Euroopan unioni Vipuvoimaa EU:lta

Euroopan aluekehitysrahaston (EAKR) rahoittaman hankkeen kuvaus

1 Hanke

Hankekoodi: A74939

Hankkeen nimi: Vähähiilisyyden edistäminen Itä-Lapissa - VähäC

Toimintalinja: 2. Uusimman tiedon ja osaamisen tuottaminen ja hyödyntäminen

Erityistavoite: 3.2. Uusiutuvan energian ja energiatehokkaiden ratkaisujen kehittäminen

Suunnitelman mukainen toteutusaika: Alkaa 1.9.2019 ja päättyy 31.8.2021

Toiminnan tila: Toiminnassa

Vastuuviranomainen: Lapin liitto

2 Hakijan perustiedot

Hakijan virallinen nimi: Itä-Lapin Kuntayhtymä

Organisaatiotyyppi: Kuntayhtymä

Y-tunnus: 1044651-6

Jakeluosoite: Kuumaniemenkatu 2A

Puhelinnumero: 0403548370

Postinumero: 98100

Postitoimipaikka: Kemijärvi

WWW-osoite: http://www.italappi.fi

Hankkeen yhteyshenkilön nimi: Dina Solatie

Yhteyshenkilön asema hakijaorganisaatiossa: kuntayhtymän johtaja

Yhteyshenkilön sähköpostisoite: dina.solatie(at)kemijarvi.fi

Yhteyshenkilön puhelinnumero: 0403548370

Hakijoiden lukumäärä tai tuen siirto -menettely: Hakijoita on useampi kuin yksi (yhteishanke)

Osatoteuttajat

Lapin ammattikorkeakoulu, 2528792-5

3 Suunnitelman mukainen tiivistelmä toteutuksesta

Kaupungit, kunnat ja kuntayhtymät ovat tärkeässä asemassa kestävän kehityksen periaatteiden ja kansallisten tavoitteiden soveltamisessa paikallisen elinkeinon ja rakennetun ympäristön erityispiirteisiin.
Hankkeessa valmistellaan Itä-Lapin kuntiin vähähiilisyysstrategia, jonka tavoitteena on lisätä paikallisten, uusiutuvien energialähteiden sekä materiaalien käyttöä. Tämän hankkeen tavoitteena on saattaa rakentamista suunnitteleville tietoa ja ohjeita ekologisemmasta rakentamisesta sekä kasata toimenpideohjelma jota Itä-Lapin kunnat toteuttavat rakennushankkeita kilpailuttaessa, alueita kaavoittaessa sekä rakennuslupia myöntäessä. Rakennusten koko elinkaaren hiilijalanjälki tulee ottaa huomioon ja suositaan vähähiilisiä ratkaisuja.
Uusia yrityksiä perustettaessa ja toimivien yrityksien toimintatapaa tulee tarkastella jatkossa tarkemmin vähähiilisyys huomioon ottaen. Hankkeessa kartoitetaan vähähiilisyyden kehittämisestä kiinnostuneet yritykset, joille tehdään kehittämissuunnitelma vähähiilisyysstrategiaksi. Jokaisesta mukana olevasta kunnasta valitaan eri toimialojen yrityksiä yksi/kunta. Saatu tieto on monistettavissa muiden yritysten käyttöön.

4 Hankkeen kohderyhmät

4.1 Varsinaiset kohderyhmät

Välittöminä hyödynsaajina ovat Itä-Lapin kunnat (rakennussuunnittelijat, -valvojat, kaavoituksesta vastaavat sekä elinkeinopalvelut/-yhtiöt) ja niiden asukkaat sekä saapuvat uudet asukkaat ja yrittäjät.

4.2 Välilliset kohderyhmät

Välilliset kohderyhmät ovat Lapin muut kunnat, kyläyhteisöt, matkailutoimijat ja Lapin AMK.

5 Projektin julkinen rahoitus, euroa

Myönnetty EU- ja valtion rahoitus: 182 682

Toteutunut EU- ja valtion rahoitus: 17 051

Suunniteltu julkinen rahoitus yhteensä: 228 352

Toteutunut julkinen rahoitus yhteensä: 21 314

6 Maantieteellinen kohdealue

Maakunnat: Lappi

Seutukunnat: Itä-Lapin

Kunnat: Posio, Savukoski, Salla, Pelkosenniemi, Kemijärvi

Toteutuspaikan osoite, jos hanke toteutetaan yhdessä paikassa

Jakeluosoite:

Postinumero:

Postitoimipaikka:

7 Hakemusvaiheessa ilmoitettavat arviot hankekohtaisista seurantiedoista

7.1 Uusien työpaikkojen määrä (kysytään vain erityistavoitteisiin 1.1, 2.1 ja 3.1 kuuluvissa hankkeissa)

Suunniteltu: 0, joihin työllistyvät naiset 0

Toteutunut seurantatietojen mukaan: 0, joihin työllistyvät naiset 0

7.2 Uusien yritysten määrä (kysytään vain erityistavoitteeseen 1.1 kuuluvissa hankkeissa)

Suunniteltu: 0, joista naisten perustamia 0

Toteutunut seurantatietojen mukaan: 0, joista naisten perustamia 0

8 Horisontaaliset periaatteet

8.1 Sukupuolten tasa-arvo

Hankkeessa on tehty toimintaympäristön analyysi sukupuolinäkökulmasta: Kyllä
Lapinletka.fi: Hanke edistää miesten ja naisten asioita tasapuolisesti
Sukupuolinäkökulma on huomioitu hankkeen toiminnassa (valtavirtaistaminen): Ei
VähäC -hanke edistää vähähiilisyyteen liittyvää toimintaa sukupuolesta riippumatta tasavertaisesti.
Hankkeen päätavoite on sukupuolten tasa-arvon edistäminen: Ei
Hankkeen päätavoite on kehittää eri tavalla vähähiilisyyteen, bio- ja kiertotalouteen liittyviä teemoja.

8.2 Kestävä kehitys

VälitönVälillinen
Ekologinen kestävyys
Luonnonvarojen käytön kestävyys 0 10
Toimintaohjelma tähtää vähähiilisyyden ja kiertotalousyhteistyön edistämiseen ja siten edistää luonnonvarojen kestävää käyttöä.
Ilmastonmuutoksen aiheuttamien riskien vähentäminen 0 8
Toimintaohjelman ja tiedon jakaminen kohderyhmille tähtää kiertotalousyhteistyön kasvattamiseen ja vähentää ilmastonmuutoksen aiheuttamia riskejä pitkällä aikavälillä.
Kasvillisuus, eliöt ja luonnon monimuotoisuus 0 2
Tukee välillisesti toiminnan kehittyessä kohti vähähiilisen kiertotalouden mukaista toimintaa.
Pinta- ja pohjavedet, maaperä sekä ilma (ja kasvihuonekaasujen väheneminen) 0 3
Tukee välillisesti toiminnan kehittyessä kohti vähähiilisen kiertotalouden mukaista toimintaa.
Natura 2000 -ohjelman kohteet 0 0
Ei suoraa vaikutusta.
Taloudellinen kestävyys
Materiaalit ja jätteet 0 10
Tukee kiertotalouden mukaisen toiminnan kehittämistä.
Uusiutuvien energialähteiden käyttö 0 10
Tukee uusiutuvien energialähteiden käyttöönottoa.
Paikallisen elinkeinorakenteen kestävä kehittäminen 0 10
Toimintaohjelman tavoite.
Aineettomien tuotteiden ja palvelujen kehittäminen 0 8
Toimintaohjelman kautta.
Liikkuminen ja logistiikka 0 5
Materiaalivirtojen tehokas, ekologinen ja suunnitelmallinen kuljetus alueella. Keskitetyt ratkaisut.
Sosiaalinen ja kulttuurinen kestävyys sekä yhdenvertaisuus
Hyvinvoinnin edistäminen 0 7
Vähähiilisyysstrategia tukee paikallista toimintaa ja siten myös hyvinvointia.
Tasa-arvon edistäminen 0 3
Hanke edistää tasa-arvoa, sillä hankkeessa ei suosita sukupuolta eikä tuoteta erityisesti toista sukupuolta edustavaa tietoa tai tiedon hankkiminen painottuisi sukupuolen mukaan.
Yhteiskunnallinen ja kulttuurinen yhdenvertaisuus 0 3
Hankeen tulokset tullaan jakamaan kaikille avoimissa tapahtumissa. Tietoa ei rajoitu erityiseen yhteiskuntaluokkaan tai kulttuuriin.
Kulttuuriympäristö 0 7
Hankeen tavoitteena edistää ja mahdollistaa kulttuurisesti tärkeisiin kyliin. Ilman hanketta kylistä poismuutto jatkuu. Hankkeen avulla parannetaan /mahdollistetaan kyliin muuttoa. Hanke myös edistää puurakentamista mikä sopii vanhoihin kyliin erittäin hyvin.
Ympäristöosaaminen 0 10
Tukee toiminnan kehittymisen kautta ja tiedon leviämisen välityksellä.

9 Loppuraportin tiivistelmä

-