Euroopan unioni Vipuvoimaa EU:lta

Euroopan aluekehitysrahaston (EAKR) rahoittaman hankkeen kuvaus

1 Hanke

Hankekoodi: A74940

Hankkeen nimi: Lappi Luxus - palveluja ja tuotteita lappilaiseen hyvinvoimatkailuun

Toimintalinja: 1. Pk-yritystoiminnan kilpailukyky

Erityistavoite: 2.1. PK-yritysten kasvun ja kansainvälistymisen edistäminen

Suunnitelman mukainen toteutusaika: Alkaa 1.8.2019 ja päättyy 31.12.2021

Toiminnan tila: Toiminta päättynyt

Vastuuviranomainen: Lapin liitto

2 Hakijan perustiedot

Hakijan virallinen nimi: Rovaniemen Koulutuskuntayhtymä

Organisaatiotyyppi: Kuntayhtymä

Y-tunnus: 0973110-9

Jakeluosoite: Korvanranta 50

Puhelinnumero: +358405945773

Postinumero: 96300

Postitoimipaikka: Rovaniemi

WWW-osoite: http://www.redu.fi

Hankkeen yhteyshenkilön nimi: Aini Ojala

Yhteyshenkilön asema hakijaorganisaatiossa: Projektipäällikkö

Yhteyshenkilön sähköpostisoite: aini.ojala(at)redu.fi

Yhteyshenkilön puhelinnumero: +358405475012

Hakijoiden lukumäärä tai tuen siirto -menettely:

Osatoteuttajat

3 Suunnitelman mukainen tiivistelmä toteutuksesta

Hankkeessa Lapin koulutuskeskus REDU ja Lapin ammattikorkeakoulu kokoavat luontoa ja luonnontuotteita hyödyntävistä yrityksistä muodostuvan yritysverkoston ja kehittävät Lapin luontoon nojaavan Lappi Luxus -liiketoimintamallin. Malli huomioi laajasti liiketoimintaosaamisen osa-alueet. Sitä soveltavat yritykset huolehtivat tuotteidensa ja palvelujensa laadusta ja turvallisuudesta sekä toimintaansa koskevien säädösten noudattamisesta kestävällä ja vastuullisella tavalla, mikä edistää osaltaan vähähiilisempää tuotantoa. Mallia soveltavat yritykset tunnistavat asiakkuuksiaan ja osaavat markkinoida sekä myydä tuotteensa niin kotimaassa kuin kansainvälisillä markkinoilla. Malli kytkee pienet luonnontuotteita hyödyntävät yritykset osaksi lappilaista matkailuklusteria ja vahvistaa pienten yritysten mahdollisuuksia kehittää toimintaansa yhteistyössä matkailuyritysten kanssa. Malli lisää pienten ja keskisuurten yritysten näkyvyyttä ja tarjoa puitteet keskinäiseen verkostoitumiseen. Mallia soveltavista yrityksistä nousee 1–3 yritysryhmää, jotka hakevat toimintansa tueksi Maaseuturahaston tarjoamaa yritystukea.

Hankkeen toimenpiteet tavoitteiden saavuttamiseksi jakautuvat kolmeen toimenpidekokonaisuuteen. Lapin koulutuskeskus REDU ja Lapin ammattikorkeakoulu vastaavat yhdessä ensimmäisestä toimenpidekokonaisuudesta, jossa tuodaan yhteen luonnontuote-, hyvinvointi- ja matkailualan yrityksiä sekä kartoitetaan niiden tarpeita. Lapin AMK vastaa toisesta toimenpidekokonaisuudessa, jossa kehitetään liiketoimintamallia verkostossa toimimiseen. Liiketoimintamallissa kuvataan ansaintalogiikka: mitä, miten, kenelle, kuka ja millä hinnalla. Liiketoimintamallin kehittämisessä hyödynnetään palvelumuotoilun työkaluja ja muita käytännönläheisiä työkaluja. REDU vastaa kolmannesta toimenpidekokonaisuudesta, jossa tuetaan ja valmennetaan yrityksiä liiketoiminnan kehittämisessä (jalkauttaminen). Tässä tukeudutaan Lapin AMKin johdolla kehitettyyn liiketoimintamalliin. Hankkeen tuloksena muodostuvan toiminnan vakiinnuttamisesta sekä hallinnosta toteuttajat vastaavat yhdessä.

Hankkeen tuloksia voidaan jäsentää toimenpidekokonaisuuksittain.

Toimenpidekokonaisuus 1
Luonnontuote-, hyvinvointi- ja matkailualan yrityksistä koostuva verkosto, jonka yhteistyöllä kehitetään uusia tuotteita. Verkoston ja uusien tuotteiden avulla vahvistetaan yritysten liiketoimintaa sekä lappilaisen matkailun ympärivuotista vetovoimaa. Verkosto mahdollistaa yhtenäisen liiketoimintamallin kehittämisen.

