Euroopan unioni Vipuvoimaa EU:lta

Euroopan aluekehitysrahaston (EAKR) rahoittaman hankkeen kuvaus

1 Hanke

Hankekoodi: A74886

Hankkeen nimi: Kansainvälistä kilpailukykyä tukeva digitalisaatiohanke

Toimintalinja: 1. Pk-yritystoiminnan kilpailukyky

Erityistavoite: 2.1. PK-yritysten kasvun ja kansainvälistymisen edistäminen

Suunnitelman mukainen toteutusaika: Alkaa 6.11.2018 ja päättyy 31.12.2020

Toiminnan tila: Toiminta päättynyt

Vastuuviranomainen: Keski-Suomen elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus

2 Hakijan perustiedot

Hakijan virallinen nimi: PEPT OY AB

Organisaatiotyyppi: Keskisuuri yritys

Y-tunnus: 0888907-8

Jakeluosoite: Putkitie 4

Puhelinnumero: 0404872551

Postinumero: 69600

Postitoimipaikka: KAUSTINEN

WWW-osoite: www.pept.fi

Hankkeen yhteyshenkilön nimi: Laakso Janne

Yhteyshenkilön asema hakijaorganisaatiossa: Toimitusjohtaja

Yhteyshenkilön sähköpostisoite: janne.laakso(at)pept.fi

Yhteyshenkilön puhelinnumero: 0404872551

Hakijoiden lukumäärä tai tuen siirto -menettely:

3 Suunnitelman mukainen tiivistelmä toteutuksesta

PEPT suunnittelee tällä hetkellä uutta teline- ja eristystöiden hallintajärjestelmää joka olisi yhtenäinen koko konsernissa.

4 Hankkeen kohderyhmät

4.1 Varsinaiset kohderyhmät

4.2 Välilliset kohderyhmät

5 Projektin julkinen rahoitus, euroa

Myönnetty EU- ja valtion rahoitus: 62 460

Toteutunut EU- ja valtion rahoitus: 31 402

Suunniteltu julkinen rahoitus yhteensä: 62 460

Toteutunut julkinen rahoitus yhteensä: 31 402

6 Maantieteellinen kohdealue

Maakunnat: Keski-Pohjanmaa

Seutukunnat: Kaustisen

Kunnat: Kaustinen

Toteutuspaikan osoite, jos hanke toteutetaan yhdessä paikassa

Jakeluosoite: Putkitie 4

Postinumero: 69600

Postitoimipaikka: KAUSTINEN

7 Hakemusvaiheessa ilmoitettavat arviot hankekohtaisista seurantiedoista

7.1 Uusien työpaikkojen määrä (kysytään vain erityistavoitteisiin 1.1, 2.1 ja 3.1 kuuluvissa hankkeissa)

Suunniteltu: 3, joihin työllistyvät naiset 1

Toteutunut seurantatietojen mukaan: 0.00, joihin työllistyvät naiset 0.00

7.2 Uusien yritysten määrä (kysytään vain erityistavoitteeseen 1.1 kuuluvissa hankkeissa)

Suunniteltu: 0, joista naisten perustamia 0

Toteutunut seurantatietojen mukaan: 0.00, joista naisten perustamia 0.00

8 Horisontaaliset periaatteet

8.1 Sukupuolten tasa-arvo

Hankkeessa on tehty toimintaympäristön analyysi sukupuolinäkökulmasta: Kyllä
Arvioimme, että koulutusvastaavan sukupuolella ei ole merkitystä.
Sukupuolinäkökulma on huomioitu hankkeen toiminnassa (valtavirtaistaminen): Kyllä
Sukupuolinäkökuolmia on huomiotu hankkeen suunnittelussa.
Hankkeen päätavoite on sukupuolten tasa-arvon edistäminen: Ei
Hankkeen päätavoite on tehostaa ja kehittää konsernin liiketoimintaa. Pyrimme kaikin mahdollisin keinoin myös huomioimaan sukupuolten tasa-arvon edistämistä.

