Euroopan unioni Vipuvoimaa EU:lta

Euroopan aluekehitysrahaston (EAKR) rahoittaman hankkeen kuvaus

1 Hanke

Hankekoodi: A74889

Hankkeen nimi: Modestone Oy:n kansainvälisen kasvun kehittäminen

Toimintalinja: 1. Pk-yritystoiminnan kilpailukyky

Erityistavoite: 2.1. PK-yritysten kasvun ja kansainvälistymisen edistäminen

Suunnitelman mukainen toteutusaika: Alkaa 13.2.2019 ja päättyy 30.6.2022

Toiminnan tila: Toiminta päättynyt

Vastuuviranomainen: Hämeen elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus

2 Hakijan perustiedot

Hakijan virallinen nimi: MODESTONE OY

Organisaatiotyyppi: Mikroyritys

Y-tunnus: 2758708-3

Jakeluosoite: Teollisuustie 4

Puhelinnumero: +358400292141

Postinumero: 13720

Postitoimipaikka: PAROLA

WWW-osoite: www.modestone.eu

Hankkeen yhteyshenkilön nimi: Kinnunen Kalle

Yhteyshenkilön asema hakijaorganisaatiossa: toimitusjohtaja

Yhteyshenkilön sähköpostisoite: kalle.kinnunen(at)modestone.co

Yhteyshenkilön puhelinnumero: +358400292141

Hakijoiden lukumäärä tai tuen siirto -menettely: Vain yksi hakija

3 Suunnitelman mukainen tiivistelmä toteutuksesta

Kansainvälistyminen mahdollistaa Modestone Oy:n kehityksen ja myyntivolyymien kasvun. Vientimarkkinoilla tavoitamme moninkertaisen määrän käyttäjiä, jonka ansiosta tehokkuutemme ja kannatettavuutemme paranee. Tavoitteena on luoda vankka perusta kirkastamalla strateginen fokus sekä määritellä niiden pohjalta ydinprosessit ja niitä tukevat työkalut. Hanke suuntautuu aikaisemman analyysin pohjalta tunnistetuille ja valituille kohdemarkkinoille joiden kartoitukseen ja tutkimukseen tullaan käyttämään ulkopuolista asiantuntemusta.

4 Hankkeen kohderyhmät

4.1 Varsinaiset kohderyhmät

4.2 Välilliset kohderyhmät

5 Projektin julkinen rahoitus, euroa

Myönnetty EU- ja valtion rahoitus: 72 802

Toteutunut EU- ja valtion rahoitus: 72 802

Suunniteltu julkinen rahoitus yhteensä: 72 802

Toteutunut julkinen rahoitus yhteensä: 72 802

6 Maantieteellinen kohdealue

Maakunnat: Kanta-Häme

Seutukunnat: Hämeenlinnan

Kunnat: Hattula

Toteutuspaikan osoite, jos hanke toteutetaan yhdessä paikassa

Jakeluosoite: Teollisuustie 4

Postinumero: 13720

Postitoimipaikka: PAROLA

7 Hakemusvaiheessa ilmoitettavat arviot hankekohtaisista seurantiedoista

7.1 Uusien työpaikkojen määrä (kysytään vain erityistavoitteisiin 1.1, 2.1 ja 3.1 kuuluvissa hankkeissa)

Suunniteltu: 1, joihin työllistyvät naiset 0

Toteutunut seurantatietojen mukaan: 0, joihin työllistyvät naiset 0

7.2 Uusien yritysten määrä (kysytään vain erityistavoitteeseen 1.1 kuuluvissa hankkeissa)

Suunniteltu: 0, joista naisten perustamia 0

Toteutunut seurantatietojen mukaan: 0, joista naisten perustamia 0

8 Horisontaaliset periaatteet

8.1 Sukupuolten tasa-arvo

Hankkeessa on tehty toimintaympäristön analyysi sukupuolinäkökulmasta: Ei
Ei relevantti
Sukupuolinäkökulma on huomioitu hankkeen toiminnassa (valtavirtaistaminen): Kyllä
Sukupuolinäkökulma ei vaikuta hankkeeseen
Hankkeen päätavoite on sukupuolten tasa-arvon edistäminen: Ei
Sukupuolten tasa-arvo ei liity mitenkään hankkeeseen

