Euroopan unioni Vipuvoimaa EU:lta

Euroopan aluekehitysrahaston (EAKR) rahoittaman hankkeen kuvaus

1 Hanke

Hankekoodi: A74785

Hankkeen nimi: Kajaani-Kiina Hub - Yhteistyöalusta dataekosysteemipalveluille, koulutukselle ja TKI-toiminnalle

Toimintalinja: 2. Uusimman tiedon ja osaamisen tuottaminen ja hyödyntäminen

Erityistavoite: 4.1. Tutkimus-, osaamis- ja innovaatiokeskittymien kehittäminen alueellisten vahvuuksien pohjalta

Suunnitelman mukainen toteutusaika: Alkaa 15.3.2019 ja päättyy 30.11.2020

Toiminnan tila: Toiminta päättynyt

Vastuuviranomainen: Kainuun liitto

2 Hakijan perustiedot

Hakijan virallinen nimi: Kajaanin Ammattikorkeakoulu Oy

Organisaatiotyyppi: Ammattikorkeakoulu

Y-tunnus: 2553600-4

Jakeluosoite: PL 52 (Ketunpolku 1)

Puhelinnumero: (08) 618991

Postinumero: 87100

Postitoimipaikka: Kajaani

WWW-osoite: http://www.kamk.fi

Hankkeen yhteyshenkilön nimi: Mikko Erik Kerttula

Yhteyshenkilön asema hakijaorganisaatiossa: CEMIS-johtaja

Yhteyshenkilön sähköpostisoite: mikko.kerttula(at)cemis.fi

Yhteyshenkilön puhelinnumero: 0447157095

Hakijoiden lukumäärä tai tuen siirto -menettely:

3 Suunnitelman mukainen tiivistelmä toteutuksesta

Vuonna 2018 tehdyn esiselvityksen perusteessa Kainuussa tehtävällä tutkimuksella ja osaamisella on lupaavia mahdollisuuksia Kiinan markkinoilla. Tässä hankkeessa konkretisoidaan se tarjonta, mitä Kainuun tutkimus- ja koulutuslaitokset sekä yritykset voivat tarjota Kiinalaisille yrityksille Kajaanin dataekosysteemialustan, TKI-toiminnan ja koulutuksen kautta. Tavoitteena on saada käynnistettyä konkreettisia hankkeita tutkimusyhteistyössä, koulutusviennissä ja datakeskusekosysteemin palvelujen tarjoamisessa Kiinaan. Hankkeessa rakennetaan ja testataan yhteistyömalli kiinalaisten business- ja teknologiapuistojen kanssa. Apuna toteutuksessa käytetään valittuja ulkopuolisia Kiina-asiantuntijoita. Hanke on CEMIS tutkimus- ja koulutuskeskuksen hanke ja hankkeen päätoteuttaja on Kajaanin ammattikorkeakoulu. Hanketta tukee Kajaanin kaupunki, CSC – Tieteen tietotekniikan keskus Oy ja Renforsin ranta (UPM-Kymmene Oyj).

4 Hankkeen kohderyhmät

4.1 Varsinaiset kohderyhmät

Kainuussa hankkeen toimintojen ja tulosten pääkohderyhmänä ovat hankkeeseen osallistuvat organisaatiot. Laajemmin hankkeen kohderyhmänä ovat kainuulaiset yritykset ja toimijat, joille on tarjottavaa Kiinan markkinoille mm. matkailussa, biotaloudessa, kaivosteollisuudessa.

Kiinan päässä hankkeen operaatiot tullaan keskittämään valituille sektoreille. Dataekosysteemipalveluissa keskitytään medical-sektorin yrityksiin, ja koulutusviennissä ja TKI-yhteistyössä valittuihin (2-3 kpl) Kiinalaisiin teknologiakeskittymiin (ns. high-tech industrial park, high-tech industrial development zone tai business park). Sijoittajakontakteissa keskitytään valtion tuen omaaviin investointiorganisaatioihin, kuten esim. Kiinan One Road One Belt -hankkeen toimijoihin.

