Euroopan unioni Vipuvoimaa EU:lta

Euroopan aluekehitysrahaston (EAKR) rahoittaman hankkeen kuvaus

1 Hanke

Hankekoodi: A74972

Hankkeen nimi: Widen Your Market-Invest in Export

Toimintalinja: 1. Pk-yritystoiminnan kilpailukyky

Erityistavoite: 2.1. PK-yritysten kasvun ja kansainvälistymisen edistäminen

Suunnitelman mukainen toteutusaika: Alkaa 1.5.2019 ja päättyy 31.12.2020

Toiminnan tila: Toiminta päättynyt

Vastuuviranomainen: Keski-Pohjanmaan liitto

2 Hakijan perustiedot

Hakijan virallinen nimi: Osuuskunta Viexpo

Organisaatiotyyppi: Pieni yritys

Y-tunnus: 0198452-3

Jakeluosoite: Runeberginkatu 11

Puhelinnumero: 050 3737 044

Postinumero: 68600

Postitoimipaikka: Pietarsaari

WWW-osoite: http://www.viexpo.fi

Hankkeen yhteyshenkilön nimi: Carita Pöntiö

Yhteyshenkilön asema hakijaorganisaatiossa: Senior Advisor

Yhteyshenkilön sähköpostisoite: carita.pontio(at)viexpo.fi

Yhteyshenkilön puhelinnumero: 044 987 5484

Hakijoiden lukumäärä tai tuen siirto -menettely:

3 Suunnitelman mukainen tiivistelmä toteutuksesta

Kevään 2017 pk-yritysbarometrin mukaan ainoastaan noin viidenneksellä pk-yrityksistä on toimintaa ulkomailla, ja näistä reilulla puolella on suoraa vientitoimintaa. Hallituksen tavoitteena on kaksinkertaistaa pk-yritysten vienti vuoteen 2020 mennessä.
Viexpon tavoitteena on kannustaa Keski-Pohjanmaan maakunnassa sijaitsevia kasvupotentiaalia omaavia pk-yrityksiä vientiin tai vahvistamaan jo käynnissä olevaa kansainvälistä toimintaansa. Samalla tavoitteena on vahvistaa maakunnan kasvua ja elinvoimaisuutta ja yritysten kansainvälistymisen myötä luoda työpaikkoja niin kaupunkiseudulle kuin myös maaseudulle. Hankkeessa pyritään ratkaisemaan valikoituneen yritysryhmän kohtaamia ja ennakoimia kansainvälistymisen haasteita. Hankkeen avulla yritykset pääsevät tehokkaammin kansainvälisille markkinoille. Hankkeessa korostuu verkostoituminen ja yritysyhteistyön merkitys - kokemuksen ja osaamisen jakaminen vertaisyrittäjien kanssa on yksi tärkeimpiä hankkeen kulmakiviä.
Tiedämme, että Keski- Pohjanmaan maakunnassa on paljon kasvupotentiaalia. Kasvua ei aina eri syistä johtuen tavoitella, tai kynnystä vientimarkkinoille astumisesta pidetään liian korkeana. Tässä hankkeessa haluamme madaltaa kansainvälistymisen kynnystä ja rohkaista yrityksiä kasvattamaan tai vahvistamaan asiakaspohjaa kansainvälisillä markkinoilla.
Hankkeen kohderyhmä:
Hankkeen kohderyhmän muodostavat kaikki Keski-Pohjanmaan alueella vientipotentiaalia omaavat yritykset. Näistä valikoituu kaikkein potentiaalisimmat yritykset, joilla on parhaimmat mahdollisuudet käynnistää vienti tai kehittää jo hieman aloitettua vientitoimintaa.
Tavoitteet:
Hankkeen tavoitteena on alueen pk-yritysten viennin käynnistäminen/lisääminen ja hankkeella pyritään vauhdittamaan prosessia ja rohkaisemaan hakemaan kasvua viennistä. Hankkeen avulla kansainvälistymisosaaminen yrityksissä kasvaa. Lisäksi tavoitteena on saada kansainvälistymistä tukevat yritystuet entistä paremmin hyödynnettäviksi Keski-Pohjanmaalla. Tekesin yrityksiin suunnattuun tutkimus- ja kehitysrahoituksesta vuonna 2016 vain 0,7 % suuntautui keski-Pohjanmaalla (kokonaissumman ollessa 369 miljoonaa €), Hankkeessa mm. TEKESin rahoitusosuutta pyritään nostamaan. Hankkeen aikana koeponnistetaan uusia ja jo muualle testattuja kansainvälistymispalvelumalleja,
Toimenpiteet:
Kysely ja kansainvälistymisanalyysi
Kansainvälistysohjelma
Pilotointi ja koemarkkinointi
Kansainvälisen toiminnan jatkumo

4 Hankkeen kohderyhmät

4.1 Varsinaiset kohderyhmät

Keski-Pohjanmaan maakunnan alueella sijaitsevat pk-yritykset, pääosin omistaja-yrittäjät.

