Euroopan unioni Vipuvoimaa EU:lta

Euroopan aluekehitysrahaston (EAKR) rahoittaman hankkeen kuvaus

1 Hanke

Hankekoodi: A74952

Hankkeen nimi: Kuusamon keskustan liikennejärjestelyt (Mt 18 857)

Toimintalinja: 1. Pk-yritystoiminnan kilpailukyky

Erityistavoite: 1.2. Pk-yritysten kannalta tärkeiden liikenne- ja logistiikkayhteyksien parantaminen (vain Itä- ja Pohjois-Suomessa)

Suunnitelman mukainen toteutusaika: Alkaa 1.3.2019 ja päättyy 31.12.2021

Toiminnan tila: Toiminnassa

Vastuuviranomainen: Pohjois-Pohjanmaan elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus

2 Hakijan perustiedot

Hakijan virallinen nimi: Kuusamon kaupunki

Organisaatiotyyppi: Kunta

Y-tunnus: 0186418-5

Jakeluosoite: PL 9

Puhelinnumero: 0405433044

Postinumero: 93600

Postitoimipaikka: Yhdyskuntatekniikka

WWW-osoite: http://www.kuusamo.fi

Hankkeen yhteyshenkilön nimi: Olva Anne-Kaisa

Yhteyshenkilön asema hakijaorganisaatiossa: Tekniset palvelut tulosaluejohtaja

Yhteyshenkilön sähköpostisoite: anne-kaisa.olva(at)kuusamo.fi

Yhteyshenkilön puhelinnumero: 0405433044

Hakijoiden lukumäärä tai tuen siirto -menettely: Vain yksi hakija

3 Suunnitelman mukainen tiivistelmä toteutuksesta

Hankkeen tavoitteena on parantaa Kitkantien liikenneympäristöä maantiemäisestä ympäristöstä taajamamaisemmaksi ja vetovoimaisemmaksi. Hankkeessa Kuusamon ydinkeskustan ilme ja tieympäristö saadaan uudistettua sekä liikennejärjestelyjen toimivuutta ja turvallisuutta saadaan parannettua kaikkien liikennemuotojen osalta. Jalankulun ja pyöräilyolosuhteiden parantaminen tukee kestävän liikkumisen edistämisen periaatteita. Kun viihtyisyys, turvallisuus ja olosuhteet paranevat, keskustaan kävellään ja pyöräillään, joten se vähentää autojen käyttöä ja siten päästöjen muodostumista. Kävely-yhteyksien päähän on rakentunut ja osin tämän hankkeen myötä selkeytyy lisää keskitettyä pysäköintitilaa, jolloin keskustan palveluiden äärelle pääsee lyhyillä kävelymatkoilla.

Hankkeen suunnitelmaratkaisujen tavoitteena on parantaa liikenneturvallisuutta ja turvata liikenteen toimivuus, etenkin kevyenliikenteen osalta. Ratkaisuissa turvataan kiinteistöjen kulkuyhteydet sekä edesautetaan keskustan maankäytön ja kaupallisten palveluiden kehittymistä alueella. Suunnitelmissa on huomioitu talvikunnossapidon haasteet ja tarvittava lumitila, mutta samalla turvataan esteettömän liikkumisen tarpeet. Tavoitteena on, että rakentamisen jälkeen maantiet muutetaan kaduiksi.

Rakentamisen yhteydessä eri tahojen omistamat kunnallistekniset verkostot saneerataan ja uusitaan tarvittavilta osin. Tietoliikenneverkkotoimijat suunnittelevat johtovarausten tekemistä kiinteistöille tulevaisuuden tarpeet huomioiden (älyverkko).

Hankkeen tuloksena syntyy Kuusamon uusi viihtyisä ja vetovoimainen keskusta, joka houkuttelee alueelle uusia palveluja, palveluntarjoajia sekä asiakaskuntaa.

4 Hankkeen kohderyhmät

4.1 Varsinaiset kohderyhmät

Hankkeen kohderyhmän muodostavat hankkeen toteutusalueella jo toimivat mutta myös tulevat yritykset, palveluntarjoajat, asukkaat ja kiinteistöjen omistajat. Lisäksi merkittävä kohderyhmänä on myös matkailupitäjä Kuusamossa kävijät sekä mökkiläiset ja matkailijat.

4.2 Välilliset kohderyhmät

Välillisesti hankkeen kohderyhmänä ovat toteutusalueelle muualta palveluita tuottavat yritykset. Lisäksi kohderyhmänä ovat alueella olevien verkostojen omistajat (esim. Kuusamon Energia- ja vesiosuuskunta, Telia, Caruna). Liikenteellisten olosuhteiden paranemisesta hyötyvät myös muut tie- ja katuverkon käyttäjät.