4.2 Välilliset kohderyhmät

Onnistuessaan tavoitteissaan hanke voi vaikuttaa merkittävästi alueen yrityksiin ja elinkeinoelämään. Esim. jos koulutusvienti saadaan käyntiin ja kiinalaisia opiskelijoita Kainuuseen yhteistyön kautta, niin pitemmällä aikavälillä tämä parantaa osaajatarjontaa yrityksille.

5 Projektin julkinen rahoitus, euroa

Myönnetty EU- ja valtion rahoitus: 60 087

Toteutunut EU- ja valtion rahoitus: 48 615

Suunniteltu julkinen rahoitus yhteensä: 78 838

Toteutunut julkinen rahoitus yhteensä: 63 743

6 Maantieteellinen kohdealue

Maakunnat: Kainuu

Seutukunnat: Kajaanin, Kehys-Kainuun

Kunnat: Paltamo, Sotkamo, Kajaani, Kuhmo

Toteutuspaikan osoite, jos hanke toteutetaan yhdessä paikassa

Jakeluosoite:

Postinumero:

Postitoimipaikka:

7 Hakemusvaiheessa ilmoitettavat arviot hankekohtaisista seurantiedoista

7.1 Uusien työpaikkojen määrä (kysytään vain erityistavoitteisiin 1.1, 2.1 ja 3.1 kuuluvissa hankkeissa)

Suunniteltu: 2, joihin työllistyvät naiset 1

Toteutunut seurantatietojen mukaan: 0.00, joihin työllistyvät naiset 0.00

7.2 Uusien yritysten määrä (kysytään vain erityistavoitteeseen 1.1 kuuluvissa hankkeissa)

Suunniteltu: 0, joista naisten perustamia 0

Toteutunut seurantatietojen mukaan: 0.00, joista naisten perustamia 0.00

8 Horisontaaliset periaatteet

8.1 Sukupuolten tasa-arvo

Hankkeessa on tehty toimintaympäristön analyysi sukupuolinäkökulmasta: Ei
Toimintaympäristö on sukupuolineutraali ja toimenpiteet hankkeessa kohdistuvat molempien sukupuolten edustajiin.
Sukupuolinäkökulma on huomioitu hankkeen toiminnassa (valtavirtaistaminen): Kyllä
Hankkeen toiminnallisessa suunnittelussa on otettu huomioon sukupuoli lähtökohdat. Toiminnalliset tehtävät on suunniteltu siten, että toimintaa jakautuu tasaisesti naisille ja miehille. Mahdollisuuksien tasa-arvo toteutuu niin naisille kuin miehille.
Hankkeen päätavoite on sukupuolten tasa-arvon edistäminen: Ei
Hankkeen keskeisimmät tavoitteet eivät riipu tekijöiden eikä kohderyhmän sukupuolesta