Toimenpidekokonaisuus 2
Yritysten kehitystä ja toiminnan laajentamista tukeva liiketoimintamalli, jossa huomioidaan palveluiden ja tuotteiden ansaintalogiikka, paikallisuus, kansanperinne- ja tutkimustieto, luonnontuotteet ja raaka-aineet kestävällä ja vastuullisella tavalla. Liiketoimintamallin keskiössä ovat laatu, verkostossa toimiminen sekä toimintaa määrittävä lainsäädäntö.

Toimenpidekokonaisuus 3
Liiketoimintamallin jalkautumisen myötä luonnontuote-, hyvinvointi- ja matkailualojen yritysten valmiudet liiketoimintansa vahvistamiseen kehittyvät. Yritysten keskinäinen yhteistyö lisääntyy ja ne löytävät uusia yhteisiä liiketoimintamahdollisuuksia (yritysryhmät). Yritykset kasvavat, löytävät uusia asiakkuuksia ja niiden toiminta kansainvälistyy. Lappi Luxus -liiketoimintamalli vakiintuu osaksi yritysten toimintaa.

Hankkeessa tuotettu materiaali (esim. julkaisu) on yritysten ja muiden toimijoiden hyödynnettävissä hankkeen jälkeen. Kysynnän siirtyminen synteettisistä valmisteista luonnontuotteiden hyödyntämiseen ja lähellä tuotettuihin hyödykkeisiin tukevat osaltaan tuotantorakenteen muuntumista ilmaston muutosta hidastavaan suuntaan (vähähiilisyys).

4 Hankkeen kohderyhmät

4.1 Varsinaiset kohderyhmät

Kohderyhmänä ovat luonnontuotealan yritykset, jotka valmistavat luonnonkosmetiikkaa, muita hyvinvointituotteita ja palveluihin liittyviä elintarvikkeita hyödyntämällä paikallisia raaka-aineita sekä matkailu- ja hyvinvointialan yrittäjät, jotka hyödyntävät luonnontuotepohjaisia tuotteita sekä niihin liittyviä tarinoita palveluissaan.

Tällä hetkellä toimivista luonnontuotealan yrityksistä on tarkka kuva muun muassa LuoLi-hankkeen kartoitusten pohjalta. Myös hyvinvointi- ja matkailualan yrityksiä on kartoitettu aiemmissa hankkeissa ja heidän tarpeensa ovat olleet sysäyksenä tälle hankehakemukselle.

4.2 Välilliset kohderyhmät

Välillisiä kohderyhmiä ovat Lapin maakunnan asukkaat ja Lapissa matkailevat turistit, jotka hyödyntävät kehitettäviä tuotteita ja ovat yritysten asiakkaita. Osa paikallisista asukkaista toimii välillisesti kehittämistyössä tuottamalla raaka-aineita tuotteiden valmistajille luonnosta keräämällä tai viljelemällä.

Välillisinä kohderyhminä ovat myös REDU:n ja Lapin AMKin opettajat ja opiskelijat, jotka työskentelevät hankkeessa omien oppimistavoitteidensa mukaisesti ja auttavat osaltaan yrittäjiä liiketoiminnan kehittämisessä ja kannattavuuden parantamisessa. Samalla tavalla myös eri yhteisöjen, kuten järjestöjen, yhdistysten ja museoiden toimijat kehittävät toimintaansa yhdessä yrittäjien kanssa.

Hankkeen välillisiä kohderyhminä ovat myös liiketoimintaansa vahvistavien yritysten työllistämät työttömät tai muilta toimialoilta luonnontuotteita hyödyntävien yritysten työvoimaksi siirtyvät työntekijät.

5 Projektin julkinen rahoitus, euroa

Myönnetty EU- ja valtion rahoitus: 263 438

Toteutunut EU- ja valtion rahoitus: 255 019

Suunniteltu julkinen rahoitus yhteensä: 351 254

Toteutunut julkinen rahoitus yhteensä: 340 028

6 Maantieteellinen kohdealue

Maakunnat: Lappi

Seutukunnat: Tunturi-Lapin, Torniolaakson, Itä-Lapin, Kemi-Tornion, Rovaniemen, Pohjois-Lapin

Kunnat: Muonio, Enontekiö, Pello, Pelkosenniemi, Keminmaa, Savukoski, Simo, Posio, Salla, Kittilä, Rovaniemi, Sodankylä, Inari, Kolari, Ranua, Ylitornio, Tornio, Tervola, Utsjoki, Kemijärvi, Kemi

Toteutuspaikan osoite, jos hanke toteutetaan yhdessä paikassa

Jakeluosoite:

Postinumero:

Postitoimipaikka:

7 Hakemusvaiheessa ilmoitettavat arviot hankekohtaisista seurantiedoista

7.1 Uusien työpaikkojen määrä (kysytään vain erityistavoitteisiin 1.1, 2.1 ja 3.1 kuuluvissa hankkeissa)

Suunniteltu: 0, joihin työllistyvät naiset 0

Toteutunut seurantatietojen mukaan: 0.00, joihin työllistyvät naiset 0.00

7.2 Uusien yritysten määrä (kysytään vain erityistavoitteeseen 1.1 kuuluvissa hankkeissa)

Suunniteltu: 0, joista naisten perustamia 0

Toteutunut seurantatietojen mukaan: 0.00, joista naisten perustamia 0.00

8 Horisontaaliset periaatteet

8.1 Sukupuolten tasa-arvo

Hankkeessa on tehty toimintaympäristön analyysi sukupuolinäkökulmasta: Kyllä
Lapin letka -hankkeen suvauskoneen mukaan hanke edistää miesten ja naisten asioita tasapuolisesti
Sukupuolinäkökulma on huomioitu hankkeen toiminnassa (valtavirtaistaminen): Kyllä
Lapin letka -hankkeen suvauskoneen mukaan hanke edistää miesten ja naisten asioita tasapuolisesti
Hankkeen päätavoite on sukupuolten tasa-arvon edistäminen: Ei
Ei kuulu hankkeen tavoitteisiin

8.2 Kestävä kehitys

VälitönVälillinen
Ekologinen kestävyys
Luonnonvarojen käytön kestävyys 10 9
Hanke tukee paikallisten raaka-aineiden vastuullista, kestävään kehitykseen perustuvaa käyttöä. Mikäli käytettävää raaka-ainetta on luonnossa vähän saatavilla tai se on vaikeasti kerättävissä, tuetaan sen viljelyä tai puoliviljelyä. Myös tuotteiden valmistus tapahtuu lähellä niiden hyödyntämistä.
Ilmastonmuutoksen aiheuttamien riskien vähentäminen 3 5
Lähellä tuottaminen ja luonnontuotteiden hyödyntäminen vähentävät hiilidioksidikuormitusta, tutkimus- ja perinnetiedon välittäminen eri tahoille lisäävät tietoisuutta luonnon suojelemisen tärkeydestä.
Kasvillisuus, eliöt ja luonnon monimuotoisuus 7 9
Hankkeen toiminta tukee sekä suoraan että välillisesti luonnon monimuotoisuuden ymmärtämistä ja sitä tukevaa toimintaa esimerkiksi edistämällä luonnonmukaisten hyvinvointipalvelujen kehittämistä.
Pinta- ja pohjavedet, maaperä sekä ilma (ja kasvihuonekaasujen väheneminen) 0 5
Tuotteiden kuljetusmatkojen lyheneminen vähentää kasvihuonekaasujen muodostumista, koko hanke ja sen toiminta pyrkii edistämään vähähiilisyyttä sekä luonnon monimuotoisuuden ja puhtauden säilyttämistä
Natura 2000 -ohjelman kohteet 0 0
Taloudellinen kestävyys
Materiaalit ja jätteet 8 8
Luonnontuotteista valmistetut hyvinvointituotteet ovat pääsääntöisesti luonnossa hajoavia ja niiden muovittomuus tai muuten vaikea hävitettävyys olisi imagotappio yrityksille, jotka ovat hankkeessa mukana. Pakkausmateriaaleissa tuetaan biologisia materiaaleja.
Uusiutuvien energialähteiden käyttö 3 9
Yritysten ja tuotteiden imagoon sopivat uusiutuvat energialähteet ja niiden lisääntyvää käyttöä suositellaan
Paikallisen elinkeinorakenteen kestävä kehittäminen 9 10
Hanke tähtää nimenomaan paikallisen elinkeinorakenteen kestävään kehittämiseen; mikro- ja pienyrityksille pienillä paikkakunnilla pysyviä työpaikkoja toimialat ylittävällä verkostomaisella toiminnalla paikallisia raaka-aineita, matkailu- ja hyvinvointituotteita ja –palveluita hyödyntäen
Aineettomien tuotteiden ja palvelujen kehittäminen 10 10
Lappi luxus -palvelutuotteet hyvinvointimatkailussa ja myös paikallisille asukkaille voivat olla täysin aineettomia tai sisältää pääosin paikallisista luonnontuotteista valmistettuja konkreettisia tuotteita. Tämä on hankkeen ydinsisältöä
Liikkuminen ja logistiikka 3 9
Liikkumisen ja logistiikan osalta on toimittava kestävän kehityksen periaatteiden mukaisesti. Lappi luxus -ajattelu edellyttää tätä
Sosiaalinen ja kulttuurinen kestävyys sekä yhdenvertaisuus
Hyvinvoinnin edistäminen 9 10
Panostamalla ympärivuotisen matkailun kehittämiseen hankkeella edistetään yrittäjien, yritysten, työntekijöiden, matkailijoiden ja paikallisten asukkaiden hyvinvointia.
Tasa-arvon edistäminen 5 5
Eri toimialojen yrittäjät ja toimijat toimivat yhdessä tasa-arvoisesti ja saavat vertaistukea toisiltaan sekä luovat yhdessä lisäarvoa alueen kehittämiseen.
Yhteiskunnallinen ja kulttuurinen yhdenvertaisuus 7 7
Paikalliset toimijat ja matkailijat yhdenvertaisia
Kulttuuriympäristö 10 0
Tuotteet perustuvat perinnetiedon hyödyntämiseen ja paikalliseen kulttuuriin.
Ympäristöosaaminen 9 9
Samalla, kun tuotteet rakennetaan hyödyntämällä tutkimus- ja perinnetietoa, tuodaan esille sekä asiakkaille että kaikille toimijoille tietoutta ympäristöasioista, kasvituntemusta, Lapin metsien luomustatusta, puhtaan veden ja ilman merkitystä, metsän hyvinvointivaikutuksia ja luonnontuotteiden hyödyntämismahdollisuuksia

