Euroopan unioni Vipuvoimaa EU:lta

Euroopan aluekehitysrahaston (EAKR) rahoittaman hankkeen kuvaus

1 Hanke

Hankekoodi: A74947

Hankkeen nimi: Simulaattorit ja virtuaaliset oppimisratkaisut metsäkoneenkuljettaja koulutuksessa investoinnit

Toimintalinja: 2. Uusimman tiedon ja osaamisen tuottaminen ja hyödyntäminen

Erityistavoite: 4.1. Tutkimus-, osaamis- ja innovaatiokeskittymien kehittäminen alueellisten vahvuuksien pohjalta

Suunnitelman mukainen toteutusaika: Alkaa 3.6.2019 ja päättyy 31.8.2020

Toiminnan tila: Toiminta päättynyt

Vastuuviranomainen: Kainuun liitto

2 Hakijan perustiedot

Hakijan virallinen nimi: Kajaanin kaupungin koulutusliikelaitos

Organisaatiotyyppi: Ammatillinen oppilaitos

Y-tunnus: 0214958-9

Jakeluosoite: Opintie 3

Puhelinnumero: 08 - 61651

Postinumero: 87100

Postitoimipaikka: Kajaani

WWW-osoite: http://www.kao.fi

Hankkeen yhteyshenkilön nimi: Osmo Tapio Hänninen

Yhteyshenkilön asema hakijaorganisaatiossa: Kehittämissuunnittelija

Yhteyshenkilön sähköpostisoite: osmo.hanninen(at)kao.fi

Yhteyshenkilön puhelinnumero: 044 0819951

Hakijoiden lukumäärä tai tuen siirto -menettely:

3 Suunnitelman mukainen tiivistelmä toteutuksesta

Kainuun siltasopimuksessa kriittiseksi toimialaksi on nimetty mm. puutuoteteollisuus ja siellä yhtenä alana puunkorjuu. Alan yhtenä keskeisenä ongelmana ja haasteena on osaavan työvoiman saatavuus.

Hankkeen tavoitteena on hankkia ja ottaa käyttöön opetuksen toteuttamiseen simulaattoreita, erilaisia virtuaalisia sovelluksia ja välineitä sekä pilotoida niiden käyttöä opetuksessa. Hankittavista simulaattoreista on kaksi Ponssen metsäkoneen ja kolme John Deeren metsäkoneen simulaattoria. Etäohjaustyökalujen avulla on tarkoitus tavoittaa eri yrityksissä olevat metsäkonealan opiskelijat. Etäohjauksen avulla opiskelijaa voidaan ohjata työelämässä silloin kun opiskelijan tilanne sitä vaatii, opettajan olinpaikasta riippumatta. Etäohjauksen avulla järjestettävä opetus mahdollistaa metsäkonealalla hajallaan työskentelevien opiskelijoiden riittävän ohjauksen työpaikalla tapahtuvassa oppimisessa. Etäohjaustyökaluina toimivat opiskelijoilla tabletit, virtuaalilasit ja puhelimet. Toisena tavoitteena on kehittää uusi metsäkoneen kuljettajakoulutuksen toteuttamistapa, jossa elementteinä on simulaattoriopetus, nopea reitti koulutukseen hakeutumisesta työelämään ja oppiminen tapahtuu työelämän keskiössä. Mallia suunnitellaan yhteistyössä työelämän sidosryhmien kanssa. Pyrimme koulutuksella vastaamaan alueelliseen työvoimatarpeeseen. Tavoitteena on myös opettajien osaamisen kehittäminen ja uusien toimintatapojen käyttöön ottaminen opetuksen toteutuksessa. Hankkeessa lisätään myös metsäkoneen kuljettajan ammatin vetovoimaa ja kiinnostavuutta.

Hankkeen toimenpiteinä on uuden työelämälähtöisen toimintatavan mallin suunnittelu yhdessä yritysten ja muiden sidosryhmien kanssa. Hankkia siirrettävät simulaattorit ja virtuaaliopetuslaitteistot sekä ottaa ne käyttöön yhtenä opetuksen työkaluna. Pilotoida ja kokeilla mallin mukaista toimintatapaa ja kehittää opetuksen toteuttamistapaa saadun palautteen pohjalta. Kehitetään opettajien osaamista uuden mallin mukaiseen toimintaan sekä virtuaalisten sovellusten ja välineiden käyttöön. Hankkeessa toteutetaan markkinointitoimia ja tiedottamista yhdessä koneyrittäjien kanssa tiiviissä yhteistyössä uudesta koulutusmahdollisuudesta.

Hankkeen tuloksena on kehitetty uudenlainen koulutuksen toimintamalli, joka ei ole sidottu aikaan tai paikkaan ja jossa alan opetusta toteutetaan työpaikoilla ja työelämän ytimessä. Hankkeessa hankitut simulaattorit ja muut välineet tukevat opetuksen toteuttamista uuden toimintatavan mukaisesti. Opiskelijoiden ohjaus työpaikalla tapahtuvassa oppimisessa on monipuolista, tehokasta ja toimivaa. Koulutukseen hakeutuvien määrä osoittaa, että uusi koulutuksen toteuttamistapa kiinnostaa alalle hakeutuvia ja toimintatapa on työelämä- ja asiakaslähtöinen. Kainuun ammattiopistolla on käytössä simulaattorit sekä virtuaaliopetusvälineet ja opettajat, opiskelijat ja työelämäkumppanit hallitsevat niiden käytön.

