Euroopan unioni Vipuvoimaa EU:lta

Euroopan aluekehitysrahaston (EAKR) rahoittaman hankkeen kuvaus

1 Hanke

Hankekoodi: A74885

Hankkeen nimi: CEinCities - Kiertotalousyhteistyö kaupungeissa

Toimintalinja: 2. Uusimman tiedon ja osaamisen tuottaminen ja hyödyntäminen

Erityistavoite: 3.2. Uusiutuvan energian ja energiatehokkaiden ratkaisujen kehittäminen

Suunnitelman mukainen toteutusaika: Alkaa 1.5.2019 ja päättyy 31.12.2019

Toiminnan tila: Toiminta päättynyt

Vastuuviranomainen: Lapin liitto

2 Hakijan perustiedot

Hakijan virallinen nimi: Lapin ammattikorkeakoulu Oy

Organisaatiotyyppi: Ammattikorkeakoulu

Y-tunnus: 2528792-5

Jakeluosoite: Jokiväylä 11 C

Puhelinnumero: 0207986000

Postinumero: 96300

Postitoimipaikka: Rovaniemi

WWW-osoite: http://lapinamk.fi

Hankkeen yhteyshenkilön nimi: Katri Hendriksson

Yhteyshenkilön asema hakijaorganisaatiossa: Projektipäällikkö

Yhteyshenkilön sähköpostisoite: katri.hendriksson(at)lapinamk.fi

Yhteyshenkilön puhelinnumero: 0444780284

Hakijoiden lukumäärä tai tuen siirto -menettely: Hakijoita on useampi kuin yksi (yhteishanke)

Osatoteuttajat

Ammattiopisto Lappia, Kemi-Tornionlaakson koulutuskuntayhtymä Lappia, 2109309-0
Tornion kaupunki, 0193524-6

3 Suunnitelman mukainen tiivistelmä toteutuksesta

CEinCities-hanke kokoaa yhteen kiertotalouden periaatteita toteuttavia toimenpide-ehdotuksia kaupunkialueiden kehittämistä ajatellen. Torniossa, valtion rajan ja Tornion keskustan tuntumassa, sijaitseva Suensaaren eteläkärkeen sijoittuva ns. Europan 14-alue on sekä sijainniltaan että Tornion keskustan kehittymisen kannalta keskeinen alue. Kaupunki on visioinut alueelle muodostuvan kiertotaloustoimintojen keskittymän esim. tuotteita, palveluita ja kiertotalouden periaatteiden mukaisesti toteutettua infrastruktuuria.

Toteutuessaan alue osoittaisi kiertotalouden mahdollisuudet asumisen, palveluiden, hyvinvoinnin ja viihtyvyyden suhteen. Tavoitteen saavuttaminen on pitkän aikavälin prosessi, jossa on huomioitava eri sidosryhmien tarpeet ja toiveet alueen suhteen. Toteutuessaan alue toimii yhtenä konkreettisena esimerkkinä vähähiilisyyteen ja kestävää kehitystä tukevasta kehitystyöstä, jossa edistetään uusia liiketoiminnan ja palveluiden ratkaisuja sekä huomioidaan materiaali- ja logistiikkatehokkuus jo alueen suunnitteluvaiheessa.

Onnistunut toteutus vaatii hyvät pohjatyöt ja vahvan yhteistyöverkoston, joka on sitoutunut tavoitteiden toteuttamiseen. Toteutusvaiheen käynnistämiseksi kehitystyölle on laadittava vahva kehityssuunnitelma ja koottava yhteen toimijat, jotka mahdollistavat tavoitteen toteutumisen. Kehityssuunnitelma edellyttää parhaiden kiertotalouden toimenpide-esimerkkien kartoituksen, mikä antaa konkreettisia vaihtoehtoja alueen toiminnan ja toimintojen suunnittelulle. Hankkeessa kootaan kiertotalouden periaattein toteutettavista toimenpiteistä kiinnostunut yritys- ja yhteistyöverkosto. Verkosto edesauttaa omia näkemyksiään esittäen kehityssuunnitelmaan potentiaalisiksi arvioitujen kehitystoimenpiteiden koostamista. Hankkeessa edistetään kiertotaloustietoisuuden kasvattamista alueen asukkaiden ja yrittäjien keskuudessa viestinnän kautta.

Kehityssuunnitelmaan kootut hyvät käytänteet ja toimintaesimerkit ovat hyödynnettävissä muiden vastaavan tyyppisten alueiden suunnittelun tukena muille kaupungeille tai kunnille.

