Euroopan unioni Vipuvoimaa EU:lta

Euroopan aluekehitysrahaston (EAKR) rahoittaman hankkeen kuvaus

1 Hanke

Hankekoodi: A74953

Hankkeen nimi: Lähiruoan edistämistä tukeva toimintamalli julkisiin ruokapalveluihin vähähiilisyys, aluetalous ja pk-yrittäjyys huomioiden

Toimintalinja: 2. Uusimman tiedon ja osaamisen tuottaminen ja hyödyntäminen

Erityistavoite: 3.2. Uusiutuvan energian ja energiatehokkaiden ratkaisujen kehittäminen

Suunnitelman mukainen toteutusaika: Alkaa 1.9.2019 ja päättyy 31.12.2020

Toiminnan tila: Toiminnassa

Vastuuviranomainen: Lapin liitto

2 Hakijan perustiedot

Hakijan virallinen nimi: Sodankylän kunta

Organisaatiotyyppi: Kunta

Y-tunnus: 0193169-1

Jakeluosoite: PL 60

Puhelinnumero: 0400618870

Postinumero: 99601

Postitoimipaikka: Sodankylä

WWW-osoite: http://www.sodankyla.fi

Hankkeen yhteyshenkilön nimi: Jukka Lokka

Yhteyshenkilön asema hakijaorganisaatiossa: kehittämisjohtaja

Yhteyshenkilön sähköpostisoite: jukka.lokka(at)businesslappi.fi

Yhteyshenkilön puhelinnumero: 0401460448

Hakijoiden lukumäärä tai tuen siirto -menettely: Vain yksi hakija

3 Suunnitelman mukainen tiivistelmä toteutuksesta

Tämän selvitystyön tavoitteena on luoda toimintamalli alueellisen elintarviketuotannon organisointiin (hankintapolitiikka ja -menetelmät, tuotannollislogistinen toimintamalli sekä hallinto ja organisointi). Toimintamalli muodostaa kokonaisuuden, jossa on esimerkiksi tuotantotiloja, terminaaleja ja joustavaa kuljetustoimintaa, kehittyneitä sähköisiä ohjausjärjestelmiä sekä elintarvikealan toimijoiden yhteistyötä. Mallin on tarkoitus edistää paikallistaloutta, paikallisten pk-yritysten toimintamahdollisuuksia, lyhentää pitkiä elintarvikkeiden kuljetusketjuja ja vähentää hiilidioksidipäästöjä.

Hankkeen hakijana ja hallinnoitsijana toimii Sodankylän kunta. Hankkeen toteutusaika on 1.9.2019 – 31.12.2020. Hankkeen toteutuksesta vastaavat Sodankylän kunnassa osa-aikainen projektipäällikkö ja tiedottaja. Lisäksi toteutusta tekevät ruokapalvelupäällikkö ja kehittämisjohtaja.

Hankkeen toimenpiteiden toteutumista tukevat Lapin liiton Maaseutuklusterin viestintä -hanke ja ProAgrian Maatilan kasvu sekä ÄLY -hankkeet. Mukana yhteistyökumppaneina ovat lisäksi Meri-Lapin kuntapalveluiden liikelaitoksen kuntayhtymä (Kemi, Keminmaa, Simo), Kemijärven kaupunki ja yritys- ja elinkeinopalvelut, Ranuan kunta, Kittilän kunta, Leader Pohjoisin Lappi, Tampereen ammattikorkeakoulu (arvoa lähiruoasta -hanke), Jyväskylän ammattikorkeakoulu ja Lapin ammattikorkeakoulu.

Hankkeessa luotavaa toimintamallia voivat hyödyntää valtakunnallisesti muut maakunnat ja kunnat. Selvitystyön tavoitteena on huomioida hiilineutraalit toimintamallit, aluetaloudelliset näkökohdat ja pk-yritysten toimintamahdollisuudet elintarviketuotannon alalla. Selvitystyön lähtökohtana ovat valtioneuvoston painopistealueet ja MMM:n lähiruokaohjelma.

4 Hankkeen kohderyhmät

4.1 Varsinaiset kohderyhmät

Kunnat, joilla on julkisen sektorin keittiötoimintaa (luottamushenkilöt ja keittiötoiminnasta vastaavat viranhaltijat).

4.2 Välilliset kohderyhmät

Alueella olevat elintarvikeketjussa olevat toimijat (tuottajat, jalostajat ja kuljettajat).

Lisäksi välillisiä vaikutuksia tulee edellä mainittua arvoketjua palveleva yritystoiminta ja paikalliset kuluttajat (paikallinen puhdas ja hiilineutraalimpi ruoka).