Hankkeen kumppaniyrityksiä ja muita yhteisöjä ovat John Deere, Ponsse Oyj, Metsähallitus, Koneyrittäjien liitto ry, Stora Enso Oyj, Metsä Group ja Pölkky Oy.

4 Hankkeen kohderyhmät

4.1 Varsinaiset kohderyhmät

Hankkeen kohderyhmänä ovat metsäkoneyrittäjät, heidän palveluksessaan olevat metsäkoneen kuljettajat, työpaikkaohjaajat sekä alan nykyiset ja alasta kiinnostuneet potentiaaliset uudet opiskelijat.

4.2 Välilliset kohderyhmät

Metsäkoneiden valmistajat ja puu- ja paperiteollisuuden alan yritykset ja muut puuraaka-aineen jalostajat.

5 Projektin julkinen rahoitus, euroa

Myönnetty EU- ja valtion rahoitus: 108 500

Toteutunut EU- ja valtion rahoitus: 108 500

Suunniteltu julkinen rahoitus yhteensä: 143 313

Toteutunut julkinen rahoitus yhteensä: 143 313

6 Maantieteellinen kohdealue

Maakunnat: Kainuu

Seutukunnat: Kajaanin, Kehys-Kainuun

Kunnat: Paltamo, Suomussalmi, Ristijärvi, Sotkamo, Kajaani, Puolanka, Kuhmo, Hyrynsalmi

Toteutuspaikan osoite, jos hanke toteutetaan yhdessä paikassa

Jakeluosoite:

Postinumero:

Postitoimipaikka:

7 Hakemusvaiheessa ilmoitettavat arviot hankekohtaisista seurantiedoista

7.1 Uusien työpaikkojen määrä (kysytään vain erityistavoitteisiin 1.1, 2.1 ja 3.1 kuuluvissa hankkeissa)

Suunniteltu: 40, joihin työllistyvät naiset 5

Toteutunut seurantatietojen mukaan: 0, joihin työllistyvät naiset 0

7.2 Uusien yritysten määrä (kysytään vain erityistavoitteeseen 1.1 kuuluvissa hankkeissa)

Suunniteltu: 0, joista naisten perustamia 0

Toteutunut seurantatietojen mukaan: 0, joista naisten perustamia 0

8 Horisontaaliset periaatteet

8.1 Sukupuolten tasa-arvo

Hankkeessa on tehty toimintaympäristön analyysi sukupuolinäkökulmasta: Kyllä
Alalla työskentelee todellä vähän naisia, tietotusta ja markkinointia on suunnattava erityisesti alasta kiinnostuneille naisille.
Sukupuolinäkökulma on huomioitu hankkeen toiminnassa (valtavirtaistaminen): Kyllä
Sukupuolinäkökulma huomioidaan hankkeen tiedottamisessa.
Hankkeen päätavoite on sukupuolten tasa-arvon edistäminen: Ei
Sukupuolten tasa-arvon edistäminen ei ole hankkeen päätavoite.

8.2 Kestävä kehitys

VälitönVälillinen
Ekologinen kestävyys
Luonnonvarojen käytön kestävyys 6 6
Mikäli opiskelija suorittaa työskentelyä oikealla korjuutekniikalla, polttoaineen kulutus vähenee merkittävästi.
Ilmastonmuutoksen aiheuttamien riskien vähentäminen 0 0
Kasvillisuus, eliöt ja luonnon monimuotoisuus 5 5
Oikealla korjuusuunnittelulla korjuuvauriot vähenevät ja haitta luonnolle on pienempi.
Pinta- ja pohjavedet, maaperä sekä ilma (ja kasvihuonekaasujen väheneminen) 0 0
Natura 2000 -ohjelman kohteet 0 0
Taloudellinen kestävyys
Materiaalit ja jätteet 6 6
Uusi koulutuksen toteuttamistapa vähentää opettajien ja opiskelijoiden tarvetta ajamiseen maakunnan alueella. Tämä vähentää ajoneuvoilla liikkumisen päästöjä.
Uusiutuvien energialähteiden käyttö 0 0
Paikallisen elinkeinorakenteen kestävä kehittäminen 9 9
Hankkeella tavoitellaan metsäkoneen kuljettajakoulutuksen uutta toteuttamistapaa ja allalle uutta työvoimaa.
Aineettomien tuotteiden ja palvelujen kehittäminen 9 9
Uusi koulutuksen toteuttamistapa perustuu digitaalisten sovellusten ja välineiden käyttöön opetuksessa. Malli lyhentää koulutukseen hakeutuvan opiskelijan opiskeluaikaa työelämän siirtymiseen.
Liikkuminen ja logistiikka 8 8
Opiskelijoiden ohjaaminen työpaikalla tapahtuvassa oppimisessa toteutetaan osittain etäohjauksena. Tämä vähentää opettajien tarvetta liikkua maakunnan alueella eri työmaille.
Sosiaalinen ja kulttuurinen kestävyys sekä yhdenvertaisuus
Hyvinvoinnin edistäminen 0 0
Tasa-arvon edistäminen 0 0
Yhteiskunnallinen ja kulttuurinen yhdenvertaisuus 0 0
Kulttuuriympäristö 0 0
Ympäristöosaaminen 5 5
Etäohjauksella voidaan tarvittaessa ohjata opiskelijaa tilanteen heti sitä vaatiessa, että korjuuvaurioita ei syntyisi.

9 Loppuraportin tiivistelmä

-