Euroopan unioni Vipuvoimaa EU:lta

Euroopan aluekehitysrahaston (EAKR) rahoittaman hankkeen kuvaus

1 Hanke

Hankekoodi: A74951

Hankkeen nimi: Northern Lights Village Levi live in Wilderness Finnish Lapland

Toimintalinja: 2. Uusimman tiedon ja osaamisen tuottaminen ja hyödyntäminen

Erityistavoite: 3.2. Uusiutuvan energian ja energiatehokkaiden ratkaisujen kehittäminen

Suunnitelman mukainen toteutusaika: Alkaa 1.11.2018 ja päättyy 31.12.2020

Toiminnan tila: Toiminnassa

Vastuuviranomainen: Pohjois-Pohjanmaan elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus

2 Hakijan perustiedot

Hakijan virallinen nimi: NORTHERN LIGHTS VILLAGE LEVI OY

Organisaatiotyyppi: Keskisuuri yritys

Y-tunnus: 2833930-5

Jakeluosoite: Mukulatie 14

Puhelinnumero: +358 407023337

Postinumero: 99130

Postitoimipaikka: SIRKKA

WWW-osoite: https://www.northernlightsvillage.com

Hankkeen yhteyshenkilön nimi: Sami Lappalainen

Yhteyshenkilön asema hakijaorganisaatiossa: Toimitusjohtaja

Yhteyshenkilön sähköpostisoite: tunturituli(at)levi.fi

Yhteyshenkilön puhelinnumero: +358407023337

Hakijoiden lukumäärä tai tuen siirto -menettely: Vain yksi hakija

3 Suunnitelman mukainen tiivistelmä toteutuksesta

Tavoitteena rakentaa luontomatkailuun perustuva lomakylä ulkolaisille matkailijoille.

4 Hankkeen kohderyhmät

4.1 Varsinaiset kohderyhmät

4.2 Välilliset kohderyhmät

5 Projektin julkinen rahoitus, euroa

Myönnetty EU- ja valtion rahoitus: 745 930

Toteutunut EU- ja valtion rahoitus: 615 989

Suunniteltu julkinen rahoitus yhteensä: 1 629 682

Toteutunut julkinen rahoitus yhteensä: 615 989

6 Maantieteellinen kohdealue

Maakunnat: Lappi

Seutukunnat: Tunturi-Lapin

Kunnat: Kittilä

Toteutuspaikan osoite, jos hanke toteutetaan yhdessä paikassa

Jakeluosoite: Muoniontie 1554

Postinumero: 99130

Postitoimipaikka: SIRKKA

7 Hakemusvaiheessa ilmoitettavat arviot hankekohtaisista seurantiedoista

7.1 Uusien työpaikkojen määrä (kysytään vain erityistavoitteisiin 1.1, 2.1 ja 3.1 kuuluvissa hankkeissa)

Suunniteltu: 0, joihin työllistyvät naiset 0

Toteutunut seurantatietojen mukaan: 0, joihin työllistyvät naiset 0

7.2 Uusien yritysten määrä (kysytään vain erityistavoitteeseen 1.1 kuuluvissa hankkeissa)

Suunniteltu: 0, joista naisten perustamia 0

Toteutunut seurantatietojen mukaan: 0, joista naisten perustamia 0

8 Horisontaaliset periaatteet

8.1 Sukupuolten tasa-arvo

Hankkeessa on tehty toimintaympäristön analyysi sukupuolinäkökulmasta: Kyllä
Yritys luo haarvaan asutulle maaseudulle työ- ja harjoittelupaikkoja naisille ja nuorille miehille
Sukupuolinäkökulma on huomioitu hankkeen toiminnassa (valtavirtaistaminen): Kyllä
Yritys ottaa huomioon tasa-arvon toiminnassa ja käytänteissä.
Hankkeen päätavoite on sukupuolten tasa-arvon edistäminen: Kyllä
Edistää työpaikkojen syntymistä ja elinvoiman syntymiseen

8.2 Kestävä kehitys

VälitönVälillinen
Ekologinen kestävyys
Luonnonvarojen käytön kestävyys 7 6
Ekosysteemin talviaikainen käyttö
Ilmastonmuutoksen aiheuttamien riskien vähentäminen 4 2
Kestävän matkailun kehittäminen
Kasvillisuus, eliöt ja luonnon monimuotoisuus 3 4
Palvelun ja elämyksen laatu on suorassa suhteessa luonnon monimuotoisuuteen ja ekosysteemiipalvelujen käyttöä
Pinta- ja pohjavedet, maaperä sekä ilma (ja kasvihuonekaasujen väheneminen) 4 4
Biopolttoaineiden käyttöön otto ja asumisen sekä veden käyttö kestävästi
Natura 2000 -ohjelman kohteet 0 0
ei vaikutusta
Taloudellinen kestävyys
Materiaalit ja jätteet 5 4
Kierrätyksen kehittäminen ja bioenergian käyttö
Uusiutuvien energialähteiden käyttö 5 4
Passivisten energialähteiden käyttö, kaasuttaminen ja veden säästeliäs käyttö
Paikallisen elinkeinorakenteen kestävä kehittäminen 4 6
Pääomavirta luo edellytkset paikallisten symbioosien syntymiselle
Aineettomien tuotteiden ja palvelujen kehittäminen 4 5
Luontopalvelut ovat pääsääntöisesti aineettomia ja siihen liittyvät kulttuuripalvelut
Liikkuminen ja logistiikka 4 4
Pakettimatkat vähentää liikkumisen haittoja ja bioenergian käyttö vähentää päästöjä
Sosiaalinen ja kulttuurinen kestävyys sekä yhdenvertaisuus
Hyvinvoinnin edistäminen 6 4
Työpaikat nuorille ja naisille
Tasa-arvon edistäminen 5 5
Tärkeää palvelun näkökulmasta
Yhteiskunnallinen ja kulttuurinen yhdenvertaisuus 4 6
Välttämätön matkailussa
Kulttuuriympäristö 4 4
Alkuperäisyyden ja kulttuurin säilyttämine luo erilaisuutta
Ympäristöosaaminen 3 5
Luo kykyä rakentaa ekosysteemipalveluja

9 Loppuraportin tiivistelmä

-