4.2 Välilliset kohderyhmät

Hankkeesta saavat apua kaikki vientiä jollakin tasolla miettivät yritykset. Lisäksi sidosryhmät saavat hankkeen myötä työkaluja kansainvälistymispalveluihinsa. Hankkeen loppuraportti ja sen tulokset tulevat sidosryhmien hyödynnettäväksi.

5 Projektin julkinen rahoitus, euroa

Myönnetty EU- ja valtion rahoitus: 134 376

Toteutunut EU- ja valtion rahoitus: 134 376

Suunniteltu julkinen rahoitus yhteensä: 170 210

Toteutunut julkinen rahoitus yhteensä: 150 381

6 Maantieteellinen kohdealue

Maakunnat: Keski-Pohjanmaa

Seutukunnat: Kokkolan, Kaustisen

Kunnat: Kannus, Perho

Toteutuspaikan osoite, jos hanke toteutetaan yhdessä paikassa

Jakeluosoite:

Postinumero:

Postitoimipaikka:

7 Hakemusvaiheessa ilmoitettavat arviot hankekohtaisista seurantiedoista

7.1 Uusien työpaikkojen määrä (kysytään vain erityistavoitteisiin 1.1, 2.1 ja 3.1 kuuluvissa hankkeissa)

Suunniteltu: 10, joihin työllistyvät naiset 5

Toteutunut seurantatietojen mukaan: 0.00, joihin työllistyvät naiset 0.00

7.2 Uusien yritysten määrä (kysytään vain erityistavoitteeseen 1.1 kuuluvissa hankkeissa)

Suunniteltu: 0, joista naisten perustamia 0

Toteutunut seurantatietojen mukaan: 0.00, joista naisten perustamia 0.00

8 Horisontaaliset periaatteet

8.1 Sukupuolten tasa-arvo

Hankkeessa on tehty toimintaympäristön analyysi sukupuolinäkökulmasta: Ei
Hankkeen aluksi tehtävään kyselyyn sisällytetään sukupuolinäkökulma.
Sukupuolinäkökulma on huomioitu hankkeen toiminnassa (valtavirtaistaminen): Kyllä
On luonnollinen osa hanketta.
Hankkeen päätavoite on sukupuolten tasa-arvon edistäminen: Ei
Hanke on sukupolvet luonnollisesti huomioiva ja sukupuolinäkökulman luonnollisesti toiminnoissa valtavirtaistava hanke.

8.2 Kestävä kehitys

VälitönVälillinen
Ekologinen kestävyys
Luonnonvarojen käytön kestävyys 0 0
Ilmastonmuutoksen aiheuttamien riskien vähentäminen 0 0
Mikäli hankkeeseen osallistuu energia-alan yrityksiä, voi heidän teknologiaoillaan ollaan ilmastonmuutoksen riskiä vähentäviä vaikutuksia.
Kasvillisuus, eliöt ja luonnon monimuotoisuus 0 0
Pinta- ja pohjavedet, maaperä sekä ilma (ja kasvihuonekaasujen väheneminen) 0 0
Natura 2000 -ohjelman kohteet 0 0
Taloudellinen kestävyys
Materiaalit ja jätteet 0 0
Uusiutuvien energialähteiden käyttö 0 0
Paikallisen elinkeinorakenteen kestävä kehittäminen 5 5
Aina päämääränä.
Aineettomien tuotteiden ja palvelujen kehittäminen 5 5
Kehitämme uusia kn.palvelumutoja yrityksille.
Liikkuminen ja logistiikka 0 0
Sosiaalinen ja kulttuurinen kestävyys sekä yhdenvertaisuus
Hyvinvoinnin edistäminen 0 0
Tasa-arvon edistäminen 0 0
Yhteiskunnallinen ja kulttuurinen yhdenvertaisuus 0 0
Kulttuuriympäristö 0 0
Ympäristöosaaminen 0 0

9 Loppuraportin tiivistelmä

Hankkeen tavoitteena on ollut Keski-Pohjanmaan alueen pk-yritysten kansainvälistymisosaamisen lisääminen ja rohkaiseminen kasvun hakemiseen vientimarkkinoilta. Lisäksi tavoitteena on ollut, että alueen yritykset hyödyntäisivät kansainvälistymistä tukevia julkisia rahoitusmuotoja aiempaa enemmän. Hankkeessa on pyritty luomaan uusia kansainvälistymisen palvelumalleja alueen yrityksille.

Hankkeen alkaessa tehtiin kartoitus 40:ssä alueen yrityksessä selvittäen yritysten nykytilaa, kansainvälistymismahdollisuuksia ja osaamistarpeita. Kartoitusten tulosten perusteella laadittiin kansainvälistymisohjelma, jonka 13 workshopia käsittelivät eri teemoja. Kansainvälistymisohjelman jatkumona oli tarkoitus toteuttaa pop-up - konttorit kolmessa kohdemaassa. Koronatilanteen vuoksi pop-up - konttorien sijaan toteutettiin virtuaalinen vientitapahtuma, jonka avulla luotiin perustaa kansainvälisten verkostojen syntymiselle.