Hankkeen tuloksena:
- Europan 14-alueen kehityssuunnitelman laadintaa varten on koottu tietoa kiertotalouden periaatteiden mukaisista kaupunki/aluekehityshankkeista.
- Hankkeessa on toteutettu tutustumisvierailuja Suomeen ja/tai Eurooppaan, kohteeseen jossa on tehty kiertotalouden mukaista kaupunkikehitystyötä.
- Hankkeessa on muodostettu kiertotaloutta edistävien toimenpiteiden toteutuksesta kiinnostuneiden toimijoiden yritys- ja yhteistyöverkosto.
- Hankkeessa jaetaan tietoa hankkeesta ja sen tuloksista viestintäsuunnitelman mukaisesti.
- Hankkeen tuloksena on tuotettu Europan 14-alueen kiertotaloutta edistävä kehityssuunnitelma, joka on julkisesti jaossa ja sisältää potentiaalisia, alueelle soveltuvia, kiertotaloutta edistäviä toimenpide-ehdotuksia.

4 Hankkeen kohderyhmät

4.1 Varsinaiset kohderyhmät

Välittöminä hyödynsaajina ovat ensisijaisesti hankealueen yritykset ja asukkaat sekä hankkeen aikana muodostuva yhteistyöverkosto ja Tornion kaupunki.

4.2 Välilliset kohderyhmät

Välilliset kohderyhmät ovat Lapin AMK ja Ammattiopisto Lappia.

5 Projektin julkinen rahoitus, euroa

Myönnetty EU- ja valtion rahoitus: 58 052

Toteutunut EU- ja valtion rahoitus: 36 921

Suunniteltu julkinen rahoitus yhteensä: 72 565

Toteutunut julkinen rahoitus yhteensä: 46 151

6 Maantieteellinen kohdealue

Maakunnat: Lappi

Seutukunnat: Kemi-Tornion

Kunnat: Tornio, Simo, Keminmaa, Tervola, Kemi

Toteutuspaikan osoite, jos hanke toteutetaan yhdessä paikassa

Jakeluosoite:

Postinumero:

Postitoimipaikka:

7 Hakemusvaiheessa ilmoitettavat arviot hankekohtaisista seurantiedoista

7.1 Uusien työpaikkojen määrä (kysytään vain erityistavoitteisiin 1.1, 2.1 ja 3.1 kuuluvissa hankkeissa)

Suunniteltu: 0, joihin työllistyvät naiset 0

Toteutunut seurantatietojen mukaan: 0, joihin työllistyvät naiset 0

7.2 Uusien yritysten määrä (kysytään vain erityistavoitteeseen 1.1 kuuluvissa hankkeissa)

Suunniteltu: 0, joista naisten perustamia 0

Toteutunut seurantatietojen mukaan: 0, joista naisten perustamia 0

8 Horisontaaliset periaatteet

8.1 Sukupuolten tasa-arvo

Hankkeessa on tehty toimintaympäristön analyysi sukupuolinäkökulmasta: Kyllä
Suvauskoneella toteutetun sukupuolten välisen tasa-arvotarkastelun mukaan hanke edistää tasapuolisesti naisten ja miesten asioita.
Sukupuolinäkökulma on huomioitu hankkeen toiminnassa (valtavirtaistaminen): Kyllä
Valtavirtaistaminen huomioidaan toimintasuunnitelman laadinnassa.
Hankkeen päätavoite on sukupuolten tasa-arvon edistäminen: Ei
Hankkeen päätavoite on kiertotalousyhteistyön vahvistamisessa ja toimintasuunnitelman kokoamisessa.

