaista kulttuurireittiä vahvistamalla ja kehittämällä alueen matkailupalveluita. Hankkeen kantavia teemoja oli kulttuurinen luovuus ja monimuotoisuus, ruoka, karjalaisuus ja itärajan läheisyys. Mukana oli 14 matkailuyritystä Etelä- ja Pohjois-Karjalasta, GoSaimaa Oy, Runon ja Rajan tie ry, Pohjois-Karjalan maataloussäätiö ja Karelia à la carte –verkosto. Hankkeen toimenpiteet toteutettiin kolmena työpakettina.

Työpaketti 1: Pk-yritysten tuoteosaamisen ja ansaintamallin vahvistaminen
Työpaketissa kehitettiin Via Karelian ympärille ruoka- ja kulttuurimatkailutuotteita, kiertomatkoja ja teemareittejä sekä vahvistettiin yritysten liiketoimintaosaamista. Näihin liittyviä työpajoja ja valmennuksia järjestettiin hankkeen aikana yhteensä 17 kappaletta. Työpaketin aikana yritykset tuotteistivat yli 30 uutta yritys- tai verkostokohtaista matkailutuotetta sekä toteuttivat kolme pilotointia. Hankkeen aikana suunniteltiin lisäksi seitsemän omatoimireittiä tai kiertomatkapakettia Via Karelian varrelle. Yritysten liiketoimintaosaamista vahvistettiin muun muassa seuraavissa osa-alueissa: kestävä kehitys ja vastuullisuus, tarinallistaminen, lähiruoka, saunaelämykset, virtuaaliset opastuspalvelut, tuotteistaminen, matkailustrategioiden hyödyntäminen, kannattavuus ja hinnoittelu sekä prosessien kehittäminen. Työpaketti toteutui suunnitelman mukaisesti, vaikka koronapandemian takia toimenpiteitä jouduttiin siirtämään etätoteutukseen. Teams toimi alustana hyvin, toki ryhmädynamiikka kärsi jonkin verran, kun lähitoteutuksiin tiiviisti liittyvä vapaamuotoinen keskustelu ja vertaistuki jäi vähemmälle.

Työpaketti 2: Kansainvälistyminen, viestintä ja markkinointi
Työpaketissa kehitettiin eri kulttuurien tuntemusta, palvelun laatua ja yritysten kestävää kehitystä, vahvistettiin esiintymis- ja markkinointivalmiuksia sekä viestintäosaamista. Erilaisia työpajoja ja valmennuksia järjestettiin yhteensä 16 kappaletta. Näkyvyystoimenpiteinä kuluttajamarkkinointia varten toteutettiin muun muassa Via Karelian kartta, 1 pidempi ja 3 lyhyttä markkinointivideota, Karelia á la carte flyer sekä koko Via Karelia -reitin kattava esite. Hanke osallistui myös Kotimaan matkailumessuille 2022. Useita yrityksien tuotteita saatiin sähköisesti ostettaviksi eri kanaviin. B2B-toimenpiteet kohdistuivat erityisesti saksankieliseen Eurooppaan, rajoitusten takia järjestelyt toteutettiin sähköisesti. Vastuullisuutta korostettiin niin tuotteistuksessa kuin viestinnässäkin, osa yrityksistä lähti suorittamaan vastuullisten yritysten polkua kohti STF-merkkiä. Valmennusta saatiin myös esteettömyydestä ja inklusiivisuudesta matkailussa sekä uudistavan matkailun ja maatalouden yhdistämisen mahdollisuuksista. Markkinaosaamista vahvistettiin erityisesti saksankielisen Euroopan ja kiinalaisen kulttuurin ominaispiirteisiin liittyen. Koronapandemian aiheuttamaan poikkeustilanteeseen reagoitiin mm. tarjoamalla yrityksille osaamista turvallisuus- ja kriisiviestinnästä, virtuaalituotteiden kehittämisestä sekä laajalla digimarkkinoinnin ja –viestinnän paketilla. Valitettavasti kv. opintomatkat jouduttiin ensin siirtämään ja lopulta perumaan koronapandemian ja osittain myös Venäjän Ukrainaan kohdistuneen hyökkäyksen takia, joka vaikutti erityisesti Baltian maiden turvallisuustilanteeseen. Kotimaan opintomatkat suuntautuivat Savoon sekä Kainuuseen ja Kuusamoon.