8.2 Kestävä kehitys

VälitönVälillinen
Ekologinen kestävyys
Luonnonvarojen käytön kestävyys 1 7
Osana hankkeen tarjontaa Kiinaan tarjotaan myös ympäristöteknologioita mm.veden hallintaan ja käsittelyyn.
Ilmastonmuutoksen aiheuttamien riskien vähentäminen 1 6
Kts. yllä.
Kasvillisuus, eliöt ja luonnon monimuotoisuus 1 4
Kts. edellinen.
Pinta- ja pohjavedet, maaperä sekä ilma (ja kasvihuonekaasujen väheneminen) 0 8
Kts. edellinen.
Natura 2000 -ohjelman kohteet 0 0
Taloudellinen kestävyys
Materiaalit ja jätteet 0 6
Osana hankkeen tarjontaa Kiinaan tarjotaan myös ympäristöteknologioita mm.veden hallintaan ja käsittelyyn. Yhtenä tarjontana on myös modernin kaivosteknologian koulutus Kiinaan.
Uusiutuvien energialähteiden käyttö 0 5
Kainuun kaivosteollisuuden akkuraaka-aineiden tarjonta on yhtenä osana tarjontaa Kiinaan, etenkin sähköautovalmistajille.
Paikallisen elinkeinorakenteen kestävä kehittäminen 2 5
Hankkeessa tarjottavissa ratkaisuissa tuodaan esille kestävän kehityksen ratkaisuja, joiden pohjalta Suomessa nykyään voimakkaasti toimitaan verrattuna moneen muuhun maahan.
Aineettomien tuotteiden ja palvelujen kehittäminen 3 5
Koulutusvienti ja tutkimuspalvelut perustuvat aineettomiin palveluihin.
Liikkuminen ja logistiikka 0 0
??
Sosiaalinen ja kulttuurinen kestävyys sekä yhdenvertaisuus
Hyvinvoinnin edistäminen 5 5
Urheilu- ja terveysteknologia on yksi osa hankkeen tarjontaa Kiinaan.
Tasa-arvon edistäminen 3 5
Hanke edistää mahdollisuuksien tasa-arvoa sekä liike-elämän puolella että TKI-toiminnassa. Naisilla on mahdollisuus luoda urapolku teknis-luonnontieteellisellä alalla. Hanke mahdollistaa molempien sukupuolten osaamisen hyödyntämisen hankkeessa.
Yhteiskunnallinen ja kulttuurinen yhdenvertaisuus 1 2
Hanke ei vaikuta suoraan yhdenvertaisuuteen, mutta tutustuttaa osapuolia toistensa toimintatapohin ja arvoihin.
Kulttuuriympäristö 2 2
Hanke ei vaikuta suoraan kulttuuriympäristöön, mutta tutustuttaa osapuolia toistensa kulttuuriin.
Ympäristöosaaminen 4 7
Hankkeessa tuodaan esille ympräristöosaamista ja ympäristöarvoja, mm. vierailuilla ja esityksissä Kiinassa.

9 Loppuraportin tiivistelmä

Kajaani-Kiina Hub -hanke oli CEMIS tutkimus- ja koulutuskeskuksen hanke ja sen päätoteuttajana toimi Kajaanin ammattikorkeakoulu. Hankkeessa käynnistettiin yhteistyöavauksia hankkeen kainuulaisten toimijoiden ja kiinalaisten osapuolten välille. Konkreettisina toimenpiteinä käynnistettiin neuvottelut Kajaanin ammattikorkeakoulun koulutusviennistä mm. Shanghain alueelle ja Suzhouhun, tuettiin Vuokatin ja Kiinan tulevien 2022 vuoden talviolympialaisten hiihtolajien isäntäkaupungin Zhangjiakoun yhteistyötä, sekä autettiin CEMISin spinoff-yrityksiä Kiinan markkinaselvityksissä ja yhteiskumppaneiden löytämisessä. Lisäksi hankkeessa tehtiin merkittävää Kajaanin ja Sotkamon osaamisen markkinointia. Kiinalaisia vieraita, sisältäen hallinnon ja valtionyhtiöiden edustajia sekä yksityisiä sijoittajia, vieraili Kainuussa tutustumassa Kajaanin dataekosysteemiin ja TKI-toimintaan sekä Vuokatin valmennus- ja matkailumahdollisuuksiin. Vastavuoroisesti Kajaanin kaupungin ja Sotkamon kunnan johtoa sekä CEMIS-toimijoiden avainhenkilöitä vieraili Kiinassa esittelemässä omaa toimintaansa mm. Pekingissä, Zhangjiakoussa, Nanjingissa, Suzhoussa, Shenzhenissä. Yhteistyöneuvotteluja käytiin myös ministeriötasolla MIIT:n (Ministry of Industry and Information Technology) ja CCID:n (China Electronic Information Industry Development) sekä kansallisen kuntoutusteknologiaorganisaation kanssa (CARTTP, China Association of Rehabilitation Technology Transformation and Promotion). Vuoden 2020 alussa nopeasti pandemiaksi laajentunut koronavirus esti hankkeen tiettyjen toimenpiteiden loppuun saattamisen.