8.2 Kestävä kehitys

VälitönVälillinen
Ekologinen kestävyys
Luonnonvarojen käytön kestävyys 0 10
Kehityssuunnitelma ja tiedon jakaminen kohderyhmille tähtää kiertotalousyhteistyön kasvattamiseen ja siten edistää luonnonvarojen kestävää käyttöä.
Ilmastonmuutoksen aiheuttamien riskien vähentäminen 0 10
Kehityssuunnitelma ja tiedon jakaminen kohderyhmille tähtää kiertotalousyhteistyön kasvattamiseen ja vähentää ilmastonmuutoksen aiheuttamia riskejä pitkällä aikavälillä.
Kasvillisuus, eliöt ja luonnon monimuotoisuus 0 5
Tukee välillisesti.
Pinta- ja pohjavedet, maaperä sekä ilma (ja kasvihuonekaasujen väheneminen) 0 5
Tukee välillisesti toiminnan kehittyessä kohti kiertotalouden mukaista toimintaa.
Natura 2000 -ohjelman kohteet 0 0
Ei suoraa vaikutusta.
Taloudellinen kestävyys
Materiaalit ja jätteet 0 10
Tukee kiertotalouden mukaisen toiminnan kehittämistä.
Uusiutuvien energialähteiden käyttö 0 10
Tukee uusiutuvien energialähteiden käyttöönottoa.
Paikallisen elinkeinorakenteen kestävä kehittäminen 0 10
Kehityssuunnitelman tavoite.
Aineettomien tuotteiden ja palvelujen kehittäminen 0 7
Kehityssuunnitelman tavoite.
Liikkuminen ja logistiikka 0 7
Suunnittelun kautta suora vähentävä vaikutus pakokaasupäästöihin. Kevyen liikenteen suosiminen. Materiaalivirtojen tehokas, ekologinen ja suunnitelmallinen kuljetus alueella. Keskitetyt ratkaisut.
Sosiaalinen ja kulttuurinen kestävyys sekä yhdenvertaisuus
Hyvinvoinnin edistäminen 0 10
Kehityssuunnitelma tukee alueellista kehitystyötä ja edistää siten hyvinvointia. Suunnitelmaan sisällytettävä näkökulma: kiertotalouden ja hyvinvoinnin yhdistäminen vihrein ratkaisuin, palveluiden kautta hyvinvointia ja viihtyvyyttä.
Tasa-arvon edistäminen 0 5
Huomioidaan suunnitelmissa.
Yhteiskunnallinen ja kulttuurinen yhdenvertaisuus 0 5
Huomioidaan suunnitelmissa.
Kulttuuriympäristö 0 5
Alueen toimintojen suunnittelussa huomioidaan myös kulttuuriympäristön kytkeytyminen kiertotalouteen.
Ympäristöosaaminen 0 10
Tukee toiminnan kehittymisen kautta ja tiedon leviämisen välityksellä.

9 Loppuraportin tiivistelmä

CEinCities - Kiertotalousyhteistyö kaupungeissa-hanke on Lapin liiton rahoittama Euroopan aluekehitysrahasto-hanke, joka toteutettiin Lapin ammattikorkeakoulun (Lapin AMK), Tornion kaupungin ja Ammattiopisto Lappian yhteistyönä 1.5.-31.12.2019 Kemi-Tornio-alueen kehityshankkeena. Hankkeen EAKR-rahoitus oli 58 052€ kokonaisbudjetin ollessa 72 565€.

Hankkeen tavoitteena oli tuottaa Europan 14-alueen, Suensaari – Tornio, kehityssuunnitelma, johon on koottu yhteen kiertotalouden periaatteita toteuttavia toimenpide-ehdotuksia kaupunkialueiden kehittämistä ajatellen. Kehityssuunnitelmaa varten toteutettiin tiedonhakua (TP1) liittyen jo toteutettuihin tai suunnitteluvaiheessa oleviin kiertotalouden periaatteiden mukaisiin kehitystoimenpiteisiin Suomessa ja Euroopassa. Lisäksi toteutettiin vierailu Tampereen Hiedanrantaan rakenteilla olevaan uuteen asuin- ja yritysalueeseen, jonka suunnittelun lähtökohtana on hyödyntää kiertotalouden mukaisia toimenpiteitä. Työpaketissa 2 kartoitettiin Meri-Lapin alueen yritystoimijoita, joille välitettiin kutsu osallistua marraskuussa 2019 järjestettyyn suunnittelu- ja ideointityöpajaan, jossa esiteltiin hanketta ja visioita Suensaaren kiertotalousalueesta.

Hankkeesta ja kaupunkikiertotaloudesta on viestitty eri tavoin hankkeen aikana sekä osatoteuttajaorganisaatioissa, että toteuttajien sidosryhmille (mm. suulliset hanke-esitykset, tiedotteet, sosiaalinen media, hanke-esite ja blogikirjoitus). Yksi hankkeen tavoitteista oli välittää tietoa kaupunkikiertotaloudesta ja Suensaaren alueen kehityssuunnitelmasta. Työpaketissa 4 koottiin hankkeen tulokset yhteen raporttimuotoon, joka julkaistaan Lapin AMKin julkaisusarjassa keväällä 2020.

Hankkeen osatoteuttajien yhteistyö mahdollisti monialaisen näkökulman tuomisen osaksi kartoitusta ja kehityssuunnitelman koontia. Kiertotaloudessa yhdistyy monialainen yhteistyö ja hanke osaltaan osoitti tämän tyyppisen yhteistyön tarjoamat mahdollisuudet. Kehityssuunnitelma on yksi askel eteenpäin kaupunkikiertotalouden kehityksessä ja hyödynnettävissä myös Lapissa muissa kaupungeissa ja kunnissa.