8.2 Kestävä kehitys

VälitönVälillinen
Ekologinen kestävyys
Luonnonvarojen käytön kestävyys 10 10
Environmental attributes: Modestone stone paper, a brand of rich mineral paper (RMP) has a number of unique attributes: It has a low CO2 emission profile It beneficially reuses a waste stream. It's manufacture does not pollute waterways and rivers with toxic effluent It's manufacture uses relatively little energy utilizing solar power. It is estimated that the production of 1 ton of RMP means compared with pulp paper: 1 ton Stone Paper instead of woodpulp paper means saving the equivalent energy usage of an average household over 1.5 years. Stone Paper needs 3,1 Gigajoules, woodpulp paper 20,4 Gigajoules. For 1 ton Stone Paper you only need 3,1 Gigajoule energy due the very effecient production process. So the required energy is only 15% of that of woodpulp paper. During the production of 1 ton of Stone Paper instead of woodpulp, you save the amount of CO2 that would be expended on a journey of 4.520 km by car. Stone Paper 482 kg CO2, Pulp papier 1.431 kg CO2. The CO2 emission from production to end-user: the CO2 emission caused by the production process, transport and raw materials. The emission is 67% lower than woodpulp paper. Stone Paper: Zero water usage 35.000 liters of water is necessary for the production of woodpulp paper. During the production of 1 ton of woodpulp paper 2.770 liter out of 35.000 is lost. Stone Paper uses no harmful chemicals. During the production of woodpulp paper, various harmful chemicals are used to kill the microbes and bleach the material. Stone Paper requires none of these chemicals. Completely produced from waste product. 18 trees need to be cut down for 1 ton woodpulp paper. Stone Paper is manufactured mostly out of waste and recycled material and therefore has a much lower impact on the environment. For a ton of woodpulp paper, 18 trees need to be cut down which are then replaced with fast growing trees that destroy the bio-diversity. Pulp paper can be recycled 7 times but each process has the same destructive effect on the environment. Stone Paper manufacturing does not require trees to be cut down. SOURCE: ENVIRONMENTAL DEFENSE CENTER
Ilmastonmuutoksen aiheuttamien riskien vähentäminen 10 10
same reason as above
Kasvillisuus, eliöt ja luonnon monimuotoisuus 10 10
same reason as above
Pinta- ja pohjavedet, maaperä sekä ilma (ja kasvihuonekaasujen väheneminen) 10 10
same reason as above
Natura 2000 -ohjelman kohteet 0 0
Taloudellinen kestävyys
Materiaalit ja jätteet 10 10
Stone Paper is completely produced from waste products.
Uusiutuvien energialähteiden käyttö 10 10
Stone papers manufacture uses relatively little energy utilizing solar power. It is estimated that the production of 1 ton of RMP means compared with pulp paper: Stone Paper needs 3,1 Gigajoules, wood pulp paper 20,4 Gigajoules. For 1 ton Stone Paper you only need 3,1 Gigajoule energy due the very efficient production process. So the required energy is only 15% of that of wood pulp paper. SOURCE: ENVIRONMENTAL DEFENSE CENTER
Paikallisen elinkeinorakenteen kestävä kehittäminen 7 7
Valmistutamme vihkot Paperipiste Oy:ltä, joka toimii kotimaisin resurssein Hattulassa kahdeksan henkeä.
Aineettomien tuotteiden ja palvelujen kehittäminen 0 0
Liikkuminen ja logistiikka 7 7
Hankkeen aikana logistiikkaa tehostetaan
Sosiaalinen ja kulttuurinen kestävyys sekä yhdenvertaisuus
Hyvinvoinnin edistäminen 5 5
Edistää työpaikkojen pysyvyyttä
Tasa-arvon edistäminen 0 0
ei vaikutusta
Yhteiskunnallinen ja kulttuurinen yhdenvertaisuus 0 0
ei vaikutusta
Kulttuuriympäristö 0 0
ei vaikutusta
Ympäristöosaaminen 10 10
Levitämme ympäristötietoisuutta eri sidosryhmille

9 Loppuraportin tiivistelmä

Tavoitteena oli kehittää kansainvälistymisen edellytyksiä parantamalla valmiuksiamme uusille vientimarkkinoille. Projektin aikana suoritettiin markkinatutkimus ja laadittiin markkinointistrategia jossa tunnistimme ja määrittelimme uuden kohdemarkkinan, sen odotetun kehitystrendin sekä kaupallisen lähestymistavan. Yrityksellemme laadittiin myös jakelustrategia joka määrittelee keskeiset jakelukanavavaatimukset ja prosessit. Liiketoiminnan edellytyksille keskeiset prosessit määriteltiin analysoimalla nykytoimintamme ja tunnistamalla kasvun vaatimat muutokset. Projektin aikana syntyi kattava dokumentaatio joka antaa meille valmiudet käynnistää vientitoiminta uudelle alueelle.