Työpaketti 3: Verkostoituminen ja toimintojen jatkuvuus
Työpaketissa luotiin yhteistyömahdollisuuksia, vahvistettiin matkailutoimijoiden verkostoitumista sekä taattiin toimintojen jatkuvuus ja organisointi hankkeen päätyttyä. Hankeyritysten väliset tapaamiset mahdollistivat alkuun yritysten erilaisiin toimintaympäristöön tutustumisen ja sitä kautta tuotteiden ja palveluiden tarjoamisen toisten hyödynnettäviksi. Koronapandemia siirsi tapaamiset verkkoon ja aiheutti moninaisia muutoksia niin yritysten resursseihin kuin yrittäjien jaksamiseen. Haasteellisesta tilanteesta huolimatta syntyi useita yhteisiä kiertomatka-aihioita, ostettavia paketteja ja tiivistä yhteistyötä sekä hankeyritysten että ulkopuolisten palveluntarjoajien välillä. Yhteistyötä tiivistettiin matkanjärjestäjien kanssa (erityisesti Äksyt Ämmät ja saksankieliset matkanjärjestäjät).

Karelia á la carte –verkoston tunnettuutta selvitettiin sähköisellä kyselyllä, jonka tuloksissa todettiin verkoston vahva asema muiden alkuperämerkkien joukossa. Lisäksi reitin ympäristössä käynnistyi kaksi merkittävää ruokamatkailuun liittyvää kokonaisuutta, kun Oulu2026 lanseerasi kulttuuripääkaupunkivuoteen liittyen Arctic Food Lab-merkin ja Saimaan alue lähti hakemaan European Region of Gastronomy -statusta. Nämä huomioitiin toimintojen jatkuvuutta suunniteltaessa, eikä ainakaan tässä vaiheessa koettu yhteiselle Via Karelia -ruokamerkille olevan tarvetta, vaan reitin markkinoinnissa hyödynnettäisiin olemassa olevia. Karelia á la carte –verkoston jäsenille suunnatussa puhelinkyselyssä selvitettiin kehittämistarpeita, joiden perusteella verkoston toiminnalle lähdettiin rakentamaan päivitettyä strategiaa. Karelia á la carten laajentuminen maakunnan ulkopuolelle mahdollistettiin, ja ensimmäiset yritykset Etelä-Karjalasta ja Kymenlaaksosta valittiin mukaan. Näillä toimenpiteillä haluttiin taata hyvien käytänteiden jakaminen ja toimintojen jatkuvuus hankkeen päätyttyä.

Osallistuttiin hankkeen ja Karelia á la carte –verkoston kanssa mm. 2020 ja 2021 lähiruokapäivään Joensuun Kauppatorilla sekä Kotimaan matkailumessuille Tampereella 2022, verkostoitumista edesauttoivat myös hankkeen opintomatkat. Hanke ja sen henkilöstö oli tiiviisti mukana erilaisissa matkailualan verkostoissa, näkyvyystoimenpiteissä, tilaisuuksissa sekä hankeyhteistyössä niin paikallisesti, alueellisesti kuin valtakunnallisestikin. Osallistuminen mm. Karelia á la carte –valiokunnan, Runon ja Rajan tie ry:n hallituksen kokouksiin sekä kotimaan reittitoimijoiden tapaamisiin on pitänyt hanketta ja matkailutien kehittämistä näkyvissä, ja toisaalta mahdollistanut aktiivisen tiedonvaihdon sidosryhmiltä hankkeelle ja toisinpäin. Hankkeen hyvien käytänteiden kiinnostavuutta ja toimenpiteiden onnistumista kuvaa useampi yhteydenotto jatkohankkeen kirjoittamiseen liittyen tai suunnitteilla oleviin hankkeisiin osallistumisen tiimoilta.

