Euroopan unioni Vipuvoimaa EU:lta

Euroopan aluekehitysrahaston (EAKR) rahoittaman hankkeen kuvaus

1 Hanke

Hankekoodi: A74802

Hankkeen nimi: MetsätKuntoon-digipalvelu

Toimintalinja: 1. Pk-yritystoiminnan kilpailukyky

Erityistavoite: 3.1. Pk-yritysten energiatehokkuuden edistäminen

Suunnitelman mukainen toteutusaika: Alkaa 7.5.2018 ja päättyy 31.10.2021

Toiminnan tila: Toiminta päättynyt

Vastuuviranomainen: Pohjois-Pohjanmaan elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus

2 Hakijan perustiedot

Hakijan virallinen nimi: SUMETKU OY

Organisaatiotyyppi: Pieni yritys

Y-tunnus: 2601749-2

Jakeluosoite: Keskuskatu 16

Puhelinnumero: +358 449746339

Postinumero: 89600

Postitoimipaikka: SUOMUSSALMI

WWW-osoite: www.metsatkuntoon.fi

Hankkeen yhteyshenkilön nimi: Minkkinen Miikka

Yhteyshenkilön asema hakijaorganisaatiossa: Toimitusjohtaja

Yhteyshenkilön sähköpostisoite: miikka.minkkinen(at)metsatkuntoon.fi

Yhteyshenkilön puhelinnumero: 0449746339

Hakijoiden lukumäärä tai tuen siirto -menettely:

3 Suunnitelman mukainen tiivistelmä toteutuksesta

Metsän digitaaliset osto-, myynti- ja hoitopalvelut. Tavoitteena on kehittää kokonaisvaltainen sähköinen palvelualusta metsänomistajille, puunostajille sekä metsänhoito- ja korjuupalveluita tarjoaville organisaatioille. Keskeinen toimenpide on kehittää digitaalinen alusta yhteistyössä pääasiakkaiden ja toimittajakumppaneiden kanssa valitun teknologia-asiantuntijan kanssa. Tuloksena syntyy Sumetkun kasvuliiketoiminnan tärkeä tukipilari, jonka kautta pystytään laajentamaan toimintaa ensin valtakunnalliseksi ja myös kansaiväliseksi toiminnaksi erikseen valittavissa kohdemaissa.

4 Hankkeen kohderyhmät

4.1 Varsinaiset kohderyhmät

4.2 Välilliset kohderyhmät

5 Projektin julkinen rahoitus, euroa

Myönnetty EU- ja valtion rahoitus: 340 070

Toteutunut EU- ja valtion rahoitus: 279 294

Suunniteltu julkinen rahoitus yhteensä: 340 070

Toteutunut julkinen rahoitus yhteensä: 279 294

6 Maantieteellinen kohdealue

Maakunnat: Kainuu

Seutukunnat: Kehys-Kainuun

Kunnat: Suomussalmi

Toteutuspaikan osoite, jos hanke toteutetaan yhdessä paikassa

Jakeluosoite: Keskuskatu 16

Postinumero: 89600

Postitoimipaikka: SUOMUSSALMI

7 Hakemusvaiheessa ilmoitettavat arviot hankekohtaisista seurantiedoista

7.1 Uusien työpaikkojen määrä (kysytään vain erityistavoitteisiin 1.1, 2.1 ja 3.1 kuuluvissa hankkeissa)

Suunniteltu: 15, joihin työllistyvät naiset 5

Toteutunut seurantatietojen mukaan: 10.00, joihin työllistyvät naiset 3.00

7.2 Uusien yritysten määrä (kysytään vain erityistavoitteeseen 1.1 kuuluvissa hankkeissa)

Suunniteltu: 0, joista naisten perustamia 0

Toteutunut seurantatietojen mukaan: 0.00, joista naisten perustamia 0.00

8 Horisontaaliset periaatteet

8.1 Sukupuolten tasa-arvo

Hankkeessa on tehty toimintaympäristön analyysi sukupuolinäkökulmasta: Ei
Hanke keskittyy sähköisen liiketoiminnan kehittämiseen
Sukupuolinäkökulma on huomioitu hankkeen toiminnassa (valtavirtaistaminen): Ei
Hanke keskittyy sähköisen liiketoiminnan kehittämiseen
Hankkeen päätavoite on sukupuolten tasa-arvon edistäminen: Ei
Hanke keskittyy sähköiseen liiketoiminnan kehittämiseen

