Euroopan unioni Vipuvoimaa EU:lta

Euroopan aluekehitysrahaston (EAKR) rahoittaman hankkeen kuvaus

1 Hanke

Hankekoodi: A74949

Hankkeen nimi: Tuotekehityshanke: Elementteinä toteutettu hirsirakennus

Toimintalinja: 2. Uusimman tiedon ja osaamisen tuottaminen ja hyödyntäminen

Erityistavoite: 3.2. Uusiutuvan energian ja energiatehokkaiden ratkaisujen kehittäminen

Suunnitelman mukainen toteutusaika: Alkaa 3.4.2019 ja päättyy 30.4.2021

Toiminnan tila: Toiminnassa

Vastuuviranomainen: Pohjois-Pohjanmaan elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus

2 Hakijan perustiedot

Hakijan virallinen nimi: PELLOPUU OY

Organisaatiotyyppi: Pieni yritys

Y-tunnus: 0193691-9

Jakeluosoite: Torniontie 113 A

Puhelinnumero: +358403000240

Postinumero: 95700

Postitoimipaikka: PELLO

WWW-osoite: www.pellopuu.fi

Hankkeen yhteyshenkilön nimi: Kuopusjärvi Osmo

Yhteyshenkilön asema hakijaorganisaatiossa: Prokuristi

Yhteyshenkilön sähköpostisoite: osmo.kuopusjarvi(at)pellopuu.fi

Yhteyshenkilön puhelinnumero: +358403000240

Hakijoiden lukumäärä tai tuen siirto -menettely: Vain yksi hakija

3 Suunnitelman mukainen tiivistelmä toteutuksesta

Valmistetaan rakennuksen hirsiseinät seinäkohtaisiksi valmiiksi kokonaisuuksiksi jo tehtaalla, toimitus työmaalle suoraan - rakennus säältä suojaan 1 vrk aikana.

4 Hankkeen kohderyhmät

4.1 Varsinaiset kohderyhmät

4.2 Välilliset kohderyhmät

5 Projektin julkinen rahoitus, euroa

Myönnetty EU- ja valtion rahoitus: 89 350

Toteutunut EU- ja valtion rahoitus: 0

Suunniteltu julkinen rahoitus yhteensä: 89 350

Toteutunut julkinen rahoitus yhteensä: 0

6 Maantieteellinen kohdealue

Maakunnat: Lappi

Seutukunnat: Torniolaakson

Kunnat: Pello

Toteutuspaikan osoite, jos hanke toteutetaan yhdessä paikassa

Jakeluosoite: Torniontie 113 A

Postinumero: 95700

Postitoimipaikka: PELLO

7 Hakemusvaiheessa ilmoitettavat arviot hankekohtaisista seurantiedoista

7.1 Uusien työpaikkojen määrä (kysytään vain erityistavoitteisiin 1.1, 2.1 ja 3.1 kuuluvissa hankkeissa)

Suunniteltu: 0, joihin työllistyvät naiset 0

Toteutunut seurantatietojen mukaan: 0, joihin työllistyvät naiset 0

7.2 Uusien yritysten määrä (kysytään vain erityistavoitteeseen 1.1 kuuluvissa hankkeissa)

Suunniteltu: 0, joista naisten perustamia 0

Toteutunut seurantatietojen mukaan: 0, joista naisten perustamia 0

8 Horisontaaliset periaatteet

8.1 Sukupuolten tasa-arvo

Hankkeessa on tehty toimintaympäristön analyysi sukupuolinäkökulmasta: Ei
Pellopuu työllistää kaikki alalle pyrkivät ja toimintaamme sopivat myös naissukupuolet.
Sukupuolinäkökulma on huomioitu hankkeen toiminnassa (valtavirtaistaminen): Kyllä
Tehtävissä pystyy työskentelemään molemmat sukupuolet.
Hankkeen päätavoite on sukupuolten tasa-arvon edistäminen: Kyllä
Valintaan mukaan molempien sukupuolten edustajia.

8.2 Kestävä kehitys

VälitönVälillinen
Ekologinen kestävyys
Luonnonvarojen käytön kestävyys 3 6
Raaka-aine hankinnat PEFC
Ilmastonmuutoksen aiheuttamien riskien vähentäminen 4 0
Aurinkoenergia
Kasvillisuus, eliöt ja luonnon monimuotoisuus 5 3
Raaka-aine hankinnat PEFC
Pinta- ja pohjavedet, maaperä sekä ilma (ja kasvihuonekaasujen väheneminen) 5 3
Voimassa oleva ympäristölupa
Natura 2000 -ohjelman kohteet 7 6
Voimassa oleva ympäristölupa
Taloudellinen kestävyys
Materiaalit ja jätteet 6 3
Hyödynnetään purut lämpönä
Uusiutuvien energialähteiden käyttö 10 10
Aurinkoenengia
Paikallisen elinkeinorakenteen kestävä kehittäminen 10 9
Monipuolisia työpaikkoja yhteiskuntaan,
Aineettomien tuotteiden ja palvelujen kehittäminen 5 6
Suositaan paikallisuutta
Liikkuminen ja logistiikka 8 8
Hyödynnetään Norjan paluuliikenne
Sosiaalinen ja kulttuurinen kestävyys sekä yhdenvertaisuus
Hyvinvoinnin edistäminen 7 8
Kiertävät lomat yhtäaikaisuus puolison kanssa
Tasa-arvon edistäminen 7 7
sama työ ja taito sama ansio
Yhteiskunnallinen ja kulttuurinen yhdenvertaisuus 8 8
Työssä voi olla asuen naapurikunnissa tai ulkomaillakin
Kulttuuriympäristö 8 9
Yritys osallistuu
Ympäristöosaaminen 7 8
Vapaana virtaava Torniojoki, puhdas luonto

9 Loppuraportin tiivistelmä

-