Tavoitteet ja toteuma
Hankkeen päätavoitteena oli liittää Via Karelia osaksi eurooppalaista kulttuurireittiä vahvistamalla ja kehittämällä alueen matkailupalveluita. Via Karelia on Suomen osuus kansainvälisestä Singing Heritage Routesta, joka kulkee Suomen itärajaa pitkin ja jatkuu itä-Baltian läpi. Reitin kehittämistä varten on perustettu kansainvälinen yhdistys, jonka hallituksessa on Suomesta mukana Runolaulu-Akatemia ja Via Kareliaa hallinnoiva Runon ja rajan tie ry. Hakemus Euroopan neuvoston kulttuurireitiksi on lähdössä eteenpäin kesällä 2022, ja KULKU-hankkeen toimenpiteet edistävät mahdollisuuksia tulla hyväksytyksi.

Via Karelian ympärille kehitettiin uudenlaisia matkailutuotteita ja -paketteja sekä omatoimisia kiertomatkareittejä. Tavoitteena oli toteuttaa 3-5 kpl valmista reittiehdotusta yrittäjien määrittelemille kohderyhmille. Hankkeessa näitä rakennettiin yhteensä seitsemän, joista pääosa ylimaakunnallisia. Lisäksi tavoiteltiin 25 uutta yritys- tai verkostokohtaista kulttuurimatkailutuotetta, joita syntyi lopulta yli 30 kappaletta. Kaikki tuotteet eivät vielä ole sähköisesti ostettavissa, mutta eri alustoilta niitä löytyy jo useita. Tavoiteltujen kahden ohjelmapalvelu- tai kotimajoitustoimintaa harjoittavan toimijan sijaan saatiin mukaan yksi täysin uusi yritys, ja lisäksi useille uudenlaista liiketoimintaa (esim. virtuaaliset tuotteet). Yhtenä tavoitteena oli saada yrittäjille paremmat valmiudet kulttuuristen vahvuuksien hyödyntämiseen, joka toteutui, sillä hankkeen sisällöt tarjosivat monipuolisesti koulutusta aiheesta. Lisäksi tavoitteena oli yritysten kannattavuuden parantaminen kulttuurimatkailutuotteiden osalta, tavoite toteutui, vaikka pitkittynyt koronapandemia haastoikin yrityksiä monessa mielessä.

Kahden maakunnan verkostoitumisen vahvistamiseksi toteutettiin useita konkreettisia toimenpiteitä goSaimaan ja VisitKarelian kanssa, jotka vahvistivat myös Järvi-Suomen tavoitteita ylimaakunnallisesta yhteistyöstä. Näihin liittyi markkinointitoimenpiteitä ja ylimaakunnallisia tuotteistuksia, joiden tavoitteena oli osaltaan myös lisätä muiden maakuntien matkailutoimijoiden kiinnostuksen herättämistä Via Karelian kehittämiseen ja verkostoitumiseen. Yhtenä tavoitteena oli laadukkaan visuaalisen materiaalin lisääminen alueilla, joka toteutui Via Karelia -matkailutien markkinointivideon (ruoka ja luonto) sekä lyhyempien teemavideoiden (ruoka, sotahistoria, ortodoksisuus) muodossa. Lisäksi toteutettiin painettu Via Karelia –kartta, A1 -kokoisia julisteita, 8-sivuinen A4 -kokoinen reittiesite sekä Karelia á la carte –aiheinen A1 -juliste ja A5 -flyer.

Hankkeen aikana nousi useita uusia hanke- ja yhteistyöideoita Via Karelian ympärille. Jatkossa on tarkoitus erityisesti Runon ja Rajan tie ry:n kautta jatkaa Via Karelia –reitin ja sen toimijoiden yhteistyön vahvistamista sekä Via Karelian nostamista vahvasti esiin Singing Heritage Routen suomalaisena osuutena. Itä-Suomen Maa- ja kotitalousnaiset jatkavat Karelia á la carte –arvoverkoston kehittämistä ja laajentamista yli maakuntarajojen sekä ovat mukana muissa alueen ruokamatkailua kehittävissä hankkeissa ja verkostoissa mahdollisuuksiensa mukaan. Tämä pitää sisällään mm. Karelia á la carten näkyvyyden kehittäminen osana ERG Saimaata ja mahdollisen jatkohankkeen Via Karelian pohjoisosien ruokamatkailun kehittämiseksi.