5 Projektin julkinen rahoitus, euroa

Myönnetty EU- ja valtion rahoitus: 137 362

Toteutunut EU- ja valtion rahoitus: 4 232

Suunniteltu julkinen rahoitus yhteensä: 171 702

Toteutunut julkinen rahoitus yhteensä: 5 290

6 Maantieteellinen kohdealue

Maakunnat: Lappi

Seutukunnat: Itä-Lapin, Pohjois-Lapin, Rovaniemen, Kemi-Tornion, Tunturi-Lapin

Kunnat: Simo, Kittilä, Sodankylä, Ranua, Keminmaa, Kemijärvi, Kemi

Toteutuspaikan osoite, jos hanke toteutetaan yhdessä paikassa

Jakeluosoite: Jäämerentie 1

Postinumero: 99601

Postitoimipaikka: Sodankylä

7 Hakemusvaiheessa ilmoitettavat arviot hankekohtaisista seurantiedoista

7.1 Uusien työpaikkojen määrä (kysytään vain erityistavoitteisiin 1.1, 2.1 ja 3.1 kuuluvissa hankkeissa)

Suunniteltu: 0, joihin työllistyvät naiset 0

Toteutunut seurantatietojen mukaan: 0, joihin työllistyvät naiset 0

7.2 Uusien yritysten määrä (kysytään vain erityistavoitteeseen 1.1 kuuluvissa hankkeissa)

Suunniteltu: 0, joista naisten perustamia 0

Toteutunut seurantatietojen mukaan: 0, joista naisten perustamia 0

8 Horisontaaliset periaatteet

8.1 Sukupuolten tasa-arvo

Hankkeessa on tehty toimintaympäristön analyysi sukupuolinäkökulmasta: Kyllä
Suvauskoneen tulos: ''Hanke edistää miesten ja naisten asioita tasapuolisesti''
Sukupuolinäkökulma on huomioitu hankkeen toiminnassa (valtavirtaistaminen): Kyllä
Suvauskoneen tulos: ''Hanke edistää miesten ja naisten asioita tasapuolisesti''
Hankkeen päätavoite on sukupuolten tasa-arvon edistäminen: Ei
Suvauskoneen tulos: ''Hanke edistää miesten ja naisten asioita tasapuolisesti''

8.2 Kestävä kehitys

VälitönVälillinen
Ekologinen kestävyys
Luonnonvarojen käytön kestävyys 0 7
Elintarvikehuollon hiilijalanjäljen pienentyminen – elintarvikkeiden sisältämä kokonaiskuljetusmäärän merkittävä pienentäminen, tuotannon ja kulutuksen paikallinen ja ajallinen etäisyys vähentää huomattavasti muun muassa pakkausmateriaalien ja säilöntäaineiden käyttöä. Pienet lappilaiset tilat eivät rasita luonnonmonimuotoisuutta siinä määrin kuin teollinen maatalous maailmalla.
Ilmastonmuutoksen aiheuttamien riskien vähentäminen 0 3
Elintarvikehuollon hiilijalanjäljen pienentyminen – elintarvikkeiden sisältämä kokonaiskuljetusmäärän merkittävä pienentäminen, tuotannon ja kulutuksen paikallinen ja ajallinen etäisyys vähentää huomattavasti muun muassa pakkausmateriaalien ja säilöntäaineiden käyttöä. Pienet lappilaiset tilat eivät rasita luonnonmonimuotoisuutta siinä määrin kuin teollinen maatalous maailmalla.
Kasvillisuus, eliöt ja luonnon monimuotoisuus 0 3
Pienet lappilaiset tilat eivät rasita luonnonmonimuotoisuutta siinä määrin kuin teollinen maatalous maailmalla.
Pinta- ja pohjavedet, maaperä sekä ilma (ja kasvihuonekaasujen väheneminen) 0 2
Pienet lappilaiset tilat eivät rasita luonnonmonimuotoisuutta siinä määrin kuin teollinen maatalous maailmalla.
Natura 2000 -ohjelman kohteet 0 0
Ei vaikutusta.
Taloudellinen kestävyys
Materiaalit ja jätteet 0 4
Pakkausmateriaalin käytön vähentyminen
Uusiutuvien energialähteiden käyttö 0 3
Ei suoraan, mutta omassa hallinnassa oleva järjestelmä mahdollistaa helpommin uusiutuvan energialähteiden käytön muun muassa kuljetusten kilpailutuksessa.
Paikallisen elinkeinorakenteen kestävä kehittäminen 6 6
Pienyritystoiminnan edellytysten kasvaminen koko elintarvikearvoketjun sekä arvoketjua palvelevien toimintojen osalta.
Aineettomien tuotteiden ja palvelujen kehittäminen 8 8
Luodaan julkisen sektorin alueellinen keittiötoiminto-yrityksen konsepti ja malli.
Liikkuminen ja logistiikka 6 8
Paikallisien elintarvikeketjujen vahvistuminen alueellisen elintarvikekuljetusten ja -logistiikan kehittyminen
Sosiaalinen ja kulttuurinen kestävyys sekä yhdenvertaisuus
Hyvinvoinnin edistäminen 0 3
Työllisyyden kautta
Tasa-arvon edistäminen 0 0
Ei vaikutusta
Yhteiskunnallinen ja kulttuurinen yhdenvertaisuus 0 2
Kunnioitetaan maakunnan ruokaperinnettä. Otetaan myös huomioon eri toimialojen mm. porotalouden kulttuuriperinteet.
Kulttuuriympäristö 0 2
Kunnioitetaan maakunnan ruokaperinnettä. Otetaan myös huomioon eri toimialojen mm. porotalouden kulttuuriperinteet.
Ympäristöosaaminen 0 1
Välillisesti maataloustuotannon ja kuljetuksiin liittyvän ympäristöosaamisen kautta.

9 Loppuraportin tiivistelmä

-