9 Loppuraportin tiivistelmä

Lappi Luxus -palveluja ja tuotteita lappilaiseen hyvinvointimatkailuun -hankkeessa Lapin koulutuskeskus REDU kumppaninaan Lapin ammattikorkeakoulu ovat koonneet luontoa ja luonnontuotteita hyödyntävien hyvinvointi-, matkailu- ja luonnontuotealan yritysten verkoston ja kehittäneet Lapin luontoon nojaavan Lappi Luxus -liiketoimintamallin, joka huomioi laajasti liiketoimintaosaamisen osa-alueet. Mallia soveltaville yrityksille on tarjottu lisää välineitä tuotteiden ja palvelujen laadun, turvallisuuden ja vastuullisuuden varmistamiseen, mikä tukee osaltaan kestävän kehityksen mukaista toimintaa ja vihreää siirtymää. Malli on lisännyt/lisää pienten ja keskisuurten yritysten näkyvyyttä ja tarjoaa puitteet keskinäiseen verkostoitumiseen, kuten pienten yritysryhmien muodostumiseen. Sen avulla yritykset ovat tunnistaneet/tunnistavat asiakkuuksiaan ja osaavat markkinoida ja myydä tuotteitaan paremmin erilaisilla markkinoilla.

Hankkeen tuloksia voidaan jäsentää toimenpidekokonaisuuksittain.

Toimenpidekokonaisuus 1. Yritysverkoston kokoaminen luonnontuote-, hyvinvointi- ja matkailualan yrityksistä. Yritysten kanssa yhteistyöllä on kehitetty uusia luonnontuotteita hyödyntäviä palvelutuotteita ja konkreettisia tuotteita, joiden avulla on vahvistettu yritysten liiketoimintaa sekä lappilaisen matkailun ympärivuotista vetovoimaa. Tämä verkosto on mahdollistanut yhtenäisen liiketoimintamallin kehittämisen.

Toimenpidekokonaisuus 2. Hankkeessa rakennettiin yritysten liiketoiminnan kehittämistä tukeva liiketoimintamalli, jossa on huomioitu palvelujen ja tuotteiden ansaintalogiikka, paikallisuus, tarinallisuus kansanperinne- ja tutkimustietoa hyödyntämällä sekä luonnontuotteet ja muut raaka-aineet kestävällä ja vastuullisella tavalla. Liiketoimintamallissa keskeisillä sijoilla ovat laatu, verkostossa toimiminen ja toimintaa määrittävä lainsäädäntö. Työkaluksi laadittiin liiketoiminnan kehittämisen työkirja, jota on saatavilla sekä digitaalisena että painettuna versiona suomen ja englannin kielellä.

Toimenpidekokonaisuus 3. Liiketoimintamallia on jalkautettu yrityksille eri puolille Lappia työpajoissa. Tämän myötä luonnontuote-, hyvinvointi- ja matkailualan yritysten valmiudet liiketoimintansa vahvistamiseen ovat kehittyneet. Yritykset ovat löytäneet kumppanuuksia ja yhteisiä liiketoimintamahdollisuuksia. Lappi Luxus -liiketoimintamalli on vakiintumassa osaksi yritysten toimintaa. Mallia työkirjoineen hyödynnetään kuntien tasolla yritysneuvonnassa sekä alan koulutuksissa Lapin AMKssa ja REDUssa.

Lappi Luxus -liiketoimintamallin työkirja löytyy osoitteesta: https://www.redu.fi/media/hankkeet/lappi_luxus/LappiLuxus_liiketoimintamalli_(S).pdf