Euroopan unioni Vipuvoimaa EU:lta

Euroopan aluekehitysrahaston (EAKR) rahoittaman hankkeen kuvaus

1 Hanke

Hankekoodi: A74942

Hankkeen nimi: Vihreä Uusiutuva Äänekoski

Toimintalinja: 2. Uusimman tiedon ja osaamisen tuottaminen ja hyödyntäminen

Erityistavoite: 3.2. Uusiutuvan energian ja energiatehokkaiden ratkaisujen kehittäminen

Suunnitelman mukainen toteutusaika: Alkaa 1.8.2019 ja päättyy 31.7.2022

Toiminnan tila: Toiminta päättynyt

Vastuuviranomainen: Pirkanmaan liitto

2 Hakijan perustiedot

Hakijan virallinen nimi: Äänekosken kaupunki

Organisaatiotyyppi: Kunta

Y-tunnus: 2045520-5

Jakeluosoite: Hallintokatu 4

Puhelinnumero: 0206322000

Postinumero: 44100

Postitoimipaikka: Äänekoski

WWW-osoite: http://www.aanekoski.fi

Hankkeen yhteyshenkilön nimi: Markku Rautiainen

Yhteyshenkilön asema hakijaorganisaatiossa: vs. elinvoimajohtaja

Yhteyshenkilön sähköpostisoite: markku.rautiainen(at)aanekoski.fi

Yhteyshenkilön puhelinnumero: 0447114626

Hakijoiden lukumäärä tai tuen siirto -menettely: Vain yksi hakija

3 Suunnitelman mukainen tiivistelmä toteutuksesta

Hankkeen tavoitteena on edistää kaupunkikonsernin vähähiilisyyttä, resurssiviisautta ja ekologisuutta. Kehittämishanke toteuttaa koko kaupunkikonsernia koskevan ympäristöohjelman tavoitteineen. Ohjelma tarkastelee Äänekosken kaupungin toimintaprosesseja ympäristövaikutusten ja kehittämisen näkökulmasta. Hankkeessa luodaan uusia toimintamalleja, pilotoidaan sekä otetaan käyttöön innovatiivisia ratkaisuja, joilla edistetään kaupunkikonsernin myönteisiä ympäristövaikutuksia. Uudet toimintamallit ulotetaan kaikkeen kaupungin toimintaan kuten hankintoihin, päätöksentekoon, rakentamiseen, energiankulutukseen ja -tuotantoon sekä liikkumiseen. Äänekosken kaupunki toimii esimerkkinä luoden hankkeella edellytykset myös asukkaiden ja yritysten ilmastomyönteisille sekä ekologisesti kestäville valinnoille.

4 Hankkeen kohderyhmät

4.1 Varsinaiset kohderyhmät

Äänekosken kaupunki ja konserniyhtiöt

4.2 Välilliset kohderyhmät

Yritykset, kuntalaiset, kaupungin henkilöstö, päättäjät ja luonnonympäristö

5 Projektin julkinen rahoitus, euroa

Myönnetty EU- ja valtion rahoitus: 220 500

Toteutunut EU- ja valtion rahoitus: 146 836

Suunniteltu julkinen rahoitus yhteensä: 315 000

Toteutunut julkinen rahoitus yhteensä: 209 766

6 Maantieteellinen kohdealue

Maakunnat: Keski-Suomi

Seutukunnat: Äänekosken

Kunnat: Äänekoski

Toteutuspaikan osoite, jos hanke toteutetaan yhdessä paikassa

Jakeluosoite:

Postinumero:

Postitoimipaikka:

7 Hakemusvaiheessa ilmoitettavat arviot hankekohtaisista seurantiedoista

7.1 Uusien työpaikkojen määrä (kysytään vain erityistavoitteisiin 1.1, 2.1 ja 3.1 kuuluvissa hankkeissa)

Suunniteltu: 0, joihin työllistyvät naiset 0

Toteutunut seurantatietojen mukaan: 0, joihin työllistyvät naiset 0

7.2 Uusien yritysten määrä (kysytään vain erityistavoitteeseen 1.1 kuuluvissa hankkeissa)

Suunniteltu: 0, joista naisten perustamia 0

Toteutunut seurantatietojen mukaan: 0, joista naisten perustamia 0

8 Horisontaaliset periaatteet

8.1 Sukupuolten tasa-arvo

Hankkeessa on tehty toimintaympäristön analyysi sukupuolinäkökulmasta: Kyllä
Naisten on todettu tutkimusten mukaan olevan miehiä ympäristömyönteisempiä sekä käytökseltään että asenteiltaan. (Sukupuoli ja ympäristöasenteet : tarkastelussa naisten ja miesten väliset asenne-erot ympäristökysymyksissä Laukkanen, Salla 2018) Äänekosken kaupunki on naisvaltainen organisaatio, joten kaupungilla on huomattavasti keskimääräistä paremmat mahdollisuudet onnistua hankkeen tavoitteiden saavuttamisessa ja hankkeen vaikuttavuuden voi olettaa olevan hyvä.
Sukupuolinäkökulma on huomioitu hankkeen toiminnassa (valtavirtaistaminen): Kyllä
Hanketta on tarkasteltu sukupuolinäkökulmasta ja todettu, että sen toteuttamiseen osallistuvat ja tuloksista, mm. elinympäristön paranemisesta, hyötyvät molemmat sukupuolet täysin tasapuolisesti.
Hankkeen päätavoite on sukupuolten tasa-arvon edistäminen: Ei
Päätavoite ei ole sukupuolten tasa-arvon edistäminen.