8.2 Kestävä kehitys

VälitönVälillinen
Ekologinen kestävyys
Luonnonvarojen käytön kestävyys 2 5
Edistää luonnonvarojen käyttöä ohjaamalla metsien hakkuita ja hoitoja tehtäväksi oikeampaan aikaan. Parantaa metsänhoidon tilaa samalla turvaten metsien riittävyyden.
Ilmastonmuutoksen aiheuttamien riskien vähentäminen 2 3
Oikea-aikaisten hakkuiden ja hoitojen avulla pyritään ehkäisemään mm. lumi-ja myrskytuhoja. Älykkäiden digitaalisten työkalujen avulla pyritään ohjaamaan metsien käyttöön liittyvää logistiikkaa minimoimalla esim. metsäpaloriskiä.
Kasvillisuus, eliöt ja luonnon monimuotoisuus 1 1
Liiketoiminnan digitalisaatiolla pyritään löytämään luonnon monimuotoisuudelle tärkeät elementi tehokkaammin, jolloin niiden huomioiminen metsätalouden toiminnassa on selkeämpää.
Pinta- ja pohjavedet, maaperä sekä ilma (ja kasvihuonekaasujen väheneminen) 2 4
hankkeen avulla pyritään vähentämään turhia polttoainekustannuksia ja metsän kuormituksia ajoneuvoilla
Natura 2000 -ohjelman kohteet 0 0
Taloudellinen kestävyys
Materiaalit ja jätteet 2 4
Hankkeen avulla pyritään optimoimaan metsätalouden logistiikkaa kokonaisvaltaisesti mm. vähentämällä raaka-ainehävikkiä, minimoimalla polttoaineiden käyttöä.
Uusiutuvien energialähteiden käyttö 3 3
Hankkeessa pyritään tehostamaan bioenergiaraaka-aineen hankintaa energialaitoksille.
Paikallisen elinkeinorakenteen kestävä kehittäminen 5 4
Pyritään parantamaan nykyisten työntekijöiden työoloja kokonaisvaltaisesti. Pyritään lisäämään metsäalan houkuttelevuutta ja saamaan alalle uusia työntekijöitä digitalisaation kautta.
Aineettomien tuotteiden ja palvelujen kehittäminen 5 6
Tavoitteena on uudistaa yrityksen toimintaa ja metsänhoidon toimialaa rakentamalla uudenlaista palvelumallia digitaalisen palvelualustan avulla, jossa mm. metsäsuunnitteluun, puukauppaan, ja metsänhoitoon liittyvät toiminnot on automatisoitu niin yksittäisille asiakkaille kuin toimijaosapuolille.
Liikkuminen ja logistiikka 5 4
Pyritään optimoimaan digitaalisten työkalujen avulla puunhankinnan logistiikkaa.
Sosiaalinen ja kulttuurinen kestävyys sekä yhdenvertaisuus
Hyvinvoinnin edistäminen 0 0
Tasa-arvon edistäminen 2 3
Digitalisaation avulla pyritään tekemään perinteinen miesvaltainen toimiala houkuttelevammaksi naisille ja nuoremmille ikäryhmille. Ulkomaalaisille työntekijöille pyritään luomaan tasa-arvoiset työolot kotimaisten työntekijöiden rinnalla.
Yhteiskunnallinen ja kulttuurinen yhdenvertaisuus 0 0
Kulttuuriympäristö 0 0
Ympäristöosaaminen 0 0

9 Loppuraportin tiivistelmä

Hankkeessa on kehitetty digitaalinen palvelualusta, jolla on saatu tehostettua metsän omistukseen ja käyttöön liittyvää palvelutuotantoa. Digitaalinen alusta mahdollistaa tehokkaamman operatiivisen toiminnan sekä tarjoaa yritykselle tukipilarin kasvuliiketoiminnan laajentamiselle. Digitalinen alusta mahdollistaa myös tarkan ja ajantasaisen tiedonkeruun, jonka myötä toimintaa voidaan ohjata mm. ympäristön näkökulmasta paremmin kuin aiemmin.