8.2 Kestävä kehitys

VälitönVälillinen
Ekologinen kestävyys
Luonnonvarojen käytön kestävyys 0 0
Ilmastonmuutoksen aiheuttamien riskien vähentäminen 5 0
Digitaaliohankkeen toteuttaminen vähentää matkustustarvetta, mikä suoraan vähentää ilmastonmuutoksen aiheuttamien riskien määrää.
Kasvillisuus, eliöt ja luonnon monimuotoisuus 0 0
Pinta- ja pohjavedet, maaperä sekä ilma (ja kasvihuonekaasujen väheneminen) 5 0
Digitaaliohankkeen toteuttaminen vähentää matkustustarvetta, millä on suora vaikutus kasvihuonekaasujen vähenemiseen.
Natura 2000 -ohjelman kohteet 0 0
Taloudellinen kestävyys
Materiaalit ja jätteet 5 0
Asiakkaat voivat asiakasportaalin kauttaa tilata itselleen sopivat teline- ja eristysratkaisut, mikä tehostaa materiaalin käyttöä. Asiakkaat voivat myös helposti tilata uudestaan hyväksi havaitun ja tehokkaan jo aikaisemmin käytetyn ratkaisun.
Uusiutuvien energialähteiden käyttö 0 0
Paikallisen elinkeinorakenteen kestävä kehittäminen 5 0
Digitalisaatiohanke on edellytys kansainvälisen kilpailukyvyn ylläpitämiseksi ja kehittämiseksi. Suurin osa konsernin tukipalveluista (suunnittelu, hallinto, logistiikka, tuotanto) toteutetaan paikallisesti Kaustisella. Näin ollen kansainvälisen kilpailukyvyn kehittäminen tukee suoraan paikallista työllistymistä.
Aineettomien tuotteiden ja palvelujen kehittäminen 7 0
Hankkeessa on kysymys juuri aineettomien tuotteiden kehittämisestä. Konsernin kilpailukyvyn vahvistaminen edistää paikallistaloutta paremman työllistymisen muodossa.
Liikkuminen ja logistiikka 5 0
Digitaaliohankkeen toteuttaminen vähentää selkeästi matkustustarvetta. Asiakasportaalin avulla isompi osa tilauksista toteutuvat sähköisesti ilman erillisiä käyntejä. Tämä vähentää matkustustarvetta, ja etenkin henkilöauton käyttöä merkittävästi.
Sosiaalinen ja kulttuurinen kestävyys sekä yhdenvertaisuus
Hyvinvoinnin edistäminen 7 0
Digitalisaatiohankkeella on selkeä hyvinvointivaikutus. Hankkeella kehitetään konsernin kilapilukykyä jolla turvataan ja myös kasvatetaan työllisyyttä paikallisesti Keski-Pohjanmaan alueella. Hallintajärjestelmä myös parantaa sekä yrityksen, että asiakkaan tiedon saatavuutta ja kulkua. Asiakas näkee järjestelmän kauttaa selkeästi tehtyjä tilauksia, käynnissä olevia töitä sekä valmiiksi tehtyjä töitä. Videoneuvottelutekniikka vähentää matkustustarvetta ja parantaa näin ollen työntekijöiden hyvinvointia.
Tasa-arvon edistäminen 3 0
Uusien työpaikkojen täyttämisessä tehdään arvio täysin sukupuolineutraalisesti.
Yhteiskunnallinen ja kulttuurinen yhdenvertaisuus 0 0
Kulttuuriympäristö 0 0
Ympäristöosaaminen 0 0

9 Loppuraportin tiivistelmä

Digitalisaatiohankkeen tavoitteena oli kehittää uusi ohjelmisto jonka avulla konsernin työsuunnittelu tehostuu ja tulevaisuuden kilpailukyky varmistetaan. Uusi ohjelmisto on selkeä ja yhtenäinen koko konsernissa. Uusi ohjelmisto yhdessä samalla käyttöön otetun videoneuvottelulaitteiston kanssa on arviomme mukaan vähentänyt maktustustarvetta Suomen ja Ruotsin välillä mikä tukee konsernin tavoitetta kehittää liiketoimintaa ekologisempaan suuntaan.