5 Projektin julkinen rahoitus, euroa

Myönnetty EU- ja valtion rahoitus: 1 000 000

Toteutunut EU- ja valtion rahoitus: 0

Suunniteltu julkinen rahoitus yhteensä: 3 929 000

Toteutunut julkinen rahoitus yhteensä: 0

6 Maantieteellinen kohdealue

Maakunnat: Pohjois-Pohjanmaa

Seutukunnat: Koillismaan

Kunnat: Kuusamo

Toteutuspaikan osoite, jos hanke toteutetaan yhdessä paikassa

Jakeluosoite:

Postinumero:

Postitoimipaikka:

7 Hakemusvaiheessa ilmoitettavat arviot hankekohtaisista seurantiedoista

7.1 Uusien työpaikkojen määrä (kysytään vain erityistavoitteisiin 1.1, 2.1 ja 3.1 kuuluvissa hankkeissa)

Suunniteltu: 0, joihin työllistyvät naiset 0

Toteutunut seurantatietojen mukaan: 0, joihin työllistyvät naiset 0

7.2 Uusien yritysten määrä (kysytään vain erityistavoitteeseen 1.1 kuuluvissa hankkeissa)

Suunniteltu: 0, joista naisten perustamia 0

Toteutunut seurantatietojen mukaan: 0, joista naisten perustamia 0

8 Horisontaaliset periaatteet

8.1 Sukupuolten tasa-arvo

Hankkeessa on tehty toimintaympäristön analyysi sukupuolinäkökulmasta: Ei
Varsinaista toimintaympäristön analyysia ei ole tehty. Hankkeella kuitenkin pyritään edistämään sukupuolten välistä tasa-arvoa siten, että kaikki hyötyisivät tasapuolisesti hankkeesta ja sen tuloksista.
Sukupuolinäkökulma on huomioitu hankkeen toiminnassa (valtavirtaistaminen): Ei
Itse hankkeen toimenpiteissä sukupuoli ei ole ratkaiseva kriteeri valinnoissa. Hankkeen toimenpiteillä edistetään yleisesti kaikkien yritysten saavutettavuutta ja toimintaedellytyksiä.
Hankkeen päätavoite on sukupuolten tasa-arvon edistäminen: Ei
Sukupuolten tasa-arvon edistämiseen ei voida suoraan liikennejärjestelyillä vaikuttaa, koska mm.asiakkaat ja kohdealueella työskentelevät tekevät itse valintojaan käyttämiensä liikennemuotojen ja väylien käytön suhteen. Sinänsä hanke parantaa laajasti ja kokonaisvaltaisesti eri liikennemuotojen sujuvuutta.

8.2 Kestävä kehitys

VälitönVälillinen
Ekologinen kestävyys
Luonnonvarojen käytön kestävyys -1 3
Hanke kuluttaa vähäisen määrän luonnonvaroja, joten sillä on vähäinen välitön vaikutus. Välillisesti vaikutukset ovat kuitenkin myönteisiä, koska kevyen liikenteen olosuhteiden parantaminen lisää kävelyä ja pyöräilyä.
Ilmastonmuutoksen aiheuttamien riskien vähentäminen 0 2
Kevyen liikenteen olosuhteiden parantaminen ja esteettömyyden parantaminen vähentävät ajoneuvoliikennettä ja siten vähentävät ilmastopäästöjä.
Kasvillisuus, eliöt ja luonnon monimuotoisuus 0 0
Vaikutukset jäävät hyvin vähäisiksi.
Pinta- ja pohjavedet, maaperä sekä ilma (ja kasvihuonekaasujen väheneminen) 3 3
Kuivatus paranee suunnitelma-alueella. Kevyenliikenteen lisääntyminen olosuhteiden parantamisella vaikuttaa päästöjen vähenemiseen ja siten ilmastonmuutokseen. Öljynerotuskaivon rakentaminen kuivatusjärjestelmään pienentää vesistön pilaantumisen riskiä.
Natura 2000 -ohjelman kohteet 0 0
Hanke ei sijoitu Natura-ohjelman kohteiden läheisyyteen.
Taloudellinen kestävyys
Materiaalit ja jätteet 0 0
Hankkeella ei ole merkittäviä vaikutuksia materiaaleihin ja jätteisiin. Hankkeen aikana voi esiintyä tärinä-, pöly- ja meluhaittoja lyhytaikaisesti.
Uusiutuvien energialähteiden käyttö 0 2
Hankeen myötä kävely ja pyöräily lisääntyy.
Paikallisen elinkeinorakenteen kestävä kehittäminen 0 4
Hankkeen rakennusaikana lyhtaikaisia haittoja tonttien liikenteelle ja kevyelle liikenteelle. Lopputuloksena postiivinen vaikutus alueen pk-yritystoiminnan toimintaedellytyksiin ja uusien yrityksien tulemiseen alueelle.
Aineettomien tuotteiden ja palvelujen kehittäminen 0 0
Tien ylläpito siirtyy POP Ely:ltä Kuusamon kaupungille.
Liikkuminen ja logistiikka 1 5
Pk-yritysten saavutettavuus ja kasvuedellytykset paranevat kun liikenneturvallisuus, olosuhteet, esteettömyys, ja viihtyisyys kohentuvat keskustassa.
Sosiaalinen ja kulttuurinen kestävyys sekä yhdenvertaisuus
Hyvinvoinnin edistäminen 4 7
Hanke edistää hyvinvointia, viihtyvyyttä, estettömyyttä ja liikenneturvallisuutta kaikissa liikennemuodoissa.
Tasa-arvon edistäminen 0 0
Hankkeella ei ole vaikutuksia tasa-arvoon.
Yhteiskunnallinen ja kulttuurinen yhdenvertaisuus 0 2
Alueen pk-yritysten vetovoimaisuus kasvaa hyvien kulkuyhteyksien kohentuessa kaikilla.
Kulttuuriympäristö 0 3
Neljäntienristeyksen vanha suojeltu Yhdyskulman kiinteistö korjataan kaupungin toimesta viihtyisäksi tapahtuma-aukion keskukseksi.
Ympäristöosaaminen 0 0
Ei vaikutuksia ympäristöosaamiseen.

9 Loppuraportin tiivistelmä

-