8.2 Kestävä kehitys

VälitönVälillinen
Ekologinen kestävyys
Luonnonvarojen käytön kestävyys 7 6
Kierrätyksen, uusiutuvan energian käytön ja ympäristöystävällisten materiaalien ja raaka-aineiden käytön edistäminen
Ilmastonmuutoksen aiheuttamien riskien vähentäminen 3 5
Hiilineutraalien ratkaisujen edistäminen ja fossiilisten polttoaineiden käytön vähentäminen, tuuli- ja aurinkoenergian, maalämmön ja teollisuuden hukka-energian käytön edistäminen
Kasvillisuus, eliöt ja luonnon monimuotoisuus 1 2
Maankäytön ja liikenteen ratkaisujen kehittäminen, muovin vähentäminen
Pinta- ja pohjavedet, maaperä sekä ilma (ja kasvihuonekaasujen väheneminen) 5 8
Liikenteen päästöjen vähentäminen, raideliikenteen edistäminen, metsien ja kaupunkipuistojen hoito hiilinielujen lisäämiseksi, jätteiden vähentäminen, ympäristöystävälliset voiteluaineet, yhdyskuntatekniset ratkaisut (hulevedet, jätevedet)
Natura 2000 -ohjelman kohteet 3 2
NATURA-kohteiden säilyminen huomioidaan kehittämällä maankäytön ratkaisuja ja muussa toiminnassa
Taloudellinen kestävyys
Materiaalit ja jätteet 7 5
Hankkeen keskeisenä tavoitteena on vähentää jätteen määrää ja edistää resurssiviisautta, materiaalien uusiokäyttöä ja säästäväisyyttä.
Uusiutuvien energialähteiden käyttö 7 5
Hankkeen keskeisenä tavoitteena on edistää uusiutuvan energian käyttöä Energiatehokkuussopimuksen tavoitteiden mukaisesti.
Paikallisen elinkeinorakenteen kestävä kehittäminen 4 3
Hankkeessa kehitettävät hankintatoimen toimintamallit ja kriteerit edellyttävät sitä, että paikallisten palvelun- ja tavarantoimittajien on kehitettävä omaa ympäristöosaamistaan.
Aineettomien tuotteiden ja palvelujen kehittäminen 2 1
Hankkeessa edistetään sähköistä asiointia, asiointiliikenteen ja paperinkäytön vähentämiseksi, samoja tavoitteita voivat edistää mm. sähköisen viestinnän ja kokouskäytäntöjen kehittäminen.
Liikkuminen ja logistiikka 5 7
Hankkeessa etsitään pendelöinnin haittoja vähentäviä ratkaisuja kaupunkiorganisaation ja alueen muiden työnantajien henkilöstön liikkumisessa, tuetaan vaihtoehtoisten energianlähteiden käyttöä kaupungin omassa liikenteessä ja logistiikassa, sekä kehitetään kunnan sisäistä ja seudullista liikennettä esim. liikennöitsijöiden kalustoon vaikuttamalla.
Sosiaalinen ja kulttuurinen kestävyys sekä yhdenvertaisuus
Hyvinvoinnin edistäminen 2 2
Hanke parantaa kaupunki- ja luontoympäristön puhtautta ja viihtyisyyttä.
Tasa-arvon edistäminen 3 2
Hankkeessa tehdyissä ratkaisuissa pyritään huomioidaan kaupungin asukkaiden alueellinen tasa-arvo. Hyvä ympäristö vaikuttaa kaikkien ihmisryhmien hyvinvointiin.
Yhteiskunnallinen ja kulttuurinen yhdenvertaisuus 1 1
Hankkeen edistämä hyvä ympäristö vaikuttaa yhdenvertaisesti kaikkiin ihmisiin yhteiskunnallisesta asemasta ja kulttuuritaustasta riippumatta.
Kulttuuriympäristö 2 1
Hankkeessa vaikutetaan mm. korjausrakentamisen ja ympäristönhoidon sekä maankäytön ratkaisuihin ja sitä kautta kulttuuriympäristön säilymiseen ja kehittymiseen.
Ympäristöosaaminen 5 3
Hanke vahvistaa kaupunkiorganisaatiossa olevaa tietämystä ja ympäristöosaamista luomalla jatkuvan parantamisen mallin, joka mahdollistaa uusimpien ja parhaiden ratkaisujen käyttöönoton, hyvistä käytännöistä oppimisen ja ympäristölaadun kehittymisen. Kaupungin johtamisjärjestelmän kehittäminen luo oppimisen alustan, ”organisaation muistin”, jossa ympäristöosaaminen kumuloituu ja uudentuu. Kaupunki toimii esimerkkinä ja edellyttää ympäristöosaamista myös yhteistyökumppaneilta esim. hankintakriteerien kautta.

9 Loppuraportin tiivistelmä

-